Skip to main content

Full text of "Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der Königlich Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften vom Jahre ... = Rozpravy Trídy mathematicko-prírodovedecké Královské ceské spolecnost nauk zu roku .."

See other formats


ABHANDLUNGEN 

der 

mathematisch - naturwissenschaftlichen Classe 

der 

königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 

vom Jahre 18S9— ISOO. 


VII. Folge, 3. Band. 


Mit 16 Tafeln. 


■^Hř<- 


PBÄG 1890. 
Verlag der kgl. böhm, Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck Ton Dr. Ed. Grégr. 

In Commission bei Fr. Řivnáč. 


<^¥-'/-'S 


'i- 


?- 


ROZPRAVY 


třídy  mathematicko - přírodovědecké 


Královské České Společnosti Nauk 


z  robu  1SS9— 1S90. 


VIL řady svazek 3. 


S 16 tabulkami. 


^^ümA« 1.5//;^ 


X-iz   JUN -7 1926  ^; 
2 vocb go 


-^^ř«- 


Y PRAZE 1890. 
Nákladem Král. České Společnosti Nauk. — Tiskein.-aTa M. Gfřegřa, 


V kommissi u Fr. Rivnáče./v >. 


^v 


■^ 


/f' 


INHALT. - OBSAH. 


,  Výsledky dešfoměrného pozorování provedeného v Cechách v roce 1888. — 
1.  J. F. Studnička: 


í  VýE 

I Ees 


Resultate der ombrometrischen Beobachtungen in Böhmen während des J. 1888. 

2. Ph. Počta:  0 rudistech, vymřelé  čeledi mlžů z českého  křídového  útvaru.  (S 6 tabulkami 

a 5 dřevoryty.) 

3. J. Velenovský: Květena českého cenomanu.  (S 6 tabulkami.) 

4. K. Kwpper: Uiber die Cui-ven C^ von n^ Ordnung und dem Geschlecht p'^l, auf welchen 

die einfachsten Specialschaaren g^^\ gz^ vorkommen. 

5. K. Kü^er:  lieber geometrische Netze.  (Fortsetzung der im I.  Bd., VII. Folge enthaltenen 

Abhandlung.) 

6. Ot. Feistmantel: Übersichtliche Darstellung der geologisch-palaeontologischen Verhältnisse Süd- 

Afrikas.  I.  Theil. Die Karoo-Formation und die dieselbe unterlagemden Schichten.  (Mit 
4 Tafeln.) 

7. K. Kwpper: Zur Theorie der algebraischen Curven w"'' Ordnung: (T. 


VÝSLEDKY 


v   ^   ^ v f 


\\\ 


provedeného v Čechách v roce 


1888. 


Sestavil 


Dr. F. J. Stndnička, 

v. ř. Professor mathematiky na cis. král. č. universitě 


Druhé řady ročník IV. 


V PRAZE. 


Nákladem král. české společnosti nauk. — Tiskem dra. Ed. Grégra. 
1889. 


RESULTATE 

der 

ilSCl »ACflTidi 


iü Böhmen während des Jahres 


1888. 


Zusammengestellt von 


Dr. F. J".  StTadnioka, 

o. ö. Professor der MatKematik an der k. k. b.  Universität 


Der zweiten Reihe IV. Band. 


PRAG. 


Verlag der. k. b. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck v. Dr. Ed.  Grégr. 

. i88g. 


PŘEDMLUVA. 


Během těch šestnácti let, co jsem dešťoměmé po- 
zorování v Čechách řídil a výsledky jeho pravidelně 
uveřejňoval, nevyskytlo se dvou po sobě jdoucích tak 
výstředných roků, jako byl v ohledu hy etologickém r. 
1887 a 1888. 

Prvý s obou tu jmenovaných roků byl totiž tak 
suchým, že málo ktei"á ombrometrická stanice vykazuje 
v minulosti rok ještě sušší, takže tedy pozorované v něm 
výsledky představují namnoze skutečné minimum ročních 
srážek vodních.*) 

Za to bylo množství vody spadlé během r. 1888 
tak veliké, že na četných stanicích dešťoměrných před- 
stavuje maximum, dřívějším pozorováním nedostižené; 
objevilyť se tu na začátku měsíce Servna, července, srpna 
i září neobyčejně veliké deště, ba místy i pravé průtrže 
mračen, takže vznikly z toho zde onde i značné povodně. 

Abychom uvedli význačný  příklad nějaký,  vyhle- 
dejme si příslušná data Šumavské stanice „Pürstling", 
kdež dosavadní průměrné množství ročních srážek vod- 
ních obnáší **) 1454™" ; a tu naměřilo se 
roku 1887~~9Í5™™ 

„   1888 2008"", takže činí průměr obou 
těchto roků 1461™™ , což  se skoro srovnává s prů- 
měrem dříve uvedeným. 

K vůli těmto výstřednostem dal jsem v ročníku 
tomto obojí data pod sebe vytisknouti, menšími číslicemi 
starší, většími pak novější výsledky pozorovací, aby jich 
porovnání bylo pohodlnějším. 

Zároveň pak tu ještě připomínám, že připojení obou 
těchto ročníků k řadě let dřívějších, pokud známe z nich 
výsledky dešfoměrného pozorování, u žádné stanice ne- 


*) Že i v jiných zemích evropských bylo roku 1887 neoby- 
čejně sucho, YŠeobecně jest známo, ba pro Anglii vy- 
šetřil na slovo vzatý hyětograf Symons, že od roku 1788 
tam nebylo tak málo srážek vodních, jako v uvedeném 
roce 1887. 

*) Viz Studnička „Základové dešťopisu království Českého" 
pag. 46. 


VORREDE. 


Im Verlaufe der sechszehn Jahre, wo ich die ombro- 
metrischen Beobachtungen in Böhmen zu leiten und 
deren Resultate zu veröffentlichen hatte, sind nicht' zwei 
auf einander folgende Jahre anzutreffen , welche in 
hyetologischer Beziehung so extrem gestaltet wären, als 
das J. 1887 und 1888. 

Das erste von den genannten Jahren war nämlich 
so trocken, dass nur wenige ombrometrische Stationen 
früher ein noch trockeneres Jahr aufweisen, sodass also 
die darin erhaltenen Beobachtuugsresultate meistens ein 
wahres Minimum des jährlichen Wassemiederschlages 
vorstellen.*) 

Im J. 1888 war hingegen die Menge des nieder- 
gefallenen Wassers so gxoss, dnss sie an vielen Stationen 
ein bisher unerreichtes Maximum bildet ; es traten na- 
mentlich zu Beginn der Monate Juni, Juli, August und 
September ungewöhnlich starke Regengüsse, ja stellen- 
weise sogar Wolkenbrüche ein, sodass daraus bedeutende 
Überschwemmungen entstanden. 

Um ein significantes Beispiel anzuführen, stellen wir 
die betreffenden Daten für die hochgelegene Böhmerwald- 
station „Pürstling" zusammen, wo die bisherige durch- 
schnittliche Jahresmenge 

des Niederschlags''*) 1454"" betrug; da fand man 
im J. 1887 nur  915™™ 

„   1888 2008"",  so  dass der Durch- 

schnitt beider Jahre 1461"" beträg-t, also dem er- 
sten fast gleichkommt. 

Dieser extremen Resultate wegen liess ich in diesem 
Jahrgange beiderlei Daten untereinander drucken und 
zwar die ersten mit kleineren, die letzten mit grössei'ea 
Ziffern, um deren Vergleichung bequemer zu machen. 

Zugleich will ich hier noch erwähnen, dass durch 
den Anschluss dieser zwei Jahrgänge an die vorange- 
henden Jahre, soweit wir deren  ombrometrische Resul- 


*) Dass auch in anderen Ländern Europa's das Jahr 1887 
überaus trocken war, ist allgemein bekannt, ja für England 
konstatirte der berühmte Hyětograf Symons, dass dort seit 
dem J. 1788 nie so wenig Wasserniederschlag beobachtet 
wurde als im J. 1887. 

**) Siehe StudniSIca „Grundzüge einer Hyetographie des König- 
reiches Böhmen" pag. 46. 


změnilo roční průměrné množství udaných v „dešfopise" 
ode mne vodních srážek tak značně, aby tím zjinačen 
byl všeobecný ráz její, nýbrž při největším jich počtu 
jen nepatrně a nepodstatně buď zvýšilo nebo snížilo se číslo 
tam uvedené. 

Při této příležitosti budiž mi dovoleno zmíniti se 
ještě jinak o četných dešfopisných výsledcích tam uve- 
řejněných, pokud zřejmě ukazují k tomu, jak se vlivem 
lesa nejen zvyšuje množství ročních srážek vodních, 
nýbrž i řídí jich rozděleni, takže les tím nabývá důleži- 
tosti klimatologické nade vši pochybnost podstatné. Stalť 
se desíopis můj z této příčiny loňského roku předmětem 
dlouhých a důkladných rozprav ve Washingtonu, jelikož 
ve Spojených Státech počíná se v lůně příslušného úřadu 
nejvyššího bedlivě uvažovati, zdali se má dopouštěti 
další proměňování lesů v role aneb starati se o jich 
udržení a rozhojnění. „Zkušenosti v Čechách získané", 
pravil jsem na jiném místě, „byly vítaným vodítkem pro 
Ameriku, kdežto kruhy odborné u nás, tak aspoň se 
zdá, jaksi s olympickým klidem čekají, až jednoho dne 
se před nimi objeví v celé své příšernosti osudné troppo 
tardoV 

Konče tímto , ročníkem šestnáctiletou činnost svou 
České síti dešťopisné věnovanou, kteráž mým přičiněním 
z nepatrných počátků od r. 1872 tak vzrostla, že dnes 
jest vzorem dosud jinde nedostiženým, nemohu na tomto 
místě (nechtěje si ubíi-ati látky do budoucích dějin dešťo- 
pisu našeho patřící) nežli vysloviti zasloužené díky všem, 
kdož jakýmkoli spůsobem přispěli k velmi hojným a na- 
nejvýš  důležitým  výsledkům  dosavadního  pozorování 

dešfoměrného. Louče se s nimi se všemi, nemám jiného 

a vřelejšího přání, nežli aby jejich dalším spolupůso- 
bením se udrželo a dovršilo , co tak skvěle bylo 
„spojenými silami" zařízeno! 


V Praze, dne 17. března 1889. 


täte kennen, bei keiaer Station die in meiner „Hyeto- 
graphie" angeführten Jahresdurchschnitte derart geän- 
dert werden, um ihren allgemeinen Charakter zu ändern, 
sondern bei den allermeisten nur unbedeutend und un- 
wesentlich die darin enthaltenen Zahlen entweder erhöht 
oder erniedrigt erscheinen. 

Bei dieser Gelegenheit sei es mir erlaubt noch an- 
derseitig der zahlreichen dort mitgetheilten ombrometri- 
schen Resultate zu erwähnen, insofern sie deutlich darauf 
hinweisen, wie durch den Einfluss des Waldes nicht nur 
die Jahresmenge der Wassemiederschläge erhöht, son- 
dern auch deren Vertheilung geregelt wh'd, so dass 
hiedurch der Wald eine zweifellos wesentUche klimato- 
logische Wichtigkeit erlangt. Dieser Umstand Hess meine 
„Hyetographie" im vorigen Jahre in Washington zum 
Gegenstand einer [langen lund gi-ündlichen Discussion 
werden, weil man bei der betreffenden Oberbehörde der 
Vereinigten Staaten sorgfältig zu envägen beginnt, ob 
man noch weiter Wälder in Felder zu verwandeln ge- 
statten oder deren Erhaltung und Vermehrung anstreben 
soll. „Die in Böhmen in dieser Richtung gemachten Er- 
fahrungen" äusserte ich an einer anderen Stelle, lieferten 
erwünschte Anhaltspunkte für Amerika, wähi-end unsere 
Fachkreise, wie es scheint, mit olympischer Ruhe warten, 
bis eines Tages das verhängnisvolle troppo tardo ! in 
seiner ganzen Schauerhchkeit sich einstellt." 

Indem ich mit diesem Jahi-gange meine 16-jährige, 
Böhmens ombrometrischem Netze gewidmete Thätigkeit 
abschliesse, durch welche dasselbe seit dem J. 1872 aus 
geringen Anfängen zu einem anderwärts unerreichten 
Musterzustande gehoben woi'den, will ich nui' noch an 
dieser Stelle (um nicht den StoiF zu einer Geschichte 
der Hyetographie Böhmens vorwegzunehmen) den wohl- 
verdienten Dank allen Jenen aussprechen, welche auf 
irgend eine Weise zu den sehr reichhaltigen und äusserst 
wichtigen Resultaten der bisherigen ombrometrischen 
Beobachtungen beigetragen haben. Indem ich von ihnen 
Abschied nehme, hege ich keinen andern Wunsch als 
den, es möge durch ihre weitere Mitwirkung erhalten 
und zu Ende geführt werden, was man so glänzend 
„mit vereinten Kräften" begonnen. 


Prag, den 17. März 1889. 


Prof. Dr. F. J. Studnička. 


Y 


Jméno stanice 
Name der Station 


!. Adolfsgrün 

2. Aicha^B. 
Dub Český 

3. Alberitz 
Malměřice 

4. Albrechtic 
Albrechtice 

5. Althütten 
Staré Hutě 

6. Althütten 
Staré Hutě 

7. Altlmtten 
Stará Huť 

8. Altthiergarten 
Stará Obora 

9. Amonsgrün 


10. Andreasberg 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


11. 

12. 

Aupa-Iüein 
Úpa Malá 
Aussergefild 
Kvilda 

13. 

Bärenwalde 

14. 

Barzdorf 
Božanov 

15. 

Běchčín 

16. 

Beneschau 
Benešov 

17. 

Beneschau-D. 
Benešov Něm. 

18. 

Benigna St. 
Sv. Dobrotivá 

19. 

Berghof 
Paršenk 

20. 
21. 

Bergreichenstein 
Hory Kašperské 
Beřkowic-Unter 
Beřkovice Dolní 

22. 

Bezno 

23. 

JI 
Bezno 

24 

Biela 
Bělá 

25 

Bilichov 

31° 34' 

32 40 

31 3 

33 43 

32 46 
32 50 
32  42 

32 5 

30 14| 

31 45 

33 29 
31  15 

30 40 

34 O 

31 40 

32 21 
32 18 
31 30 
31  51 

31 13 

32 7 
32 27 
32 27 
31 50 
31  34 


Nadmoř- 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


500 44' 
50 40 
50   7 


50   8J 


49 50 

48 58 

49 20i 

49 6 

50 2 
48 51* 


50  43^ 


49 1 

50 26 
50 31 
49 49 
49 47 

48 44 

49 46 

50 20 

49 9 

50 23, 
50 22 
50 22 
50 47 
50 16 


750 
328 
431 
280 
470 
663 
630 
420 
580 
1004 
970 
1058 
890 
450 
450 
373 
668 
475 
237 
739 
158 
285 
280 
194 
420 


Eoční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. dnů srážk. 
Nieder- 1 Nieder- 
Schlags,  schlgstage 


Jméno — líame 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


6252 

745, 

73O5 
1090 1 

426 0 

516, 


577o 

7133 

6655 

876. 

6443 

823- 

496, 

755, 

489 1 

739 7 

493 1 
•600 „ 

14578 
12453 

839 e 
1397i 

822i 

1110. 

6349 

986 j 

555, 

5871 

6326 

791 5 

*709, 

961, 

57O3 
937, 

414, 
4373 

595s 
843, 

42I3 

618, 

441, 
661 e 

468 e 
717o 

667, 

765o 

5245 

692. 


192 

213 

173 

199 

183 

172 


168 

186 

185 

196 

! 80 

118 

116 

128 

170 

180 

106 

114 

177 

220 

163 

178 

186 

192 

125 

161 

! 77 

100 

164 

169 

96 

156 

121 
131 

112 
134 

151 
169 

111 
116 

144 

151 

138 

148 

129 

179 

125 

150 


Walter K. 
Schiller Karl 
Kleissel J. 
Hanil 
ßöschel J. 
Günther R. 
Muck Kar. 
V. Kleeborn 
Dobner Ant. 
Müller Fr. 
Hroch W. 
Králík Gr. 
Pinsker Joh. 
Knittel Jos. 
Gütter 
Kurka J. R. 
Suchan J. 
Vondras Sig. 
Bidlo Ant. 
Weber H. L. 
Rychnovský V. 
Švejcar Jos. 
Zimmermann Jul. 
Bernatzky W. 
Koldinský E. 


Förster 

lesník 

Lehrer 

učitel 

Förster 

lesník 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Pfarrer 

farář 

Oberförster 

nadlesni 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Gym. Prof. 

gym. prof. 

Kaplan * 

kaplan 

Klostergeistl. 

duchovní kl. 

Schaffer 

šafář 

B. Seh. Direktor 

ředitel m. šk. 

W. Adjunkt 

příručí hosp. 

Kaplan 

kaplan 

k. k. Ök. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Förster 

lesník 

Forstadjunkt 

lesní příručí 


VI 


iCß Y 6 


V 


1888. — önibroiiiEisck Mmn BöliDieos wltad t lAm Ml 


Jméno stanice 
Name der Station 


26. Bilin 
Bílina 

27. Binsclorf 

1) 

28. Bišic 
Byšice 

29. Bistrau 
Bystré 

30. Bistran 
Bystré 

31. Bistric a. d. A. 
Bystřice n. Uhl. 

32. Bítov 

33. Blatná 

n 

34. Bösig 
Bezděz 

35. Bösig b. Polic 
Bezděkov 

36. Bohnan 
Banín 

37. Bolmau 
Banín 

38. Bohouškowic 
Bohouškovice 

39. Bor 

40. Borau 
Borová 

41. Borec 

)) 

42. Borotic 
Borotice 

43. Bošín 

3) 

44. Brandeis a. d. E 
Brandýs n. Lab. 

45. Branná 

)) 

46. Branžov 

n 

47. Brannau 
Broumov 

48. Brenn 
Brenná 

49. Brennporičen 
Poříč Spálená 

50. Břeskowic 
Vřeškovice 


Zeměpisná 
Geografische 

šířka 
Breite 


délka 
Länge 


Nadmoř- , 
ská výška 

Höhe überj' 

dem   i 

Meere  i 


Roční množství ] 
Jahresmenge d. 


sráz. Tod. Idnů srážk. 
Nieder-  !  ílieder- 
schlags. iscblgstage; 


Jméno — Jíame 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


31» 

26' 

31 

56 

32 

17 

34 

1 

34 

1 

30 

49 

30 

51 

31 

33 

32 

22 

33 

54 

34 

8 

34 

8 

31 

58 

81 

31 

33 

26 

31 

39 

31 

55 

32 

52 

32 

20 

33 

14 

32 

7 

34 

0 

32 

18 

31 

16 

30 

56 

50° 33' 

50 49^ 

50 19 

49 38 

49 38 

49 18i 

49 25 

49 25-J 

50 32i 
50 31 
49 40 
49 40 

48 56 1 

49 41 

49 38i 

50 31 

49 41^ 

50 2 
50 11 
50 37 

49 33 

50 35 
50 39 
49 37 
49 32 


197 

382 

189 

638 

633 

430 

590 

440  i 

500 

490 

419 

405 

760 

750 

550 

350 

470 

390 

185 

474 

580 

410 

291 

415 

416 


390, 
41.3, 

612, 

483 e 

643, 

393 o 

6933 

450 5 

713, 

489, 
812, 

3812 

741, 

449 j 

514^ 

5532 

804,, 

507, 

8133 

392, 

580, 

3884 
560 o 

6064 
811 o 

908s 
12685 

592, 

675, 


5444 
688 c, 

529e 

722 o 

564^ 

682, 

639, 

956 Ö 

7443 

8953 

536i 

874, 

407 o 

524, 

503, 

665; 

250j 

537, 


139 

144 
144 

135 

154 

138 

130 

167 
170 

128 

160 

139 

168 

107 

127 

164 
181 

! 85 

127 

144 

144 

161 

123 

129 

127 

131 

199 

134 

147 


139 

153 

160 

164 

159 

165 

138 

183 

108 

131 

175 

217 

98 

134 

146 

166 

! ,76 

100. 


Winter Ad. 
Stein R. 
Protzer M. 
Kryšpín Jos. 
Wolf Max 
Holi Ed. 
Kocholatý Jos. 
Baštář Joh. 
Fechtner Jos. 
Kamm A. 
Schneider Fr. 
Prutschek Fr. 
Hauber F. 
Pollak K. 
Rohr Joh. 
Huschak Ed. 
Rösler Adolf 
Horák Fr. 
Zalabák Fr. 
Schmied L. 
Bien Ferd. 
Čtvrtečka P. 
Storch C. 
Prokůpek AI. 
Novotný J. 


Badhausdir. 

ředitel lázní 

Oberförster 

nadlesní 

Förster 

lesník 

Oberlehrer 

nadučitel 

k. k. Verwalter 

c. k. v. správce 

Oberförster 

nadlesní 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Pfarrer 

farář 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Forstmeister 

lesmistr 

Förster 

lesník 

Gym. Direktor 

gym. ředitel 

k. k. Oek. Adjunkt 

c. k, h. příručí 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

Kaplan 

kaplan 


VII 


Míoirné staice y faMcl m f roce 1888. — OároiBáriscte Statieii BöIims wätaJ Jos Jaliros 1888. 


Jméno stanice 
IVame der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výskal 

Höhe über 

dem 

Meere 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. 
Nieder- 
schlags. 


Idnůsrážk, 

Nieder- 

[schlgstage 


Jméno — líame 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


51. Břewnow 

» 

52. Březnic 
Březnice 

53. Břištan 
Bříšťany 

54. Brník 
Brníky 

55. Bruch 

56. Brünnl 
Dobrá Voda 

57. Briinnlitz 
Brněnec 

58. Brunnkress 
Reřišné 

59. Buchers 
Puchoř 

60. Buchwald 
Bukovina 

61. Buč 

62. Buda-Mukařov 

n 

63. Budenic 
Budenice 

64. Budin 
Budyně 

65. Budweis 
Budějovice 

66. Bukowan 
Bukovany 

67. Bukwa 

3) 

68. Buštěhrad 

69. Bzí 

70. Cerekvice 

» 

71. Chabeřic 
Chabeřice 

72. Chlomek 

73. Chlum 

» 

74. Chlumčan 
Chlumčany 

75. Choceň 


32°  1' 

31 37 

33 16| 

32 34i 

31 18 

32 23 

34 11 

33 58 
32 22 
31 16 

31 8 

32 25 
31 46 

31 49 

32 8 
31 46 

30 54 

31 51 

32 12 

33 23^ 
32 45 

32 lOJ 

33 24 
30 59 
33 53 


50°  5' 

49 33 

50 19 

49 59 

50 37 

48 45 

49 38 

50 30 
48 36 

48 58 

49 31 

49 59| 

50 19 
50 25 

48 59 

49 34 

50 13 
50 10 

49 11 

50 20 

49 45 

50 23 
49- 51 

49 38 

50 O 


332 
460 
265 

380 
400 
695 
349 
570 
898 
1162 
580 
420 
225 
156 
384 
530 
600 
342 
480 
255 
370 
254 
528 
390 
310 


5398 

730, 

458 o 

•620„ 

522s 

860, 

7232 

829o 

5503 
*760o 

7495 

953 a 

3963 
•380 

601« 

880,, 


1052 2 

875„ 

1205, 

5594 
567, 

772t 
82I4 

403, 

540o 

390 „ 

507, 

652, 

1044, 

500 3 

•68O0 

432,, 

697o 

446, 

525, 

424 1 

75U 


865, 

464« 

685 e 

400 „ 

636, 

693,, 

949 4 

212„ 


484., 
729„ 


124 

145 

121 
130 

127 

165 

137 

154 

108 

130 

130 

142 

!  85 

110 

182 

191 

129 

131 

165 

165 

149 

162 

105 

100 

138 

134 

!  75 
115 

119 

125 

100 
120 

91 

119 

112 
146 

113 

124 

131 

100 
118 

98 

127 

138 

163 

!  73 


154 
158 


Kutzer K. 
Machek J. 
Procházka Jos. 
Zechner Ed. 
Wolf Reinh. 
Raab Is. 
Doubek F. J. 
Woborník Ed. 
Fischbeck Jos. 
Železný Jos. 
Kotzorek J. 
Kropáček Kam. 
Poche Fried. 
Proskočil Joh. 
Soběslavský Jos. 
Bauer 


Hirschberg 


Rosám 
Mikeš Jos. 
Žežula 
Heller Hugo 
Javůrek Vinz. 


Wagner F. 


Engel A. 


Endrys Ant. 


Stiftsgärtner 

klást, zahradník 

Verwalter 

správce 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Pfarrer 

farář 

Dampfmiíhlbes. 

majitel p. mlýna 

Förster 

lesník 

Pfarrer 

farář 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Hofbesorger     ^ 

správce dvoru 

Förster 

lesník 

Gym. Diener 

sluha gym. 

Verwalter 

správce 

Förster 

lesník 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Verwalter 

správce 

k. k. ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oek. Verw. 

hosp. správce 

B. Sch. Direktor 

ředitel m. škol 


vm 


Dáoiriié staice v teMá mi v roce 1888. — OároitrisÉ Wieii Eokeis watad k Jate 1888. 


Jméno stanice 
líame der Station 


76. Chotěboř 

n 

77. Cliotěborek 
Chotěborky 

78. Chotěscliau 
Chotěšov 

79. Chrást 

80. Chrbina 


81. Christianberg 
Křišťanov 

82. Christianburg 


83. Chrudim 

84. Chrudim 

85. Chrustenic 
Chrustenice 

86. Chwalowic 
Chvalovice 

87. Chynská J. H. 

mysl. 

88. Cibus 
Cibuz 

89. Citolib 
Citoliby 

90. Citov 

I) 

91. Cachnov 

92. Časlau 
Čáslav 

93. Čejkov 

» 

94. Čekanic 
Čekanice 

95. Čerma-Bohm. 

„   Česká 

96. Čerma-Gross. 

„    Vel. 

97. Černava 

98. Černic J. H. 
Černice mysl. 

99. Černic-Gross 
černice Velká 

100. Černilov 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


330 20' 

33 27 

30 52 

31 40 
31 46 
31 41 
31 47 
33 27 
33 27 
31 49 
33 10 
31 23 
33 33 

31 29 

32 4 

33 44 
33 2 

32 58i^ 

31 33 

33 54 
33 49 

32 16 

32 14 
31 15 

33 35 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výškE 

Höhe über 

dem 

Meere 


490 44' 
50  22 


49  39^ 


49 27i 

50 2 

48  55 


50  49J 


49 57 

49 57 

50 0 
49 531 

49 33 

50 17 
50 20 
50 23 
49 44| 
49 57 
49 22 

49 22i 

50 24 
50 5 
50 22 

49 17^ 

50 12 
50 16 


485 
340 
360 
470 
280 
890 
480 
270 
270 
285 
400 
670 
253 
240 
182 
650 
263 
680 
480 
520 
265 
275 
480 
329 
250 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. 
Nieder- 
schlags^ 


dnů srážk 

Nieder- 

schlgstage 


6379 

855, 

509 a 

487, 

322 e 

•367„ 

516j 

697, 
479 1 

533 0 
6089 

6835 

70*6 

958, 

485 s 

693, 

4136 

6105 

4563 

587, 

436, 

•540« 

995„ 


573g 
767, 

251 0 

448o 

439 „ 

531 3 

651, 
9223 

6105 

824« 
5562 

5573 

501 6 

642^ 

5463 
907 „ 

476„ 

730, 

406, 

57 le 

4393 

859^ 

484 3 

608, 

3963 
620. 


160 

162 

139 
154 

! 63 
83 

133 

159 

! 72 


115 

127 

139 

140 

192 

212 

184 

216 

! 82 

70 

! 75 

94 

124 


96 

132 

! 79 

98 

! 73 

89 

158 

174 

141 

157 

143 

136 

93 

84 

157 

186 

153 

157 

114 

139 

96 

143 

104 

106 

156 

152 


Jméno — Xame 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


Ryba Job. 
Mikeš Jos. 
Hayne G. 
Sýkora Fr. 
Schimpke Ant. 
Rulf Job. 
Czech Fr. 
Bernhard J. 
Eckert H. 
Horešovský J. 
Keil Jos. 
Línek Fr. 
Letošník Jos. 
Rosner W. 
Rosenzweig Job. 
Knetl Fr. 
Kuthan Jos. 
Boháček Em. 
Dragoun Ant. 
Malý Odon 
Zenker H. 
Hejmann 
Franzi Rud. 
Hahnel Jos. 
Horáček Fr. 


Forstkontrollor 

lesní kontrolor 

Oberlehrer 

nadučitel 

Oberförster 

nadlesní 

Heger 

hajný 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Förster 

lesník 

Dr. Gym. Prof. 

dr. gym. prof. 

Ackerbau Seh. Dir. 

řed. hosp. školy 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Förster 

lesník 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

Pfarrer 

farář 

Gutsverwalter 

správce hosp. 

Oberförster 

nadlesní 

Förster 

lesník 

Professor 

Professor 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Waldheger 

hajný 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

Förster 

lesůík 

Kaplan 

kaplan 


IX 


ICH 


f ro 


1888. — OároEtrisctie Stata BIms wäteiid t Jäte 1888. 


Jméno stanice 
Name der Station 


101. Cemowic 
Černovice 

102. Češtin 

103. Čimelic 
Cimelice 

104. Čisowic 
ČisoYÍce 

105. Čistá 

J? 

106. Daubitz-Hint. 
Doiibice zadní 

107. Deblau 
Deblov 

108. Deutschbrod 
Brod Německý 

109. Dobern 
Dobranov 

110. Dobrai- Gross 
Dobrá Vel. 

111. Dobrai-Kl. 
Dobrá Mal. 

112. Dobřan 
Dobřany 

113. Dobřikov 

114. Dobříš 

3) 

115. DobroYÍtov 

» 

116. Dobruška 

j) 

117. Dobšic 
Dobšice 

118. Dörflas-Naketen 
Oujezdec Nahý 

119. Dolcen 
Dolce 

120. Dracbenberg 

n 

121. Dřin 

122. Duble 
Dubice 

123. Dubno 

124. Duppau 
Doupov 

125. Dux 
Duchcov 


Zeměpisná 
Geografiscbe 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


32« 38' 

32 46 
31 44 

31 59 

33 16 

32 4 

33 24 
33 15 

32 16 
31 44 
31 45 

33 57 
33 24 
31 51 
33 O 
33 49^ 
31 53 

30 21 

31 3 

32 45 
31 48 
31 41 

33 44 
30 491 


31 24| 


Nadmoř 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


49« 22' 

49 49 

49 28 

49 52 

50 32 
50 55| 
49 54 

49 36 

50 41 
50 7 
50 7 
50 19 
49 28 
49 47 

49 48 

50 171 


48 591 


49 50 

49 33 

50 481 
50  9 
50 36 
50 24 
50 151 


50 36| 


594 
483 
430 
435 
430 
300 
420 
425 
258 
380 
380 
634 
505 
370 
415 
295 
590 
510 
450 
590 
322 
310 
290 
570 
230 


Eoční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod, 
Nieder- 


6893 
895 e 

6003 

538 8 

570i 
652, 

4513 

638, 

553; 

983, 

8883 
1020, 

5074 
763^ 

461i 

642., 

40-2 s 
416 4 

563, 

419i 

592, 

561 2 

940, 

562 0 

695 1 

511e 

550, 

61-22 

844^ 

4164 
682, 

6059 

928 0 

4619 

• 640„ 

354 1 
6223 

619„ 

* 820« 

415^ 

532. 


562, 

4885 
849 1 

504 e 
802, 

2047 

386, 


dnů srážk. 

Nieder 
schlgstage 


104 

124 

145 

128 

116 

121 

119 

117 

167 

214 

191 

202 

147 

166 

144 

130 

131 

142 

!  75 
84 

!  73 

77 

93 
120 

111 
124 

!  70 

100 

138 

147 

140 

149 

124 
150 

129 
140 

!  59 
104 

128 

170 

!  78 
91 

158 

131 

161 

160 

177 

118 

119 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


Hazuka Ferd. 
Böhm Jos. 
Přáda Rob. 
Kulhánek E. 
Mládek W. 
Michel Jul. 
Nevečeral Jos. 
Dufek H. 
Liebich Jos. 
Flacht Jos. 
Bára 0. 
Obst Ant. 
Hausser Chr. 
Kalabza Joh. 
Čenský Fr. 
Flesar Ant. 
Edelbauer Ad. 
Manner Konst. 
Peters K. 
Weber Joh. 
Smetana F. 
Heyn 

Ulmenstein Fr. v. 
Zarda Leop. 
Gruss Adolf 


Stadtdechant 

měst. děkan 

Dechant 

děkan 

Schlossgärtner 

zám. zahradník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Heger 

hajný 

Gym. Prof. 

gymn. professor 

Pfarrer 

farář 

k. k Forstadjunkt 

c. k. lesní přiruči 

k. k. Ök. adjunkt 

c. k. h. příručí 

Kairfmann 

kupec 

Oberförster 

nadlesni 

Schlossgärtner 

zám. zahradník 

Förster 

lesník 

Dechant 

děkan 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oek. Verwalter 

hosp. správce 

Förster 

lesník 

k. k. W. Bereiter 

c. k. h. pojezdný 

Oek. Verwalter 

hosp. správce 

Forstmeister 

lesmistr 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 


X 


'    >- .   ' 


v 


)!!  ninpiio 


Jméno stanice 
Name der Station 


126. Dymokur 
Dymokury 

127. Eger 
Cheb 

128. Eichwald 
Dubí 

129. Eichwald 
Dubí 

130. Einsiedel 
Mníšek 

131. Eisenberg 

» 

132. Eisendorf 

133. Eisenstein 

)) 

134. Elbeteinitz 
Labská Týnice 

135. Eriitz-Ob. 
Orlice Horní 

136. Espenthor 

u 

137. Eugenswald 

138. Falkenau 
Falknov 

139. Frauenberg 
Hluboká 

140. Frauenthal 
Pohled 

141. Freud J. H. 

„   mysl. 

142. Freudenhöhe 

143. Fribus 

144. Friedrichsthal 
Bedřichov 

145. Frimburg 

Na Frimburku 

146. Friihbuss 
Příbuzy 

147. Fuchsberg 

n 

148. Fünfhunden 
Pětipsy 

149. Fürstenhut 
Knížeplan 

150. Gässing 
^. Jeseň 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


32» 52' 

30 2 

31 27 
31 27 
31 10 
31' 11 
30 16 
30 54 


33  IJ 


34 271 


30 37 

31 5 
30 18 


32  6i 


33 20 

31 16 

32 33 
30 54 

33 16 
33 54 
30 17 

30 44 

31 1 
31 18 
30 52 


50" 15' 

50 5 

50 41 

50 41 

50 38 

50 34 

49 34 

49 7i 

50 2| 
50 4 
50 13 
50 3 
50 11 
49 3 
49 37 

49 5i 

50 48i 

49 49i 

50 44 
50 21i 
50 23 

49 19 

50 19 


48  57 1 


50  12 


Nadmoř- 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


220 
455 
400 
403 
720 
387 
670 
800 
200 
700 
625 
470 
402 
392 
520 
930 
380 
380 
735 
565 
909 
580 
256 
1105 
675 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod.ldnů srážk, 
Nieder- 1 Nieder- 
schlags. Ischigstage 


481, 

802 j 

394, 
63O2' 

5186 

741 s 

5502 

710„ 

753e 
881, 

5306 
8IO3 

473, 


7802 

1151 5 

529t 
618, 

Síle 

1097, 

4279 

682, 

4263 
5343 

4838 

736„ 

489„ 
7583 

608 j 
7I83 

5OI2 
9943 

6865 

861 o 

433s 
590(, 

9366 

1555 1 

605 6 

1013, 

706 2 

1057 1 

4348 

704, 

3504 
501 o 

46O5 
•870o 

403 4 

689, 


116 

151 

148 

161 

128 

145 

108 

153 

143 

204 

108 
138 

123 


143 
173 

110 

124 

141 

164 

143 

179 

128 

137 

162 

179 

!  83 

91 

171 

181 

122 

135 

170 

176 

120 

154 

167 

178 

172 

176 

159 

186 

!  84 

102 

93 
119 

!  89 

150 

123 

134 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


Reimer A. 

R. v. Steinhaussen 

Blažej 

Novák 

v. Rümmler 

Bittner J. 

Schmidt K. 

Hoermann 

Ferner Ferd. 

Wojtěch J. 

Merker Joh. 

Kleissl Jos. 

Dobrauer Ant. 

Wácha R. 

Neumann Wilh. 

Tauschek Joh. 


Bergmann Joh. 


Heller H. 
Kinschel Fr. 
HeUer K. 
Petržilka Fr. 
Kalkant Jos. 
Hodek G. 
Koydl Ed. 
Leyder Joh. 


Schlossgärtner 

zám. zahi'adnik 

Gym. Prof. 

gym. prof. 

Forstadjunkt 

les. příručí 

Badehausbes. 

maj. lázní 

Förster 

lesník 

Rechn. Führer 

účetní hosp. 

Forstkontrollor 

les. dozorce 

Forstmeister 

lesní správce 

Fabriksbesitzer 

továrník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Kanzleidiener 

kane. sluha 

Hofgärtner 

dv. zahradník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Z. Fabriksbesitzer 

majitel cukrov. 

Förster 

lesník 

Förster 
lesník 


XI 


ácli M v roce 1888. 


Jméno stanice 
Name der Station 


151. GeltschMuser 
Gelč 

152. Georgsberg 
Říp (mysl.) 

153. Glashütte 
Sklenná Huť 

154. Glashütten 
Sklenná Huť 

155. Glatzen 

156. Glosau 
Dlažov 

157. Göhi-en 
Jerno 

158. Görsbach 

159. Goldbrunn 

n 

160. Gottschau 
Kocov 

161. Grafengrün 

w 

162. Granltz 
Hranice 

163. Grasslitz 
Kraslice 

164. Gratzen 
Nové Hrady 

165. Grossbüi-glitz 
Vřešťov 

166. Grossenteich 
Veliký Rybník 

167. Grossmergthal 

168. Grosspriesen 
Březno Velké 

169. Grottau 
Hrádek 

170. Grünbauden 
Zel. Bouda 

171. Grulich 
Králíky 

172. Habr 

173. Hadovka 

174. Haid 

5) 

175. Haida 
Bor 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř 
ská -výška 

Hölie über 

dem 

Meere 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod.ldnů srážk 
Mieder- Nieder- 
schlags. Ischlgstagej 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


31° 55' 

31 58 

32 27 

33 6 
30 19 

30 50 

31 12 

32 45 

31 16 
30 24 
30 12 

32 30 
30 11 

32 27 

33 25 

30 32i 
32 21 

31 48 

32 301 
32 24 

34 25 
32 25 
31  7 


30 291 


32 13 


50» 35' 
50 23 
50 37 

49 22^ 

50 1 

49 22 

50 39 
50 50i 
49  4 
49 48 

49 58 
48 49 

50 20 

48 47 
50 21 
50 17 
50 48 
50 40 
50 51 
50 12 
50 5 

49 57 

49 35.. 

50 11^ 
50  45-L 


465 
237 
305 
700 
860 
512 
800 
374 
1100 
470 
720 
470 
510 
540 
272 
472 
396 
150 
266 
185 
572 
455 
520 
540 
360 


532 5 
606^ 

4528 

515 5 

531, 


588s 

714, 

521 3 

•800o 

556i 

884„ 


•830o 

76I4 

•971, 

461» 


3073 

521, 

460, 

*820o 

56O7 

784^ 

5694 

960 9 

5Ó04 

7203 

5723 

825,, 

8078 

612, 

774i 

964e 

472 

553, 

7396 

852, 

* 480„ 

614, 

832s 

953, 

740« 

892 j 

4679 

6773 

490 o 

73I3 

773. 


101 
105 

91 

100 
150 


108 
121 

204 

200 

173 

195 

150 

158 

175 

! 93 

! 80 
133 

178 

185 

123 

135 

144 

156 

105 
118 

106 

108 

125 

187 

144 

176 

I 85 

93 

133 

160 

107 

126 

148 

109 

168 

182 

116 

131 

228 

230 

183 


Homolka Fr. 
Schreck Adolf 
Renner Jos. 
Tejnil J. 
Ahnert Em. 
Schweizar Fr. 
Cartellieri M. 
Pietsch Fr. 
Watzlawik W. 
Růžička Ant. 
Plocek R. 
Engel Fr. 
Rössler K. 
Newisch L. 
Málek Fr. 
Holejschovsky Joh. 
Schiller Fr. 
Jungnicki E. 
Mohaupt Ant. 
Čei-mák F. 
Holub Kom-ad 
Hamböck J. 
Titlbach F. 
Horký Fried. 
Czabaun Adf. 


k. k. Förster 

c. k. lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Rentverw. 

důchodní 

Forstverw. 

lesní spr. 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

B. Sch. Direktor 

ředitel m. škol 

Gartenaufseher 

zahr. dozorce 

k. k. Forstadj, 

c. k. lesní příručí 

Förster 

lesník 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Schuldirektor 

šk. ředitel 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Förster 

lesník I 


XII 

DeÉiněnié stanice v 


Jméno stanice 
líame der Station 


Zeměpisná   j' Nadmoř- 
Geografische   i'^'^^ ^''^'', 
Höhe über'i 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


dem 
Meere 


sráz. vod. 
Nieder- 
schlags. 


dnů srážk. 

Nieder- 
schlgstage 


176. Hájek 

5) 

177. Hammerstadt 
Vlastějovice 

178. Hanichen 

179. Harabaska 

180. Hartenberg 

» 

181. Hasenburg 

)) 

182. Hasendorf 
Zaječín 

183. Hauska 

« 

184. Heidedörfel 

185. Heiligen b.Tach. 

„    u Tach. 

186. Heinricbsgrün 
Jindřichovice 

187. Heinr. (Thierg.) 
Jindř. (Obora) 

188. Heřmanměstec 

)) 

189. Herrnskretschen 
Hřensko 

190. Herrnstein 
Herštein 

191. Herrnwald 

)) 

192. Heuthor 

JI 

193. Hintere Hegerei 
Zadní hájovna 

194. Hirschberg 
Doksy 

195. Hirschbergen 

196. Hlawenec 

197. Hlawic 
Hlavice 

198. Hlawno Kostel. 

199. Hlinsko 

200. Hochchlumec 
Vys. Chlumec 


33° 59' 

32 50J 

32 40^ 

30 48 

30 14 

31 41 
34 12 

32 17 

32 23 
30 16 
30 16 

30 16 

33 20 

31 54 

30 43 :V 

32 8 
32 18 
32 38 
32 19 

31 33 

32 22 
32 35 

32 22 

33 34 
32 3 


50° 3' 

49 44 i 

50 44 

49 44^ 

50 13^ 
50 26i 
50 9 
50 30 
50 39 

49 48 

50 17 
50 18 

49 57 

50 52iJ 

49 25 

50 57i 
50 57 1 

49 O 

50 34 

48 49 
50 15 
50 38 
50 16 

49 46 
49 37 


430 
390 
500 
450 
600 
290 
600 
440 
302 
510 
650 
660 
275 
140 
620 
510 
290 
490 
276 
865 
197 
406 
190 
568 
520 


* 5516 
972« 

6512 

784, 

941o 
1311^ 

400 í 

607 „ 

539, 

817^ 

297- 

• 352o 

752s 

948, 

427„ 

•570„ 

543i 

741j 

480i 

•720o 

5372 

845, 

5933 

937, 

546e 
758, 

641 „ 

838 9 
790, 

487^ 

602, 

461i 

•595o 

5719 

842, 

573, 

652, 

636a 


.385, 

671 ; 

5975 

930, 

430 3 

639 e 

482, 

697, 

714, 

736 „ 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


129 

153 

130 

153 

183 

193 

117 

171 

139 

161 

!  77 

73 

137 

173 

94 

105 

121 

134 

!  78 

140 

147 

183 

166 

202 

104 

134 

158 

154 
155 

155 

170 

198 

248 

189   I 

169  i 

171   I 

188  I 

142   i 


!  74 
122 

138 

163 

165 

160 

109 

131 

122 

133 


Sequard Jos. 
Čihák L. 
Neuwinger Jos. 
Schneider W. 
Lichá Ant. 
Hemmerle J. 
Löffler Joh. 
Holý Jos. 
Pyhann G. 
Keil R. 
Gottfried 
Hamböck 
Čzischka F. 
Jaroschka H. 
Makas Rud. 
Makovský K. 
Hejlek Flor. 
Novotný Mor. 
Pinč K. 
Schmidt Joh. 
Reinwarth Ed. 
Srb Jos. 
Mölzer Fr. 
Rozvoda H. 
Melliva Jos. 


Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Förster 

lesník 

Ök. Verwalter 

hosp. správce 

Förster 

lesník 

Kanzellist 

kancelářský 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Dom. Vewalter 

správce velkost. 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Heger 

hajný 

Förster 

lesník 

Schlossgärtner 

zám. zahradník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Pfarrer 

farář 

Förster 

lesník 

B. Sch. Direktor 

ředitel m. šk. 

Forstingenieur 

lesní inženýi- 


XIII 


Jméno stanice 
líame der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


Roční množství 
Jalu-esmenge d. 


sráz. vod- 
Nieder- 
schlags^ 


dnů srážk 

Nieder- 

schlgstage 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


201. Hochgarth 

202. Hochpetsch 
Bečov 

203. Hochwald 

» 

204. Hodenic 
Hodenice 

205. Hohenelbe 
Vrchlabí 

206. Hohenfurt 
Vyšší Brod 

207. Holohlaw 
Holohlavý 

208. Holohlaw. 
Holohlavý 

209. Holous 
Holousy 

210. Horažďowic 
Horaždovice 

211. Hořelic 
Hořelice 

212. Hořeno wes 

n 

213. Hořeůowes 

214. Hořín 

215. Hořina 

216. Horka-Park 

11 11 

217. Horka-Gross 
Horky Vel. 

218. Hospozín 

219. Hostiwic 
Hostivice 

220. Hostiwic 
Hostivice 

221. Hraběšín 

222. Hracholusk 
Hracholusky 

223. Hrádek Desfours 

224. Hradišť 
Hradiště 

225. Hubenov 


30» 15' 

31 23 

32 23 
32 U 


33 16^ 


31 58i 

32 32 

33 32 
31 50 
31 21 

31 52 
33 26 
33 26 

32 8 

30 45 
32 31 

32 29 

31 50 
31 55 
31 55 

33 1 
31 55 
31 10 
31 12 
31 9 


50" 20' 

50 27 

50 49 

48 44| 

50 38 

48 37 1 

50 18 

50 18 

50 12 


49  181^ 


50 2 

50 19 

50 19 

50 21 

49 37 

50 20 
50 24 
50 18 
50 5 
50 5 

49 51 

50 25 
49 15-^ 
49 35 


50   01 


780 

280 

456 

705 

484 

555 

249 

249 

285 

480 

374 

273 

273 

157 

390 

210 

250 

198 

340 

340 

285 

180 

450 

380 

500 


6173 

980,, 


656, 

854, 

636„ 

826, 

787 7 

1166, 

591„ 

683 5 

453,, 

7034 
45I3 

703^ 

395, 
4664 

427, 

643« 

526 s 

586, 

469, 

7l8o 

456-, 

699, 

4359 
601, 

458., 

778," 

4662 
709, 

427, 
6883 

4083 

504, 

444 s 

621, 

492i 

699, 

5303 

846 1 

484^ 

578, 

507, 

681, 

448 s 

635„ 

46O5 
584 1 


170 

190 


146 

158 

163 

169 

154 

178 

139 

131 

128 

136 

182 

136 

!  79 

96 

136 

139 

99 
98 

112 
124 

137 

150 

90 

117 

133 

156 

88 

117 

103 

128 

137 
134 

119 
154 

137 

160 

137 

138 

117 
143 

135 

156 

101 

110 

90 

143 


Biihner Jos. 
Šrámek A. 
Schulz Joh. 
Hussar Ad. 
Kubricht 
Enslén Joh. 
Kocír J. 
Leder Lad. 
Macháček A. 
Kraus Joh. 
Bubeníček Jos. 
Kozák A. 
Voženílek Joh. 
Kubát M. 
Žabka Gust. 
Uhlíř Joh. 
Pavlík 
Šejhar Fr. 
Sirůček Jos. 
Hacker K. 
Garkisch 
Štěpánek W. 
Blahouš W. 
Picker Jos. 
Suske K. 


Förster 

lesník 

Verwalter 

správce 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Kaplan 

kaplan 

k. k. Ok. Verwalter 

c. k. h. zprávce 

Oberförster 

nadlesní 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Pfarrer 

farář 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Schlossgärtner 

zám. zahradník 

Förster 

lesník 

Gärtner 

zahradník 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Ok. Adjunkt 

h. příručí 

Pfarrer 

farář 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

Ackerb. Schul. Gärt. 

zahr. hosp. školy 

Oberförster 

nadlesní 

Adjunkt 

příručí 

Förster 

lesník 


XIV 


lácli M v mt iE, — UmAíút Statieii Botiiiis wätafl k lúm 1888. 


Jméno stanice 
IVame der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská yýška 

Höhe über 

dem 

Meere 


Eoční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. Idnů srážk, 
Nieder-  ]  Nieder- 
schlaga. Ischlgstage 


Jméno — Xame 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


226. Huberti J. H. 
Huberti mysl. 

227. Hühnerwasser 
Kuří Vody 

228. Hurkau 
Hůrky 

229. Hurkenthal 
Hui'ka 

230. Inselthal 

231. Jahodov 

232. Jandovka 

» 

233. Jasená 

234. Jelení-Ober 

„   Horní 

235. Jenč 

n 

236. Ješín 

237. Ježov 

238. Jičín 

n 

239. Jičínowes 

240. Jilowišť 
Jilovišté 

241. Jizbic 
Jizbice 

242. Johann St. 
Sv. Jan Nep. 

243. Johnsdorf 
Janovice 

244. Jungbunzlau 
Boleslav Ml. 

245. Kaaden 

Kadaň 

246. Kácov 

247. Kácov 

248. Kalich 

n 

249. Kališt b. Hump 

250. Kaltenbach 
Nové Hutě 


310 lir 

32 27^ 

30 53 

31 O 

30 8 
34 O 

32 29 

33 39 
33 45 

31 53 

31 51 

30 54 
33 1 
33 1 

32 2 

32 40 

31 30 

33 47 

32 34 

30 57 
32 42 
32 42 

31 O 

32 57 
31 19 


50° 4 

50 35 : 

49 54 

49 8 

49 45 

50 9 

48 51 
50 19 
50 3 
50 5 
50 16 

49 30 

50 26 
50 22 
49 56^ 
49 37 

49 39 

50 34 
50 25 
50 22 
49 47 

49 47 

50 34 
49 351 
49 1 


563 
318 
544 
1010 
732 
480 
470 
274 
290 
360 
200 
440 
280 
290 
358 
580 
700 
570 
216 
297 
332 
332 
729 
520 
928 


4982 
632 4 

520e 

•690o 

397, 
601, 

9228 
1459 e 

72O3 

108 li 

5783 
853, 


340« 

625, 

4992 

667 5 

417, 

542^ 

4163 
525^ 

373, 

436, 

537, 

917^ 

253i 


3875 

372, 

511, 

8283 

10305 

1039 „ 

635i 

1027, 

414, 
68O3 

3432 

582o 

565 j 
74O3 

5623 

717, 

700 o 
75O3 

648„ 

964„ 

7582 
1093 1 


120 
185 

121 
140 

111 
143 

176 

198 

163 
181 

144 

167 


104 

119 

127 

143 

117 
131 

87 
112 

!  75 


144 
173 

109 


126 

134 

127 

133 

163 

184 

159 

217 

96 

124 

142 

196 

167 

181 

126 

166 

159 

176 

108 

117 

151 

164 


Leicht Jos. 
Ški-dle 

Ki'oupa Vinz. 
Blaschek Jos. 
Nickerl W. 
Chlumecký AI. 
Vitzany Joh. 
Novák Fr. 
Beer Vinz. 
Hacker Fr. 
Dörrl Joh. 
Padowec 
Vaňaus J. 
Leidler Oskar 
Eyberger Georg 
Michálek W. 
Sauba Fr. 
Knittel Kar. 
Šámal Ernst 
Schneider Ant. 
Procházka Norb. 
Fritsch Leop. 
Langenauer 
Sagl L. 
Schnurpfeil E. 


Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Förster 

lesník 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Pfarrer 

farář 

Förster 

lesník 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

k. k. Verwalter 

c. k. správce 

Verwalter 

správce 

Dr. Gym. Prof. 

dr. gym. prof. 

Ok. Adjunkt 

h. příručí 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Ackerb. Sch. Dir 

řed. hosp. šk. 

Dr. Ackerb. Sch. Dir 

dr. řed. hosp. šk. 

Pfan-er 

farář 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 


ICH 


XV 

wätaJ k Um iE. 


Jméno stanice 
Name der Station 


251. Kaltenberg 

)) 

252. Kamaik a. d. M. 
Kamýk n. Vltav. 

253. Kamenic J. H 
Kamenice mysl. 

254. Kamnitz-B.^ 
Kamenice C. 

255. Kaplic 
Kaplice 

256. Karlstein b. Svr. 

u Svr. 

257. Kbel 
Kbely 

258. Kbel 
Kbely 

259. Kirnscht 
Jetřichovicezad. 

260. Klattau 
Klatovy 

261. Kleinbocken 
Bukovina M. 

262. Klenau J. H. 
Klenová mysl. 

263. Klokočov 

n 

264. Kluk 

265. Kochánek 

266. Kocourov 

5) 

267. Königgrätz N. 
Nový Hradec 

268. Königsbof b. B 
Králův Dvůr 

269. Königsjäger 
Králostov 

270. Königswart 
Kinžvart 

271. Kohling 

» 

272. Kohout 

JI 

273. Kohoutov 

274. Kolec 

275. Kolec 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


330 7' 

31 55 

31 3 

32 5 

32 9 

33 44 
31 2 

31 2 

32 IJ 
30 57 
32 2 

32 36 

33 20 
32 48 
32 26, 


32 511 


33 31 J 

31 42 

32 9i 


30 161 


30 23 
32 16 

31 26| 
31 53 
31 53 


50» 45' 
49 39 

49 51 

50 48 

48 44 

49 43 
49 30 

49 30 

50 54 

49 24 

50 45 
49 12| 

49 48 J 

50 7 
50 16 

49 51* 

50 11 

49 57 

50 28 
50  I 
50  71 

48 46 

49 55 

50 12 
50 12 


927 

287 

430 

290 

530 

750 

445 

445 

250 

412 

380 

576 

550 

184 

195 

440 

278 

240 

225 

540 

710 

750 

550 

246 

246 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod, 
Nieder- 
schlags. 


dnů srážk. 

Nieder- 

schlgstage 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


mm 
1242^ 
14785 

395, 

450, 

2895 
481 e 

587 1 
7593 

3838 

588o 

702, 

914^ 

424„ 

566 1 

448, 

5823 

733 s 

1064, 

403.5 

712, 

565i 
631^ 

5313 

*804o 

735; 

457, 

377^ 

657, 

5073 

751, 

611, 

773i 

3886 

683, 


478 1 

651 9 

4984 
666^ 

5543 
841, 


5083 
635 5 

38I4 
53O3 

393i 
516„ 


169 

176 

!  73 
76 

106 

134 

107 
129 

117 

126 

199 

212 

124 

131 

135 
151 

162 

175 

132 

153 

117 

168 

149 

148 

142 

159 

108 

135 

!  79 

146 

163 

183 

128 

144 


106 

144 

138 

181 

153 

169 


103 

127 

!  86 

82 

98 

111 


Charvát Fr. 
Kořínek 
Bartoš Em. 
Pompe Ant. 
Vokoun Jos, 
Šimánék Joh. 
Zika Jos. 
Giessübel 
Vogelgsang 
Nešpor Joh. 
Eschler Jos. 
Schmiedt 
Moravek AI. 
Froněk Ad. 
Míšek Ant. 
Stock Fr. 
Friml Alex. 
Kutin J. 
Zákora K. 
Starauschek 
Reisenauer AI. 
Friedrich W. 
Schupik Joh. 
Danda AI. 
Mulatsch J. 


Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesni 

Kaplan 

kaplan 

Förster 

lesník 

Pfarrer 

farář 

k. k. Ök. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Förster 

lesník 

B. Seh. Direktor 

ředitel m. šk. 

Pfarrer 

farář 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oek. Beamte 

hosp. úřadník 

Förster 

lesník 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Pfarrer 

farář 

k. k. Ök. Adjunkt 

c. k. h. příručí 


XVI 


čiie Y roce 


Éifl k 


í'. 


Jméno stanice 
Jíame der Station 


Zeměpisná. 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř 
ská výška 

Höhe über 
dem 

Meere 


Koční množství 
Jahresmenge d. 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


sráz. vod. dnů srážk. 1 
Nieder- Nieder- ' 
Schlags,  schlgstageü 


pozorovatele — des Beobachters 


276. 

Kolín 

277. 

Komorsko 

278. 

Kopa 

279. 

5) 

Kopce 

V kopcích 

280. 

Kornhaus 

Mšec 

281. 

Koschumberg 

Košmberk 

282. 

Kostelec a. d. A. 

n. 0. 

283. 

Kostelec-Roth 

„    Červ. 

284. 

Kosten 

Košťany 

285. 

Kozohor 

Kozíhory 

286. 

Krassa 

Chrastná 

287. 

Krchleb 

Krchleby 

288 

Kreibitz Neud. 

Chříbská 

289. 

Kreiizbuche 

290. 

Křič 

Chříč 

291. 

Kronporičen 

Poříč Korunní 

292. 

Křowic 

Křovice 

293. 

Krumau 

Krumlov 

294. 

Kuchanowic 

Kuchanovice 

295. 

Kukus 

296. 

Kulm b. Karb. 

Chlum u Chabař 

297. 

Kunas 

Kunov 

298. 

Kundratitz 

Kundratec 

299 

Kupferbei-g 

Měděnec 

300 

Kurau 

Korouhev 

32° 52' 

31 41 

32 15i 

32 47 
31 34 

33 42 
33 53 
33 46 
31 25 

31 55 

32 3U 

33 1 
32 11 

32 9 
31 19 

30 58 

31 49 
31 59 

33 28 
33 33 

31 36 

32 47 
31 46 
30 47 

33 55 


50° 2' 

49 46i 

50 15 

49 11 

50 12| 

49 52 

50 7 
50 29 
50 40 

49 47 

50 42 


49 531 


50 53 

50 50 

49 58 

49 30 

50 17 


48 

49 

49 

54 

50 

24 

50 

42 

49 

5 

50 

35 

50 

25 

49 

40 

224 
590 
170 
590 
430 
300 
288 
500 
350 
380 
360 
272 
450 
535 
384 
370 
214 
530 
316 
293 
234 
590 
500 
838 
564 


566 „ 

869g 

471„ 

611s 

* 4143 

*610o 
5269 

• 7543 

*470o 

3.364 
613, 

4645 

682, 

501 4 

774, 

3104 

452 o 

4638 

•610, 

6713 
8243 

572; 

745, 

876i 

1146, 

9025 
1053, 

461 1 

530, 

43O5 
634, 

535i 

544, 

5942 

745, 

538, 


4579 

755, 

5483 
703, 

588„ 

792, 

4493 
'700o 

582j 
9093 

430» 


1.59 
170 

112 

119 

93 

95 

195 

196 
140 

157 

169 

139 
140 

173 

187 

127 

134 

112 
110 

114 

118 

135 

144 

196 

210 

182 

208 

105 

117 

110 

148 

124 

138 

129 
112 

106 


149 
170 

129 

145 

147 

158 

87 

120 

135 

164 

100 


Potůček F. 
Leiss Fr. 
Kratochvíl B. 
Bohutinský W. 
Horák E. 
Celler Jos. 
Spiegel K. 
Kober Rob. 
Bittner 
Arnošt Alex. 
Darou J. 
Schrut J. 
Hanke Hugo 
Seidel J. 
Popelka Gust. 
Tredl Ant. 
Klíma Kasp. 
Fukárek H. 
Zeidler Adolf 
Neumann K. 
Procházka Fr. 
Novotný Fr. 
Zopf Job. 
Pták Mor. 
Svoboda Jos. 


Professor 

Professor 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Kanzleibearate 

kane. úředník 

Förster 

lesník 

B. Sch. Direktor 

ředitel m. šk. 

Förster 

lesník 

Forstverwalter 

lesní správce 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Gärtner 

zahradník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Dom. Direktor 

ředitel panství 

k. k. Ob. Verwalter 

c. k. vrch. správce 

Schaffer 

šafář 

Verwalter 

správce 

Förster 

lesník 

B. Sch. Professor 

Professor m. šk. 

Schlossgärtner 

zám. zahradník 

Förster 

lesník 

Waldbereiter 

pojezdný 

Stationsbeamte 

úředník stanice 

Pfarrer 

farář 


XVII 


Y 


Jméno stanice 
líame der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výška 

[Höhe über 

dem 

Meere 


Koční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. 
Nieder- 
schlags^ 


dnů srážk. 

Nieder- 
schlgstage 


Jméno — líame 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


301. Kuteslawic 
Chudoslavice 

302. Květov 

303. Kytín 

304. Lahn 
Lány 

305. Landstein 
Landštýn 

306. Langendorf 
Dlouhá Ves 

307. Langenwiese 
Louka 

308. Laubendorf 
Limberk 

309. Laučeň 
Loučen 

310. Laun 
Louny 

311. Ledeč 

312. Ledeč 

313. Leinbaum 
Klenová 

314. Leitmeritz 
Litoměřice 

315. Leitomyšl 
Litomyšl 

316. Letin 
Letiny 

317. Lhota b. Trebn. 

„   u Třeben 

318. Lhota šárová 

319. Lhota-Mittel 

„  Prostřední 

320. Lhotka b.Nevekl. 

„   u Nevekl. 

321. Libčan 
Libčany 

322. Libějic 
Libějice 

323. Libic 
Libice 

324. Libochowic 
Libochovice 

325. Libuš 


310 

31 

31 

33 

32 

31 

31 

34 

32 

31 

32 

33 

32 

31 

33 

31 

31 

33 

32 

32 

33 

31 

33 

31 

31 


51' 
56 
53 
37 
54 
10 
20 

O 
41 
28 
45 
42 
51 
48 
59 

7 
34| 
13 

1 

9 
22 
51 

1 
43 


38 


50° 35' 

49 26 

49 51 

49 43 

49 1-1- 

49 11 

50 39 

49 42 

50 17 
50 21 
50 21 
50 13 

49 4 

50 32 
49 53 

49 32 

50 30 
50 24i 
49 45 

49 45 

50 12 
49 7 

49 29 

50 19 


260 
350 
430 
630 
610 
520 
750 
600 
257 
165 
265 
250 
670 
158 
350 
450 
490 
280 
380 
460 
276 
465 
520 
163 
164 


mm 

5509 

5673 

5033 

755, 

57O4 
601, 

542, 

841 3 

557, 

610, 

5094 
743, 

733s 

855 2 

51I1 

781, 

484, 

728, 

370, 

486, 

4948 

778, 

4326 

682 X 

6O87 
915, 

431 3 


5283 

782, 

496-, 

657 j 

609 1 

560o 

5372 
891 o 

506 s 
5023 

573, 

'660„ 


539^ 
III60? 


101 

100 

137 

137 

92 

101 

150 

166 

134 

158 

127 

152 

154 

169 

142 

165 

! 76 

121 

112 
123 

131 

165 

114 

106 

171 

185 

160 


160 

Í64 

135 

157 

103 

134 

117 

139 

103 

120 

119 

140 


130 

104 


643 2 

847, 

142 

149 

400 2 

519, 

96 
116 

371i 

525„ 

126 

162 

Beran K. 
Jiskra Aug. 
Hofman Jos. 
Rybička Jos. 
Strohmayer Fr. 
Friedl Adolf 
Karásek Fr. 
Janisch Joh. 
Strejček K. 
Kurz Jos. 
Deska Mich. 
Budil Fr. 
Kiethier Leop. 
Maschek Joh. 
Vajrauch J. 
Dolanský Jos. 
Lang Fr. 
Málek Joh. 
čemus Jos. 
Gut Jos. 
Waněk Jos. 
Pilát 

Barták Ign. 
Hofbauer M. 
Němec Ant. 


k. k. Forstadj. 

c. k. lesní i)říručí 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

Förster 

lesník 

Pfarrer 

farář 

Tischler 

truhlář 

B. Sch. Professor 

prof. m. školy 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Professor 

Professor 

Schuldiener 

školník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Ök. Beamte 

hosp. úředník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 


XVIII 


Cáoiraí Éiiice v Cáácli Éoé v roce 1888. — OiromÉsclK! SMiooen fötiMS walireDíl k Jatos 1888. 


Jméno stanice 
Name der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 1 
ská výška' 

Höhe über 

dem 

Meere 


Koční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. 
Nieder- 
schlaga. 


dnů srážk. 

Nieder- 
schlgstage 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


326. Lichtenau 
Lichkov 

327. Lidic 
Lidice 

328. Liebenau 
Libenov 

329. Liebwerd-Tescb 
Líbverda u Děč 

330. Linsdorf 
Těclionín 

331. Lischna 
Leštno 

352. Litic 
Litice 

333. Litowic 
Lito vice 

334. Líz 

3) 

335. Lobosic 
Lovosice 

336. Lubno 

337. Luh 

338. Lukawic U. 
Lukavice D. 

339. Lukawic U. 
Lukavice D. 

340. Luštěnic 
Luštěnice 

341. Maader 
Mádr 

342. Machendorf 

343. Maendryk 
Mendryka 

344. Maňowic J. H. 
Maůovice mysl. 

345. MargarethenJ.H, 
Markyta mysl. 

346. Marschendorf 
Maršov 

347. Marschgrafen 
Maškrov 

348. Martinowes 

I! 

349. Maschau 
Mašťov 

350. Mcel 
Mcely 


m 

mm 

34" 20' 

50« 

6' 

560 

6932 

976o 

122 
114 

31  52 

50 

8 

340 

! 

422 1 

466, 

116 

116 

30  53 1 

49 

561- 

588 

456 1 

626, 

133 
181 

31  54 

50 

46 

150 

6126 

784, 

140 

148 

34  17 

50 

4 

520 

654s 
10589 

164 
160 

32  21 

49 

44 

402 

675j 

866 j 

130 

132 

34   1 

50 

5 

360 

z 

— 

31  54 

50 

5 

360 

3943 
504, 

90 

135 

31  31i 

49 

33 

580 

523, 
7IO3 

137 

142 

31  43 

50 

31 

158 

4694 
5683 

96 

106 

33  5U 

49 

46| 

560 

645, 

940 1 

130 

149 

31   4 

49 

31 

446 

4943 

•690o 

144 

162 

31   0 

49 

36 

343 

413, 

586e 

109 

138 

31   0 

49 

36 

343 

3539 
587o 

94 

135 

32  37 

50 

19 

210 

4642 

770, 

! 82 

124 

31  10 

49 

n 

985 

831 „ 
• I27O0 

154 

190 

32  39 

50 

47 

353 

697, 
960 1 

175 

196 

34   5 

49 

50 

473 

527„ 
811, 

157 

169 

33  22 

50 

23 

350 

4794 

703, 

91 
91 

• 32  39 

49 

2 

530 

5043 

•830o 

173 

170 

33  29 

50 

40 

565 

675i 
10383 

144 

177 

30  51 

49 

36 

392 

4346 
612, 

182 

192 

81  49 

50 

22i 

260 

4233 

542o 

114 

156 

30  56 

50 

16 

400 

317, 
5689 

1 53 
84 

32  44 

50 

18 

270 

5495 

753, 

145 

165 

Sperling Jos. 
Zika Jos. 
Hacker A. 
Liedl Joh. 
Braza Joh. 
Hrádek E. W. 
Knapp Jos. 
Weiner L. 
v. Gillern V. 
Hanamann 
Diener Jos. 
Krejcar G. 
Figi Joh. 
Woczadlo J. 
Wewerka A. 
Čada Th. 
May Karl 
Macek Jos. 
Hoch Adalb. 
Ullrich Fr. 
Steigerhof 
Popp Gg. 
Miller Jos. 
Makas Fr. 
Kakusan Rob. 


Förster 

lesník 

Pfarrer 

farář 

Förster 

lesník 

Ack. Seh. Diener 

sluha hosp. školy 

Förster 

lesník 

Forstrechnungsf. 

lesní účetní 

Förster 

lesník 

k. k. Ök.-Verwalter 

c. k. h. správce 

Förster 

lesník 

Dr. Direktor 

dr. ředitel 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Dom. Direktor 

ředitel panství 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Hof Jäger 

mysl. dvorní 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Flurwächter 

p. hajný 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 


XIX 

Dáiuéroé staüice y ČecMcti cié f roce 1888. — Oárooiáriáo Stata BIms wllireiiJ k Mros 1888. 


Jméno stanice 
Name der Station 


351. 
352. 
353. 
354. 
355. 
356. 
357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 


Medonost 
Medonosy 
Merklín 

Městec-Voj. 

» 
Michelsberg 
Michalovice 

Mies 
Stříbro 

Milau 

Mílový 

Milčín 

Mileschau 

Mllešov 

Minkowic 

Minkovice 

Mireschowic 

Mirešovice 

Miškoles 
Miškolesy 

Miskowic 

Miškovice 

Míšov 

Myšov 

Mladějowic 

Mladějovice 

Mníšek 

» 
Modlín 

Mehr 

Mory 

Moldautein 

Vltavotýn 

Morau-Ober 

Morava Horní 

Mrakau 

Mrákov 

Mühlörzen 

Mileřsko 

Mukařov 

Nabočan 

Nabočany 

Náchod 

» 
Nalžowic 
Nalžovice 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


32" 9' 

30 52 

33 34^ 

30 27 

30 40 
33 45^ 

32 20 

31 36 
31 58 
31 27 

33 40 


32 12^ 


31 24 

31 43J 

31 55 

30 46 

31 5 

32 5 
34 29 


31 42i 


31 53 


32 

35i 

33 

33 

33 

50 

32 

2 

50° 30' 
49 34 
49 41 


49 54^ 


49 45 

49 40 

49 34 

50 32 
50 14 
50 30 
50 24J 
50 9i 
49 37 
49 14 
49 52 

49 23 

50 17 

49 14 

50 9 
50 8 
50 42 
50 34^ 
49 57 


50 25J 


49 42 


250 
490 
670 
510 
395 
600 
640 
392 
190 
350 
280 
230 
620 
396 
416 
650 
250 
356 
700 
390 
354 
258 
240 
372 
350 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. 
Nieder- 
schlags. 


dnů srážk. 

Nieder- 
schlgstage 


mm 
5174 

676e 

*425o 

709, 

*590„ 

'890o 

399, 

671e 

399 r, 

640, 

665, 
8OO3 

667s 

943, 

4923 

539 T 

437, 

489« 

4138 
4553 

534^ 

836, 

514, 


5294 

748, 

505 j 

736o 

488 i 

645, 

3753 
7IO3 

405 „ 
533 8 

485« 
6869 

97I2 

1106, 

409, 

535„ 

582 s 

751 3 

5442 

755 1 

454„ 

•620„ 

508„ 
8865 

5O87 

609. 


158 

169 

!  78 

115 

120 
141 

176 

199 

99 

136 

178 

163 

155 

192 

103 
111 

92 
102 

120 

123 
170 

185 

109 


141 

171 

148 

182 

90 

113 

116 

144 

105 

102 

118 

131 

164 

174 

90 

123 

166 

175 

142 
161 

120 

130 

206 

172 

108 

95 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


Wolf Fr. 
Brunner Jos. 
Bratránek 
Till Joh. 
Tebenszky Ig. 
Brosig Rud. 
Tischler Ant. 
Matoušek 
Köhler Fr. 
Beer Bernard 
Jarkovský V. 
Romig Th. 
Geyer 0. 
Almesberger 
Lorenz 
Štípek Joh. 
Zeman V. 
Sakař Ant. 
Adámek Joh. 
Löschner Alex. 
Schmelovský Jos. 
Němeček E. 
Waněk Aug. 
Kober Max 
Schnurpfeil 


Förster 

lesník 

Schlossgärtner 

zám. zahradník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Gym. Diener 

školník gym. 

Förster 

lesník 

Kaufmann 

kupec 

Rentmeister 

důchodní 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Rechnungsführer 

účetní 

Förster 

lesník 

Ok. Adjunkt 

h. příručí 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Forstwart 

hajný 

Gutspächter 

nájemce st. 

Schlossgärtner 

zám. zahradník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Verwalter 

správce 

Fischmeister 

správce sádek 

Hofbesorger 

správce dvoru 

8* 


XX 


ICD y 


Y 


Iri 


Jméno stanice 
Name der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


Jméno — Xame 


Stav — Stand 


sráz. vod. dnů srážk.j 
Nieder- ! Nieder- || 
Schlags-  sehlgstagel 


pozorovatele — des Beobachters 


876. Nancy Glash. 
„    sklárna 

377. Nassaberg-Libáň 
Nasevrky-Libáň 

378. Náwes 

JI 

379. Nedvězí 

380. Nekmíř 

n 

381. Nepomuk 

382. Nepomuk b. Klené 

„   u Klence 

383. Neudorf 
Nová Ves 

384. Neudorf b. Číž. 
Nová Ves u Č. 

385. Neugrund 
Nové sady 

386. Neuhaus 
Hradec Jind. 

387. Neuhaus b. Kön. 

„    u Eídžv. 

388. Neuhäusel 
Nové Domy 

389. Neuhäuseln 

390. Neuhof 
Nový Dvůr 

391. Neuhof 
Nový Dvůr 

392. Neuhof (Kál) 
Nový Dvůr 

393. Neuhütte 

394. Neundorf 

395. Neuples 
Nový Ples 

396. Neusattel 
Nové Sedlo 

397. Neuscliloss b. Saaz 
Nový Hrad u Žat, 

398. Neuscliloss b. Hohm 
Nový Hrad n V. M, 

399. Neuschloss 
Nový Zámek 

400. Neuschloss 
Nové Zámky 


30° 

33 

31 

32 

30 

31 

30 

30 

31 

32 

32 

30 

30 

31 

32 

30 

32 

32 

32 

33 

31 

31 

33 

32 

32 


13' 


29-1 


31 

8 
55^ 
15 
28 
13 
45 

3 
40 
18J 
13 
53 
19 


20^ 


33 
15 
39 
37 
52 


50« 23' 
49 52 
49 46 
49  48 i 


49  51^ 


49  29 

49 25 

50 20 

49 22^ 

50 41 

49 9 

50 3 

49 42 

48 38 

50 6 

49 35 

50 18^ 
50  50 
50  50i 
50  19 
49  19 


241 


49 
11 
51 


50  191- 


49 51 

50 37 


50  16^- 


670 

390 

520 

340 

478 

439 

680 

780 

490 

321 

478 

758 

560 

690 

255 

490 

236 

557 

450 

260 

529 

230 

400 

290 

200 


mm 

5372 

1174, 

486, 

574, 
704, 

475^ 
678, 

36O3 

*530o 

4456 

569 5 

5992 

1125^ 

881a 

480 2 

677, 

50O3 

•630o 

550, 
7I62 

683j 

965^ 

409, 

447^ 

6883 

812, 

5583 
711, 

405 7 

816 s- 
•7Ö0, 

928 c 

1068, 

768, 

719i 

4165 
704 1 

5402 
72I5 

261i 

402o 

*500„ 

764, 

52I4 
623, 

508 j 

744. 


170 

193 
115 


102 

123 

105 

109 

1  89 

100 

I56 
171 

104 

127 

200 

135 

163 

129 
120 

162 

148 

164 

186 

109 

133 

142 

137 

130 

148 

98 

134 
130 

192 

218 

139 

157 

116 

136 

115 

125 

!  66 
103 

101 

123 

134 

143 

108 

125 


Trexler A. 
Němec V. 
Mašek F. 
Seemann Hugo 
Bauer 
Stopka Raf. 
Vokurka Fr. 
Hahn W. 
Sluka 
Milde Fr. 
Schöbl Fr. 
Schneider Ant. 
Nestler F. 
Gafgo Gab. 
Neiser Ig. 
Liebl Fr. 
Valenta Fr. 
Neumann W. 
Hausmann Fr. 
Watznauer Ferd. 
Holý M. 
Zirkl Joh. 
Knolle Fr. 
Patzelt Wilh. 
Kholl Ant. 


Förster 

lesník 

Forstingen. 

lesní inž. 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Professor 

Professor 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Gym. 

gym. 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Reitförster 

j. lesník 

Oberförster 

nadlesni 

Förster 

lesník 

Oek. Beamte 

hosp. úředník 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Förster 

lesník 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Förster 

lesník 

Hofbesorger 

správce dvoru 

Oberförster 

nadlesni 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 


XXI 


v 


Iři 


Jméno stanice 
Name der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


401. Neustadt 
Nové Město 

402. Neustadt b. Fried 
Nové Město u Fr. 

403. Neuthal 

404. Neuwelt 
Nový Svět 

405. Neuwiese 

n 

406. Nezdic 
Nezdice 

407. Nezdic 
Nezdice 

408. Neznášov 

n 

409. Niedergrund 

« 

410. Niemes 
Mimoň 

411. Novina 
Noviny 

412. Oberdorf 
Horní Ves 

413. Oberlichtenwald 
Lichtenwald H. 

414. Obíš 

415. Oemau 
Soběnov 

416. Olbersdorí 
Albrechtice 

417. Opočno 

n 

418. Osek b. Kněžic 

„   u Kněžice 

419. Ossegg 
Osek 

420. Osserhůtte 

11 

421. Pacov 

n 

422. Padrf 

n 

423. Pai-dubic 
Pardubice 

424. Paseka b. Pros 

„    u Pros< 

425. Paseky 


31''21i' 

32 55 

31 28 

33 5 

32 49 
30  59 

30 59 

33 31 

31 53 

32 23 

30 55 

31 4 

32 20 

31 32 

32 13 

32 42 

33 47 
33   2 

31 22 

30 48 

32 40 

31 26 

33 27 
33 47 
31  56 


50» 42' 

50 55 

48 49^ 
50 47 
50 49 

49 32 

49 32 

50 20 
50 50 
50 40 

49 28 

50 28 
50 50 

49 53 

48 46 

50 52 
50 16 
50 16 
50 37 

49 12^ 
49 28 

49 40 

50 3 
49 47 
49 15 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. 
Nieder- 
schlags. 


dnů srážk 

Nieder- 

achlgstage 


840 

510 

855 

683 

780 

400 

355 

260 

150 

294 

480 

340 

450 

402 

640 

506 

315 

250 

310 

780 

574 

640 

220 

650 

485 


634s 

773o 

10.52« 

1443, 

700o 
IIOO9 

1557 s 

1043i 

1350, 

448s 

654, 

424^- 

581, 

462 1 

780^ 

596, 

907, 

517, 
686, 

487 s 

553, 

4663 
7543 

936 T 
95O5 

3106 

545, 

494, 

890a 

976j 

1123j 

451 4 
713^ 

513e 

767e 

5785 

•72O0 

885 5 

1442„ 

492t 
690, 

5325 

802, 

4934 
697« 

609 5 

794, 

522o 

904, 


157 

161 

154 

163 

148 


182 
197 

181 

192 

95 

131 

121 
123 

122 

142 

139 

155 

132 

153 

92 

116 

93 
104 

156 

185 

100 
113 

129 

134 

182 

199 

140 

134 

108 

130 

118 

130 

180 

197 

120 
132 

91 
142 

133 

154 

162 

163 

140 

149 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


Fischer J. 
Kluch Jos. 
Charvát 
Jenč F. 
Bartel Fr. 
Waimann K. 
Vorel W. 
Haak Jos. 
Vorreith K. 


Bergmann Joh. 


Kheres K. 
Görg B. 
Duspiwa Ant. 
Ai-nošt Fr. 
Příhoda Fr. 
Böhm Fei. 
Dlouhý Gg. 
Šíma Jos. 
Pfitzner 
Schweiger Joh. 
Novák Fr. 
Zvonař F. 
Sova Fr. 
Padour J. 
Jablonský Joh. 


Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Pfarrer 

farář 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Förster 

lesník 

Oberlehrer 

naducitel 

Förster 

lesník 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Förster 

lesník 

Kaplan 

kaplan 

Förster 

lesník 

Oberlehrer 

naducitel 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Heger 

hajný 

Apotheker 

lékárník 

Oberförster 

nadlesni 

Professor 

Professor 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 


XXII 


Y 


Jméno stanice 
Name der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


Roční množství 
Jahi-esmenge d. 


sráz. vod J dnů srážk, 
Nieder- I Nieder- 
schlags. Ischlgstage 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


426. Pasinka 

427. Paiilinenliof 

428. Pelestrov 

429. Penčic 
Penčice 

430. Perná 

431. Peruc 

432. Petrkov 

433. Petrowic (Selč.) 
Petrovice 

434. Petrowic (Kác.) 
Petrovice 

435. Petrowic (Milč.) 
Petrovice 

436. Petschau 
Bečov 

437. Philipsberg 

438. Pičkowic 
Býčkovice 

439. Pilgram 
Pelhřimov 

440. Pilsen 
Plzeň 

441. Písek 

5? 

442. Planin 
Planiny 

443. Plass 
Plasy 

444. Plöckenstein 

445. Ploškowic 
Ploškovice 

446. Podlažic 
Podlažice 

447. Podles b. Příbr 

u   » 

448. Podlah 
Podluhy 

449. Podmoklic 
Podmoklice 

450. Podol-Kalk 
Podol Vápen. 


32« 51' 

32 26 

33 13 

32 29 

33 58 i 

31 37 
33  31 

32 O 
32 44 
32 22 
30  30 

30 35 

31 53 

32 54 
31 3 
31 49 
31 22 
31 3 
31 32 
31 52 

33 37 
31 39 

31 34 

32 59i 

33 20 


50° O' 
50 39. 
49 38 

49 57 

50 O 
50 21 
49 471 
49 33 
49 49 

49 33 

50 5 

49 23 

50 84 
49 26 
49 45 
49 19 
49  36 

49 56 

48 47 

50 34 

49 54 
49  41 

49 48 

50 36 
49  53 


250 

325 

480 

350 

320 

325 

580 

450 

425 

548 

500 

580 

200 

500 

305 

378 

630 

380 

935 

220 

275 

476 

450 

320 

480 


5692 

780, 

554 1 
7094 

648, 
826e 

542. 
9464 

2485 

531 o 

65O3 
952, 

5963 
725, 

5383 
762, 

5774 
804, 

550 1 
66O0 

334, 
651 3 

381 4 

449 j 

5738 

757, 

284i 

*520o 

5026 

775o 

5644 

737, 

3945 

338 3 

7109 

943, 

468, 

539, 

579, 

766o 

5132 

686, 

4398 
68O1 

463s 

7233 

6748 
8884 


I 


140 

165 

105 
123 

106 

116 

153 
160 

!  91 

125 

105 

121 

152 

176 

99 

131 

101 

107 

112 
140 

108 

131 

95 

95 

128 

119 

106 

140 

158 

170 

147 

176 

95 

96 

149 
164 

115 

131 

149 

144 
145 

152 

122 

130 

!  75 

120 

153 

162 


Wenzel Jos. 
Bitterlich Wilb. 
Rosslaw Hugo 
Janaczek Joh. 
Freiberg Fr. 
Gold Wilh. 
Netušu W. 
Barth Jos. 
Kahoun Jos. 
Kubíček Fr. 
Unger Georg 
Kaikant J. jun. 
Jebautzke W. 
Mollenda K. 
Čipera Jos. 
Tonner Fr. 
Gruber Jos. 
Holeček 
Kopřiva Jos. 
Palmstein Jos. 
Hrubý Ant. 
Freygang Ad. 
Pietschmann Ant. 
Koudelka A. 
Iser 


Verwalter 

h. správce 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Sägewerksleiter 

správce pily 

Förster 

lesník 

Schlossbesorger 

zám. správce 

Förster 

lesník 

Schlossgärtner 

zám. zahradník 

Oberlehrer 

nadučitel 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

PfaiTer 

farář 

Professor 

Professor 

Professor 

Professor 

R. Seh. Direktor 

ředitel r. sk. 

Förster 

lesník 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

Förster 

lesník 

k. k. Hofgärtner 

c. k. dv. zahradník 

Oberförster 

nadlesní 

Forstmeister 

lesmistr 

Köhlereirev. 

rev. uhlí 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 


XXIII 


tetaěriié Éflice ? faMcIi M v roce iM. — oároitrisdie Stata BötiDs wltrd fc Jata íft 


Jméno stanice 
Name der Station 


Zeměpisná 
Geografisclie 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výška 

Höhe überi 
dem 

Meere 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod 
Nieder- 
schlass. 


dnů srážk. 

Nieder- 
schlgstage 


Jméno — líame 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


451. Podsedic 
Podsedice 

452. Polic 
Police 

453. Polic-Ober 
Páleč Horní 

454. Polic-Ober 
Páleč Horní 

455. Poněšic 
Poněšice 

456. Postelberg 
Postoloprty 

457. Pošto wie 
Poštovice 

458. Prag 
Praha 

459. Prag 
Praha 

460. Přelouč 

]] 

461. Přepych 
Přepychy 

462. Přerov-Alt 
Přerov Staiý 

463. Přeštic 
Přeštice 

464. Příbram 

» 

465. Příchowic 
Příchovice 

466. Přítočno 

467. Přín-at 

í) 

468. Prorub 
Proruby 

469. Proseč 

Yí 

470. Proseč- Woboř. 

„   Voboř. 

471. Psář 
Psáře 

472. Ptenín 

» 

473. Pürglitz 
Křivoklát 

474. Pürstling 

n 

475. Rabenstein 
Rabštýn 


31» 

36'' 

50« 

281' 

33 

53 

50 

32 

32 

4 

50 

42 

32 

4 

50 

42 

32 

9 

49 

6 

31 

22 

50 

22 

31 

48 

50 

18i 

32 

5 

50 

5 

32 

5 

50 

5 

33 

14i 

50 

2| 

33 

47 

50 

14 

32 

30 

50 

10 

31 

0 

49 

34i 

31 

40 

49 

41 

31 

0 

49 

34 

31 

48 

50 

7 

34 

4 

49 

554 

33 

38 

50 

28 

33 

20^ 

49 

49i 

32 

48 

49 

24i 

32 

38 

49 

45 

30 

51 

49 

32 

31 

33 

50 

2 

31 

9 

48 

58 

30 

58 

50 

3 

285 
450 
245 
245 
450 
190 
202 
200 
202 
210 
308 
175 
370 
474 
350 
360 
450 
480 
560 
575 
450 
412 
340 
1167 
477 


5673 
82O3 

396o 

489, 

5244 
610, 

579, 

779, 

298i 

445, 

403, 

537, 

472 r 
560 j 

4883 

544„ 


4964 
737, 

4823 
650e 

3965 
549„ 

463^ 
621 5 

385 1 

351 3 
500, 

485„ 
614, 

5899 

968, 

614, 

*670o 

4823 

571 4 

5402 

823^ 

* 390„ 

396, 

4678 

o 

914e 

s 

3453 
447, 


583 

914 
2007 


129 

135 

103 
111 

125 

143 

135 

147 

103 

120 

109 

132 

128 

140 

118 

138 


144 

151 

133 
112 

120 

143 

108 
102 

121 


66 
60? 

153 

154 

167 

203 

128 

140 

119 

116 

152 

175 

98 

139 

138 

145 

183 

170 

105 

115 


Engel A. G. 


John Joh. 
Kachler Chr. 
Sandner Ad. 
Kroh Fr. 
Kalina Fr. 
Schi-eier Jos. 
Studnička Fr. 

Weineck K. 

Beamte der 
úředníci 

Vávra Jos. 
Walter K. 
Hák F. 
Lang Jos. 
Stach H. 
Svoboda "V. 
Stránský Em. 
Kubelka Evald 
Žaak Fr. 
Baltus Fr. 
Werner Ant. 
Mašek 
Buck O. 
Schimann Adolf 
Bayer Jos. 


Oek.-Verwalter 

hosp. správce 

Forstverwalter 

lesní správce 

Pfarrer 

farář 

k. k. Amtsdiener 

c. k. úř. sluha 

Förster 

lesník 

Bergverwalter 

horní správce 

Schaffer 

šafář 

Dr. Univ. Professor 

dr. univ. professor 

Dr. Sternw. Dir. 

Dr. ředitel hvězd. 

Zuckerfabrik 

cuki-ovaru 

Kaufmann 

obchodník 

Förster 

lesník 

Oek. Adjunkt 

h. příi'učí 

Schuldirektor 

ředitel škol 

Oek. Verwalter 

h. správce 

k. k. Ok. Verwalter 

c. k. hosp. správce 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Ok. Adjunkt 

h. příručí 

Oberforstrath 

V. lesní rada 

Förster 

lesník 

Kammerdiener 

komorník 


XXIV 


Y Mácli čimí Y 


Jméno stanice 
Name der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod, 
Nieder- 
schlags. 


dnů srážk, 

Nieder- 

schlgstage 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


476. Eabín 

» 

477. Eadechov 

478. Radošín 

479. Eadschitz 
Račetice 

480. Rakonic 
Rakovník 

481. Rapic 
Rapice 

482. Reichenberg 
Liberec 

483. Reichstadt 
Zákupy 

484. Reinwiese 

485. Reitzenhain 

486. Eenč 

487. Řendov 

488. Rennersdorf 

489. Rezek J. H. 

„   mysl. 

490. Richenburg 

491. Riesenhain 

3) 

492. Röhrsdorf 

3) 

493. Rösselhof 

3J 

494. Rohozna 

» 

495. Rohy (Krašov) 

» 

496. Rokytnic 
Rokytnice 

497. RoU-Gross 
Ralsko V. 

498. Ronov 

I! 

499. Rosenberg 
Rožmberk 

500. Rosic 
Rosice 


31" 52' 49« 5' 


32 30 
31 49 
31 1 
31 24 

31 50 

32 44 
32 19 
31 59 

30 54 

31 5 

32 45 

32 5 

33 11 
33 42i- 
33 24 

32 16 
31 161 

33 29 

31 15 

34 8 

32 28 

33 12 

32 2 

33 37 


50 32 

50 20 

50 18 
50   6 

50 10 

50 46 

50 41 

50 521 

50 34 

49 35 

49 46 

50 51 


50  421 


49 50 

50 42 
50 48 
50 30 
49 48 

49 57 

50 10 
50 40^^ 
49 53 

48 39 

49 55 


435 

380 

240 

260 

330 

322 

375 

270 

257 

778 

445 

410 

350 

894 

440 

812 

460 

400 

600 

310 

580 

340 

260 

540 

265 


3553 

576^ 

602 1 

749, 

442 2 

596 o 

3204 

453, 

809 o 

580 2 

332^ 

405 5 

843 1 

1048 9 

502 „ 

716e 

7799 

906, 

885- 


377i 
WI5 

423^ 
601 o 

771, 

824, 

5879 

948, 

47I4 
852, 

9558 

1399, 

798, 

945o 

256s 
49O3 

6552 

833, 

394i 

512, 

6606 

1076, 

585, 

849,. 

624^ 

742j 

566o 

693, 

4452 

632, 


! 67 
97 

181 

202 

143 

155 

89 

108 

137 

159 

94 

106 

184 

204 

146 

149 

133 

150 

145 


123 
138 

126 

142 

154 

163 

113 

125 

96 

152 

116 

154 

174 

184 

! 65 
145 

112 

123 

113 

135 

138 
130 

147 
181 

107 
129 

112 
112 

143 

144 


Zöglinge der 
chovanci 

Jungnickl A. 
Jonák 
Rosenkranz 
Fahoun Fr. 
Zima Aug. 
Walter Ad. 
Svoboda I'r, 
Teuschl W. 
Womačka Jos. 
Gerstenkorn A. 
Helzel Fr. 
Chládek 
Svoboda Wilh. 
Anderle W. 
Vorreith Hugo 
Ducke Heinr. 
Krancl Fr. 
Wagner Ant. 
Růžička Ant. 
Ezer Joh. 

Finger Fi-. 

Beamte der 
úředníci 

Richter Ed. 
Šťastný Vinz. 


Ackerbauschule 

školy rolnické 

Förster 

lesník 

Schafifer 

šafář 

Verwalter 

správce 

Professor 

Professor 

Pfarrer 

farář 

Förster 

lesník 

k. k. Hofgärtner 

c. k. dv. zahradník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oek. Verwalter 

hosp. správce 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster  ■ 

lesník 

k. k. Oberförster 

c. k. nadlesni 

Forstverwalter 

les. správce 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesni 

Förster 

lesník 

Dom. Direktion 

ředitelství panství 

Schlossgärtner 

zám. zahradník 

Verwalter 

správce 


XXV 


m y 


me v roce 


íri 


Jméno stanice 
Name der Station 


Zeměpisná 
Geoerafische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- i 
ská výškaj 

Höhe iibeí 
dem   i 
Meere 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. Tod, 
Nieder- 
schlags. 


dnů srážk, 

Meder- 
schlestase 


Jméno — Jíame 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


501. 

502. 

503^ 

504. 

505. 

506. 

507. 

508. 

509. 

510. 

511. 

512. 

513. 

514. 

515. 

516. 

517. 

518. 

519. 

520. 

521. 

522. 

523. 

524. 

525. 


Rosteř 
Roztěž 
Rothengrube 


Rothenhaus 

Hrádek Červ. 

Rothenliof 

Červený Dvůr 

Rotlioujezd 

Újezd Červ. 

Rotlioujezd 

Újezd Červ. 

Rotlioujezd 

Újezd Červ. 

Rothřeac 

Řečice Červená 

Roželau 

Roželov 

Rožmitál 

Rudolfi J. H. 
mysl. 
Rudolfsthal 

Rudolfsthal 

Rumburg 

Ruppau 

Roupov 

Ruppau 

Roupov 

Ruppersdorf 

Ruprechtice 

Salmthal 

5) 

Sandau 

Žandov 

Sandau 

Žandov 

Sattel 

Sedloňov 

Sazená 

Schaben 

» 
Schatawa 
Šatava 
Schätzenwald 


320 51^ 

31 8 

31 7 

31 54 

31 30 

31 54 

31 50 

32 51 
31 27 
31 32 

31 9 

33 20 

32 47 

32 13 
30 55 
30 55 

33 55 

30 29 
32 4 

32 4 

33 59 

31 57 

30 14 

31 28 


31 lOi 


490 55' 

50 34 

50 31 

48 50i 
50 30 

49 22 

50 5 
49 31 
49 33 

49 36 

50 8 
50 40 


50 47i 


50 57 

49 32 

49 32 

50 38 
50 21 
50 43 
50 43 
50 21 
50 18 
50 8 


48  56^ 


49   4 


350 
810 
350 
550 
520 
415 
398 
460 
625 
525 
451 
666 
690 
382 
450 
430 
500 
850 
256 
256 
720 
175 
450 
790 
920 


718-0 

893« 

*762o 

873, 

428 „ 

562, 

5532 

674, 

414, 

580o 

465s 

659 1 

3943 

478« 


706t 

1084, 

777, 

865 e 

*450„ 

6353 

767, 

1015o 

784i 

1118e 

734, 

872.; 

371 e 

578, 

400 2 

631 „ 

7556 

9659 

717j 
9963 

581« 

685, 

601 2 

649« 

743i 
•86O0 

464 7 
5359 

3878 

742, 

5002 

767 j 

588 7 

856, 


129 

168 

191 

188 

145 
157 

95 

109 

139 

139 

133 

149 

!  84 
100 


138 

177 

186 

157 

120 

143 

159 

208 

173 

195 

173 

185 

122 

141 

143 
161 

132 

199 

142 
154 

150 

172 

118 

150 

145 

180 

142 

185 

130 

165 

139 

146 

174 

189 


Sirovy W. 
Strádal Fi-. 
Sachs Edm. 
Šwejda Mat. 
Kaltofen Frz. 
Butta G. 
Novotný Fr. 
Graff Karl 
Dvořák Ig. 
Rost R. 
Werner Jos 
Krámský Gg. 
Ringelhein R. 
Lenk Jos. 
Lutz K. 
Nepomncký J. 
Birke Ant. 
Peter W. 
StoUe K. 
Němec Ant. 
Moebes E. 
Šťastný Joh. 
Moder W. 
Amort Ant. 
Schmiedt J. 


Forstkontr. 

lesní kontr. 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Schlossgärtner 

zám. zahradník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. hosp. příručí 

Förster 

lesník 

Forstadj. 

lesní přír. 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Schuklirektor 

ředitel škol 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Pfarrer 

farář 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Oberförster 

nadlesní 

Gärtner 

zahradník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 


XXVI 


ICH 


Jméno stanice 
Name dei- Station 


526. Schelesen 
Želizy 

527. Schlosswald 

n 

528. Schlüsselburg 
Lnáře 

529. Schmelzthal 

» 

530. Schnapautzen 
Snopoušov 

531. Schneeberg 
Sněžník 

532. Schneidmühl 

)) 

533. Schönborn 

Jí 

534. Schöninger 
Klet 

535. Schwäbin b. Zbirow 
Švabíii u Zbirova 

536. Schwanberg 
Krasikov 

537. Schwarzbach 

» 

538. Schwarzthal 
černodol 

539. Schweinitz 
Sviny Trhové 

540. Schweissjäger 

)i 

541. Schweitzerhaus 

542. Schwojka 
Svojkov 

543. Sedl 
Sedlo 

544. Sedlic 
Sedlice 

545. Sekryt 

546. Seletic 
Seletice 

547. Semenec 

548. Sendražic 
Sendražice 

549. Seuftenberg 


550. 


Žamberk 

Senožat 

Senožaty 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


32" 8' 

31 15 

31 27 

30 15 

31 3 

31 45 

30 37 

32 14 

31 57 
31 26 

30 36 

31 47 

32 20 
32 18 
31 28 

31 7 

32 16 
31 45 

31 36 
30 55 .V 

32 46 

32 5 

33 28 

34 8 
32 52 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


50» 25'' 

49 9 

49 261 

49 55 

49 37 

50 47 
50 11 
50 55 

48 5U 

49 51 

49 521 
48 44 
48 42 

48 50 

50 41 
50 7 
50 43| 
50 38 

49 22 

49 26 

50 19 

49 14| 

50 17 
50 5 
49 34 


200 
950 
460 
620 
349 
584 
590 
518 
900 
564 
564 
725 
686 
452 
500 
450 
400 
490 
510 
470 
265 
398 
272 
468 
460 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. 
Nieder- 
schlags. 


dnů srážk, 

Nieder- 

schlgstage 


495^ 
591 4 

51I9 
821. 

397« 


454 1 
•66O0 

3706 

681« 
93O9 

*553, 


8287 

980o 

360„ 


516„ 
816„ 


6205 

681, 

820„ 

1143i 

552e 
724, 

748 e 

753^ 

* 38O5 
*570„ 

5453 
795, 

408 5 

564, 

600 4 

636 2 

318s 
701, 

5863 
*770o 

467, 

734o 

47 7 2 

691 0 

601 1 

902, 

5142 

693o 


132 

136 

160 

171 
!  61 


153 

150 

!  70 


154 

161 

184 


142 

175 

130 


136 
161 


128 

124 

135 

146 

125 

124 

122 

141 

103 

130 

174 

188 

127 

133 

!  88 

91 

125 

162 

123 

140 

95 
111 

137 

123 

139 

158 

122 

139 


Jméno — Name     Stav — Stand 


jtozorovatele — des Beobachters 


Patzelt Jos. 
Hlawsa A. 
Horálek J. 
Fischer Jos. 
Mareš S. 
Linhart Fried. 
Steffan A. 
Imhof K. 
Krbeček AI. 
Vaněk Jos. 
Leiner K. 


Balliug Fr. 


Hausa R. 
Beran M. 
Neumann Aug. 
Köhler Vinz. 
Vetter A. 
Rissel Jos. 
Suchardek 
Steiner Job. 
Drábek Ant. 
Klauda Jos. 
Pittermann Jos. 
Němeček Fr. 
Bambas Job. 


Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Forstadjunkt 

les. příručí 

Heger 

hajný 

Oek. Adjunkt 

h. příručí 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Direktor 

ředitel 

Förster 

lesník 

Bergdirektor 

ředitel hor 

Glasf.-Dir. 

ředitel ski. hutí 

Kaplan 

kaplan 

Förster 

lesník 

Heger 

hajný 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oberheger 

vr. hajný 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Pfarrer, b. Notar 

farář, b. notář 

Gärtner 

zahradník 

Förster 

lesník 


ICH 


mt V 


XXVII 

wÉÉ te Jalre 1888. 


Jméno stanice 
Name der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


Eoční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. 
Nieder- 
schlags. 


dnů srážk 

Nieder- 

schlgstage 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


551. Sichov 

552. Siebengiebel 

553. Siebengründen 

554. Silbersgrün 

555. Skála 

556. Skalic-B.^ 
Skalice Č. 

557. Skalic-Klein 
Skalice Malá 

558. Skalka 

» 

559. Skašov 

560. Sklady 

561. Slatin 

n 

562. Slatina 

n 

563. Slatina 

564. Sloupno 

31 

565. Smedrov 

566. Smiřic 
Smiřice 

567. Smolotel 
Smolotely 

568. Smrček 

II 

569. Soběslau 
Soběslav 

570. Sochowic 
Socbovice 

571. Sofienschloss 

» 

572. Sojowic 
Sojovice 

573. Sonnberg 
Žumberk 

574. Sonneberg 

31 

575. Sonnenberg 
Suniperk 


SOMSi' 


31 29 
33 17 


30 15J 


33 6 

33 43 

33 31 

31 55 

31 6 

31 48 

31 53 

33 34 

34 3 
33 10 
31 15 
33 32 

31 47 
33 33 

32 23 
31 40 


32 21i 


32 26 
32 21 
32  9i 


30 53| 


49° 29' 

50 43 

50 45 

50 16 

49 33 

50 24 
50 16 
49 53 
49 31 

49 36 

50 13 
50 141 
50 9 
50 15i 

49 34 

50 18 
49 38 


49 52| 


49 16 
49 31 


48 40^ 


50 13i 


48 48 
50 45 
50 28 


500 
775 
922 
690 
530 
284 
250 
549 
512 
500 
246 
262 
400 
230 
450 
239 
491 
350 
403 
490 
749 
182 
543 
360 
750 


350i 

630„ 


* 64 

109 


9594 

1059 9 

175 

185 

120O9 
1904, 

189 

220 

488 j 

•750„ 

168 

195 

658 e 
9482 

178 

229 

475, 

738, 

137 

177 

375^ 

655^ 

119 

142 

492, 

6743 

118 

149 

4287 

580, 

120 
130 

575„ 

752 c, 

129 

149 

364 e 

5103 

* 75 

100 

357e 

589 5 

* 58 

88 

582, 

8233 

144 

167 

43O3 
6498 

109 

135 

432 „ 

632 9 

93 
117 

4565 
662^ 

156 

148 

567e 

612^ 

112 

114 

502, 

746, 

122 
119 

498s 
811g 

148 

162 

* 480„ 
689o 

110 

124 

879, 

972« 

129 

147 

443 e 

730o 

149 

165 

622, 

746, 

115 

115 

6493 

697« 

135 

159 

5828 

681, 

175 

178 

Kreil W. 
Horák AI. 
Kratochvíl 
Erhart A. 
Auerhann J. 
Valenta Wilh. 
Loos W. 
Glückselig K. 
Wollmann Fr. 
Jiskra Ang. 
Lokay W. 
Rück Heinr. 
Mallý Ant. 
Nyklíček Rob. 
Mašata J. 
Stupl Jos. 
Písařík Joh. 
Tomsa Adolf 
Kukla Mat. 
Šebek Heinr. 
Roller M. 
Czermak B. 
Štufka Adolf 
Schneider J. 
Stein Emil 


Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Apotheker 

lékárník 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí- 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Förster 

lesník 

Verwalter 

správce 

Verwalter 

správce 

Gärtner 

zahradník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Lehrer 

učitel 

Verwalter 

správce 

Zimmerwärter 

správce bytu 

Förster 

lesník 

Kaplan 

kaplan 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 


XXVIII 


líce v 


^ 1ÖÖÖ. 


Jméno stanice 
IVame der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. {dnů srážk. 
Nieder- j Nieder- 
Schlags. Ischlgstage 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


576. Spitzberg 
Špičák 

577. Starkstadt 
Starkov 

578. Sieben 
Stebno 

579. Stěchowic 
Štěchovice 

580. Stefanshöhe 
Štěpánka 

581. Storn 

5) 

582. Stradonic 
Stradonice 

583. Stranohoří 

« 

584. Strašíc 
Strašíce 

585. Strassdorf 

586. Stráž b. Schüttenh, 

„   u Sušice 

587. Střeni 
Střemy 

588. Strenic 
Streníce 

589. Stříteř 
Střítež 

590. Strojedic 
Stroj edice 

591. Struhař 
Struhaře 

592. Stubeubach 
Prášily 

593. Stupčic 
Stupčíce 

594. Subschítz 
Zubčíce 

595. Suchá 

596. Svvarov 

597. Swětlá 

598. Swětlá b.Reichb 

„   u Liberce 

599. Swinar 
Svinary 

600. Sýkora J. H. 

„  mysl. 


30« 46' 

33 49 

31 41 

32 4 

33 2 

30 54 

31 43 
31 37 

31 24 

32 25 

31 8 

32 14 

32 30 

33 27 
31 9 
31 16 

31 3 

32 17 

32 5 

34 7| 

31 49 

33 5 

32 41 

33 35 
32 33 


500 28' 
50 32 
50 37 

49 51 

50 45 


49 91 


50 17 


49 30il 


49 44 

50 35 


49 12i, 


50 23 

50 24 

49 47A 

50 11 
49 35 
49  6i 

49 32 

48 48 

50 8 
50  4 

49 40 

50 43 
50 121 
49  7 


805 
450 
402 
210 
910 
950 
230 
550 
470 
250 
710 
290 
218 
620 
368 
530 
860 
580 
600 
500 
380 
393 
790 
240 
457 


8049 

700, 

527e 
8884 

* 4I67 
498„ 

593o 

8538 

1382„ 

9302 

13328 

3577 
5043 

554, 

727: 

406 „ 

5753 

5913 

6453 

5052 

743, 

5366 
6503 

4762 
6983 

770i 

9173 

341 2 

498, 

519, 
671o 

955 s 
14362 


190 

194 

136 

175 

!76 


140 

153 

185 

184 

176 

198 

138 

154 

143 

168 

98 

110 

155 
171 

137 

154 

128 

145 

111 
142 

153 

157 

98 

113 

128 

141 

193 

194 


*470„ 

*370o? 

125 

123 

624„ 

8033 

180 

132 

646„ 

8743 

169 

178 

378„ 

•490o 

!79 
110 

675e 
9053 

134 

155 

916„ 

1253o 

170 

190 

411s 

625^ 

98 
111 

50Ss 

*810„ 

121 

135 

Hawel A. 
Steinbach W. 
Klinger Ant. 
Paur Jos. 
Votoček Hugo 
Štípek 
Čížek Fr. 
Vilíta M. 
Leske Hugo 
Přibík 
Chodi Fl-. 
Marek Fi-. 
Košťák Ant. 
Stoupa Ant. 
Kašpírek Joh. 
Laitl K. 
Bělohlávek Th. 
Patrák Al. 
Hájek J. 
Bečka Ed. 
Petras Mor. 
Seidler Karl 
Sluka Fr. 
Spora K. 
Heinrich F. 


Förster 

lesník 

Verwalter 

správce 

Oberlehrer 

nadučitel 

Lehrer 

učitel 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Schaffer 

šafář 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesuí 

Förster 

lesník 

Heger 

hajný 

Ok. Adjunkt 

hosp. příručí 

Dechant 

děkan 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Stationschef 

přednosta st. 

Förster 

lesník 

Heger 

hajiiý 

Pfarrer 

farář 

Domain.-Verwalter 

správce velkost. 

Heger 

hajný 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 


XXIX 


Jméno stanice 
Name der Station 


Zeměpisná 
Geograůsche 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod, 
Nieder- 
schlags. 


jdnůsrážk. 
I  Nieder- 
schlgstage 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobacliters 


601. Tábor 

n 

602. Tachlowic 
Tachlovice 

603. Tannenberg 

)) 

604. Tannenberg b. Bl. 

n BI. 

605. Taus 
Domažlice 

606. Taužetín 

n 

607. Tellnic 
Telnice 

608. Tepl 
Teplá 

609. Thiergarten 
Obora mysl. 

610. Thomas St. 
Sv. Tomáš 

611. Tomic 
Tomice 

612. Tomkovka 

613. Trčkadorf 
Trčkov 

614. Třebokov 

615. Třebotov 

616. Trubijov 

617. Tiirmitz 
Trmice 

618. Tupadl 
Tupadly 

619. Turnau 
Tui-nov 

620. Týnišť 
Týniště 

621. Uhersko 

)) 

622. Újezd b. Blatná 
I „   u Blatné 

623. Unhošť 

» 

624. Wacikov 

625. Wächterhaus 


32« 

31 

32 

32 

30 

31 

31 

30 

31 

31 

32 

32 

34 

31 

31 

33 

31 

33 

32 

33 

33 

31 

31 

31 

30 


20' 

55 

14 

13 

36 

33 

38 

32 

39 

46 

50 1 

10 

5^ 

7 
53 
47 
39 

4 
49 
45 
30 
35 
48 
31 
18i 


49"  25 
50   1 

50 6n 

50 48 

49 27 

50 19 
50 44 

49 59 

50 10 

48 39 

49 39 

49 50 

50 19 
49  52 

49 58^ 

50 26 
50  39 

49 52 

50 35 
50 9 
50 O 

49 27 

50 5 

49 32 

50 19 


423 

347 

658 

570 

428 

340 

450 

658 

405 

990 

445 

414 

750 

420 

380 

390 

154 

270 

263 

253 

250 

444 

389 

583 

642 


460^ 

795, 

429^ 

567, 

9563 
1160, 

8649 

10280 

420s 

682, 

457, 

611, 

596i 

•760o 

3723 

633, 

48O3 
610„ 


478„ 

783, 

497 1 

751, 

435„ 

628 „ 


519i 

585= 


125 

134 

91 

105 

191 

219 

189 

206 

129 

161 

139 
151 

187 

205 

145 

151 

99 
143 


107 
129 

107 

119 

149 

150 


109 

126 


5104 
904„ 

161 

166 

394e 

467, 

108 

105 

'  641 4 

764s 

125 

148 

5315 
839 5 

157 

186 

570^ 

735, 

118 
131 

* 603 5 

750 9 

93 

91 

511« 
744, 

121 

105 

421 4 
582 e 

!73 

109 

* 600 0 

707, 

155 

193 

68I1 
1029 1 

184 

228 

Hromádko Fr. 
Molitor 

Kleinwächter J. 
Erben H. 
Weber Jos. 
Bělohoubek A. 
Hornig J. 
Oswald Alois 
Vandas Thom. 
Lenz Jos. 
Šeplavý AI. 
Holub Fr. 
Friedrich Fr. 
Šťastný P. 
de Pauli 
Vlček K. 
Josst 

Klapka Ant. 
Pelikovský P. 
Masuer Jos. 
Lindner J. 
Podzemský K. 
Mulač Karl 
Gut 
Höffer Joh. 


Professor 

Professor 

k. k. Verwalter 

c. k. správce 

Forstwart 

lesní dozorce 

Förster 

lesník 

Professor 

Professor 

Gärtner 

zahradník 

Förster 

lesník 

Stiftskapitular " 

člen kapituly 

Oberförster 

nadlesní 

Oberförster 

nadlesní 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Obergärtner 

vr. zahradník 

Gärtner 

zahradník 

Quardiau, b. Notar 

kvardian, b. notář 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příruěí 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

Heger 

hajný 


XXX 


Báoiriií slaiie ? ČecMcIi Éní ? roce 1888. — OáromÉsÉ Mm Bokens wätai te Jata 1888. 


Jméno stanice 
Name der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


Eoční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. 
Nieder- 


dnů srážk 
Nieder- 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


626. Warta 

627. Wartenberg 

n 

628. Včelákov 

629. Wejpert 
Vejprty 

630. Weissbach 

)j 

631. Weisswasser 
Bělá 

632. Wekelsdorf-Ob. 
Teplice Horní 

633. Welešín 

5) 

634. Welhartic 
Velhartice 

635. Weltrus 
Veltrusy 

636. Wenzelsdorf 

)i 

637. Werscheditz 
Věru šice 

638. Westec 

639. Westec 

640. Widobl 
Vidovle 

641. Wierau 
Vírov 

642. Wikletic 
Vikletice 

643. Wildenschwert 
Ústí n. Orlicí 

644. Wildstein 
Vilštein 

645. Wilhemshölie 

646. Winterberg 
Vimberk 

647. Winteritz 
Vintířov 

648. Wittingau 
Třeboň 

649. Wituna 
V tůních 

650. Wlaším 


31» 28 

32 28 

33 33 

30 42 
32  541. 

32 28 

33 50 
32   8 

31 3 

32 O 
30  18 

30 50 

33 15 

32 42 

31 19 

30 334 

31 4 

34 4 
31  10 

33 1 

31 27 
30   56 

32 26 
30 47 
32  33 


490 37I' 


50  42 

49 49 

50 29 
50 52 
50 30 
50  36 

48 50 

49 16 

50 17 

49 32-1 

50 8^ 
49  51 

49 50 

50 23^ 

49 42 

50 21 
49  59 

49 37 

50 49 

49 3 

50 18 
49 O 
49 34 
49  43 


650 
310 
500 
780 
505 
304 
468 
549 
615 
175 
790 
575 
315 
450 
240 
440 
280 
340 
492 
970 
716 
320 
433 
450 
364 


734^ 

11280 

499 2 

48I4 
7973 

8I67 

949 1 

12205 

I27O4 

609s 

809, 

5509 

841, 

6000 
863 9 

6789 
785, 

424, 

549, 

437„ 

958^ 

3844 
5883 

563j 
804 1 

704, 

906^ 

340„ 

379^ 

* 400 „ 

* 321 „ 

558, 


139 

177 

142 


157 

143 

206 

201 

113 

126 

173 

171 

153 

186 

110 

127 

152 

143 

93 
118 

145 

152 

106 

109 

142 

166 

117 

118 

111 
113 

110 


!81 

123 


523i 

780., 

171 

168 

324, 
526 e 

179 

107 

9902 

1366, 

173 

157 

4642 

*700o 

117 

140 

3073 
56O3 

!66 

92 

525 s 
8553 

131 

151 

430o 

794 1 

101 

154 

6226 

928, 

179 

189 

Lipanský A. 
Wiede B. 
Fischer A. 
Lorenz W. 
Kinzl K. 
Peřina Adalb. 
Ebenhöch Alfred 
Vavreyn B. 
Schreiber Luise 
Melzer Jos. 
Ruff Fr. 

Eckert-Hetzel K. 
Končický Jos. 
Eerych K. 
Hoch Fr. 
Svoboda Fr. 
Kraus M. 
Novák Fr. 
Opolecký K. 
Jäckel W. 
Němeček R. 
Rudolf K. 
Karták 
Jánka Wilh. 
Gabriel W. 


Förster 

lesník 

Oberlehrer 

nadučitel 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Professor 

Professor 

Gutsverw. 

správce st. 

Kaplan 

kaplan 

Oberförster 

nadlesní 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Gutsbesitzer 

velkostatkář 

Förster 

lesník 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Verwalter 

správce 

Förster 

lesník 

Hofbesorger 

správce dvoru 

Oberlehrer 

nadučitel 

Verwalter 

správce 

Förster 

lesník 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

Gärtner 

zahi'adnik • 

Kaplan 

kaplan 

Förster 

lesník 

Professor 

Professor 


XXXI 


iiice ? 


f 


Jméno stanice 
Name der Station 


651. Wobořišť 
Obořiště 

652. Wobrok 
Obrok 

653. Wobrubec 

» 

654. Wölfling 

55 

655. WojetíE 

« 

656. Woračen 
Voráčov 

657. Wordan 

658. Worlík 

5) 

659. Worschka 

660. Wortovra 

n 

661. Wostasch 
Ostaš 

662. Wostředek 
Ostředek 

663. Wranov 

664. Wranowic 
Vranovice 

665. Wráž 

í? 

666. Wřetowic 
Vřetovice 

667. Wysoká 

668. Wysoká 

669. Zaječic b. Chrást 
Zaječice u Chr. 

670. Záwěšín 

671. Zbislawic 
Zbyslavec 

672. Zbraslawic 
Zbraslavice 

673. Zdaraz 

j) 
! 674. Zderadin 
Zderadiny 
675. Zelč 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


31" 49' 
32  7 
32 43 

30 191 

32 19 

31 13 

32 41 1 

31 50 

30 56 

33 36i 

33 52 

32 30 

33 42 

31 33 
31 48 
31 52 

31 1 
33 30 
33 31 
33 32 
33 lAl 

32 51 

33 31 
32 42 
32 181 


šířka 
Breite 


Nadmoř 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


49° 441' 

50 33 i 

50 26i 

50 29 

50 30 

50 7 

50 31 

49 31 

50 11^ 
49 42 


50 331 


49 50 

50 16 
49 39 

49 23 

50 11 

49 39 

50 9 
49 55 
49 29 
49 54: 

49 49 

50 17 
49 48 
49 19 


380 
300 
230 
850 
363 
390 
324 
468 
550 
650 
575 
455 
236 
660 
450 
265 
450 
250 
280 
475 
527 
502 
250 
410 
480 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. 

Wieder- 

schlags. 


dnů srážk.l 

Nieder- 
schlgstagel 


Jméno — Name 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


378^ 

470, 

*500o 

•590o 

442 e 

766, 

6675 

1059 „ 

509^ 

777„ 


!  68 
81 

132 
140 

107 

137 

I  77 

130 

129 

150 


454, 

573o 

134 

142 

523, 

702. 

135 

150 

5554 
769, 

102 

116 

429„ 

577o 

!  70 

130 

5182 
1124o 

118 

159 

519i 

860„ 

121 

142 

649- 

853. 

105 

139 

*450„ 

721 2 

!  80 

114 

•  8772 

922., 

148 
161 

491 6 

748o 

144 

157 

4184 
476, 

1  87 

89 

425, 

•620o 

!  85 

125 

375, 

605 1 

143 

137 

5232 

659, 

120 

126 

465, 

669, 

131 

160 

666, 

959, 

106 

139 

755, 

755 „ 

138 

133 

434, 

708, 

120 

135 

638o 

873, 

130 

151 

495 1 
826, 

112 
127 

Kamenický 
Marterer J. 
Hoke J. 
A. v. Uiblagger 
Šťovík K. 
Heyn Mor. 
Porsch Jos. 
Kubias Ant. 
Mendl Jos. 
Daněk Ant. 
Žák Fr. 
Chroust J. 
Souček 
Sagel 

Urban Jos. 
Haaser Herm. 
Tast Ant. 
Syká A. 

Wagner Šlechtislav 
Prexl Dom. 
Maulík A. 
lUem Kl. 
Wolschan Quido 
Homolka W. 
Křepinský H. 


Gärtner 

zahradník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

k. k. Förster 

c. k. lesník 

Forstmeister 

lesmistr 

Forstadjunkt 

lesní příručí 

Lehrer 

učitel 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Lehrer 

učitel 

Verwalter 

správce 

Förster 

lesník 

Gärtner 

zahradník 

Pfarrer 

farář 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Verwalter 

správce 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

MDr. Wittwe 

mdra. vdova 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

k. k. Oberförster 

c. k. nadlesní 

Oberförster 

nadlesní 


XXXII 


B Y 


y 


k Um M. 


Jméno stanice 
Name der Station 


Zeměpisná 
Geografische 


délka 
Länge 


šířka 
Breite 


Nadmoř- 
ská výška 

Höhe über 

dem 

Meere 


Roční množství 
Jahresmenge d. 


sráz. vod. dnů srážk. 
Nieder- i Nieder- j 
Schlags.  schlgstagBj 


Jméno — líame 


Stav — Stand 


pozorovatele — des Beobachters 


676. Zeměch 
Zeměchy 

677. Zhoř b. Rotli. Jan. 
Zlioř a Červ. Jan. 

678. Zinnwald 
Cinvald 

679. Zirnau 
Dříteň 

680. Zlonic 
Zlonice 

681. Zwickau 
Cvikov 

682. Zwoleňowes 

jj 

683. Zwoleňowes 

684. Žák 

685. Žďár b. Rokyc. 

«   u 

686. Ždikau-Gr. 
Ždikov Velký 

687. Ždlrec b. Cliotěb. 

688. Želewčic 
Želevčice 

689. Žichowic 
Žichovice 

690. Židowic 
Židovice 

691. Žilina 

692. Žinkau 
Zinkový 

693. Žiwotic *) 
Životice 


31" 56' 

32 56 

31 27 

32 1 

31 45 

32 18 
31 51 
31 51 

33 2 
31 17 
31 22 
33 29 

31 46 

32 44 
31 54 
31 40 
31 10 
31 21 


50» 14' 

49 49 

50 44 

49 8 

50 17 
50 47 
50 14 
50 14 
49 53 
49 44 
49 5 

49 42 

50 16 

49 48 

50 27 
50 6 
49 29 
49 28-i 


208 
470 
823 
420 
216 
360 
228 
228 
270 
435 
730 
550 
256 
430 
154 
398 
480 
618 


mm 

421 9 
415, 

127 

133 

611, 

149 

653 a 

125 

— 

; 

52O3 

*906o 

106 
110 

405 1 

562, 

150 
173 

657, 

752. 

161 

168 

39O9 
462, 

!  80 

101 

398 s 
4689 

1  79 

99 

5563 
654e 

131 

156 

5992 

649 9 

187 

163 

665^ 

896, 

!  82 

67? 

649j 

788o 

155 

157 

4379 
547 5 

127 

142 

482 1 

665 8 

130 

140 

468, 

134 

436i 

635, 

95 
131 

4565 

481 1 

100 

112 

5389 
6902 

130 

151 

čejka Ferd. 
Jandík J. 
Tandler A. 
Schubert 
Kozel Rudolf 
Ducke H. 
Šperl K. 
Baier Joh. 
Horák Ferd. 
Hořice Ferd. 
Knorre Fr. 


Pacholík Ig. 


Grund Gust. 
Nötzl Aug. 
Zeman J. 
Valta J. 
Kurz V. 
Skála Fr. 


PfaiTer 

farář 

Heger 

hajný 

Steiger 

horolezec 

Verwalter 

správce 

Direktionsekr. 

tajemník říd. 

k. k. Forstadj 

c. k. lesní př. 

Pfarrer 

farář 

k. k. Ok. Adjunkt 

c. k. h. příručí 

Verwalter 

správce 

Förster 

lesník 

Oberförster 

nadlesní 

Sägeverwalter 

správce pily 

Förster 

lesník 

k. k. Praktikant 

c. k. praktikant 

Zuckerf -Beamte 

ťiředník cuki'ov. 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 

Förster 

lesník 


*) Hvězdičkou * opatřené udání bylo stran jednoho měsíce doplněno z okolí nejbližšího; kde však scházely výsledky více než 
jednoho měsíce, vynecháno vše.  Znamení ! udává,  že počet dnů se srážkami zůstal daleko pod číslem průměrním. 
Mit einem Sternchen * versehene Angaben sind bezüglich eines Monates aus der nächsten Umgehung ergänzt worden; wo 
jedoch die Resultate von mehr als einem Monate fehlten, da wurde Alles weggelassen. Das Ausrufangszeichen ! gibt an, dass 
die Zahl der Niederschlagstage tief unter dem Normale gebliehen ist. 


-O-C0D-O 


Dešfoměrná zpráva za měsíc leden 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Jänner 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Alberitz 
Malměřice 

(Klelafll) 

Althütten 
Staré Hutě 

(Günther) 

Aupa-Klein 
Oupa Malá 

(Hioch) 

Aussergefild 
Kvilda 

(KriUlk) 

Bärenwalde 
Bärenwald 

(Plnaker) 

Beneschau 
Benešov 

(Kurka) 

Bezno 
Bezno 

(Švejcar) 

Binsdorf • 
Binsdorf 

(Stelu) 

Bistrau 
Bistré 

(Kryipln) 

Blatná 
Blatná 

(BastAř) 

Bösig 
Bezděz 

(Pechtner) 

Borau 
Borová 

(Rohr) 

Braunau 
Broumov 

(Čtírtečka) 

Brennporičeu 
Poříčí Spál. 

(Prokfipek) 

Buchers 
Buchoří 

(Flsobbeok) 

1   mm 

1  '    — 

1 

mm 

la' 

mm 

mm 
O5* 

mm 

mm 

mm 

mm 

0./ 

mm. 

mm 

mm 
O4* 

mm 

Is* 

mm 
l4* 

mm 

mm 

2 |i  - 

0/ 

— 

— 

O2* 

— 

— — 

lo* 

03* 

3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 4 

— 

— 

— 

2,* 

— 

5 

-^ 

0/ 1    — 

0/ 

— 6 

— — — 

— 

— 

0." 0/ 

— 7 

0/ 

— 

1.* 04* 

0./ 

Os* 

0/ 

23* 

la* 

lo* 

35* 2o* '   -  1 

8    Ol 

15* — 

0/ 

Oa* 

15' 

43* O5*: 

2i* 

43* 

lo* 

0.,* 9 

■lo 

85* = 

lo* 

13., 

15„ 

11s 

2. 

6. 

— 

Oo 

4a 

80*: 

1*4*: 

6. 

5o* 

10 

1 

64 

2.'! 

12r 

— 

4. 

Ob 

3, 

7, 

Oa 

0, 

4„ 

lo*! 

lo 

24o*: 

11 

— IIa*: 

4„ 

— 

0» 

— 

— 

0,*: 

— 

— 

— 

— 

12 

Os 

Is* 

- 

1.*; 

— 

2i 

O2* 

— 

— 

lo* 

lo 

. — 

— 

13 

05* 

o/i 

0.' 

^5* 

or 

— 

O5*: 

— 

— 

— 

— 

1.,* 

1..* 

— 

4,* 

14 

— 

i/ 

— 

5,* 

Oa 

0,- 

— 

— 

— 

— 

— 

0,* 

— 

60* 

15 

— 

0,* 

— 

10,* 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

0,3* 

lo* 

16 

17 
18 

— 

0,- 

— 

— 

— 

— — 

— 

- 

— 

— 

_ 

__ 

I 

I 

0,* 

_ 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

04* — 

20 

— 

04* 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,* 

— 

- — 

— 

!  21 

— 

■ — 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

O5* 

1,* 

0-" — 

1  22 

— 

0,- 

— 

2a* 

Vi 

l.*i 

2,* 

2a 

— 

2.*: 

I4* 

1,* 

Os* 

I4* 

— 

23 

— 

v: 

04* 

4,* 

05*: 

2/; 

04* 

2.- 

0.,- 

Or 

lo*: 

2,,* 

Os* 

2o 

7.3* 

1  24 

0, 

3/: 

23* 

5i* 

0, 

3., 

O4 

10,- 1 

4,* 

2a 

43 

2,,* 

^2*: 

1« 

13,* 

25 

—  1 

r,   • . 

^a : 

83* 

— 

lo"- 

0. 

35 

4/Í 

la* 

— 

It 

— 

5«*: 

— 

— 

26 

— 

2- 

— 

lo* 

1 

0,  , 

— 

2 * 

-'s 

— 

0.S 

— 

2o 

— 

— 

27 1 

03' 

3o* 

Ö4   1 

15a* 

6/ 

04* 

0/ 

5.,* 

^7 

03* 

3„* 

5o* 

2o* 

— ■ 

28  : 

2/ :  4/ 

2 • ' 

20/ 

9,,* 

0,,*; 

3o* 

2,* 

1 

K 

4i* 

3,; 

34* 

3i* 

65' 

29 i 

lo" 

0/ 

28/ 

22,- 

2. 

1/ 

Vi 

9,' 

U* 

— 

9/ 

— 

2,,* 

3/ 

1 

30 

—  i 

Ža- 

6,.* 

&/ 

Oa 

lo* 

04*1 

o„* 

1,* 

la* 

0«* 

lo* 

O4* 

O2* 

— 

31 

Oa' 

lo" 

la* 

0/ 

—  .   — 

0,* 

O4*     I2* 

0/ 

0./ 

O3* 

—  1 

.Součet 
1 Samma j 

7o j  47,    72, 

127, 

54j 

283 

21s i 

55, 

23, 

I80 

34, i 

' 1 

41., 

49, f 

24,    68„ 

, Dm deší.;   „    99 

jRegtg.J   "^     ^- 

15 

14 

16 

13 

1 

16   1 

16 

12 

12     21 

18     :    20 

13 

1 
8 

Měsíc 
Monat 

Adolfbgrün 
Adolfsgrüu 

(Walter) 

Aicba B. 
Duli Českv 

(Sehlllor) 

Amonsgrüu 
Amonsgrün 

(Dobnerj 

■Hi 
00 = 

1 

P3fqe 

1 

0 o-S 

|:S| , 

=«  05 

*C »C — ^ 
^J ^J _. 

QQ  CD 3   , 

Uli 

3  ? 

na'S = 
0 03 1- 

.2 § 

^'> 
0 0 

^M 

>aa >co '^ 

3  3 Ž 

0 0 2  . 

-=■ ä 

-S a-= 
áfpB 

s-sf 

fPňS 

33  =3  « 

0 0 '>:> 

M  Ol  0 

05  05  > 

«w5. 

05  05  13 

WM" 

Součeť 
SiiiBma , 

563 

823 ,'  36i 

Ue 

88, j 

13, 

24, 

34, 

15, 

163 1  194 

73- 

37, 

7i 

14a 

Dni deší. 

Regtg. 

24 

21 

16 

6 

18 

8 

12 

16  • 

16 

10 

15  1 

19 

11 

4 

9 

(! Znamená tu bouřku.)  (1 Bedeutet hier ein Gewitter.) 


Prof. Dr. F. J. Stadnlcka. 


Dešíoměrná zpráva za měsíc leden 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Jänner 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Buchwald 
Bučina 

(železný) 

Chotzen 
Choceň 

(Endrys) 

Chotěboř 
Chotěboř 

(Ryba) 

Christianberg 
Křišfanov 

(Ralf) 

Christianburg 
Kristianburk 

(Csech) 

Chrudim 
Chrudim 

(Bernhard) 

Čáslau 
Čáslav 

(Knthsn) 

>0>üS. 

Cerma Böhm. 
Čerma Česká 

(MaUý) 

SSI 

Čistá 
čistá 

(Mládek) 

Deutschbrod 
Brod Německý 

(Dnfek) 

Dobřan 
Dobřany 

(Obst) 

IS, 

a a 

MM 

lli 

l 

mm 

mm 
1,,* 

mm 

3,* 

mm 

mm 

1 
mm   1 

1/ 

mm 

mm 
23* 

mm 

mm 

mm 
O5 

mm 

mm 

nun 

3,- 

mm   1 

1 

1 

2 — 

— 

O5* 

0,* 

— 

0,* 

0.* 

— 

— 

— 2o- 

— 

3 

0/ 

0,* — 

— 

— — — 4 — 

04*i 

— ■ 

0.- 

— — 5 

— — 

— 

— 

— 

— 

0,* 

3e* 

— 6 

In* — — 

— 

1, 

05* 

— 

— 

— 

— 

42* 

Is*. 7 

0.* 

0,- 

— 

1./ Oe* 

0, 

Os- 

O4* 

— 

04* 

— 

— 

— 8 

8n'i 

4,' 

3/ 

13/ i 

1b 

K 

lo* 

2^* 

7 * 

's 

u* 

9e*: 

— 

2o* 

3. 

9 

34o 

13» 

16/i 

5s* 

12 e 

5i 

— 

2.*: 

5.*: 

lOo* 

7e*: 

— 

34* 

— 

10,  , 

10 

— 

34 

2/ 

5o 

0, 

3e 

83*: 

04* 

63 

04* 

— 

— 

93 

— 

11 

— 

0, 

— 

— 

I3 

— 

0, 

— 

— 

— 

Oe* 

— 

— 

0., 

— 

12 

3o* 

0, 

— 

— 

2. 

0, 

— 

— 

I3': 

— 

O4* 

— 

— 

O4 

Os* 

13 

3o* 

0.* 

1." 

0«' 

— 

O5*: 

— 

Oa*! 

2u* 

— 

0.* 

— 

2i* 

li* 

14 

3«* 

— 

0/ 

2.' 

— 

0.* 

— 

Os* 

O4* 

— 

— 

— 

— 

— 

Os" 

15 

— 

— 

O2* 

lo* 

— 

— 

— 

— 

0,* 

lo* 

— 

— 

3o* 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O4* 

O5* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,* 

— 

— 

— 

24* 

— 

— 

19 

— 

0?.* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

I9* 

— 

O3* 

Ot* 

— 

— 

03* 

20 

— 

— 

lo* 

— 

— 

O.- 

— 

— 

0,* 

— 

0,* 

— 

— 

I3* 

— 

21 

3o* 

0/ 

O4* 

— 

— 

Ol* 

0. 

— 

— 

03* 

O4* 

3,* 

Os- 

— 

22 

2„* 

lo* 

1.- 

— 

0, 

Is* 

14 

— 

Os* 

— 

U": 

0,* 

— 

lo. 

Oe* 

23 

3o* 

3e*: 

4/ 

— 

12= 

14 

— 

O3* 

K\ 

9„* 

2x*: 

5o*: 

7e* 

is*: 

4s 

24 

— 

Is 

03*: 

Is* 

10. 

Is 

4s 

3i* 

24* 

Is* 

33*: 

— 

— 

7o*: 

lo 

25 

lo'i 

5e 

5s* i 

— 

4, 

3o*: 

3o 

43* i 

2„*i 

80* 

03 

1» 

So- 

4s*: 

3s 

26 

14„* 

0, 

2r 

— 

— 

0» 

35 

0,* 

lo*: 

4s* 

94*: 

I3 

So*: 

3.;: 

0. 

27 

20o' 

l3*i 

Oe* 

1/ 

65* 

Os*: 

— 

O3* 

2s* 

— 

12e* 

23*: 

— 

03* 

2e* 

28 

— 

1»* 

2.* 

0,* 

7'/ 

i3*: 

I3 

3/ 

8/ 

6.3* 

4»* 

03* 

4.* 

2o* 

1.- 

29 

2„* 

0,- 

O2* 

— 

5i* 

Ot* 

— 

2/ 

24* 

I3* 

13e* 

— 

10.,- 

0/ 

le* 

30 

lo 

— 

O7* 

2/ 

2o* 

0,- 

— 

1/ 

Oe* 

2„* 

I3* 

0.- 

5o* 

0/ 

— 

31 

Os* 

03* 

— 

0/ 

— 

0,- 

O4 

O,* 

04* 

1».* 

Os* 

— 

I3* 

— 

— 

Součet 
Snmma 

99;, 

36, 

57. 

20, 

84, 

20^ 

27^ 

32, 

43, 

583 

67, 

22, 

623 

: 42, 

31s 

DDidest 

Regtg. 

16 

18 

19     11 

14 

22 

12 

19 

26 

12 

21 

11 

14 

19 

12 

>« o 

Sgl 

V>  f^ ^ 

>cn>QQ g 

^^1 
mns. 

mos 

1 

0 
Ei  Ö  0 

«na 

.2 > £ 
•53 oS 

ňfQS 

»03 >CD  0 

MM 

O)  «DO 

a ag 

005. 

2 2-^ 

a 3 o- 

6Ss 

2.2 « 

aar 

m cQ ° 

3 3 0 

■3 3 5 
>o>o5 

Mi 

.2.2   ! 

.a.gS i 

1 

Součet 
Somma 

44. 

18s 

47e 

40« 

25, 

105 

17, 

23, 

35 1 

33 

1 

12o 

63 

195 

17 e 

134 

Duldest 
Regtg 

17 

10 

13 

19 

9 

8 

1 

12 

14 

9 

1? 

1? 

4 

16 

5 

9 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


Dešťoměrná zpráva za měsíc leden 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Jänner 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Duppau 
Doupov 

(Zarda) 

Einsiedel 
Mníšek 

(Relaamuller) 

Eisenberg 
Eisenberk 

(LaSek) 

Espenthor 
Espenthor 

(Merker) 

Falkenau 
Falknov 

(Dobrauer) 

Friedrichsthal 
Bedřichov 

(Klnsobel) 

Fuchsberg 
Fuchsberk 

(Kaikant) 

Fünfhunden 
Pětipsy 

(Hodek) 

Grasslitz 
Kraslice 

(HöBsler) 

Habr 
Habr 

(Hamböok) 

Hartenberg 
Hartenberk 

(Lloha) 

Heidedörfel 
Heidedörfel 

(Storch) 

Heinrichsgrůn 
Jindřichovice 

(Gottfried) 

Hirschberg 
Doksy 

(Plno) 

Hlawic 
Hlavice 

(Srb) 

1 

mm 

mm 
-1   • 

mm 

lo 

mm 

0,* 

mm 

0,* 

mm 

mm 

mm 

mm 
1/ 

mm 

0,* 

mm 
1/ 

mm 

mm 

lo* 

mm 
O4* 

mm 

2 

— 

— 

— 

• — 

— 

' 

0,* 3 

— 

— 

— 

— 

— — 

0.* 

— 

4 
5 0/ — 

— 

— 

Os* 

— 

• — 

6 

7 

Ix* 

0.' 

— 

I 

23' 

4,- 0/ 

I 

13* 

w li* 

lo* 8 

I7* 

64* 

05 

15* 

0.; 

8e*i — 

Oa* 

3/ 

2/: 

2o 

3s* 

1b* 9 

I5 

4e*: 

h 

3, 

8t 

4o 

— 

— 

19/: 

7e 

10, 

lOo 

80* 

3,*: 

19s 

10 

23 

09 

45 

2, 

2» 

— — 

— 

25 

60 

— 

2/: 

0. 

Os 

11 0, 

— 

— 

Ol 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

^- 

12 1. 

3., 

— 

0, 

1/ 

— 

— 

0/ 

0. 

— 

— 

0, 

— 

13 

2o* 

0,- 

Os* 

o^- 

0," 

Is* 

Os* 

04* 

— 

0/ 

Os* 

Os 

lo* 

0,* 

— 

14 

0.- 

0,* 

— 

— 

— 

lo* — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

0,* 

— 

— 

— 

0,* 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

— 

0., 

— 

— 

Os* — 

— 

— • 

— 

— 

— 

0,* 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

2o* 

— 

— 

— 

— 

— 

4o 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

0,* 

— 

22 

1/ 

— 

— 

le* 

3s* 

4o* — 

144* 

2/ 

25* 

— 

5s* 

0/ 

34 

23 

or 

3s- 

— 

— 

2/: 

84*: — 

— 

— 

4s 

— 

64*! 

li 

34 

24 

1t 

v: 

12» 

0.* 

1., 

le 0: 

17. 

6e*: 

lo 

80 

5„*: 

2s 

^2 

25 

0.,* 

0, 

2« 

04 

0. 

lo — 

2. 

— 

25 

3o* 

2o 

Os 

2, 

26 

Oe 

— 

— 

0. 

0. 

lle* 

— 

— 

— 

— 

Os 

O3 

Oe 

— 

27 

3,- 

4«* 

io„* 

2,' 

3,* 

9.,* 

94- 

Os* 

IO5* 

0/ 

8.* 

— 

7o* 

0,* 

li 

28 

3o* 

i,* 

3o- 

2o' 

2,* 

10,* 

6/ 

1.* 

80' 

14* 

43* 

4s* 

5o* 

2,* 

2« 

29 

4/ 

3,- 

9o- 

65' 

2s' 

3e* 

— 

174* 

1/ 

9,* 

35* 

16,* 

25' 

4s 

30 

O3* 

O3* 

12o* 

4„* 

— 

1.,* 

04* 

— 

O5* 

Oe* 

— 

4.* 

O4* 

Oe* 

1, 

31 

03- 

0,- 

— 

— 

Os* 

— — 

— 

O5' 

— 

3,* 

— 

Os* 

— 

Součet 
Smnnia 

25. 

4O3 

663 

19s 

374 

744 

209 

3. 

91s 

30g 

55 8 

43s 

65, 

19, 

443 

DüidesL 
Regtg. 

16 

18 

12 

14 

17 

17 

5 

5 

10 

15 

14 

11 

16 

22 

10 

._  RS 
CO  = 

>« o 

SS 

Dobern 
Dobranov 

(Lleblch) 

Dobrai -Gross 
Dobrá V. 

(Placbt) 

Dobříš 
Dobříš 

(Kalabza) 

Dobschic 
Dobšice 

(Edelbauer) 

Dymokur 
Dymokury 

(Reimer) 

1 

Eisenstein 
Eisenstein 

(Hormann) 

Freudenhöhe 
Freudenhöhe 

(Bergmann) 

Frimburg 
Na Frimburku 

(Heller) 

Frühbuss 
Příbuzy 

(Petržilka) 

Gas sing 
Jeseň 

(Leyder) 

Geltschhäuser 
Gelč 

(Homolka) 

Georgsberg 
Rip 

(Schreck) 

Görebach 
Gersbach 

(Pletsch) 

Gottschau 
Kocov 

(R&žKka) 

Součet 
Samma 

34, 

19s 

27, 

2O3 

29^ 

19, 

663 

30, 

70, 

103 e 

15, 

3O4 

7e 

87, 

19s 

um. 

Regtg. 

14 

2 

6 

9 

10 

14 

12 

16 

22 

21 

9 

9 

8 

19 

8 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


1* 


Dešfoměrná zpráva za měsíc leden 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Jänner 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Hlawno Kostel. 
Hlavno Kostel. 

(Mölzer) 

Hlinsko 
Hlinsko 

(lloz7oda) 

Hochwald 
Hochwald 

(Scholz) 

Hohenelbe 
Vrchlabí 

(Kubrycht) 

Hohenfurt 
Brod Vyšší 

(Enslén) 

1 

Horažďowic 
Horažďovice 

(Krause) 

aas 

0 0 - 

ma« 

Hracholusk 
Hracholusky 

(Štěpilnok) 

Hurkenthal 
Hůrka 

(Blaschek) 

Inselthal 
Inselthal 

(Nlckorl) 

j 

00g 
•S-gg 

Jičín 
Jičín 

(Vaňous) 

Jizhic 
Jizbice 

(Mlchdlok) 

t|! 

i 

0  0  g 
^ -SS ..- 

1 

mm 

0/ 

mm 
1« 

mm 

0/ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm    1 

1.  1 

mm 

0„* 

mm   1 

le* 

mm 

mm 
1».* 

2 

u 

Oa' 

0; 1   ; 

— 

— 

— 

— 

3 

0,* 

■^ 

— 

— 

' 

—  1   —  ' 

— 

— 

— 4 i 

1.* 

— 

— 

— Oe* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5 

— 

— 

— 

— 

0,- 

— 

— 

— 

—  ; 

— 

—  i 

— 

6 

0,- 

— . 

— 

0,' 

05* 

— — 

— 

i 

— 

— 1 

— 

7 

1.- 

— 

— 

Os* — 

0/ 

Os* 

2o* 

3o- 

— 

2e* 

— 

1/ 

Os* 

8 

2,- 

5o 

2«' 

2/ 2o 

1/ 

Os* 

lo* 

3s* 

2o* 

3s* 

Is- 

2,* 

2,'| 

9 

2« 

5, 

5, 

7o 

— 

2o 

2s 

25 

3o*: 

7s*i 

21,*: 

4e*: 

is 

lo* 

44 

10 

63 

Oe* 

— — 

— 

0. 

80 

8s 

— 

— 

—   1 

23 

3, 

11 

— 

— 

— 

0, — 

— 

— 

— 

— 

03 

24 

— 

— 

0. 

12 

0,, 

— 

O4 

lo I5* 

— 

— 

— 

— 

Os 

Oe 

— 

— 

t 

13 

1« 

— 

Ob* 

I5* 

0„* 

— 

— 

lo* 

Os* 

Is* 

Os* 

— 

—  1 

14 

— 

^« 

— 

0/ 

0,- 

0/ 

— 

— 

2o* 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

2o* 

— 

04 

— 

— 

— 

Oi'i 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

: 

19 

— 

1,. 

— 

1.,* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Os* 

Ol* 

— 

1".*: 

— 

20 

— 

— 

04* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

04* 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

0.,* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14* 

Os* 

— 

— 

0,* 

22 

2/ 

— 

1/ 

1,* 

0,* 

1, 

— 

0/ 

O5* 

5t* 

— 

Os* 

I4* 

i 

le* 

23 

I4 

— 

0. 

3o 

2„ 

^ 

Os* 

lo* 

3„- 

13e* 

4s* 

2e* 

1.*: 

I4 

24 

2, 

1« 

64*: 

12, 

2x 

— 

4e 

2. 

lo* 

3o*i 

24* 

Os 

64* 

54 

4s 

25 

O4 

2„ 

Os*: 

3o 

lo 

— 

le 

O3 

2o* 

— 

8,* 

44*: 

— 

I2 

^^  i 

26 

0, 

2« 

— 

11« 

— 

I9* 

— 

— 

— 

0/ 

I4 

4e 

— 

— 

Os   ' 

27 

— 

4e* 

11,* 

4, 

K 

O4* 

— 

4o* 

80* 

4/ 

W 

— 

; 0/ 

Os* 

28 

5»- 

34 

3,- 

6/ 

0, 

— 

7/ 

le* 

15o* 

lOe* 

3o* 

4a* 

le* 

6s* 

— 

29 

1,' 

3, 

9s* 

124* 

0, 

W 

0.* 

3s* 

16o* 

5o 

O5* 

6s* 

— 

O3* 

0,* 

30 

— 

— 

1/ 

o„* 

— 

— 

— 

— 

2o* 

I4* 

1   ~ 

Os* 

— 

0,- 

Os* 

31 

0/ 

— 

25- 

0,* 

0, 

W 

— 

— 

lo* 

- 1  0/ 

— 

— 

— 

0/ 

Součet 
Somma 

30^ 

33, 

423 

77. 

9„ 

I5e 

199    14^ 

6I5 

61, 

65, 

44„ 

16, 

233 

23, 

Mtóí 

Regtg. 

17 

12 

17 

19 

9 

12 

9 

13 

16 

14 

17 

18 

7 

12 

17 

1 

es*' 

'— es 

«  c 

«B  o 

Se 

61)60 

ISS 

111 

s 0 s 

^ « 0 

III 
".St 

'3 a 5 

awa 

li- 
li^ 

lil 

«  C3 

CO  CO ^ 

a 

'S 

'S »■§ 

cn  rt 5 

S § g 

tu 

0 m 

111 

■5-5 
6D60S 

0 0 ja 
0 0 d 

'Öj '«  <o 

wws 

WW2. 

Souče 
SnmmE 

,'46, 

15, 

24, 

355 

96o 

1094 

14, 

26 j 

78s 

25, 

985 

184 

33^ 

194 

I80 

Dsidesf 

Regtg 

"   18 

9 

4 

11 

15 

24 

11 

7 

14 

16 

22 

6 

8 

9 

10 

Prof. Dt. F. J. Studnička. 


Dešťoměrná zpráva za měsíc leden 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Jänner 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kallich 
Kalich 

(Langenauer 

Kaltenbach 
Nové Hutě 

(Schnurpfell) 

Kaltenberg 
Kaltenberk 

(Cliarvát) 

Kamaik a. d. M 
Kamýk n. V. 

(Kor(nok) 

Kamnitz-B., 
Kamenice C. 

(Pompo) 

Kaplic 
Kaplice 

(Vokoun) 

Karlstein b. Svr. 
Karlstein u Svr 

(Schlmanek) 

Klattau 
Klatovy 

(Nešpor) 

Königswart 
Kinžwart 

(Starouscbek) 

Kohoutow 
Kohoutov 

(Schuplk) 

Kolín 
Kolín 

(Potaíek) 

Kreuzbuche 
Kreuzbuche 

(Seidel) 

Krumau 
Krumlov 

(Fukarek) 

Kukus 
Kukus 

(Neumann) 

Kulm b. Karb. 
Chlumec u Ch. 

(Procházka) 

1 
1 

mm 

mm 

mm 
34* 

mm 

mm 

mm 

mm 
1/ 

mm 

mm 

mm 

mm 

0, 

mm 

04* 

mm 

mm 

mm 

2 

1/ 2o' — 3 — 

0." — 

4 — 

— 

2/ 

— 

O3* 

_ 

5 

0/ 03 

1/ 

— 0/ 6 

lo" — 

— 

— — 

— 

— — — 

7 Os* 

-   — 

1/ 

0/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

0/ 

2/ 

0/ 8 

? 

3.0* 

73* 

— 

— 

— 

2/ 

— 

1/: 

4/ 

1/: 

7/ 

— 

3/ 9 

? 

84*: 

65* 

— 

15/: 

I4 

18/: 

3.. 

10/: 

23 

6s 

17, 

4s 

2/ 

12„ 

10 

? 

14/: 

13/ 

8/ 

— 

6. 

Oe 

— 

5, 

— 

— 

2. 

5, 

9, 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

O4 

Ol 

— 

0„ 

— 

0. 

6s 

— 

0/ 

12 

— 

— 

— 

2/ 

— 

— 

0/ 

— 

0, 

— 

— 

U 

— 

1/ 

lo 

13 

0.,- 

2,* 

— 

— 

— 

0/ 

1/ 

— 

03* 

— 

— 

— 

1. 

0/ 

14 

— 

lo* 

2/ 

— 

— 

— 

1/ 

— 

— 

— — 

1/ 

— 

15 

— 

19* 

7,* 

— 

— 

0,/ 

0/ 

O5* 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ox 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

-  — 

— 

— 

0/ 

— 

-  — 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

— 

— 

•  — 

— 

— 

— 

— 

19 

l3 = 

— 

I4* 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

20 — 

— 

— 

— 

0/ 

0/ 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

21 — 

2/ 

— 

— 

1/ 

1/ 

— 

— 

— 

— 

1/ 

— 

— 

— 

22 

0/: 

4/ 

2a 

— 

1/ 

2/ 

3/: 

2/ 

1. 

1/ 

— 

0/: 

0/ 

23 

er: 

!«• 

9/ 

— 

04 

04 

7/ 

— 

5/: 

2/ 

I9 

7e*: 

1/: 

1« 

3x 

24 

35* 

65* 

21,* 

— 

4, 

13 

64* 

Ox 

I9 

— 

4, 

18/: 

23 

0., 

2« 

25 

3^* 

— 

5,' 

— 

12o 

— 

4/ 

— 

0, 

— 

I3 

23 

— 

I4 

12, 

26 

— 

— 

11/ 

— 

14o 

— 

1/ 

— 

— 

— 

O2 

2, 

— 

2. 

— 

27 

04* 

15o* 

18/ 

— 

— 

— 

0/ 

2/ 

1/ 

2/ 

— 

6/ 

3/ 

4./ 

8/ 

28 

— 

64* 

143* 

3/ 

7/ 

0/ 

5/ 

3/ 

6/ 

4/ 

0/ 

4/ 

— 

8/ 

1/ 

29 

5/ 

60* 

19/ 

~ 

4o* 

0/ 

1/ 

3/ 

1/ 

64* 

O3* 

9/ 

3/ 

8/ 

5/ 

30 

12* 

2/ 

134- 

— 

6/ 

1/ 

2/ 

1/ 

0./ 

— 

— 

1-* 

— 

3/ 

31 

Os* 

lo* 

6/ 

— 

0/ 

Or* 

— 

— 

— 

— 

lo' 

I5* 

— 

— 

Součet 
Samina 

?253 

70, 

I683 

173 

633 

13e 

663 

21e 

40, 

25 9 

2O3 

98^ 

273 

37e 

6O0 

Dni Mi 

Regtg. 

18 

14     18 

5 

8 

13 

29 

12 

15 

8 

13 

23  ,  10 

15 

11 

._ ea 
CO = 

>o o 

SE 

Hrádek Def. 
Hrádek Def. 

(Blahouä) 

Hradischt 
Hradiště 

(Ploker) 

Hubenow 
Hubenov 

(Pěkný) 

Jasená 
Jasená 

(Novák) 

Jelení-Ober 
Jelení Horní 

(Beer) 

Jenč 
Jenč 

(Hacker) 

Ješín 
Ješín 

(Dörrl) 

Johann St. 
Sv. Jan Nep. 

(Sauba) 

Johnsdorf 
Janovice 

(Knittel) 

Kaaden 
Kadaň 

(Schneider) 

Kališt b. Hump. 
Kališt u Hump. 

(Sagl; 

Kbel 
Kbely 

(Zika) 

Kleinbocken 
Bukovina M. 

(Eacbler) 

Klenau 
Klenová 

(Schmicdt) 

Kopce 
V Kopcích 

(Bohntlnský) 

Součet 
Summa 

30, 

19, 

14s 

173 

32, 

lOe 

9> 

53^ 

58, 

lOo 

693 

19s 

48« 

22i 

293 

Dni dešf. 
Regtg. 

13 

6 

5 

7 

15 

8 

7 

16 

19 

11 

12 

9 

17 

15 

25 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


Dešťo měrná zpráva za měsíc leden 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Jänner 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kytin 
Kytin 

(Hoffmann) 

Landstein 
Landštýn 

(Strohmajer) 

Langwiese 
Langwiese 

(Karásek; 

Lauoeň 
Loučen 

(Strejček) 

Laun 
Louny 

(Kurz) 

Leitomyschl 
Litomyšl 

(Vajrauch) 

Libějic 
Libějice 

(Pilát) 

Lichtenau 
Lichkov 

(Sperling) 

Lis 
Líz 

(Olllern) 

Lobosic 
Lovosice 

(Hanamana) 

Medonost H. 
Medonost 

(Wolf) 

Michelsberg 
Michalovice 

(Tlil) 

Mies 
Stříbro 

(Tobonazkj) 

Milčíu 
Milčín 

(TUohlor) 

i 

Moldauteiu 
Vltavotýu 

(Saka!) 

1 

mm 

mm 
1„* 

mm 

mm 

mm 

mm 

2„* 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
04* 

mra 

mm 

mm 

mm 

2 — 

— 

0,- 

3 — 

— 

— 

■ 

4 

0,, 

— — 

— 0.* 

.5 

— 0, — 

— 

— 

fi 

— O4* 

— 

7 In* 

0, 

1,, 

0.* 

— 

1.- 

1/ 

Os' 

0.* 

1/ 

2,* 

I9- 

Is* 

8 

2n 

4o* 

%• 14* 

4o* 

— 

— 

la' 

0.- 

u* 

I2* 

0,* 

6/ 

— 

9 

6« 

7o* 

33, 

60 

0, 

14e 

27, 

O4* 

34 

U 

3. 

2, 

13/: 

5s 

10 

6.* 

20, 

— 

— 

O4 

Ot 

153* 

27 

Oe 

1« 

li 

O3*; 

I3 

35 

11 

— 

- 

— 

— 

— 

O3 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

— 

— 

lOn 

0., 

— 

0, 

— 

Is 

— 

— 

O3 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

0«* 

— 

— 

I4* 

0.*: — 

— 

0,- 

— 

— 

— 

14 0,- 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

0,* 

— 

1.- 

0,- 

15 

— 

0,,- 

— 

— 

— 

— 

Os- — 

— 

— 

0,* 

— 

Ol 

0/ 

16 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

— 

— 

u 

— 

— 

0, 

— — 

_^^ 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

2,* 

— 

22 

— 

— 

2/ 

2e 

13* 

14* 

— 4o* 

— 

Os- 

le* 

— 

60* 

— 

23 

2. 

3,* 

10„* 

1.S 

— 

4o 

Or 33 

1, 

0«- 

2/ 

1.* 

— 

1. 

24 

— 

4/ 

15.* 

45 

— 

2,': 

— 

— 

2s- 

— 

2.* 

2o 

lo*i 

— 

— 

25 

— 

3,,- 

5., 

— 

— 

7. 

— 

— 

O4 

— 

O./: 

Oe 

— 

% 

1. 

26 

— 

I4* 

— 

— 

— 

I4 

0/: 

1- 

— 

— 

— 

2« 

— 

I3 

— 

27 

— 

2,,* 

4,,* 

I5 

0/ 

25 

— 

24* 

60* 

— 

2.- 

3.* 

5/ 

^6 

O4 

28 

5.,* 

3,* 

2/ 

4s 

05* 

Is 

Oo' : 

• 

6,; 

3,* 

34' 

5e- 

4=^ 

I4 

Os' 

29 

lo* 

— 

2. 

0/ 

0, 

lo' 5o' 

Oe 

52* 

5/ 

2,* 

'■s 

07 

30 

— 

U* 

O3* 

— 

— 

Oe 

— ■ 

I4* 

Oa* 

0, 

I3- 

Ol- 

— 

li 

12 

31 

1.* 

lo' 

— 

0« 

— 

0, 

— 

27* 

0/ 

— 

0.- 

0.- 

— 

0,* 

li 

Součet 
Samma 

17o 

43, 

II63 

26, 

62 

45, 

32 2 

26 1 

37 5 

87 

23« 

32, 

I85 

41s 

17, 

Dílilešt. 
Regtg. 

5 

17 

15 

10 

7 

18 

9 

8 

13 

8 

17 

17 

8 

16 

12 

es*- 
.— ce 

CO  c 

Kostelec-A.    ■ 
Kostelec n. 0. 

(Spiegel) 

Kosten 
Kostov 

(Blltner) 

Křič 
Křič 

(Popelka) 

Kronporičen 
Korunní Poříč 

(Daneš) 

Kunas 
Kunov 

(Novotný) 

Kupferberg    ! 
Měděnec 
( Pták) 

Kuteslawic 
Chudoslavice 

(Beran) 

Kwětow 
Květov 

(Jiskra) 

Langendorf 
Dlouhá Ves 

(Frledl) 

Laubendorf 
Limberk 

(Janlsch) 

Lhota Šár. 
Lhota Šárov. 

(Málek) 

Libochowic 
Libochovice 

(Hofbauer) 

Lichtenwald-0. 
Lichtenwald 11. 

(Dusplwa) 

Lidic 
Lidice 

(Panský) 

Liebwerd T. 
Libverda u D. 

(LIodl) 

Součet 
Sornma 

40o 

17, 

2O0 

14, 

15. 

54, 

24o 

26, 

193 

34, 

42, 

7, 

74e 

13s 

52, 

DDidešt 

Regtg. 

14 

.0 

6 

5 

13 

19 

7 

15 

8 

20 

9 

5 

15 

10 

14 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


Dešťoměrná zpráva za měsíc leden 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat  Jänner 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Náwes 

Náves 

(MaSek) 

Nekmíř 
Nekmíř   ' 

(Bauer) 

Nepomuk 
Nepomuk 

(Stopka) 

Neuhaus 
Hradec Jindř. 

(Schöbl) 

Neuhäusel 
Nové Domy 

(Nestler) 

Neuhof b.Béch. 
Nový Dvůr 

(Heiser) 

Neustadt 
Neustadt 

(Fischer) 

Neuthal 
Neuthal 

(Charvát) 

Neuwelt 
Nový Svět 

(Jen6) 

Neuwiese 
Neuwiese 

(Bartel) Olbersdorf 
Olbersdorf 

(Böhm) 

Osserhütte 
Osserhütte 

(Schwelger) 

Pacow 
Pacov 

(Novák) 

Pardubic 
Pardubice 

(Sova) 

Petrowic 
Petrovice 

(Barth) 

1 

mm 

ITHTi^ 

mm 

mm 

mm 

TTITTI 

mm 

2/ 

mm 

mm 

6. 

mm 

5,* 

mm 

mm 

mm 

mm 
1,, 

mm 

In* 

2 — 

Os* 

le* 

— — 

0,* 3 — 

— 

— 

— 

lü 

— 

— 

— 

— — — 

4 — 

— 

— 

— 

— 

0,* 

— 

5 — 

— 

— 

— — — 

— 0.* 

— — 

6 — 

— 

— 1.* 

— 

— 

— 

— 

— 

09* 

— 

7 

— 

— 

W 

—   - 

Os- 

2x* 

— 

— 

le* 

Oe* 

O4* 

le* 

2,* 

lo 

1/ 

8 

I3 

3„ 

Is* 

3/ 

lo* 

— 

74 09- 

74* 

65* 

Oe 

4e* 

2o 

9 

IO4 

— 

5, 

— 

O4 

Sa* 

234 

— 

193* 

20o*: 

15s*: 

O3 

4,* 

4e 

13/; 

10 — 

0: 

44 

3. 

— 

v; 

— 

58 

24 

3o 

I9 

lln* 

34 

11 — 

— 

— 

— 

— 

1.*: 3s* 

0« 

19 

0, 

— 

12 — 

— 

O3*: 

24 

— 

1.*: 

— 

3s* 

54 

114 

0.*: 

— 

0^ 

— 

13 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

I5* 

0,s* 

0,* 

O3* — 

0/ 

14 

— 

— 

0,* 

— 

— 

— 

5r* O9* 

04* 

— 

0/ 

— 

O3 

15 — 

Or' 

— 

— 

— 

I2* O5* 

Os* 

O3* 

— 

0/ 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 — 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

— 

— — 

— 

18 — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— — 

— 

— 

19 — 

— 

— 

— 

— 

— — 

0,* 

2. 

— 

— 

— 

— 

20 — 

— 

— 

— 

— 

— l4* 

0,* 

— 

— 

— 

— 

21 — 

— 

— 

— 

— 

0, I3* 

4/ 

le* 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

I3* 

0,* 

3o* 

29* 

4s*: 1.* 

2,,* 

1,* 

7s* 

— 

1. 

0/ 

23 

— 

— 

33 

v: 

— 

li* 

94*: 

- 

9/ 

60 

2s* 

65*: 

5./ 

1. 

2. 

24 

I3 

— 

1, 

3a*: 

1„ 

— 

9o*: 19o* 

28,': 

I64* 

2«*: 

4/ 

2„ 

I2 

25 

— 

— 

Ot 

1. 

— 

— 

2s*: 

— 

7«*: 

43* 

4i*: 

0/: 

44*: 

2- 

— 

26 

Os* 

3x- 

— 

le 

0« 

2/ 

I4* 

— 

19s*: 

7 t* 

4o 

16/ 

O5 

— 

27 

O4* 

— 

1/ 

03*i 

04* 

3„* 

43* 

— 

17e* 

IIa* 

10/ 

17/ 

lo* 

O5 

I4* 

28 

2e' 

3/ 

23* 

Oe*: 

83* 

2s* 

Ol* 114* 

6s* 

64* 

12/ 

0/ 

Oa 

Is* 

29 

64* 

— 

2.' 

— 

10,* 

04* 

2,* 

— 

30s* 

20,* 

6,,* 

11/ 

1/ 

— 

Os* 

30 

— 

— 

0/ 

Oe* 

-    0/ 

Os* 

— 

43* 

9=* 

3/ 

8/ 

3t* 

— 

0/ 

31 

5/ 

— 

1   — 

Os* 

-   03- 

Ol* 

— 

1.* 

2o* 

li* 

— 

— 

O3* 

0/ 

Součet 
Summa 

283 

95 

23, 

25„ 

36, 

22 j 

85e 174, 

147 e 

99 e 

90,    42, 

18s 

28, 

Ďjidešf. 

PtBgtg. 

8 

3 

1 

15 

13     11 

12 

19 

— 

22 

24 

21 

19 

11 

14 

14 

o*- 

._ es 
co s 

>a9 e 

SS 

Maader 
Mádr 

(Čada) 

Machendorf 
Machendorf 

(May) 

Mändryk 
Mendryka 

(Macek) 

Marschendorf 
Maršov 

(Stolgerhof) 

Marschgrafen 
Maškrov 

(Popp) 

Maschau 
Masov 

(Makes ) 

Městec Woj. 
Městec Voj. 

(Demuth) 

Millau 
Mílový 

(Broslg) 

Mileschau 
Milešov 

(Matouäek) 

Mireschowic 
Mirešovice 

(Beer) 

Mladéjowic 
Mladějovice 

(Almesherger) 

Modlín 
Modlín 

(štipek) 

Morau-Ober 
Morava H. 

(Adámek) 

Mühlörzen 
Mileřsko 

(Sohmolowský) 

Nepomukb. Kleně 
Nepomuk uKleně 

(Vokurka) 

Souče 
Samma 

'   70, 

?353 

223 

53, 

9s 

10. 

16s 

57, 

10, 

1 '' 

10, 

265 

965 

39, 

49« 

Dni dešt 
iRegtg 

■  14 

20 

20 

21 

15 

3 

19 

21 

4 

8 

9 

12 

17 

1 " 

10 

Prof. Dr. F. J, Studnička. 


Dešťoměrná zpráva za měsíc leden 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Jänner 1888. 


Den měsíce 
Monatsiag 

Petschau 
Bečov 

(Ungor) 

Pilgrain 

Pelhřimov 

(Moltonda 

Pilsen 
Plzeň 

(Čipera) 

Písek 
Písek 

(Tonner) 

Plass 
Plasy 

(Holeček) 

PloBchkowic 
Ploškovice 

(Palmsteln) 

Ponéschic 
Poněšice 

(Krob) 

Prag 
Praha 

(Studnltka) 

Příbram 
Příbram 

(Lang) 

Proseč 
Proseč 

(žuak) 

Pürglitz 
Křivoklát 

(Bnok) 

Pürstliug 
Piirstliak 

(Schimanii) 

1 

a 
S a 

Ü3  -M  5 

Rakonitz 
Rakovník 

(Fahoun) 

Sf 

03 

^ ti 0 

ti   03 ^ 

1 

mm 

mm 

0/ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

Tnm 

mra 

mm 

mm 

mm 

mm 

0/ 

mm 

3/ 

2 
3 
4 

— 

— _ 

o^V 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

O3* — 

_ 

— — 

O5* 

— 0/ 

O3 

0 

6 

7 — 

— 

— 

— 

— 

O3' 

— 

— 

— 

— 

Os- 

lo' 

2,* 

I4* 

1/ 

07' Is 

w 

04' 

0/ 

5s* 

Os 

1/ 

1/ 

8 

li 

24' 

— 

Ox" 

— 

2e* 

Is' 

1. 

— 

2s- 

— 

— 

— 

0, 

v: 

9 

23 

w 

6e 

1. 

42 

5o 

2e 

4e 

■v: 

4e* 

10/ — 

183 

10 

le 

IV : 

— 

I5 

— 

u 

le 

— 

— 

— 

0- 

12/: — 

2- 

11 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

03 

— 

— — 

1/; 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10/: — 

65 

13 

0/ 

— 

— 

— 

— 

O4* 

O5 

— 

0, 

— 

5/ 

I5 

— 

Ox 

14 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

2/ — 

i  15 ' 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

1»* — 

1  16 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

17 

— 

— 

— 

— — 

— 

— ■ 

— 

— 

— 

— — 

—  ! 

18 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2/ 

1  20 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

. — 

23- 

— 

— 

—  ' 

21 i 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

Os* 

— 

— — 

2/1 

'  22 i 

2,* 

lo'; 

0/ 

— 

Ob' 

0/ 

03* 

O3 

— 

2s* 

2,* 

3/ 0/ 

U* ■' 

,  23 i 

1/: 

05 

O2' 

03-: 

— 

— 

Ot 

0« 

80 

2„*: 

Os 

3/ 0, 

9/: 

24 1 

— 

5i 

— 

o„ 

— 

4o 

u 

U 

Is 

5,*; 

1, 

9. 

0. 

— 

15/: 

25 

K 

5 

n 

— 

— 

— 

04 

— 

O3 

—  ' 

4/: 

26 ' 

u 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

44 

27 

63* 

25* 

0/ 

Os* 

— 

— 

0.* 

— 

— 

0/ 

O5* 

3/ 

lo 

0/ 

6/;í 

28 ,   5/ 

13' 

w 

0/ 

65- 

lo* 

32* 

4,- 

1,* 

23*   20/ 

»0    ' 

2/ 

6/í 

29 ,   6„* 

— 

— 

0/ 

3e'!    43- 

Is* 

2,- 

— 

3/   11.  í 

lo 

2/ 

14/ 

30    - 

lo' 

— 

Oo* 

l.'i   0/| 

1,' i 

— 

I4* 

lo/ 

03- ,   4/ 

O3 

04* 

6/ 

31 : - 

Os- 

— ' 

0/ , 

—  '   — 

lo* 

0.' 

— 

— 

0/1   - 

Oo 0/ 

Součet; QQ 

Snmma ij     " 

29, 

5-; 

13: 

8s 

263 ; 173     14, 

21s 

31i 

17 e 

104, ; 10. 

S  j       ,   1 

8,  ; lU, 

Dni deš[. ' , . 
Regtg. ! 

13   i   6    13   j   5      11    14 

1      1            I 

10 i 

6 

17     13 

i 

14  1   8 

10  j  22 

Měsíc 
Monat 

Nenhäuseln 
Neuhäuseln 

(üafgo) 

OJ  = 

aa >D3  0 

00s, 

ill 

Ocg5t 

>N >N 

>Q3 .05 

c a 
Qj Ol g 

CO  CO w 

OOS 

bO    S" 

«3   CO i- 

oo5i 

2  oj 

.Q 3 

11^ 

CD  OD ^ 
03  03  ffl 

03  03 3 

!-, 

C3 

.t.l| 

See 

<V 

" "'S- 

'S >^ 

a 3 

'S"s 

-a Jí -2 
=0:0 g- 
Sfiir. 

C3 

llí; 

Součet, 
Summa | 

31e 

80, 

43 

22«   20, 

282 

36, 

50j 

25,    47,    223    10, 

I65 

16, 

16, 

öni dešt. 

B,egtg. 

10  1 

20 

4 

8      10  1   14  j   12 

1 

" Í 

14 

21  !   12     9      4  i 

1 

13 

4 

I 

'rof. Dr. F 

J. Studn 

čfcn 

Dešfoměrná zpráva za měsíc leden 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Jänner 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Reitzenhain 
Reitzenhain 

(Womaöka) 

Richenburg 
Richenburk 

(Veverka) 

Röhrsdorf 
Röhrsdorf 

(Ducke) 

Rokytnic 
Rokytnice 

(Bzer) 

Ronow 
Ronov 

(Hoap. zpráva) 

Rosenberg 
Rožmberk 

{ Richter) 

Rosic 
Rosice 

(šťastný) 

Rothenhaus 
Hrádek Červ. 

(Sachs) 

Rudolfsthal 
Rudolfsthal 

(Krámský) 

Rumburg 
Rumburk 

(Lenk) 

Ruppau 
Roupov 

(í.utz) 

Salmthal 
Salmthal 

(Peter) 

Schattava 
Šatava 

(Amort) 

Schlosswald 
Schlosswald 

(Hlavsa) 

Schueeberg 
Sněžník 

(Linhart) 

1 

mm 

mm 

4/ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
1/ 

mm 
O5* 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

0/ 

2 

0.* 

03' 

0/ — 

— 0. 

. 0/ 

3 

— 

— 

— 

— 

O4* 

— 

4 

— 

— ■ 

— 

0/ — 

- — 

— 

— 

5 

— 

— 

0,* 

— 

1,* 

— — 

— 

6 

— . 

— 

— 

— 

1/ — 

— 

0,* 

2/ 

— 

7 

— 

oř 

Oa' 

— 

O4 

0/ — 

— 

o„* 

. — 

8 

2o* 

2,- 

4/ 

75* 

I5* 

— 

23* 

0, 

1/ 

— 

04* 

5/ 

04* 

U 

11/ 

9 

I63 

15, 

15,- 

18/: 

II4' 

4- 

65 

04 

— 

11/: 

3„ 

16/ 

0, 

2/; 

19, 

10 

11, 

O4 

23 

O4 

— 

— 

O3 

4s 

6„ 

05 

— 

8/ 

3. 

11 

Or 

— 

0« 

— 

— 

1. 

— 

05 

— 

0/ — 

1« 

12 

— 

1., 

Is 

Is — 

— 

0/ 

— 

I4 

— 

1/ 

04* 

2/ 

34 

13 

— 

— 

o„- 

— 1,* — 

1/ 

0, 

— 

— 

2/ 

0/ 

0/ 

14 

2/ 

0,' 

— 

— 

— 

O4* 

— 

— 

1«* 

— 

— 

— 

34* 

1,* 

15 

0«- 

0.* 

— 

2./ 0/ 

0/ 

— 

2/ 

0/ 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

1/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

0/ 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

— 

0.* 

— 

lo* 

2/ 

— 

— 

— 

1/ 

— 

— 

— 

— 

— 

1« 

20 

— 

0/ 

0.* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

0,* 

lo/ 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

0/ 

0, 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

l3*i 

2/ 

— 

U* 

-— 

Os* 

— 

1/ 

— 

— 

4/ 

:   0/ 

0/ 

0, 

23 

So- 

4e 

43 

13/; 

6/ i 

I3 

1/ 

lo 

0, 

3/: 

I9 

0/ 

— 

2e* 

6.. 

24 

ví 

0,- 

21 1 

5/ 

0/ 1. 

5e 

4„ 

8/: 

— 

12, 

2/ 

— 

9, 

25 

" — 

7e- 

25 

— 

— 

le 

45 

0, 

03 

lo 

— 

0. 

— 

— 

3,, 

26 

— 

5o- 

I5 

135* 

— 

— 

— 

O3 

83 

3e 

— 

0. 

— 

4o* 

— 

27 

lo* 

1/ 

7/ 

8, 

— 

3/ 

— 

3/ 

7/ 

6/: 

0/ 

6/ 

— 

11/ 

2/ 

28 

— 

2,- 

3o- 

5/ 

— 

1/ 

24' 

2/ 

10/ 

3/ 

1/ 

8/ 

84 

9/ 

2/ 

29 

— 

0,- 

9e* 

— 

1/ 

0/ 

— 

2/ 

12o* 

5:* 

1/ 

17/ 

12« 

0/ 

45- 

30 

6/ 

0.3* 

1«* 

— 

— 

— 

— 

0/ 

5/ 

2/ 

— 

9/ 

3o 

0/ 

60' 

31 

Oo* 

0/ 

0/ 

— 

2/ 

Os* 

— 

— 

3/ 

Os* 

0/ 

— 

lo 

O3* 

2/ 

Součet 
Soinma 

56, 

47 e 

80^ 

78, 

30o 

17= 

213 

28, 

75, 

513 

llo 

94, 

34, 

40, 

8I5 

Dni lieši 

1  ^^ 

23 

21 

12 

11 

11 

11 

14 

18 

17 

9 

14 

11 

15 

18 

Měsíc 
Monat 

Polic 
Police 

(John) 

Politz-Ober 
Páleč Horní 

(Kachler) 

Přerow-Alt 
Přerov Starý 

(Walter) 

Prorub 
Proruby 

(Kubelka) 

Psář 
Psáře 

(Werner) 

Rapic 
Rapice 

(Zima) 

Reinwiese 
Reinwiese 

(Teuachel) 

Rezek Forst. 
Rezek mysl. 

(Svoboda) 

Riesenhain 
Riesenhain 

(Vorrelth) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Zlenert) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Butta) 

Mb 

"o "o 0 

PíPíS 

Sandau 
Žandov 

(StoUe) 

Sattel 
Sedloňov 

(Moebes) 

Schöninger 
Klet 

(Krbeček) 

Součet 
Snmnia 

6O4 

28, 

15o 

433 

94 

74 

923 

34, 

809 

I69 

19, 

8, 

50o 

68 0 

243 

Dni iúi 
Regtg 

:  '2 

9 

11 

19 

13 

5 

14 

12 

13 

9 

1 

14 

10 

16 

18 

12 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


10 


Dešíoměrná zpráva za měsíc leden 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Jänner  1888. 


Den měsíce j 
Monatstag 

Schwabín-Zbir. 
Švabín u Zbir. 

(Vaněk) 

Schwarzbach 
Schwarzbach 

(Balllng) 

Sedl 
Sedlo 

(RlSBlsl) 

Skalic B. 
Skalice C. 

(Valenta) 

Soběslau 
Soběslav 

(KuUa) 

Sofienschloss 
Sofienschloss 

(Roller) 

Stěchowic 
Štěchovice 

(Paur) 

Stefanshöhe 
Štěpánka 

(Votoček) 

Storn 
Storn 

(štipek) 

Stubenbach 
Prášily 

(Bělohlávek) 

Subschitz 
Zubčice 

(Hágek) 

Světlá b. Rch. 
Světlá u Lib. 

(Sluka) 

Tábor 
Tálior 

(Hromádko) 

Taus 
Domažlice 

(Wober) 

a.'H.i 

1 
2 

mm 

mm 

mm 
O4' 

mm 

0,' 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

Is* 

1   mm 

mm 

Ol* 

..    ..      _| 

mm 

3 

4 
5 
6 

— 

— .0.* 

— 

— 

0/ 

— — 

7 

W 

0.* 

0/ 1/ 2o* 

03* 1.*: 

0,*' 

8 

1-' 

2/ 

2/: 

3„* 

25* 

2e* 

— 

2i* 

25* 

lo* 

Os* 

8.3* 

2,- 

1./: 

— 

9 

i   67 

— 

3i 

Ös 

Oa* 

IO5* 

5/: 

23* 

s.*: 

8e* 

4- 

18/: 

11, 

— 

10 

'  4, 

9o 

Oe 

— 

2, 

lOo 

lo 

18,*: 

4o 

33*: 

3o 

O3* 

— 

— 

5o 

11 

0. 

— 

— 

O3 

— 

— 

— 

1.* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

O4 

— 

Os* 

— 

3,*: 

O5* 

0. 

— 

10,*: 

O5 

— 

— 

13 

— 

2r 

— 

0/ 

0/: 

45* 

o„* 

— 

O4* 

ii* 

u: 

0, 

— 

— 

— 

14 
15 

1    

3o* 

I 

I 

o»- 

Is* 

0«* 

I 

45* 

Oe* 
1..* 

Oe* 
I4* 

Os* 

1.* 

0, 

0,* 

Oe* 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O4* 

— 

— 

— 

— 

— 

oř 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— - 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

li 

— 

— 

0,' 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4,* 

— 

— 

20 

i  — 

— 

— 

— 

— 

0,,* 

— 

5.* 

— 

oř 

0,,* 

— 

0,* 

— 

21 

!  — 

— 

— 

0,* 

— 

— 

8.* 

— 

— 

— 

2,- 

— 

— 

22 

2,' 

2,* 

Oe' 

0.* 

0.* 

— 

— 

24* 

2,,* 

3o* 

— 

le* 

— 

0,* 

— 

23 

5/; 

— 

— 

lo* 

03 

25* 

Oo 

Ol 

4.,* 

60* 

Os* 

5,.* 

— 

33*  i 

24 

'  2, 

4.* 

I3 

Os*: 

Is 

12/ 

23 

3r: 

lo* 

2e*: 

lo* 

15/: 

8/ i 

— 

— 

25 

— 

— 

O4 

is*: 

04 

3o* 

— 

105*; 

0,= 

04* i 

Oe* 

2/: 

— 

— 

0,, 

26 

— 

— 

O3 

le 

— 

— 

— 

163* 

— 

0.*: 

— 

K 

— 

— 

,    1 

27 

3/ 

ö,* 

23* 

4/ 

Oe 

Is* 

" — 

13,* 

43* 

23o* 

2/ 

lo* 

— 

74* 

5e*i 

28 

5,* 

5,* 

0,* 

7.* 

Os' 

2." 

0/ 

12,* 

lOo* 

15„- 

I3* 

44* 

I2* 

55* 

4/! 

29 

4/ 

— 

4/ 

4/ 

Oe* 

— 

1„- 

16,,* 

llo* 

lis* 

Ob* 

7/ 

2/ 

4o* 

6/ 

30 

1/ 

5/ 

0,* 

Ol* 

— 

3o* 

— 

3./ 

So- 

0/ 

Os* 

4,/ 

O5* 

— 

^ 

31 

W 

3,/ 

or 

0." 

1,- 

— 

04* 

— 

lo* 

Is* 

1,* 

2,,' 

— 

0.,* 

04* 

Součet 
Summa 

423 

42, 

17s 

33, 

134 

473 

14, 

122, 

593 

81 e 

2I4 

93, 

27o 

21e 

27„  i 

DDidel 

Regtg. 

14 

10 

13 

20 

14 

14 

10 

17 

18 

19 

15 

18 

8 

10 

10 

M  S 

tO  O 

ES 

'S 

■3— . 
ÍÍ 0 

tžcgS 

■^■^ 

DQ  GQ  S 

*E 'S § 

•s-sj 

CO 00 5, 

SP 

S D-3 
.2.0 'S 
a a a 

00g- 

'S 'S 

'S)'3) 
a a -^ 

gg 

rana 
a a 
■a -3 c 

:-i  í^ >^ 
a a a 

QJ  O)  0 

03  <D  0 

tBM& 

a 
'33 2 

o.a.a 

3  3-3 

® i 
lis 

OJ  tD 

-4J  *S  ^ 

o'o 'S 

S Si 

a s 
aas 

1" 

2 = - 

«M «4-1 
0  0 

CO   OQ  C- 

■öäg 

Součet' 
Summa 1  "^4 

6s 

695 

59, 

194 

98, 

125o 

424 

26, 

31, 

17, 

77, 

673 

203 

25e 

Dni dešf. 
Regtg. 

13 

1 

11 

15 

16 

6 

23 

20 

22 

13 

17 

9 

17 

22 

1 
12 

17 

1 

Prof. Ur. F. J. Studničko. 


1 1 


Dešťoměrná zpráva za měsíc leden 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Jänner 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Thiergarten 
Obora mysl. 

(Vandas) 

Tomic 
Tomice 

(šeplayý) 

Tomkowka 
Tomkovka 
(Holub) 

Trčkadorf 
Trčkov 

(Friedlich) 

Třebotow 
Třebotov 

(de Pauli) 

Turnau 
Turnov 

(PellkoTský) 

Tynischt 
Týniště 

(Egelmayer) 

unhošt 
Unhošt 

(Mulalsch) 

Weissbach 
Weissbach 

Weisswasser 
Bělá 

(Peřina) 

Welhartic 
Velhartice 

(Sckreibcr) 

Wenzelsdorf 
Václavov 

(Euff) 

Wildenschwerl 
Ústí n. 0. 

(Novik) 

tu  CD 

0 0 

rdrd 
CQ   «} 

3 a 
Ilf 

Wiuterberg 
Vimberk 

(Němeček) 

1 

mm 

mm 

lo* 

mm 

mm 

Is* 

mim 

mm 

0/ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

TnTin 

mm 
1/ 

mm 

mm 

2 3.; 

— 

— 

— — 3 — 0/ 

— 

— 

— 4 
5 
6 

— • 

— — 

— 

04* 

— Ol" 

— 

— — 

— 2o; 

_ 

7 — 

2„ 

Oa" 

2o- 

lo* 

— 

— 4,; 

— 

10,- 8 — 

2o 

— 

— 

1/ 

3s* 

36/: 

4i* 

8x 

— 

4/ 

10/ 9 74 

12o 

— 

6, 

14, 

85 

— 

2s*: 

5/: 

2o 

4o 

14.* 

— 10 — 

— 

1^ 

O5 

— 

4, 

03 

4b 

— 

I3* 

— 

— 11 

— 

0. 

— 

— 

Oo 

Is* 

— 

ISs'i 

li 

— 

O3 

0, 

— 

^- 

12 — 

— 

Os 

— 

U 

— — 

23 

— 

O3 

O3 

3o* 13 — 

— 

— 

— 

— 

— 

4i 

— 

— 

2o* 

— 

Oe* 

— 

0«* 

14 

— 

— 

— 

2/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

w 

0/ 

O2 

4s* 

Os* 

15 — or 

■ — 

— 

— 

— 

— 

O3* 

— 

O4* 

16 

' 

— 

— 

0/ 

— — 

— 

— 

— 

17 

: 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— . 

18 — 

— 

- — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,* 

Os* 

— 

19 

I5 

— 

— 

— 

— 

O4* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,' 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

So* 

— 

21 — 

— 

— 

- — 

I4* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,* 

0/ 

— 

22 

25* 

— 

I5 

Is' 

I4' 

2/ 

Is* 

— 

— 

l3* 

3o 

7s* 

17* 

8.,' 

: 

23 I9 

2o 

15* 

Oe 

3e 

2o* 

0/ 

64s*: 

ll 

— 

04= 

7o* 

83' 

I7* 

24 

— 

60 

2o 

— 

— 

6. 

— 

— 

— 

4« 

— 

2a* 

3,- 

54* 

— 

25 

— 

u 

— 

— 

— 

lo 

2o* 

— 

iio*: 

0, 

— 

— 

7o 

lOo* 26 0, 

— 

23 

— 

2," 

— 

— 

— 

O3 

— 

— 

1« 

IQo' 

9o* 

27 — 

— 

2/ 

— 

24* 

54* 

— 

— 

23* 

— 

3.* 

3„ 

2i* 

28 

80* 

1,* 

0/ 

3/ 

lo* 

65* 

23* 

6.* 

— 

li* 

Te- 

43* 

34* 

llo* 

6o* 

29 

— 

— 

Oa* 

2s* 

25' 

5s* 

— 

5e* 

6a* 

I64 

le* 

Is* 

— 

12e* 

— 

30 

— 

— 

Os* 

I4' 

— 

I7* 

— 

I3* 

— 

3s 

6o* 

1.* 

0/ 

10/ 

— 

31 

— 

I5* 

— 

— 

Os* 

0./ 

— 

— 

— 

2„* 

lo* 

— 

0,* 

lOo* 

— 

Součet 
Snmma 

12o 

25^ 

23o 

24. 

u, 

543 

31,, 

23^ 

1303 

51 e 

32 1 

32, 

51 2- 

127« 

19, 

DDidešÉ, 
Regtg. 

3? 

10 

9 

15 

8 

19 

9 

•= 

6 

16 

9 

14 

20 

18 

6 

Měsíc 
Monat 

cßccS 

>%i >sq o- 

oj 0 a. 

twcyaS. 

2 S? 
cßccS 

ilf 

MCOÄ 

Mlže 

^ a 
ggf 

IM 

3 .rs fl 

3 S-g 
3 «H 

^ > 

3 3 .5 

tsi 

0 o_ 

CO « a 

Součet 
Somma 

25, 

58, 

143 

53? 

IO3 

17e 

32 2 

T. 

102 0 

50, 

9. 

16. 

2I2 

82, 

19, 

Dni dest ! 

Regtg. 

12 

19 

8 

9 

5 

17 

13 

^ 

24 

22 

7 

5 

9 

19 

11 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


12 


Dešťoměrná zpráva za měsíc leden 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Jänner 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Wittingau 
Třeboň 

(Krb) 

Wlaschim 
Vlašim 

(Gabriel) 

Wobrubec 
Obrubce 

(Hoke) 

Wojetin 
Vojetln 

(štowlk) 

Wordan 
Vordan 

(Forsch) 

Worlík 
Vorlik 

(Kublas) 

Wostředek 
Vostředek 

OhrouEf) 

Wráž 
Vraž 

(Urban) 

i.a 

Noes. 

Zlonic 
Zlonice 

(Kozel) 

Zwickau 
Cvikov 

(Ducke) 

Žďár b. Rokyc. 
Žďár u Rokyc. 

(Hořice) 

Ždirec b. Chot. 
Ždirec u Chotb. 

(l'achol(k) 

1 

c; cs-v 1 

.3 .S - 

1 

mm 

TnTn 

1,' 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm       mm mm 

2.' 

mm 

2 

0: 

O3* 

or  - 

— 

— 

3 — — — 

— 

— 

— 

— 

— 

ll* 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

— O3' 

— 

Ol 

— 

5 
6 

7 

— 

— 

15, 

0,- 0, 

— 

— 3«- 1/ 

Os 3.* 

— 

5o' 

1/ 

Oe* 

Os* 

23' 

" 

Is' 

8 

w 

W 

— 

1/ 

1. 

I3 

5/: 

1/ 

4/ 0/ 

34' 

Os 

4s*    lo* i 

9 

0.-, 

7, 

— 

53 

10 3 

6s 

94 

5« 

Os* 

80 

23 

80 

6s 

9/i  3/;! 

10 

6, 

6„ 

— 0, 

5, 

3s 

ll' 

— Ol 

le 

Oe 

1=*:  0, i 

11 

— 

— 

5 3 

I4 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

Ol 

1 

12 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

4o 

— 

0, 

— 

i 

13 

0,* 

0/ 

5s 13 

— 

— 

o.'i 

— " 

O3' 

— 

4o* 

14 

— 

— 

— — 

— 

— 

0,' 

— 

— 

— 

— 

— 

0,' 15 

— 

— 

4.; — 

0/ 

— 

03* 

— 

— 

— 

— 

1 

16 

— 

— 

5s* — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

i 

17 

0.* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

í 

19 

— 

— 

15o* 04 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  ! 

20 

— 

— 

ÖS* 05 

— 

— 

— 

0,/ 

— 

— 

— 

— 

— 

—  1 

21 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

2/ 

— 

— 

Os* 

— 

14* 

—  1 

22 

19* 

2i* 

11.* 

15- 

23 

3x- 

5e* 

— 

I5' 

Os' 

0,* 

23* 

04* : 

25* 

—  1 

23 

2.,* 

1, 

4s* 

2o* 

2. 

— 

— 

lo* 

3/ 

2o 

Os 

2i 

44 

3./! 

Is   • 

24 

^ — 

4« 

— 

4: 

2s 

— 

— 

Oe 

Oe' 

0, 

Os 

11s 

lo 

7,':  - i 

25 

— 

O4 

— 

0, 

2e 

— 

67 

— 

— 

I4 

— 

le 

— 

7o':  - 

26 

— 

— 

— 

05 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

Ol 

Os 

— 

3i 

— 

27 

— 

2o* 

6s' 

3.* 

— 

Os- 

— 

2o' 

05' 

O3' 

0,* 

7a' 

I3' 

]., 

— 

28 

0,- 

0/ 

7.* 

5,- 

24 

4s* 

1.' 

2o' 

— 

— 

3/ 

3o* 

ll* 

Vi  0/i 

29 

0,- 

04* 

— 

So' 

10„ 

la* 

1/ 

O3* 

04* 

2s* 

2o* 

80' 

1/ 

Os* 

1.' 

30 

Oe* 

— 

0/ 

ll 

— 

25* 

0,' 

Os* 

15* 

Ol* 

1/ 

— 

Is' 

— 

31 

0,* 

— 

04- 

54- 

— 

0/ 

lo' 

Ol* 

lo' 

Ol* 

— 

O4* 

Souöet 
Somma 

133 

3U 

87„ 

38 8 

393 

29, 

39 8 

15e 

21s 

23^ 

12, 

53o 

20, 

563 

11, 

Dni deší. 

Regtg. 

9 

15 

11 

15 

14 

9 

9 

13 

14 

11 

16 

18 

13 

17 

8 

09  C 

>s> o 

EE 

Weltrus 
Veltrusy 

(Mellg) 

Westec 
Vestec 

(Končioký) 

Wildstein 
Vilštein 

(Opolecký) 

Wysoká 
Vysoká 

(Tast) 

Wysoká 
Vysoká 

(Sjka) 

-cö -cä M 

Zbislawec 
Zbyslavec 

(Manllk) 

^  ^  c 

NN? 

1 

>o>o §• 

,  Ntsje. 

Zeměch 
Zeměchy 

(ůejka) 

Zinnwald 
Cinwald 

(Tandler) 

Zwoleňowes 
Zvoleůoves 

(Sperl) 

Ždikau Gr. 
Ždikov V. 

(Knorre) 

Žiwotic 
životice 

(8k41a) 

Součet 
Summa 

1". 

I64 

34g 

14^ 

15, 

10s 

27, 

40, 

3I3 

2I4 

7.. 

37s 

94 

62^ 

494 

Dsi dešt 

Regtg 

6 

6 

17 

6 

4 

11 

14 

7 

11 

9 

9 

10 

6 

6 

15 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


13 


Dešťoměrná zpráva za měsíc únor 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Feber 1888. 


0> 

d 

1 

U  ^3 

na 

m 

«D   • 

«43 

OJ 

>tD 

Ö-cä 

ta 

■a-TS 

a 

:2^ 

1 

gas 

£13.2 

03 
_bJO 

■»33 

«eqfe 

Sa-a 

««Dp. 

0 0 

00  ÖQ ^ 

a B^ 

fpwe 

DQ  DD  £* 

5S^ 

_a a ^ 

ramS 

N 's 

DO  N 'S 

:0  CD  0 

mmfe 

a !=-„ 

C3  0  t. 
0  00 

PQfPS. 

§ §1 
a a-g 

cj -^ ^ 

a>,S3 

S 0 « 

ja jaS 

0 u 0 

3 a .5 
mmfe. 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

, *  ■ 

Is' 

— 

— 

— 

0/ 0/ 

— 

0/ 

0/ O3' 

0,* — 

0/ 

Os' 

— 

0/ 

— 

— 

— 

0„* 

1/ 

0/ 

— — 0«' 0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0.* 

03* 

— 4 

0/ 

2.r 

3/ 

15,* 

Oe* 

03* 

0/ 

8e* 

Oe* 

— 

0/ 

— 

04* 

04* 5 

1«' 

io„- 

6„* 

20,- 

32/ 

1/ 

3/ 

2/ 

2/ 

1,'i 

4/ 

llo* 

6/ 

1.* 

5/ 

5o*: 

25 „* 

4b' 

25/ 

1/ 

13e* 

4/ 

7/ 

24/ 

1/- 

15/ 

9/ 

8,* 

2/: 

6/ 

7 

0«- 

I4* 

8e' 

10/ 

44' 

Is* 

— 

— 

O4' 

Os' 

0/ 

— 

0/ 

2/ 

2/ 

8 

0/ 

9/ 

2x' 

5s* 

12/ 

4.* 

— 

6.* 

ir 

3/ 

3/ 

60' 

1/ 

43* 

45* 

9 

2,- 

II5* 

3/ 

26/ 

4/ 

8/ 

5/; 

94* 

3/ 

3/ 

8/ 

9/ 

4/ 

3/ 

5/ 

10 

— 

1/ 

183* 

5/ 

45* 

Os' 

— 

— 

3/ 

Oe* 

I3* 

3o' 

O4' 

0/ 

6/ 

11 

23*: 

4.* 

4s' 

15e* 

1/ 

1/ 

4o/ 

1/ 

2/ 

1/ 

2/ 

2/ 

lo* 

0/ 

25* 

12 

— 

0,' 

5e* 

43* 

3/ 

O7 

1/: 

— 

2/ 

2/ 

0/ 

5/ 

4/: 

0, 

1,^* 

13 

— 

— 

3s* 

2/ 

0/ 

— 

— 

0/ 

— 

— 

O3* 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

O5* 

1,3* 

— 

— 

— 

— 

O4* 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— — 

0/ 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

17 

o   • 

43* 

O3' 

3/ 

0/: 

le* 

1/ 

— 

— 

I7* 

0/ 

— 

Os* 

25* 

— 

18 

lo* 

0,s* 

24* 

— 

14/ 

— 

1.' 

0/ 

— 

— 

-t   * 
J-6 

— 

— 

— 

— 

19 

8o* 

143* 

■43* 

— 

— 

9/ 

9/ 

15/ 

Os* 

1/ 

14s' 

4./ 

0/ 

3/ 

4/ 

20 

— 

04" — 

2/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

0/ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— — 

0/ 

— 

— 

— 

— 

1,* 

— 

1/ 

— 

0/ 

— 

23 

15* 

— — 

O4* 

1,* 

— 

2/ 

— 

— , 

— 

— 

— 

24 

05* 

1/ — 

— 

— 

— . 

— 

— 

— 

2/ 

— 

— 

— 

25 

2.' 

62* 

— 

— 

0/ 

04* 

04' 

— 

— 

2/ 

4e* 

— 

45' 

26 

— 

0,' — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— — 

1/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  1   — 

— 

Součet 
Snmma 

27e 

91s 

77, 

133, 

863 

44, 

31, 

54, 

433 

19, 

53 s 

56„ 

343 

23, 

41s 

Dm hll 

Regtg. 

13 

20 

17 

11 

17 

14 

12 

12 

11 

13 

17 

12 

15 

13 

10 

>-  CS 

::2 ;e3 

-1». 

^1^ 

.2 S 
0 0 

-=' a" 

.sS 

03  S 

>aj o 
SS 

bO 60„ 

SS  « 
=>  0^ 

^^1 

.2  3-g 

<3PE 

Eó bjo_ 
CO t» tr 

a a 2 

a a| 

"•PS 
00g 

>M >s-i £. 

1:2 2 

III 

"SS 3- 

CQ an 0 

fflfqa 

a a| 
0 §1 

MM 
>ta >tn .-^ 

0 0.5 

WPqW 

»ras 

a a t 
S Sa 

pqmS 

0  0 
>N >N ^ 

a aa 
III 

0 0 ■>? 

03 tn 0 

aj 0) £ 

OJ  Ol  Ö 

Součet 
Samma 

75« 

74« 

34o 

28, 

8I3 

28, 

25, 

32, 

36s 

31, 

29 e 

56, 

49, 

28, 

333 

Oni dešf. 

21 

17 

12 

9 

12 

9 

17 

17 

15 

13 

14 

11 

11 

? 

12 

Regtg. 

(! Znamená tu bouřku.)  (! Bedeutet hier ein Gewitter.) 


Prof. Dr. F. J. Studnička. 


14 


Dešťoměrná zpráva za měsíc únor 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Feber 1888. 


Den měsíce 
Monatsiag 

Buchwald 
Bučina 

(železný) 

Chotzen 
Choceň 

(Endrys) 

Chotěboř 
Chotěboř 

(Eyba) 

Christianberg 
Křiátanov 

(Rnlf) 

Christianburg 
Kristianburk 

(Czeoh) 

Chrudim 
Chrudim 

(Bernhard) 

Čáslau 
Čáslav 

(Knthan) 

Cerma Böhm. 
Čerma Česká 

(Mallý) 

Černowic 
Cernovice 

(Buzuka) 

Čistá 
Čistá 

(MlUdek) 

Deutschbrod 
Brod Německý 

(Dnfek) 

Dobřan 
Dobřany 

(ObBt) 

Dobřikow 
Dobřikov 

(HttUBSor) 

MM 
0 0 

\ 

l 

mm 

mm 

0,- 

mm 

0,* 

mm 

0/ 

mm 

mm 

0/ 

mm 
1/ 

mm 
O3* 

mm 
O5* 

mm 

mm 

mm 

mm   1 

mi 

0. 

2 0,,* 

— — 0/ 

0/ — 

—  1 

3 0/ 

— 

— 

— — 

Oa* 

— 

0/ 2/ 

— 

4 

20o* 

4/ 

04* 

— 

5/ i 

1/ 

1/ 

3/ 

0/ 4/ 

3». 

3/ 

— 

4o 

5 

24o' 

6,* 

1,* 

— 

— 

3/ 

5/ 

5/ 

2/ 

17/ 

19/ 

llo* 

lOe* 

3/ 

5/ 

6 

20o* 

12/ 

17/: 

4/ 

24e* 

12o* 

— 

10/ 

73* 

264- 

12/ 

Os* 

"3 

13/: 

8/ 

7 

8o* 

0/ 

2/ 

— 

Os* 

7s* 

3/ 

O4* 

2/ 

— 

— — 

— 

8 

9o* 

2/ 

4/ 

0/ 

144* 

2/ 

4/ 

7/ 

1/ 

6/ 

2/ 

7/ 

6/ 

5o* 

0/ 

9 

8o' 

17/ 

1/ 

16/ 

9/: 

45* 

5/ 

6/ 

17/ 

11/ 

Os* 

2O0* 

8/ 

4/ 

10 

6o' 

32* 

2/ 

— 

3/ 

1/ 

— 

3/ 

1/ 

— 

— 

3/ 

2/ 

1/ 

0.* 

11 

1/ 

4/ 

— 

1/ 

Ot* 

2/ 

O3* 

3/ 

— 

9o* 

— 

163* 

3s* 

1/ 

12 

— 

W 

4/ 

— 

0/ 

3/: 

— 

3/ 

5/ 

5/ 

1/ 

— 

4/ 

— 

1/ 

13 

3„* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Os* 

— 

2/ 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3* 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oo 

— 

— 

— 

— 

16 

4„- 

— 

— 

1/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

Os' 

— 

— 

0/ 

0/ 

— 

0/: 

— 

— 

— 

— 

18 

w 

— 

— 

1/ 

45* 

— 

03* 

2/ 

— 

— 

1/ 

5/ 

— 

— 

— 

19 

Oh* 

4/ 

— 

16s* 

1/ 

60* 

— 

0/ 

9/ 

1/ 

0/ 

2/ 

0/ 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/ 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

14/ 

— 

21 

15* 

— 

— 

0/ 

— 

1/ 

— 

— 

03* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

Os* — 

1/ 

— 

— 

— 

23 

lo* 

— 

1/ 

1/ 

— 

— 

— 

— 

— 

3/ 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— — 

0/ 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

25 

— 

2e' 

2/ 

1/ 

— 

1/ 

— 

1/ 

— 

1/ 

— 

1/ 

4.* 

1/ 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— Os* 

— 

1/ 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Sniuma 

1060 

35 e 

6I4 

143 

89 e 

373 

363 

46, 

34e 

89, 

685 

38, 

763 

574 

30, 

Dni Ml 
Regtg. 

13 

11 

14 

10 

11 

13 

11 

14 

18 

9 

15 

10 

12 

10 

10 

Měsíc 
Monat 

Břišťan 

Břisfany 

(Prooh4zka) 

Brník 
Brníky 

(Zeohner) 

Brünnl 
Dobrá Voda 

(Raab) 

Buč 
Buč 

(Kotzorek) 

03 £; 
03 0 ta 

Buštěhrad 
Buštěhrad 

(MoUtor) 

Bzí 
Bzí 

(Bund) 

Chlomek 
Chlomek 

(JaTftrek) 

Chotěborek 
Chotěborky 

(MUceä) 

Chrbina 
Chrbina 

(Schlmpke) 

Chrustenic 
Chrustenice 

(HereBchowaký) 

černic-Gr. 
Černice V. 

(Hahnel) 

čemilow 
černilov 

(Horáíek) 

Češtin 
češtin 

(Böhm) 

čimelic 
čimelice 

(PMda) 

Součel 
Somnia 

1 40, 

23s 

45, 

385 

46, 

224 

333 

47o 

55, 

30, 

383 

20., 

31s 

49o    31, 

Dni äesf 
Regtg 

12 

12 

13 

16 

10 

13 

13 

9 

12 

6 

6 

9 

! '' 

9 

14 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


15 


Dešťoměrná zpráva za měsíc únor 1888, 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Feber 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Duppau 
Doupov 

(Zarda) 

Einsiedel 
Mníšek 

(Reidsmüller) 

Eisenberg 
Eisenberk 

(Lašek) 

Espenthor 
Espenthor 

(Merker) 

Falkenau 
Falknov 

(Dobrauer) 

Friedrichsthal 
Bedřichov 

(Elnachel) 

Fuchsberg 
Fuchsberk 

(Kalkant) 

Fünfhunden 
Pětipsy 

(Hodek) 

Grasslitz 
Kraslice 

ÍROosler) 

Habr 
Habr 

(Hamböck) 

Hartenberg 
Hartenberk 

(LIcha) 

Heidedörfel 
Heidedörfel 

(Storch) 

Heinrichsgrün 
Jindřichovice 

(Gottfried) 

Hirschberg 
Doksy 

(Plnc) 

Hlawic 
Hlavice 

(Srb) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 0,* 0/ 

0/ 

0/ 

— 

O3* 0,- 0/ 

2 

— 

03* 

— 

— 

15* 

i 

0./ 0/ 3 — 

— 

— 

8/ 

— 

4 

W 

3/ 44* 

1/ 

124* 

1   4/ 3/ 3/ 

14* 

64* 

0/ 5 

4/ i  22/ 

I80* 

4/ 

3/ 

8/ 

63* 

lo* 

18/ 

23* 

5.* 

Is* 

22/ 

1.* 

6,* 

6 

10/   253- 

2I0* 

133* 

25/ i 

34* 

34* 

5/: 

28e* 

12/ 

22o- 

9/ 

29/ 

4/ 

9/ 

7 

lo  i   - 0/ 

0/ 

— 

— 

Os* 

Öe* 

Oe* 

0/ 

0./ 

— 

— 

8 

2o* 

124* 

II5* 

2/ 

Is* 

9o* 

— 

K 

8/ 

45* 

5/ 

2/ 

7/ 

2/ 

7s* 

9 

11,* 

II3* 

20o* 

10/ 

10/ 

1,* 

lOe* 

03*: 

20/ 

12/ 

17/ 

12/ 

4o" 

7/ 

11,* 

10 

0/ 

8/ 

14o* 

Os* 

Os*: 

2/ 

94* 

0/ 

1/ 

1/ 

— 

0,/ 

— 

O4* 

1,* 

11 

45* 

Ss* 

lOo* 

3/ 

2/: 

24/ 

65 

1, 

3/ 

3/ 

— 

I4* 

4/ 

I9* 

3.- 

12 

1.*; 2/ 

— 

0/ 

. 0, 

6/ 

1. 

0, 

— 

0/: 

2/: 

w 

0/ 

O5 

23* 

13 

— i   — 

— 

O3 

Os 

1^* 

■ 

— 

— 

— 

3/ 

0/ 

2/ 

Or 

0/ 

14 

05 

24* 

— 

0/ 

Oe 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

03* 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

■ — 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

0/ 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24* 

— 17 

3/ 

Os* 

0/ 

2/ 

O3* 

— 

24* 

— 

2s* 

— 

— 

— 

Os' 

0/ 

18 

2/ 

0/ 

7,/ 

0/ 

O-s* 

la* 

2/ 

0/ 

— 

1.* 

2/ 

— 

— 

I5* 

— 

19 

7/ 

18/ 

•^0 

3/ 

— 

le* 

64* 

7/ 

134* 

2,/ 

133 

4o* 

II3* 

10/ 

20 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

21 

— 

— 0/ — 

— 

— 

— 

— — 

— 22 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 23 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

0/ 

O4* 

— 

— 

— 24 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

O4* 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0„* 

— 

O4* 

— 

0/ 

lo* 

26 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— — 

— 

— 

28 

— — — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 i 

lo* 

— 

— 

0/ 

0/ 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 j 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Somma i   ^^ a 

93, 

I2O5 

48, 

555 

924 

474 

203 

96, 

56, 

6.5 1 

463 

82, 

33, 

545 

DnidešC 

Regtg. 

15 

13 

9 

21 

16 

16 

9 

11 

10 

14 

10 

15 

12 

15 

12 

Měsíc 
Monat 

Dobern 
Dobranov 

(Lleblch) 

Dobrai-GroBS 
Dobrá V. 

(Placht) 

Dobříš 
Dobříš 

(Kalabza) 

Dobschic 
Dobšice 

(Bdelbauer) 

Dymokur 
Dymokury 

(llelmer) 

Eger 
Cheb 

(Stalnhauasen) 

Eisenstein 
Eisenstein 

(Hermann) 

Freudenhöhe 
Freudenhöhe 

(Bergmann) 

Frimburg 
Na Frimburku 

(Heller) 

Fi'ühbuss 

Příbuzy 

(PetržUka) 

Gässing 
Jeseň 

(Lejder) 

Geltschhäuser 
Gelč 

(Homolka) 

Georgsberg 
Říp 

(Schreck) 

Görsbach 
Gersbach 

(PletBch) 

Gottschau 
Kocov 

(Rflžlčka) 

Součeť 
Samma I 

39 8 

30, 

18, 

57, 

34, 

333 

81, 

25i 

53, 

110, 

39, 

263 

16s 

58, 

274 

ĎDidešt 

12 

6 

7 

12 

12 

13 

14 

10 

14 

16 

15 

7 

6 

15 

14 

Regtg. 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


2* 


16 


Dešťoměrná zpráva za měsíc únor 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Feber 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Hlawno Kostel. 
Hlavno Kostel. 

(Mölzer) 

Hlinsko 
Hlinsko 

(Bozvoda) 

Hochwald 
Hochwald 

(Sobnlz) 

Hohenelbe 
Vrchlabí 

(Kubryobt) 

Hohenfurt 
Brod Vyšší 

(Enslén) 

Horažďowic 
Horažďovice 

(Krause) 

Hořín 
Hořín 

(Kubát) 

Hracholusk 
Hracholusky 

(Släpanek) 

Hurkenthal 
Hůrka 

(Blasohek) 

Inselthal 
Inselthal 

(NIckerl) 

Jičín 
Jičín 

(Vaň ans) 

Jizbic 
Jizbice 

(Michálek) 

Jungbunzlau 
Boleslav MI. 

(Sómnl) ll|i 

1 

mm 

mm 

2s* 

mm 

0.* 

mm 

mm 

0,* 

mm 

mm 

mm 

mm 

0.,* 

mm 

0.,- 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

oť 

2 — 

— 

O3* Os* Os* 

0-- 

— 

3 

— 

— 

— 

1,' 

— — — 

— 

Os* 

lo* — 

— 

4| 

— 

— 

4/ 

7«* 

0,* 

0/ 

— 4o* 

lo* 

23* 

le* — 

Is* 

5 

0,' 

— 

9s* 

9/ 

lo* 

2„*i 

— 

0/ 

6o* 

1.,* 

12,* 

5o* 

4,* 

— 

6o* 

6 

63- 

23* 

11/ 

7s* 

3s* 

K 

9r* 

74* 

60* 

13o* 

12o* 

13/ 

7/ 

5e* 

9o* 

^i 

— 

— 

— 

Ox* 

23* 

I5* 

— 

— 

60* 

— 

— 

— 

So- 

0,* 

8 

le- 

83* 

45* 

3o* 

1,* 

5„* 

— 

ll* 

16o- 

9o* 

24* 

Is* 

So* 

12s* 

4o* 

9 

2s* 

9/ 

162* 

15,* 

34* 

I5* 

0.* 

3,* 

60* 

lls* 

18s* 

12,* 

5,s* 

6,- 

80* 

10 

0/ 

2/ 

24* 

— 

lo* 

O4* 

2/ 

0.- 

lOo* 

Os- 

3o* 

1.* 

5,.* 

O4* 

l4* 

11 

1/ 

2/ 

60* 

8=* 

0,* 

Os 

— 

w 

60* 

li** 

44* 

2s* 

le* 

3o* 

2/ 

12 

O3 

2/ 

— 

i4o*: 

— 

2, 

04 

10„* 

io„* 

8,* 

62*: 

Is' 

13 

— 

— 

23 

le* 

— 

— 

— 

— 

— 

I4* 

— 

0„ 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lo* 

— 

— 

— 

— 

15 ' 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

o„* 

— 

44* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

Oe* 

— 

— 

I4* 

— 

lo* 

2„* 

04* 

— 

— 

Os* 

— 

— 

18 

0.* 

— 

— 

05* 

— 

1«' 

— 

19* 

— 

— 

u* 

44* 

— 

2s* 

19 

8/ 

Is* 

3/ 

14* 

0,* 

— 

14.* 

22,- 

3„* 

3.* 

0/ 

2s* 

34* 

11,,* 

5/ 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Os* 

— 

— 

Os* 

— 

— 

04* 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

Is* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

1/ 

— 

— 

lo* 

13* 

— 

— 

3e* — 

23 

— 

— 

— 

— 

2o* — 

— 

— 

— 

— 

Os* 

— 0,* 

24 

— 

— 

— 

— 

0.* 

— 

0,* 

lo* 

04* 

— 

— 25 

Ol* 

— 

0/ 

— 

1,* 

— 

— 

— 

3,* 

Is* 

— Os* 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 27 

— 

3,* 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — 

28 

— 

25* 

— 

— — — 

^ 

29 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

1   1 

— . 

,  , 

^^ 31 

— 

— 

.  — 

— — ,_ 

— 

— 

— 

— 

— — 

Součet  gg 
Summa i     8 

38 e 

6I4 

71. 

17, 

263 

30e 

393 

79o 

70s 

69o 

50- 

523 

39, 

44o 

Dnidešf. 

Regtg. 

11 

10 

11 

14 

13 

13 

7 

11 

16 

15 

12 

14 

11 

7 

14 

Měsíc 
Monat 

Ho 

TS 

SSI 

■■? > 
'S °s- 

p ojs 

So g- 

3 ^'i 

lii 

■3 11 

WH5 

cä ß 
III 

i 11 

c3 oä 

3 

'S 

CO 

■*->    *— • 

000 

CO  d  m 

g p2 
SfSd 

a 1», 

tu bog 

.3 .3 a 
0 0 a 

.2.2 s 
'© '0 ® 

2 S — 
1 >a >3 S^ 

llf 
000 

.2S 

■S'U 

Součet 
Snmma 

I 61 0 

11 

30„ 

844 

50„ 

40, 

81, 

354 

36, 

632 

369 

1043 

12, 

48e 

24s 

37, 

DDidcst 

ifíegtg. 

16 

8 

12 

13 

e 

16 

16 

5 

11 

12 

16 

3 

8 

9 

9 

Prof. Di. f. J. Studnička. 


17 


Dešfoiněrná zpráva za měsíc úuor 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Feber 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kailich 
Kaiich 

(Langenauer 

Kaltenbach 
Nové Hutě 

(Schnurpfeil) 

Kaltenberg 
Kaltenberk 

(Charvát) 

Kamaik a. d. M, 
Kamýk n. V. 

(Kořínek) 

Kamnitz-B.^ 
Kamenice C. 

(Pompo) 

Kaplic 
Kaplice 

(Tokonn) 

Karlstein b.Svr. 
Karlstein u Svr. 

(Sohlmanek) 

Klattau 
Klatovy 

(Nešpor) 

Königawart 
Kinžwart 

(Starouaohek) 

Kohoutow 
Kohoutov 

(Sohupik) 

Kolin 
Kolin 

(Potftiek) 

Kreuzbuche 
Kreuzbuche 

(Seidel) 

Krumau 
Krumlov 

(Pnkarek) 

KukuB 
Kukus 

(Neumann) 

Kulm b. Karb. 
Chlumec u Ch. 

(Procházka) 

1 

mm 

0/ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
Oe* 

TTITW 

l4* 

mm 

0/ 

mm 
1.* 

mm 

mm 
O3* 

mm 

mm 

0„* 

mm 

2 

— 43* 2s* 

0/ 

— 

2/ o„* — 

n* 

3 

— 3,' 2/ 

— 

— 

— 

— 

— 0/ 0,* 4 

— lls* 5/ 

0/ 

64' 

— 

l3* 

— 

1/ 

12/ 3/ 

— 

5 

25* 

12o* 

165- — 

0/ 

17/ 

2/ 

1/ 

6/ 

4/: 

10.' 

5s*: 

9/ 

17/: 

6 

10«- 

9/ 

8/ 2/ 

4/ 

8/ 

3/ 

9.* i 

I4* 

8/: 

16/ 

63* 

8/ 

9/ i 

7 

O3* 

4/ 

4/ 8/ 

— 

2/ 

0/: 

— 

— 

0/ 

— 

4/ 

lo* 

— 

8 

10/ 

6/ 

3/ 

— 

5/ 

— 

5/ 

6o* 

8/ 

5/ 

3/ 

6/ 

0/ 

0/ 

5/ 

9 

13/ 

9/ 

27/ lOs* 

5/ 

14e* 

0/ 

4/ 

8.,* 

5/: 

2I3* 

3/ 

7/ 

13/: 

10 

— 

2/ 

3/ 

— 

— 

3/ 

7«* 

Os' 

lo* 

li* 

04* 

3/ 

— 

0/ 

2/ 

11 

— 

2/ 

7/ 

2/ 

— 

1/ 

5/ 

0/ 

I5* 

— 

2/: 

4/ 

0/ 

4/ 

5 ' 

12 

0/ 

3/ 

lls' 

— 

— 

— 

6/ 

0, 

0/: 

— 

05 

4/ 

— 

12/: 

^1 

13 

0/: 

2/ 

143* 

3/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

14 

— 

— 

12* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1,* 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

w 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

""" 

— 

— 

O4 

— 

17 

I9* 

3/ 

— 

lOo 

— 

0/ 

1/ 

3/ 

3/ 

6/ 

0,* 

0./ 

3/ 

1«*: 

18 

6o* 

— 

0/ 

— 

— 

1,,* 

1/ 

64* 

— 

— 

Is* 

1,* 

— 

— 

23* 

19 

24/ 

— 

l,' 

— 

18/: 

0,/ 

2/ 

2/ 

2/ 

3/ 

5/ 

11/ 

0/ 

1/ 

lOe* 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1,,- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

1/ 

— 

— 

— 

— 

0/ 

In* 

— 

— 

— 

— 

— — 

23 

— 

_ 

— 

— 

— 

4/ 

0/ 

O3* — 

0/ 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

1/ 

— 

— 

— 

0/ 

0/ 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

25 

— 

— 

2/ 

— 

— 

3/ 

— 

— 

Ix* 

1t* 

34* 

0/ 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

2o 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Summa 

69 0 

59, 

124^ 

2O0 

54, 

23, 

85, 

274 

33, 

353 

362 

97o 

283 

49e 

72e 

Dni dest 
iRegtg. 

11 

12 

16 

4 

8 

11 

19 

15 

11 

9 

14 

16 

10 

15 

12 

Měsíc 
Monat 

Hrádek Def. 
Hrádek Def. 

(BlahouS) 

Hradiacht 
Hradiště 

(Ploker) 

Hubenow 
Hubenov 

(Pěkný) 

Jasená 
Jasená 

(Novák) 

Jeleni-Ober 
Jelení Horní 

(Beer) 

Jene 
Jene 

(Hacker) 

Ješín 
Ješín 

(Dörrl) 

Johann St. 
Sv. Jan Nep. 

(Sanba) 

Johnadorf 
Janovice 

(Knlltel) 

Kaaden 
Kadaň 

(Schneider) 

Kališt b. Hump. 
Kališt u Hump. 

(Sagi; 

Kbel 
Kbely 

(Zika) 

Kleiübocken 
Bukovina M. 

(Bschler) 

Klenau 
Klenová 

(Sohmiedt) 

Kopce 
V Kopcích 

(Bohntinský) 

Součet 
Snmnia 

363 

21. 

23 9 

30 1 

42, 

27e 

16, 

52o 

52, 

38o 

84, 

23 e 

56, 

67, 

7l8 

'Dni dešf. 

IRegtg. 

15 

4 

9 

7 

12 

10 

7 

18 

17 

16 

11 

8 

13 

15 

21 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


18 


Dešťoměrná zpráva za měsíc únor 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Feber 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kytín 
Kytín 
(Hoffmann) 

Landstein 
Landštýn 

(Strohmayer) 

Langwiese 
Langwiese 

(Karásek^ 

Laučeň 
Loučen 

(Strejček) 

Laun 
Louny 

(Kurz) 

Leitomyschl 

Litomyšl 

(Vajrauoh) 

Libějic 
Libějice 

(PllAt) 

Lichtenau 
Lichkov 

(Sperling) 

Lis 
Líz 

(OUlorn) 

Lobosic 
Lovosice 

(Hanamanu) 

Medonost H. 
Medouost 

(WolQ 

Michelsberg 
Michalovice 

(Tlil) 

Mics 
Stříbro 

(TobonsEkj) 

Milčín 
Milčín 

(TiBObler) 

Moldaiitoiu 
Vltavotýn 

(Sakař) 

1 

mm 

mm 
l6* 

mm 

2o- 

mm 

mm 

mm 
Oe* 

mm 

Oe- 

mm 
1/ 

mm 

Ix* 

mm 

mm 

mm 

0/ 

mm 

0,* 

mm 

mm 

2 — 

— 

— 

— 

O4* 

1b* 

— 

3 

0,* — 

— 

— 

0.- 

— 

— — 

4 0/ 

— 45- 

— 2o* 

1/ 24* 

ir 

5 

4„- 

10,,* 

0/ 

3,' 

O2- 

4=- 

O5- 

27- 

I5* 

Os- 

4.* 

2o* 

2„^: 

8/ 

3/ 

6 

2/ 

12,- 

3t- 

8e- 

5s* 

15,* 

20/: 

— 

60' 

— 

10/ 

15s* 

12/: 

214- 

8.* 

7 

— 

4,,- 

Oa* 

— 

— 

— 

95- 

— 

7o- 

6.* 

— 

I3* 

O/-- 

1/ 

2„- 

8 

4o* 

6o- 

3,,- 

3o- 

1,* 

3o* 

3,* 

— 

9o* 

14- 

2i* 

3„* 

1/ 

7/ 

4/ 

9 

ÖS* 

io„- 

u* 

4/ 

2o-: 

II4- 

— 

17o- 

17o- 

5. 

06* 

6/ 

2/ 

9/ 

i   23- 

10 

Os- 

3o- 

1,- 

W 

— 

3/ 

O3* 

io„* 

2o* 

0^* 

I4- 

1.* 

1/: 

13- 

\   1/ 

11 

lo* 

95* 

7/ 

3«- 

— 

Oe* 

— 

7o* 

5o- 

— 

3.' 

1/ 

Os* 

0/ 

12 

— 

— 

le* 

1/ 

— 

— 

— 

— 

2o' 

le 

Os- 

I5* 

2/: 

— 

— 

13 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

3.- 

— 

— 

O4- 

O5 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,, 

— 

— — 

— 

15 

So- 

- 

In 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

16 

So* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

17 

— 

2i* 

0/ 

— 

or 

— 

2.* 

— 

5o- 

— 

2o- 

43* 

8.,* 

le* 

le- 

18 

6.- 

1=* 

Os- 

2o- 

0; 

— 

— 

— 

— 

I5* 

0,* 

0/ 

2s* 

— 

19 

— 

4o' 

8o- 

6^* 

65- 

0/ 

— 

— 

2e- 

28* 

IO3* 

2a- 

3/ 

7/ 

2/ 

20 

— 

— 

Os* 

— 

— 

— ■ 

— 

— 

— 

13,* 

— 

0,* 

0/ 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

22 

— 

— 

— 

-^ 

— 

— 

25o* 

— 

2,- 

— 

— 

Os' 

0/ 

2/ 

le* 

23 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

2o' 

— 

O3 

0/ 

le* 

O3- 

— 

24 

— 

6o 

— 

— 

— 

— 

0.- 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

25 

— 

— 

— 

Oe* 

— 

2e- 

— 

— 

— 

— 

— — 

0/ 

14- 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/ 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— __ 28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — — 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,- 

— 

30 

— 

— 

—  ! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

__ 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

—      — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Snmma 

29^ 

71o 

343 

36o 

16, 

47^ 

62, 

3I3 

62, 

323 

47, 

43, 

38 e 

683 

3I4 

Daidešt. 

Regtg. 

10 

12 

17 

10 

7 

11 

9 

6 

13 

10 

15 

18 

13    17 

12 

Měsíc 
Monat 

Kostelec-A. 
Kostelec n. 0, 

(Spiegel) 

Kosten 
Kostov 

(Blttner) 

Křič 
Křič 

(Popelka) 

Kronporičen 
Korunní Poříč 

(DaneS) 

Kunas 
Kunov 

(Novotný) 

Kupferberg 
Měděnec 

(PtAk) 

Kuteslawic 
Chudoslavice 

(Beran) 

Kwětow 
Květov 

(Jlakra) 

Langendorf 
Dlouhá Yes 

(Frledl) 

Laubendorf 
Limberk 

(JanlBCb) 

Lhota Sár. 
Lhota Šárov. 

(MAlek) 

Libochowic 
Libochovice 

(Hofbauer) 

Lichtenwald-0. 
Lichtenwald H. 

(Daeplwa) 

Lidic 
Lidice 

(Panský) 

Liebwerd T. 
Libverda u D. 

(Llodl) 

Součet 
Summa 

45, 

42o 

18, 

26. 

52 1 

108 e 

32„ 

3I3 

25, 

93o 

45. 

25, 

91o 

23« 

63 e 

Regtg. 

JO 

12 

8 

10 

14 

18 

5 

14 

9 

12 

10 

7 

14 

10 

10 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


19 


Dešfoměrná zpráva za měsíc únor 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Feber 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Náwes 

Náves 

(MaSek) 

Nekmíř 
Nekmiř 

(Bauer) 

Nepomuk 
Nepomuk 

(Stopka) 

Neuhaus 
Hradec Jindř. 

(Sohobl) 

Neuhäusel 
Nové Domy 

(NeBtler) 

Neuhof b.Béch. 
Nový Dvůr 

(Neleer) 

Neustadt 
Neustadt 

(Flacher) 

Neustadtel 
Neustadtel 

(Kluch) 

Neuwelt 
Nový Svět 

(JenS) 

Neuwiese 
Neuwiese 

(Bartel) 

Olbersdorf 
Olbersdorf 

(Böhm) 

Osserhütte 
Osserhütte 

(Schwelger) 

ilf 

Pardubic 
Pardubice 

(8oTa) 

Petrowic 
Petro vice 

(Barth) 

1 

mm 

mm 

mm 

lo* 

mm 

Os* 

mm 

mm 

mm 
O3* 

mm 

lo* 

mm 

mm 

0,* 

mm 

0/ 

mm 

mm 

mm 
O3* 

mm 
1/ 

2 

le* — 

— 

— 

O3* 

— 

2/ 

0/ 

3 

23* — 

— 

— 0/ 

I3* 

1/ 

0/ 

6/ 4 

— 

— 

— 

2,* 

34* 

0/ — 

Is* 

8/ 

5/ 

11/ 

1/ 

3/ 

O3* 

5 

— 

5o' 

2/ 

9s* 

9o* 

0,* 

I4* 

— 

11,* 

14a* 

18/! 

2/ 

5/ 

4/ 

0.* 

6 

73* 

3/: 

3e*i 

ISe* 

— 

7s* 

40/ 

16s* 

12s* 

12s* 

15/ 

8/ 

19/ 

II4* 

5/ 

7 

— 

— 

I4* 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

0/ 

0/ 

9b* i 

2/ 

1/ 

8 

3 t* 

24* 

2s* 

6,* 

2o* 

3s* 

19/ 

3/ 

Is* 

5/ 

2/ 

6/ 

8/ 

3/ 

4.- 

9 

4s* 

4„* 

2,* 

63* 

II3* 

— 

253* 

8/ 

21/ 

33/ 

IO3* 

23/ 

IO3* 

4/ 

4/ 

10 

— 

— 

0,* 

Oe* 

— 

O4* 

— 

5/ 

3/ 

12/ 

44* 

5o* 

1/ 

0/ 

2/ 

11 

li* 

— 

O3* 

6e* 

04* 

1,* 

10/ 

6/ 

6/ 

8/ 

li* 

11/ 

0.* 

lo* 

12 

o,* 

— 

2o* 

— 

63* 

— 

— 

15/ 

5/ 

0.* 

7,*: 

3/ 

0/ 

2/ 

13 

— 

— 

— — 

I4* 

3o* 

11/ 

2o* 

1/: 

0/: 

14 

— 

— 

O2*: 

— — 

— 

— 

4/ 

— 

04* 

1/: — 15 

— 

— 

— 

— — 

Os* 

— 

0/ 

— — 16 

05* 

— 

— 

— — 

5n* 

— 

— 

— 

— — 17 

— 

8s* 

2,* 

O3* 

35* 

I4* 

— 

— 

— 

— 

2/ 

— 

— 

04* 

18 

— 

— 

— 

O5* O4* 

— 

— 

— 

0/ 

0„* 

0/ 

— 

— 

O5* 

19 4e* 

2.* 

0,* 

2o* 

lOe* 

9e* 

O4* 

1/ 

1/ 

2/ 

1/ 

64* 

0/ 

2/ 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/ 

— 

21 — 

— 

— 

I4* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 22 — 

I5* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

3/ 

— 

2/ 

23 — 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

0.* 

— 

— 

Os* 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

04* 

— 

— 

— 

25 

04* 

— 

0/ 

Oe* 

— 

— 

I7* 

0/ 

O3* 

0/ 

0/ 

— 

1/ 

0/ 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

0,* 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

__ 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

— ■ 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

—, 

30 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

0/ ___ 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Summa 

26, 

289 

23e 

48e 

44, 

264 

114, 

48, 

96, 

IO84 

65, 

99i 

62, 

315 

30, 

Diiiáešt 
Regtg. 

10 

6 

14 

13 

9 

11 

12 

10 

16 

16 

18 

18 

11 

11 

15 

Měsíc 
Monat 

Maader 
Mádr 

(Ůada) 

Machendorf 
Machendorf 

(May) 

Mändryk 
Mendryka 

(Macek) 

Marschendorf 
Maršov 

(Stelgerhof) 

Marsehgrafen 
Maškrov 

(Popp) 

Maschau 
Mašov 

(Makas) 

Městec "Woj. 
Městec Voj. 

(Demuth) 

Millau 
Mílový 

(Brosíg) 

Mileschau 
Milešov 

(Matouäek) 

Mireschowic 
Mirešovice 

(Beer) 

Mladějowic 
Mladějovice 

(Almesberger) 

Modlín 
Modlín 

(štipek) 

Morau-Ober 
Morava H. 

(Adámek) 

Mühlörzen 
Mileřsko 

(Schmelowský) 

Nepomukb.Klenč 
Nepomuk uKlenč 

(Voknrka) 

Součet 
Summa 

Í61. 

43, 

373 

53^ 

23« 

36, 

10« 

54e 

42, 

32o 

21 s 

40o 

65, 

74e 

87. 

Dni deší. 

Regtg. 

14 

18 

12 

16 

19 

5 

11 

14 

10 

10 

15 

12 

11 

16 

12 

Prof. Dr. P. J. Studnička. 


20 


Dešťoměrná zpráva za měsíc únor 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Feber 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Petschau 
Bečov 

(ünger) 

Pilgram 
Pelhřimov 

(Mollenda 

Pilsen 
Plzeň 

(čipera) 

Písek 
Písek 

(Tonner) 

Plass 
Plasy 

(Holeček) 

Ploschkowic 
Ploikovice 

(PalmBteln) 

Poněschic 
Poněiice 

(Kroh) 

Prag 

Praha 

(Studnička) 

Příbram 
Příbram 

(Lang) 

Proseč 
Proseč 

(žaak) 

Pürglitz 
Křivoklát 

(Buck) 

Pürstling 
Pürstlink 

(Sohtmann) 

Rabenstein 
Rabštein 

(Bayer) 

Rakonitz 
Rakovník 

(FaUouu) 

Reichenberg 
Liberec 

(Walter) 

1 

mm 

0,.* 

mm 
1.,* 

min 

0,s* 

mm 
04- 

mm 

mm 

mm 

0/ 

mm 

mm 

mm 

Os- 

mm 

mm 

2s* 

mm 

mm 

mm 

0„' j 

2 — 

— 

— 

3i* 

— 

— 

Is'i 

3 

— — 

5s* 

0/: 

4 

4.,* 

04* 

0.,* — 0«* 

— 

— 

24* 7s* Ol- 

5/i 

5 

64* 

10,,- 

0,,* 

4.*: 43 

3/ 

Oo* 

25* 

1,* 

O4* 

3s* 

34* 

ov- 

6s-:; 

6 

15.,*: 

17,,*: 

0/ 

5/: 

u 

83* 

v: 

64* 

4o* 

15„- 

4/ 

2l4* 

4/ 

íš 

20/ 

7 

— 

4o* 

— 5„* 

— 

I4* 

O5* 

li* 

7s* 

Os* 

04* 

0/: 

8 

83* 

5,* 

15* 

2,* 

2i* 

35* 

4s* 

24* 

Is* 

4o* 

24* 

84* 

le* 

le* 

6/ 

9 

9/ 

6o* 

0/ 

3**: 

4s* 

7o* 

3«* 

6.' 

3o* 

124* 

5.,* 

22/ 

4s* 

4s 

18/ 

10 

Os* 

— 

03* 

— 

— 

lo* 

o„* 

03* 

03* 

2e* 

Oe* 

5s* 

O3* 

03- 

7/ 

11 

3a': 

— 

— 

05* 

1.* 

3o* 

0,* 

le* 

— 

— 

Oe 

14/ 

— 

— 

3/ 

12 

— 

— 

— 

0.,*: 

— 

1.. 

0, 

— 

2, 

Ir* 

— 

254* 

lo* 

— 

4/: 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/: 

14 

— 

— 

0,* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4/ 

— 

— 

03* 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

5s* 

— 

6/ 

0.* 

5»* 

0/ 

Os* 

1.* 

5s* 

— 

— 

— 

— 

Is- 

— 

18 

— 

4o* 

Os* 

— 

0/ 

li* 

Oe* 

Oe* 

— 

— 

— 

3/ 

03* 

Oi* 

Os* 

19 

4s* 

5o* 

4/ 

Is* 

12e* 

2,* 

84 

— 

3o 

— 

45* 

33* 

3s* 

2/: 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

Os* 

3o' 

0, 

2/ 

— 

— 

I4* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

O3 

— 

— 

— 

— 

3/ 

1,* 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

I3* — 

— 

— 

— 

— 

4s* 

Os* 

Ol* 

— 

25 

0.,' 

— 

— 

0/ 

— 

0.,* 

1/ 

— 

li* 

2,* 

0/ 

— 

— 

— 

1/ 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Snmnia 

60 e 

543 

16„ 

273 

15, 

43o 

373 

273 

29, 

46, 

lös 

146 j 

24, 

14« 

792 

um. 

Regtg. 

12 

10 

13 

12 

6 

11 

15 

9 

10 

12 

8 

16 

10 

11 

17 

K_   CS 

M  B 

>0  O 

ES 

Nenhäuseln 
Neahäuseln 

(Gafgo) 

Neuhütte 
Neuhütte 

(Neumann) 

P3 

a  0 ň 

Nezdic 
Nezdice 

(Walmann) 

Obisch 
Obíi 

(ArnoSt) 

Oemau 
Soběnov 

(Příhoda) 

Osek b. Kněz. 
Osek u Kněz. 

(Šlma) 

Ossegg 
Osek 

(Pfitznor) 

Paseka 
Paseky 

(Jablonský) 

Paseka b. Pros. 
Paseka u Pros. 

(Paďonr) 

Pelestrow 
Pelestrov 

(Kosslaw) 

Philippsberg 
Filipov 

(Kalkant) 

Pičkowic 
Býčkovice 

(Jebautzke) 

Plöckenstein 
Plöckenstein 

(Koprlwa) 

Podmoklic 
Podmoklice 

(Koudelka) 

Součet 
Snmgia 

34, 

II63 

11= 

204 

134 

37, 

46, 

75^ 

37s 

71. 

39, 

41o 

27e 

20s 

83^ 

Dni dešt. 
Regtg. 

10 

18 

4 

10 

9 

12 

9 

10 

15 

17 

9 

7 

4 

12 

10 

Prof. Dr. F. J. Studnička 


21 


Deštoměrná zpráva za měsíc únor 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Feber 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Reitzenhain 
Reitzenhain 

(Schmidt) 

Richenburg 
Richenburk 

(Veverka) 

Röhrsdorf 
Röhrsdorf 

(Dncke) 

Rokytnic 
Rokytnice 

(Ezer) 

'rt" 

§§š- 
á«B 

Rosenberg 
Rožmberk 

(Richter) 

Rosic 
Rosice 

(Šťastný) 

Rothenhaus 
Hrádek Červ. 

(Sachs) 

Rudolfsthal 
Rudolfsthal 

(KtAmský) 

Rumburg 
Rumburk 

(Lenk) 

Ruppau 
Roupov 

(Lutz) 

Salmthal 
Salmthal 

(Peter) 

Schattava 
Satava 

(Amort) 

Schlosswald 
Schlosswald 

(Hlavsa) 

Schueeberg 
Sněžník 

(Linhart) 

mm 

mm 

TTinn 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 0«- — 

lo 

— 

0/ 

2 

Oe 

Oa* 

Oa' 

— 

— 

— — 

Os* 

O3* 

0/ 

3 

— 

0,* 

— 

0.* 

0/ 2s* — 04' 

4 

18/ 

2.* 

9«* 

13/ 

0/ 

— 

1/ 

O5* 

3/ 

6/ 

— 

4/ 

2/ 

2/ 

2/ 

5 

05* 

05- 

IO5* 

22/ 

0/ 4/ 

10/: 

15/ 

5/ 

2e 

8/ 

8/ 

60* 

6„* 

6 

16„* 

19,* 

153* 

lOo* 

16/ 

7/ 

12/ 

11/: 

10/ 

ll5* 

2/ 

30s*i 

8/ 

4/ 

lOe" 

7 

— 

0.* 

— 

— 

— 

5/ 

1/ 

— 

3/ 

— 

— 

— 

— 

2/ 

3/ 

8 

7.* 

38* 

5/ 

— 

3/ 

1/ 

Os* 

65* 

3/ 

3/ 

Os* 

10/ 

— 

5,/ 

9/ 

9 

43* 

13/ 

193- 

30/ 

12/ 

44* 

83* 

7/ 

11/ 

12e* 

— 

13/ 

lOe* 

23* 

5/ 

10 

— 

3/ 

2e* 

1/ 

— 

1/ 

1/ 

25- 

2/ 

3/ 

1/ 

2/ 

— 

Is' 

4/ 

11 

lo- 

1/ 

76* 

53* 

— 

Oe* 

— 

0/; 

8/ 

4o' 

— 

I63* 

8/ 

1/ 

2/ 

12 

3/ 

2s* 

5o* 

233* 

1/ 

— 

23* 

— 

7/ 

2/: 

li 

3,*: 

O3* 

6/ 

13 

— 

— 

— 

— 

1/ 

— 

— 

lo 

7/; 

05*1 

— 

4e* 

0/ 

— 

14 

— 

— 

O3* 

— 

— 

— 

— 

— 

03* 

— 

— 

— 

— 

0/ 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— • 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

li* 

— 

3/ 

— 

— 

0/ 

1/ 

— 

6/ 

o=* 

1/ 

3/ 

2/ 

18 

— 

I5* 

Oe* 

— 

— 

— 

— 

3/ 

1/ 

1/ 

— 

1/ 

— 

— 

1/ 

19 

— 

— 

4e* 

— 

4/ 

— 

1/ 

18/ 

1/ 

73* 

24* 

3/ 

O4* 

1/ 

15/ 

20 

— 

— 

2/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

O4* 

5/ 

— 

— 

21 

Is* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

0/ 

1/ 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,/ 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

24 

— 

4/ 

— 

— 

— 

1/ 

-— 

— 

— 

0/ 

— 

0/ 

Oe* 

— 

25 

— 

— 

0/ 

— 

1/ 

4/ 

1/ 

__ 

1/ 

1/ 

— 

— 

0/ 

05* 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

. — 

— 

— 

03* 

— 

— 27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O4* 

0/ 

0/ 30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— Součet 
Snimna 

59 1 

59, 

85, 

107, 

44, 

26, 

35, 

62^ 

81^ 

6O3I 

18e 

106, 

41. 

32, 

7I3 

M Mi 
Regtg. 

9 

14 

15 

8 

11 

8 

10 

13 

17 

15 

10 

16 

10 

16 

17 

~_ « 

CO  c 

XB  o 

Es 

Polic 
Police 

(John) 

Politz-Ober 
Páleč Horní 

(Eachler) 

Přerow-Alt 
Přerov Starý 

(Walter) 

Prorub 
Proruby 

(Kabelka) 

Psář 
Psáře 

(Werner) 

Rapic 
Rapice 

(Zima) 

Reinwiese 
Reinwiese 

(Tenschel) 

Rezek Forst. 
Rezek mysl. 

(Svoboda) 

Riesenhain 
Riesenhain 

(Vorrelth) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Zlenert) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Bntta) 

RudolfiJäg. H. 
Rudolfl mysl. 

(Werner) 

Sandau 
Žandov 

(Stolle) 

Sattel 
Sedloňov 

(Bohutlnský) 

Schöninger 
Klet 

(KrbeĚek) 

Součet 
Summa 

49, 

40, 

21, 

47, 

44, 

17, 

843 

30, 

483 

43o 

31 3 

29, 

633 

474 

124 

Dni ML 
Regtg 

13 

7 

10 

1 

11 

15 

7 

12 

7 

10 

13 

15 

13 

8 

21 

11 

Prut.  Dr. F. J. Studnička. 


22 


Dešťoměrná zpráva za měsíc únor 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Feber 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Schwabin-Zbir. 
Švabín u Zbir. 

(Taněk) 

Schwarzbach 
Schwarzbach 

(BaUIng) 

Sedl 
Sedlo 

(RIssol) 

Skalic B. 
Skalice C. 

(Valenta) 

Soběslau 
Soběslav 

(Kukla) 

Sofienschloss 
Sofienschloss 

(Koller) 

Stěchowic 
Štěchovice 

(Paur) 

Stefanshöhe 
Štěpánka 

(Votoček) 

sai 

0  Os 

cßm'SS. 

Stubenbach 
Prášily 

(BělohWvok) 

Suhschitz 
Zubčice 

(HAgok) 

Světlá b. Rch. 
Světlá u Lib. 

(Sluka) 

Tábor 
Tábor 

(Hromádko) 

Taus 
Domažlice 

(Weber) 

Tepl 
Teplá 

(Wlt.) 

1 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
l4* 

mm 
I4* 

mm 

0/ 

mm 

Oa* 

mm 

Os* 

mm 
Oe* 

mm 

mm 
04* 

mm 

mm 

mm 

2 

— 

— 

— 

Oa* — 

— 

— 

— 

— — — 

— 

3 

— 

— Oa* 

— 

— 

— 

— 1/ 

0/ — 

4 

— 

— 2o* 

Oe* 

Oa* 

03* 

3/ 

lo* 

2e* 3/ 

Os* 

4/ 

— 

5 

9/ 

3/ 

2s- 

95* 

5«* 

I4* 

05' 

45* 

2o* 

64* 

3/ 

3/ 

5/ 

— 

3/ 

6 

6s* 

4/ 

9o* 

7x* 

11/ i 

14e* 

3/ 

4„* 

I5* 

12s* 

64* 

14e* 

124* 

4s* 

5e* 

7 

'  2/ 

2a* 

O5* 

Ol* 

23*: 

8/ 

O4* 

43* 

1/ 

6s* 

5o* 

1/ 

Oe* 

1.* 

lOs* 

8 

8/ 

35* 

2/ 

I5* 

4/ 

7i* 

2r* 

89- 

80* 

lOo* 

1/ 

4/ 

104* 

Oe* 

O3* 

9 

1  8s* 

4,- 

85* 

6,* 

43* 

7 • 
•0 

44'! 

4/ 

7«* 

29o* 

0/ 

15/ 

5/ 

5/ 

11/ 

10 

1  4/ 

öa* 

Oe* 

I5* 

0/ 

25* 

O4* 

5a* 

2o' 

4s* 

Oe* 

11/ 

— 

Oe* 

2/ 

11 

la' 

11/ 

1/ 

2i* 

0/ 

3.* 

Is* 

ir 

11/ 

9s* 

O5* 

14e- 

4/ 

— 

9/ 

12 

la' 

— 

O5* 

8/; 

lo* 

— 

la 

Os* 

84* 

14/ 

— 

94* 

— 

4/ i 

O4* 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4s* 

— 

4/ 

— 

4,/ 

— 

O/i 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

lo' 

— 

— 

2/ 

— 

o/i 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

5e* 

K 

— 

— 

0/ 

2a* 

34* 

2,* 

4o* 

1/ 

3/ 

— 

— 

— 

— 

18 

1.' 

1.* 

— 

— 

0/ 

— 

0/ 

Is* 

0/ 

— 

— 

2/ 

0/ 

54* 

— 

19 

ÖS- 

— 

104* 

0,* 

5o* 

le* 

43* 

— 

2s* 

— 

2o' 

74* 

— 

Oe* 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

7/ 

2/ 

1/ 

21 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

Oa* 

— 

— 

— 

— 

le* 

22 

— 

Oa* — 

1b* 

— 

— 

— 

In* 

Oe* 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

1,* 

2/ — 

— 

— 

Oa* 

— 

6/ 

— 

— 

5/ 

— 

— 

24 

2,* 

— 

— 

— 

Oa* 

3/ 

— 

— 

O5* 

I4* 

2/ 

— 

— 

2/ 

— 

25 

— 

— 

Oe* 

Oe* 

1,* 

I4* 

— 

1/ 

Oe* 

— 

1/ 

1/ 

1/ 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— ^ 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O4* 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Summa 

59s 

40, 

36, 

41a 

43, 

54, 

24, 

46, 

535 

III5 

27, 

99, 

53, 

33, 

46, 

um. 

Regtg. 

14 

11 

10 

13 

16 

13 

14 

15 

17 

18 

'' 

16 

12 

13 

10 

._ cä 
CO c 

>o e 

ES 

Schwarzthal 
Černodol 

(HauBa) 

Schweinitz 
Sviny Trhové 

(Beran) 

Schweissjäger 
Schweissjäger 

(Neumann) 

Senftenberg 
Žamberk 

(Němeček) 

Sichow 
Sichov 

(KreU) 

Siebengiebel 
Siebengiebel 

(Horák) 

Siebengrttnden 
Siebengründen 

(Kratochvil) 

Skala 
Skála 

(Auerhann) 

Sloupno 
Sloupno 

(Nykliček) 

Smiřic 
Smiřice 

(Ooldmann) 

Smolotel 
Smolotely 

(Písařík) 

Sonnenberg 
Suniperk 

(Stein) 

Spitzberg 
Špičák 

(Hawel) 

Stranohoří 
Stranohoří 

(Vlllta) 

Strassdorf 
Strassdorf 

(Přlblk) 

Součet 
Summa 

57, 

18, 

78 s 

75, 

23« 

140, 

114, 

69, 

28, 

363 

24, 

133e 

63, 

483 

43, 

Dnideii 
Regtg. 

11 

.9 

12 

11 

10 

16 

16 

20 

7 

13 

10 

15 

17 

13 

16 

Prot Dr. F. J. Stndnlčka. 


23 


Dešťoměrná zpráva za měsíc únor 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Feber 1888. 


Den měsíoe 
Monatstag 

Tbiergarten 
Obora mysl. 

(Vandas) 

Tomic 
Tomice 

(šeplavý) 

Tomkowka 
Tomkovka 

(Holub) 

Trökadorf 
Trčkov 

(Friedrich) 

Třebotow 
Třebotov 

(de Pauli) Turnau 
Turnov 

(PellkoTský) 

Tynischt 
Týniště 

(Egelmayer) 

>ca *a9  CD 

= 2 = 

CS  ö 

J3 ja 

Weisswasser 
Bělá 

(Peřina) 

Welhartic 
Velhartice 

(Sohrettor) 

Wenzelsdorf 
Václavov 

(Ruff) 

Wildenschwert 
Ústí n. 0. 

(Novák) 

;0 :0 

a a 

'S 'ÖJ í^ 

Wiuterberg 
Vimberk 

(Němeček) 

1 

mm 

mm 

or 

mm 

lo* 

mm 

TTlTn 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
O3* 

mm 
1«* 

mm 

mm 

mm 

mm 

2 

2o* 

03* 

— 

Os* 

— 3o* 

— 

2s* 

0/ 

3 

— 

0/ 0/ 

— 

0„* 

— — o„* 

5o* 4 

— 1.* 

— 

3.* 

8b* — 5/ 

15o* 0 

0/ 

1/ 

4o* 

4i* 

05* 

7e* 

IO3* 

34* 

8s* 

13/ 

4/ io„* 

4o* 6 

Os* 

11.* 

35* 

Os* 

74*: 

12/ 

94* 

6s- 

18s- 

14o* 

4«*; 

3/ 

12«* 

8o' 7 

— 

— 

lo* 

— 

Os* 

O3* 

— 

4,* 

— 

— 

— 

3/ 

5o* 8 

45* 

43* 

60* 

Ol* 

2o* 

43* 

9o* 

K 

8„* 

7.,* 

12/ 

23* 

3/ 

ÖB* 9 

8e* 

4r* 

4o' 

53* 

5.-: 

123* 

45 

54* 

6.,* 

4,* 

4„- 

0.,* 

18/ 

10/ 10 

— 

0.* 

4o* 

2o* 

03* 

O5* 

— 

— 

7/ 

3,3* 

1„* 

2..* 

18/ 

4s* 

— 

11 

Ob* 

0,' 

Is* 

0,* 

14* 

4.* 

3.* 

— 

5,* 

2ť 

1..*: 

— 

24* 

10s* 12 

— 

— 

— 

84* 

— 

lo 

— 

— 

— 

Os* 

— 

1,,* 

iv: 

7/ 13 

— 

— 

— 

0«* 

— 

o„ 

24* 

— 

6/ 

0/ 

1/ 14 

— 

— 

— 

— 

— 

0,* 

le* 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 1 17 

2,* 

— 

45* 

— 

— 

— 

I4* 

3=* 

— 

— 

3.,* 

7.,* 

— 

O4* 18 

I5* 

34* 

lo* 

04* 

4.,* 

1.,* 

— 

— 

— 

I1* 

— 19 

7=* 

4o* 

lOo* 

— 

9e* 

34* 

— 

IO4* 

— 

6.3* 

1/ 

7«* 

0/ 

11/ 20 

— 

— 

— 

0,* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3* 

— 21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

o„* 

— 

— 22 

0/ 

2o* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— . 

0.,* 

— 

— 23 

— 

— 

0,,* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 24 

— 

— 

— 

Os* 

— 

— 

— 

— — 

— 

25 

— 

2o* 

— 

— 

It* 

3/ 

— 

0,* 

0.,* 

— 

— 

33* 

— 26 

— 

— 

— 

0«* 

— 

— 

— 

— 

— 

Os* 27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — — 

— 28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— Ot* — 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 0/ 30 

— 

—    — 

— 

— 31 

— 

—    — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— Součet 

Snmnia 

29i 

35o 

40s 

27s 

323 

53o 

59^ 

36 s 

643 

54s 

37i    30s 

864 

882 

— 

Dnidesi. 
Regtg. 

10 

13 

12 

16 

9 

15 

11 

7 

9 

12 

11     12 

12 

14 Měsíc 
Monat 

ilf 
SSI 
CO 00s 

Sil 

Sil 

odcoS 

.2 Ss' 

dl 

>  > « 

Sta 2. 

irj a 

0 0 S 

IIb 

0 0 'S- 

«'S § 
0 «u-S 
g ö« 
HPh 

_o_o 

11 Í 

HHÍ2. 

0 o_ 

děl 

a 

Součet] 
Simma 

34e 

69 e 

16« 

? 

160 

41. 

45s   23, 

75» 

48o 

324 

283 

374 

97s 

28, 

Ďiiid€ 

Regtg. 

10 

12 

9 

12 

6 

14 

12 

^ 1 

17 

13 

4 

6 

8 

24 

11 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


24 


Dešťoměrná zpráva za měsíc únor 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Feber 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Wittingau 
Třeboň 

(Krb) 

Wlaschim 
Vlašim 

(Gabriel) 

Wobrubec 
Obrubce 

(Hoke) 

Wojetin       1 
Vojetin 

(štowlk)          j 

Wordan 
Vordan 

(Porach) 

Worlík 
Vorlík 

(Kablaa) 

Wostředek 
Vostředek 

Chroust) 

Wráž 
Vraž 

(Orban) 

Zboř b. R. Jan. 
Zboř D G. Janutic 
(Jandlk) 

Zirnau 
Dříteň 

(Bezecný) 

Zlonic 
Zlonice 

(Kozel) 

Zwickau 
Cvikov 

(Ducke) 

0 0 

tífí 

Ždirec b. Cliot. 
Ždirec u Cbotb. 

(l'nohollk) 

CÍ Ca-, 

.3.5 J 

1 
2 

mm 

niTn 

1.* 

mm 

5s 

mm 

mm 
O3* 

mm 
l4* 

mm 
04* 

mm 
la- 

mm 
O3- 

mm 

mm 

0,* 

mm 

0/ 

nun 

0,* 

mm 

Oe* 

mm 

3 — 

— 

— — 

I3* — 

0,* 

— 

— 

03* 

4 

4,- 

Oa* 

\ 

lo- 

Os* 

35- 

64* 

I3- 

I4* 

— 

5o* 

— 

3s* 

5 

IIa'! 

7i' 

— 

9/ 

15=* 

4s- 

73* 

3/ 

2o* 

25- 

0/: 

6e* 

0.,* 

13/ 

3/ 

6 

13„- 

04* 

— 

11.* 

134* 

45* 

81* 

3/: 

83- 

33*: 

6,*: 

8/ 

Is'? 

17/ 

4t*: 

7 

— 

85- 

12,* 

— 

— 

23* 2e* 

03* 

1«- 

04* 

— 

1/: 

2/ 

U* 

8 

— 

n* 

— 

2e* 

53- 

4,* 

I3* 

2„- 

5o* 

5,* 

Os 

4b- 

5/ 

2/ 

1/ 

9 

— 

Os* 

— 

I64* 

7,- 

— 

13/ 

4e* 

5«* 

— 

2.* 

17o* 

2s- 

12/ 

6/ 

10 

— 

5/ 

l5- 

ll* 

0/ 

45* 

5/ 

Ox* 

lo* 

2.,- 

O3* 

lo* 

0,- 

3/ 

Oo/ 

11 

— 

Oa- 

10s- 

44* 

23* 

34* 

— 

1,* 

2e* 

— 

O5* 

K 

O4* 

2/ 

— 

12 

— 

0.* 

24 

Os* 

83*! 

3,*: 

l»*i 

3o* 

— 

— 

Or* 

I9*: 

3/ 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Os* 

— 

— 

— 

15 

2x- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

Os* 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

ll* 

— 

0.* 

— 

2.- 

3,* 

lo* 

2o* 

— 

lo* 

— 

3s- 

— 

2/ 

18 

— 

05* 

O5* 

I4* 

3i* 

— 

4,- 

— 

— 

— 

0/ 

Oe* 

— 

— 

— 

19 

— 

3/ 

83* 

15s* 

54- 

33* 

83* 

2o- 

2/ 

— 

IO3- 

25* 

4o* 

3o* 

6e- 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

Oa* 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

O3' 

— 

— 

— 

lo* 

— 

34* 

— 

2s- 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

05* 

— 

— 

— 

3,* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

li* 

— 

24 

— — 

— 

— 

— 

0,* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

O4* 

0/ 

0«- 

1.* 

— 

0/ 

In* 

— 

0,- 

o=* 

— 

2/ 

— 

26 

0/ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Samma 

31, 

323 

42, 

67, 

56, 

47e 

63o 

273 

343 

20, 

23o 

52, 

22^ 

79, 

26, 

Dni deš(. 

Regtg. 

8 

16 

8 

12 

12 

13 

12 

14 

13 

7 

12 

14 

11 

13 

9 

.._  CO 

ES 

Weltrus 
Veltrusy 

(Mellg) 

Werscheditz 
Verušice 

(Eckert-Hetzel) 

Westec 
Vestec 

(Končioký) 

Wildstein 
Vilštein 

(Opoleoký) 

Wysoká 
Vysoká 

(Tast) 

Wysoká 
Vysoká 

(Sjka) 

Záwěšín 
Závěšín 

(Prexl) 

Zbislawec 
Zbyslavec 

(Manllk) 

Zderadin 
Zderadiny 

(Homolka) 

1 

Zeměch 
Zeměchy 

(čejka) 

Zinnwald 
Cinwald 

(Tandler) 

Zwoleňowes 
Zvoleňoves 

(Sperl) 

Ždikau Gr. 
Ždikov V. 

(Knorre) 

Žiwotic 
životice 

(Skála) 

Součet 
Snmma 

29, 

363 

35, 

13, 

— 

16s 

40e 

31. 

38, 

464 

19, 

455 

13= 

53 e 

42o 

Unitt 
Regtg. 

8 

6 

11 

7 

— 

11 

10 

7 

11 

12 

10 

14 

3 

6 

11 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


25 


Dešfoměrná zpráva za měsíc březen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat März 1888. 


03 

.05 

.9^ 

2 

ta 
-a -a 

a 
0 _• 

:2^ 

>a9 CO 

E-Í3 

.tŽ xlí XIT' 

«JOB 

O) 

00 — 3 

's "3 
gg| 

ggj 

0 0 s 

O)  <U  t» 

OB« 

3  ? 
00 00 g:» 

papqS 

ts: 0 

m«& 

0 0 = 

mmS. 

lil 

3 3 1 

mm'g. 

S e,_, 
mft(Sj 

OJ 0 S 

3  3 JS 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

ynTn 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

— 

0/ 

0. 

O5* 

— — 

— — 

— 

— 

0/ — 

2 

— 

— 

— 

— 

3/ — 

— 

— 

— 

— — 

3 

2.* 

43* 

6„- 

73* 

11/ 

14* 

0/ 

10,* 0/ 

1/ 

— 

2/ 

lo* 

— 

4 

I4* 

13/ 

!„• 

15s* 

9/ 

3/ 

O** 

I4 

14/ 

l3* 

2/ 

0 • 

0/ 

0/ 

6/ 

5 

04* 

1/ 

Os* 

22/ 

I5* 

O5* 

0/ 

— 

1/ 

1/ 

Os* 

— 

0/ 

0,* 

— 

6 

0/ 

2/ 

u* 

125* 

— 0/ 

Ot* 0/ 

— 

2/ 

— 

4/ 

7 

1  

0/ 

2i* 

8/ 

64* 

0/ 

— 

— 

1 — 

1/ 

— 

Oo/ 

2/ 

8 

o.*i 

Oe* 

5o* 

10/ 

3s* 

O2 

lo 

— 

— I3*: 

3/ 

1.*: 

— 

24* 

9 

— 

Os* 

2s* 

53* 

75*: 

— 

u 

04 

1/ 

— 

2« 

4„* 

3^ 

— 

5n* 

10 

— 

3o 

v: 

25, 

12/ •• 

U 

4i 

Os 

10, 

0, 

2, 

6., 

24 

19 

3/ 

11 

2e 

3. 

llo* 

105*: 

9/ i 

2i 

64 

0, 

I4 

le 

5, 

24 

6e 

25 

11. 

12 

03 

5e 

34* 

75* 

10/ 

4o 

79 

5, 

13, 

2, 

5, 

5/ 

4. 

3„ 

5, 

13 

0/ 

O3* 

4e* 

55* 

3/ 

0. 

0/ 

2» 

Oo* 

Os 

Ob* 

2/ 

0/ 

v: 

— 

14 

0/ 

3o' 

6o* 

7/ 

— 

0/: 

Os* 

0. 

— 

1«* 

2o* 

2/ 

— 

— 

15 

0/ 

— 

Os* 

6/ 

0/ 

— 

— 

— 

O4* 

Is* 

0/ 

1.* 

— 

16 

»5* 

1/i   0/ 

53* 

04* 

24* 

4/ 

24* 

— 

1/ 

15* 

— 

— 

2/ 

4« 

17 ' 

Ox* 

O3* 

0,* 

— 

6/ 

0/ 

— 

32 

— 

2/: 

— 

2/ 

— 

— 

18 

5o* 

O9 

— 

— 

4/ 

3. 

le*: 

3o* 

— 

O4 

3/: 

— 

10/: 

— 

— 

19 i 

IV i 

So/: 2,*: 

6/ 

lil* 

9s* 

10/ 

11/ 

64 

9b* 

14/: 

3„ 

9/: 

— 

6/ 

20 

lOs' 

Vi   lo*i 

8/ 

2o* 

5/: 

4/: 

6/ 

7^ 

4/ 

8/: 

13o 

o„ 

7/ 

llo* 

21 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2/ 

— ■ 

22 

— 

— 

— 

O3* 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

23 

— 

35*: 

— 

— 

O5 

— 

3« 

— 

10/: 

— 

2/: 

5/- 

4/: 

— 

3/ 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

18/1 

■ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

80 

— 

— 

53* 

41/: 

2« 

7« 

4., 

' — 

8. 

33 

— 

I4 

lOs 

— 

27 

2. 

I9 

— 

10/ 

3/ 

2, 

2. 

0« 

— 

le 

I9 

— 

45 

5e 

44* 

28 

29 

— 

61* 

6/: 

0^ 

— 

— 

U 

2^ 

— 

— 

4a 

— 

29 

— 

— 

14.*: 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

O4 

lo 

— 

— 

— 

30 

Os! 

— 

0/ 

8/; 

— 

O4 

0. 

69! 

— 

— 

l«l 

— 

— 

— 

31 

O2 

— 

1 

3/ 

-   83 i 

03 

— 

I5 

43 

2s 

ii 

0, 

— 

Součet 
Snmma 

63, 

65o 

80s 

204 1 

1693 

51, 

653 

58, 

69 3 

39, 

70, 

54s 

60s 

46i    69^ 

1 Dm Ml 
iRegtg.i 

20 

20 

23 

22 

22 

21 

20 

17 

12 

16 

24 

14 

21 

16 

13 

a a 

■SS 

ÍÍ2 

.2S 

0 0 

.SS 

CO  B 

1-05  o 

SS 

-Ona,? 

ffl S^ 

□Q  co •T' 

a a| 

0 0 c 

mpqS 

es    í 

.S >a} 8> 

0 0 « 

't^ >C '-^ 

co  co 0 

í3«a 

í 

■533 

0 03 .n 

■m.tn _ 

0 0^ 

mm" 

«mS 

s8 -oj-g 

mme 

0 0 

2g| 

DQ  QQ  0 

<D  OJ  a 

mm- 

Součet 
SniBma 

85, 

I4I3 

64s 

39 s 

83,    51, 

71s 

765 

37, 

34, 

60, 

IO82 

65, 

50j 

59, 

Dni klí 

24 

?Í5 

21 

14 

22    15 

21 

20 

14 

U 

20 

22 

16 

3? 

18 

Regtg. 

1 

(! Znamená tu bouřku.)  (! Bedeutet hier ein Gewitter.) 


Prof. Dr. F. J. Stndalčka. 


26 


Dešťoměrná zpráva za měsíc březen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat März 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Buchwald 
Bučina 

(železný) 

Chotzen 
Choceň 

(Endrya) 

Chotéboř 
Chotěboř 

(Ryba) 

Christianberg 
Křiátanov 

(Rnlf) 

Chriatianburg 
Kristianburk 

(Ciech) 

Chrudim 
Chrudim 

(Bernhard) 

Čáslau 
Čáslav 

(Enthan) 

Cejkow 
Cejkov 

(Boháček) 

:0  O) 

m<3 

(U  (UM 

černowic 
Čemovice 

(Hazuka) 

Čistá 
Čistá 

(Mládek) 

Deutschbrod 
Brod Německý 

Pofek) 

Dobřan 
Dobřany 

(Obst) 

Dobřikow 
Dobřikov 

(Hauaaer) 

Dobruška 
Dobruška 

(Flosap) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

1,* 0/ 

— 2 

6o* Os* 2o* 

0.* 0,* 

2/ — 

— 

3 

10', 

1/ 

0,' 4.* 

0/ 

5s* 

3,* 

24* 

I4* 

73* 

34. 

3e* 2/ 

4 

24,- 

1/ 

3/ 

2/ 

2,- 

2e* 

15" 

34* 

O5* 

4s* 

23* 

— 

33* — 

5 

4o* 

3.,- 

1/ 

— 

0/ 

1.' 

— 

— 

ll* 

5.* 

124* 

25* 

5/ 

2/ 

l3* 

6 

63' 

0^' 

— 

— 

O3* 

— 

— 

O4* 

I3* 

2„* 

4/ 

— 

43* 

— 7 

4.* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0.* 

— 

Oe*: 

— 

3e* 

— 

O3* 

8 

3i-: 

25 

I3* 

— 

— 

2s 

23*: 

33* 

I9* 

— 

73*: 

3,* 

8/ 

1/: 

2/ 

9 

44. 

3e 

8„- 

— 

3o 

2. 

7.*: 

O3* 

2.*: 

5o* 

15, 

3o 

4«* 

80 

2e 

10 

373 

11* 

13s 

1, 

3e 

12, 

64 

8.*: 

24, 

2s 

16, 

13, 

15„ 

2,, 

19, 

11 

iv: 

t: 

4, 

3o 

84 

5e 

I5 

2x* 

135 

5o 

II3 

73 

144 

2. 

6e 

12 

5.*: 

6. 

8, 

— 

3s 

5e 

Oe 

23* 

l2o 

7., 

15/ 

1/: 

123 

10, 

5, 

13 

— 

0, 

0/ 

2/ 

— 

O4*: 

3o 

lo*: 

2.* 

1/ 

I9* 

2/ 

I9* 

14 

23* 

4s": 

2s* 

— 

— 

la'i 

0, 

I4* 

3.* 

2o* 

2o. 

1/ 

3/ 

I5 

O3* 

15 

lo* 

— 

— 

— 

2/ 

Os- 

— 

— 

— 

le' 

0/ 

Oe*: 

— 

— 

2„ 

16 

— 

O2* 

— 

04- 

le* 

23*: 

— 

O3* 

— 

Oe* 

I3 

— 

— 

Oe* 

17 

— 

Oe'i 

— 

— 

Os*: 

25* 

— 

I4* 

— 

34* 

— 

— 

— 

Is* 

18 

12o- 

ll 

I5 

— 

65* 

Os*: 

2.* 

03 

9,*: 

— 

2e*: 

3s*: 

9s 

0» 

6e 

19 

5o* 

8/: 

9/ 

lor: 

18/ 

8.*-' 

IO5* 

Os* 

7.*: 

lOs* 

20,*: 

1t 

— 

80 

5s* 

20 

— 

K 

6.*: 

2, 

84- 

6o-: 

O4* 

2i 

I4*: 

5e* 

2o* 

— 

— 

6/: 

0/ 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O4* 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

0,* 2,*: 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

60* 

5/ 

— 

— 

3/ 

Os 

lOo*: 

1,* 

3/ 

— 

16, 

5/: 

73* 

24 

— 

— 

— 

— 

0,* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

7o* 

— 

— 

— 

4e 

— 

Os 

— 

04 

— 

10, 

— 

— 

— 

1, 

27 

— 

04 

0, 

1, 

I5 

I9 

— 

1,,*: 

6, 

4o 

5s 

— 

6„ 

— 

2o 

28 

— 

— 

Ol 

0, 

25 

0. 

03 

0, 

I4 

— 

4. 

14 

— 

— 

29 

— 

— 

1, 

— 

— 

Ol 

— 

— 

— 

2., 

0, 

— 

— 

I5 

— 

30 

5o* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

2o- 

— 

I4 

— 

53 

— 

Oe 

— 

— 

84*: 

Is 

2, 

3., 

O4! 

Součet 
Simma 

192, 

63o 

72, 

23, 

783 

583 

50 3 

33o 

105o 

7I3 

153, 

50, 

114, 

55, 

71, 

MÜH 
Regtg. 

18 

17 

19 

8 

18 

22 

19 

17 

22 

17 

27 

15 

15 

13 

20 

CO s 

ES 

Břišťan 
Břišfany 

(Procházka) 

Brník 
Brníky 

(Zechner) 

Brünnl 
Dobrá Voda 

(Raab) 

Buč 
Buč 

(Kotzorek) 

Budweis 
Budějovice 

(Soběslavský) 

Buštěhrad 
Buštěhrad 

(Rosám) 

Bzí 
Bzí 

(Bund) 

Chlomek 
Chlomek 

(JaTlrek) 

Chotěborek 
Chotěborky 

(Mlkei) 

Chrbina 
Chrbina 

(Sohlmpko) 

Chrustenic 
Chrustenice 

(Heresohowaký) 

Černic-Gr. 
černice V. 

(Hahnol) 

Čemilow 
Černilov 

(Horáček) 

češtin 
Češtin 

(Böhm) 

Čimelic 
Čimelice 

(Přádal 

Součet 
Summa 

55 j 

68^ 

28/ 

58„ 

62, 

42, 

29, 

72, 

73, 

49^    14, 

53, 

72. 

24, 

62, 

Dnldešt 
Regtg. 

21 

20 

11 

18 

12 

19 

14 

17 

20 

12 

6 

11 

19 

\  12 

1   15 

Prof. Dr.  P. J. Studnička. 


27 


Dešťoměrná zpráva za měsíc březen 1888, 
Ombrometrischer Bericht für den Monat März 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Duppau 
Doupov 

(Zarda) 

Einsiedel 
Mníšek 

(RelbsmüUei) 

Eisenberg 
Eisenberk 

(šašek) 

Espenthor 
Espenthor 

(Merker) 

Falkenau 
Falknov 

(Dobrauer) 

Friedrichsthal 
Bedřichov 

(Klnschel) 

Fuchsberg 
Fuchsberk 

(Ealkant) 

Fünfhunden 
Pětipsy 

(Hodek) 

Grasslitz 
Kraslice 

'RöBsler) 

Habr 
Habr 

(Hamböok) 

Hartenberg 
Hartenberk 

(Licha) 

Heidedörfel 
Heidedörfel 

(Storch) 

Heinrichsgrün 
Jindřichovice 

(Gottfried) 

Hirschberg 
Doksy 

(Plno) 

Hlawic 
Hlavice 

(Srb) 

1 

miu 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1    mm 

mm 

mm 

2 

— 

0,' 8/ 1/ 

1/ 1/ 

3 

6b* 

IO3* 4s* 

1/ 

1/ 

4/ 13s* 

3s" 

4/ 

4/ 

64* 

3/ 

44' 

4 

1/ 

14/ 1/ 

2/ 

— 

3/ 12/ 

2/ 

2/ 

0/ 

5/ 

0„* 5 

2/ 

3/ 

— 

1/ 

0/ 

14e 

74* 

2/ 

— 

0/ 

24' 

1/ 

Í   8/ 

O4* 

22 

6 

0,- 

43' 0/ 

— 

7/ 

— 

— 

— 

0/ 

— 

o„- 

2/ 7 

0.* 

l/ 0/ 

— 

344- 

— 

— 

3/ 

0/ 

— 

— 

43* 

— 8 

15* 

6/ 24* 

O3 

44e* 

Oe 

— 

Os* 

— 

7/ 

3, 

60 

9 

Os 

93* i 

— 

O3* 

— 

52/: 

O3 

O4* 

lo 

■ — 

4o 

3. 

22 

5« 

10 

4t 

33 0, 

Is 

373 

0« 

I2 

44* 

0. 

4o 

4,, 

1, 

2t 

17o- 

11 

1. 

9r 

— 

4. 

72 

17. 

U 

— 

lOo* 

25 

IO3 

4. 

2o 

6„ 

10s 

12 

s, 

4e 

— 

45 

5s 

6/ 

— 

24 

— 

5e 

65* 

3o 

4, 

5s 

13 

4,- 

1t' 3/ 

35* 

64' 

— 

lo 

Ws* 

— 

4/ 

— 

1./ 

0/ 

1. 

14 

I5* 

80* 0/ 

1/ 

— 

1/ 

— 

1/ 

1/ 

— 

0/ 

0/ 

1/ 

— 

15 

1.* 

0/ 4/ 

1/ 

— 

1/ 

3/ 

— 

4o 

— 

0/ 

— 

— 

16 

3s* 

1/ 3/ 

Os* 

1/: 

Os* 

2/ 

Os* 

23* 

13o 

— 

2/ 

Os* 

3. 

17 

— 

0/ 05* 

— 

9/ 

— 

03* 

— 

13 

— 

— 

— 

2./ 

3o 

18 

10/ 

73* 7/ 

9/ 

133': 

— 

18/ 

IO4* 

Ir 

7/ 

7.S 

7/ 

44* 

73 

19 

125* 

14/ 15/ 

9,/ 

24 

1/ 

63* 

80* 

14/: 

8,/ 

24/ 

9/ 

15/ 

12, 

20 

12e* 

8/ i 10/ 

7/ 

0/ 

1/ 

— 

3/ 

43* 

7/ 3/ 

6/ 

5o 

21 

— 

0,, — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— — 

— 

5/: 

— 

— 

— 

— 

— 

5„ 

— 

— 

23 

— 

03- 0/ 

0/ 

— 

O3* 

0/: 

— 

1,, 

2/ 

2e 

24 

— 

— — 

— 

— 

O4* 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

125 

2. 10/ i 

II3*: 

11/: 

— 

23 

11, 

2s 

14, 

4„ 

6, 

34 

O4 

27 

5. 

4i 33 

3/i 

4o 

23 

25 

75 

O2 

3/: 

I5 

1/ 

Is 

64 

28 

3,! 

3/: 3, 

3o 4o 

— 

— 

24 

35 

u 

34 

2= 

1„ 

29 

— 

— — 

0« 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

bo 

— 

— 

30 

Oe 

'2.!   - 

— 

OJ 

— 

Is! 

7e! 

— 

2«! 

6. 

4/! 

o„ 

31 

— 

0«    - 

— 

0, 

3/:| 

2o 

O3 

1 

5e 

— 

3s 

— 

34* 

6« 

Součet 
SniDma 1 

102, 

123, 8Is 

50 3 

280e 

30,    50i 

114s 

545 

99, 

75, 

84, 

71s 

102 1 

Dnidesf. 
Regtg. 

21 

25 24 

21 

20 

12 

16 

19 

20 

17 

16 

23 

21 

19 

Měsíc 
Monat 

Dobern 
Dobranov 

(Lleblch) 

Dobrai-Gross 
Dobrá V. 

(Flacht) 

Dobříš 
Dobříš 

(Ealabza) 

Dobschic 
Dobšice 

(Edelbauen 

Dymokur 
Dymokury 

(Reimer) 

a 
0 

3 

í-jal 
Wo« 

Eisenstein 
Eisenstein 

(Hermann) 

Freudenhöhe 
I'reudenhöhe 

(Bergmann) 

Frimburg 
Na Frimburku 

(HeUer) 

Frühbuss 
Přibuzy 

(PetržUka) 

GäBsing 
Jeseň 

(Leyder) 

Geltschhäuser 
Gelč 

(Homolka) 

Georgsberg 
Ríp 

(Sohrock) 

Görsbach 
Gersbach 

(Pletsoh) 

Gottschau 
Kocov 

(Rfižlčka) 

Součet 
Somma 

454 

45, 

203 

464 

685 

773 

1833 

75, 

III3 

1174 

9O4 

574 

45^ 

69, 

51a 

UDidešC 

Regtg. 

18 

12 

9 

15 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

19 

18 

14 

10 

21 

18 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


3* 


'28 


Dešťoměrná zpráva za měsíc březen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat März 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Hlawno Kostel. 
Hlavno Kostel. 

(Mfllzer) 

Hlinsko 
Hlinsko 

(Rozvoda) 

Hochwald 
Hochwald 

(Schulz) 

Hohenelbe 
Vrchlabí 

(Kubryoht) 

Hohenfurt 
Brod Vyšší 

(Enelén) 

HoražJowic 
Horažďovice 

(Krause) 

a ag" 

Hracholusk 
Hracholusky 

(Štěpánek) 

Hurkenthal 
Hůrka 

(Blaschek) 

Inselthal 
Inselthal 

(Nlckerl) 

.2.2 s 

0 0 S 
III 

Jičín 
Jičín 

(Vaňaas) 

Jizbic 
Jizbice 

(Michálek) 

Jungbunzlau 
Boleslav MI. 

(gámal) 

'S" 

1 
2 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
In* 

mm 

mm 

1 
mm    ; 

1 
zum    i 

mm   t 

mm    ! 2, 

0,; — 

1 — 

3 

0/ 

95* 

64* 

0/ 

0,* 0/ 

6o* 

34* 

2o* 

3o* 

I4* 

2,* 

Is* 

4 

In* 

— 

5/ 

4o* 

2,- 

2,,- ll* 

lOo' 

lOo* 

O3* 

Ol* 

3s* 

— 

2s* 

5 

0,,* 

— 

o,* 

6,- 

3/ 

— 

— 

lOo* 

2e* 

43* 

3/ 

— 

— 

1/ 

6 

1. 

0,,* 

— 

i — 

3„- 

60* 

23* 

— 

— 

— 

— 

7 

— 

2, 

lo* 

2,- 

0,- 

— — 

4o* 

0.,- 

Os* 

— 

Oe" 

— 

— 

8 

— 

6, 

3,-; 

19„- 

— 

— 

I9 

0, 

— 

Oe* 

24*: 

Is 

24* 

— 

14 

9i 

0« 

1. 

2/ i 

160*: 

— 

— 

I5 

03 

— 

I4*: 

4s 

3, 

lo 

2,* 

4o 

10 ! 

1, 

24 

36, 

4„'i 

1. 

33 

lo 

25o 

18s 

27, 

124 

2e 

— 

24 

11 

7s 

— 

0., 

20, 

2O0 

25 

7o 

33 

45„ 

24, 

10, 

11.  ' 

1. 

11s*: 

2s 

12 

6., 

6, 

0,, 

11, 

10, 

2= 

— 

5i 

38„ 

14s*: 

lOo 

3, 

2s 

— 

4s 

13 

0, 

8, 

2.,- 

4, 

2«* 

1/: 

— 

U 

6o* 

W 

Is* 

5,*: 

1,* 

— 

Os 

14 

0, 

0: 

2.,' 

2,* 

1./ 

— 

0, 

60* 

1/ 

5„* 

2,*: 

lo* 

— 

Oe 

15 

— 

3,* 

Oa- 

lo* 

33* 

Ol* 

04* 

— 

2.*: 

— 

16 

!«• 

— 

0: 

3o' 

3o 

— 

3./ 

25* 

lo* 

2,* 

2/ 

2o* 

Oe* 

U" 

1/ 

17 

2«* 

1, 

— 

— 

— 

— 

l3* 

— 

0,* 

5s 

le* 

0,* 

3.* 

2o* 

18 

2.,- 

2/ 

9o 

— 

— 

34* 

23 

— 

Ó2* 

9/: 

2s 

1/ 

1/ 

lo* 

19 

0/ 

lo 

4„- 

14/ i 

o,*i 

9« 

19o* 

I64* 

Ho* 

9o* 

2s*: 

60*: 

7/ 

7s*: 

6o* 

20 

15./: 

I4* 

3o*i 

3„': 

— 

lo' 

7. 

5o* 

5/ 

— 

10s*: 

Ir* 

8e* 

5s* 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

4/ 

0/ 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1./ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

23 

1«* 

3„ 

5/ 

5e*: 

0, 

— 

0/ 

2o* 

Os* 

123*: 

4o* : 

— 

— 

lo 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oa* 

— 

— 

— 

— 

Os 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

4. 

— 

24 

9, 

— 

6., 

3,, 

2s 

14o* 

30,-: 

— 

64 

1, 

Ol* 

Ot 

27 

1t 

2b 

— 

7^ 

3;: 

3„ 

— 

1« 

6o*i 

11/: 

2s 

3« 

— 

— 

— 

28 

u 

O5 

3o 

1« 

2o 

— 

Is 

27o 

163 

— 

h 

2, 

— 

3o 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

Is 

— 

— 

3o* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

O3! 

— 

i> 

O5 

IO3 

1. 

lo* 

! 

— 

1   — 

— 

31 

3« 

— 

3, 

1- 

— 

li 

— 

19 

9o- 

0,*: 

lo 

5s 

!   6„ 

— 

4a  ' 

Součet 
Snmiiia 

54e 

39 1 

5O3 

I863 

51, 

389 

58 e 

544 

234o 

170, 

107,   89, 

41. 

44s 

47,  , 

Dni (lest 

Regtg. 

19 

11 

22 

20 

i  15 

i 

15 

12 

21 

22 

24 

20 

21 

19 

11 

22 

Měsíc 
Monat 

Sd So 

2 2.2 

1 

feil 

2-2| 

g|I 
was 

ca °3 

lli 

es  es cj 

Zafe'S 

aae 

1 

ca ca 

MM 

OQ   DQ Q 

=> 3-s 
ca 0 0 

aas. 

g 
'S 

CO 

"S ©'s 

a 

.Ho 

.all 

Bos 

Mbpg 
ja ja a 
0 0 ji 

0  0  53 

aaa 

^ ^ 'S 
CD a> 0 

aae 

áa« 

03 035- 

•2-2 = 
aaei 

1 

.2 2   1 

■■3 'S a 

aa-E 

Souce 
Somma 

269 

121, 

1234 

905 

205 1 

54, 

59, 

76, 

59, 

1 IO83 

37, 

i  86„ 

Í 

8I0 

50,! 

Dnideší. 

20 

10 

19 

25 

4? 

20 

17 

11 

18 

19 

23 

12 

18 

19 

18 

Regtg 

Prof. Di. r. J. Studnička. 


29 


Dešťoměrná zpráva za měsíc březen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat März 1888. 


Den mésice 
Monatstag 

Kallich 
Kalich 

(Langenauer 

Kaltenbach 
Nové Hutě 

(Sohnurpfeii) 

Kaltenberg 
Kaltenberk 

(Charvát) 

Kamaik a. d. M. 
Kamýk n. V. 

(Kořínek) 

Kamnitz-B., 
Kamenice Č. 

(Pompo) 

Kaplic 
Kaplice 

(Vokonn) 

Karlstein b.Svr. 
Karlstein u Svr, 

(Sohlmanek) 

Klattau 
Klatovy 

(Nešpor) 

Königswart 
Kinžwart 

(Starousohek) 

Kohoutow 
Kohoutov 

(Sohuplk) 

Kolín 
Kolín 
(Pot&ček) 

Kreuzbuche 
Kreuzbuche 

(Seidel) 

Krumau 
Krumlov 

(Fukarek) 

Kukus 
Kukus 

(Nenmann) 

Kulm b. Karb. 
Chlumec u Ch. 

(Procházka) 

1 

mm 

mm 
1/ 

nun 

14* 

mm 

mm 

mm 
04* 

mm 
O3* 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
1/ 

mm 

0/ 

mm 

2 

Os* 

— 

— 

3/ 

2x 

— 

0/ — 

0./ — 

5/ 

3 

35* 

25* 

15e- 

— 

14 

2/ 

13/ 

0/ 

1/ 

3/ 

1/ 

11/ 5/ 

0/ 

4 

15,- 

5/ 

173* 

2/ 

3o 

5/ 

11/ 

2/ 

0/ 

1/ 

1/ 

3„* 

1/ 

— 

2/ 

5 

I3* 

5o* 

12/ 

— 

44 

— 

8/ 

04* 

1/ 

— 

0/ 

3/ 

Os* 

3/ 

O«* 

6 

Oe* 

3/ 

I4s- 

— 

3o 

Oa* 

3/ 

1/ 

1/ 

— 

— 

0.* 

1/ 

0/ 

0/ 

7 

0/ 

1.* 

3/ 

— 

2o 

— 

5/ — 

— 

— 

1/ 

O4* 

— 

8 

1/: 

0.* 

19/ 

— 

3. 

— 

9/ — 

— 

24 

2/: 

— 

7/: 

1» 

9 

7o 

4.*: 

li/: 

— 

— 

— 

1/ 

— 

— 

— 

38 

11/: 

— 

09 

— 

10 

44 

33, 

16/: 

— 

20, 

0. 

21s 

59 

03 

— 

10. 

269 

03 

20s 

11, 

11 

— 

35,, 

22/: 

— 

— 

24 

16, 

Is 

5s! 

4o 

63 

15, 

7« 

89 

12 

— 

I85*:' 

2/ 

3o* 

5o 

— 

74 4s 

2s 

69 

6„ 

— 

— 

84 

13 

— 

7,* 

1/ 

— 

85 

— 

1/ 

1/ 

O9* 

— 

O9 

5/: 

— 

11/: 

1/ 

14 

2r 

0,* 

5/ 

6o* 

— 

— 

0/ 

6o* 

0/ 

— 

0/: 

44* 

— 

I4 

— 

15 

2/ 

0,* 

O4* 

— 

— 

— 

1/ 

— 

2/ 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

16 

0/ 

4,* 

— 

— 

— 

— 

0/ 

4/ 

1/ 

04* 

1/ 

04* 

— 

— 

2/ 

17 

— 

— 

2, 

— 

O5 

O5 

13 

— 

Oa* 2/ 

1/ 

— 

3, 

0/ 

18 

65- 

Os* 

13/: 

9/ 

4, 

— 

2, 

— 

3/ 

4/ 

2»* 

3/ 

— 

— 

3o* 

19 

18,- 

85* 

17/: 

— 

5, 

0, 

43 

3/ 

6/ 

8/ 

12/: 

lOs* 

15/ 

9t 

9/: 

20 

133* 

2x* 

14/ 

2/ 

104 

1/: 

3/: 

9/ 

43* 

7/ 

6/: 

7/: 

3/ 

I4 

11/: 

21 
22 
23 — 

04* 

lo 

— 

04 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

0,* 

— 

4/ 

— 

— 

7/: 

— 

— 2« 

43* 

— 

0/ 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

65 

— 

— 

— 

6i 

— 

— 

— 

11/: 

65 

2« 

2/: 

25 

3. 

34 

27 

25*: 

11»* 

3/ 

— 

— 

2, 

— 

14« 

3/: 

44 

2, 

1/: 

— 

09 

2e 

28 

I3 

9,*: 

— 

— 

— 

— 

— 

9/ 

6„ 

— 

lo 

1, 

Os 

I9 

— 

29 ! 

— 

I7*: 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

30 

3o! 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

2: 

— 

— 

— 

0.! 

— 

O3 

— 

31 

— 

1/ 

— 

lOo 

— 

— 

1/: 

— 

— 

2s 

4« 

3a 

6. 

0, 

08 

Součet 
i Snmma 

91, 

158 1 

2OI4 

36o 

84, 

16, 

124, 

63, 

60^ 

5O5 

74, 

129 e 

32, 

93 8 

784 

Ddí ileš(. 

Regtg.l 

20 

22 

21 

8 

15 

11 

23 

14 

19 

11 

20 

25 

10 

20 

19 

es*' 

._ tB 
V) s 
>e o 

EE 

n 

tts 
Wtqs 

I2 

_m .ta ,-^ 

22° 

& 0 

0 0 

-05 -OS^ 

-'1 
oK 

"S 0 — 

vos 

e 

III 

00? 

»00 »00 £ 

CU  O) Q 
I-5I-5B 

Ol  >  S) 

a os 
■2 2 = 

a   1 

C.P. 

il 

KW 

>O0 >0Q -.^ 

US" 
MM2. 

'»'03'«' 

all 
MňS 

3-gf 

a a a 
M W S 

U  0  a 

Součet 
Siimiiia 

63o 

52, 

484 

325 

62, 

403 

40, 

102 0 

1365 

544 

III9 

3I9 

593 

34, 

60e 

Ddí deší. 
Regtg. 

18 

11 

18 

18 

18 

13 

13 

21 

25 

22 

15 

17 

19 

14 

23 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


30 


Dešíoměrná zpráva za měsíc březen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat März 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kytín 
Kytín 

(Hofimann) 

Landstein 
Landštýn 

(Strohmajer) 

Langwiese 
Langwiese 

(Karásek; 

Laučeň 
Loučen 

(Strejček) 

Laun 
Louny 

(Kurz) 

Leitomyschl 
Litomyšl 

(Vajrauch) 

Lihějic 
Libějice 

(PllÄt) 

Lichtenau 
Lichkov 

(Sperling) 

Lis 
Líz 

(OUlern) 

Lobosic 
Lovosice 

(Hanamann) 

Medonost H. 
Medonost 

(WolO 

Michelsberg 
Michalovice 

(Tül) 

Mies 
Stříhro 

(Tebonszkj) 

Milčín 
Milčín 

(TiBohler) 

1- 

Moldautein 
Vltavotýn 

(Sakař) 

1 

mm 

mm 

0/ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

0/ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

IWTW 

mm 

mm 

2 

2h* 

— 

— 

— 1,* 

Ol* 

— 

3 

3/ 

3o* 

3,* 

3e 

lo* 

ll* 

— 

— 

25* 

0/ 

25* 

0,* 

0,* 

44* 

0/ 

4 

2o* 

0,* 

O4 

O4* 

2e* 

0,* 

1.* 

4o* 

— 

2,* 

6s* 

2,* 

2a* 

2,* 

5 

" — 

3,,' 

lo* 

0, 2,* 

— 

7s* 

24* 

— 

— 

ll* 

1,' 

— 

— 

6 

— 

lo* 

li* 

— — 

— 

1/ 

— 

— 

— 

03* 

0/ 

— 

7 

— 

1,* 

lo* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ol* 

— 

ll* 

— 

8 

— 

lo* 

2.,* 

o„ 25 

— 

12o* 

Os* 

— 

Os 

0,* 

2. 

4s* 

— 

9 

— 

2/ 

5« 

— 23 

— 

27o 

— 

Ol 

0, 

0, 

— 

— 

10 

— 

2,* 

12., 

7» 73 

— 

14o 

3o 

19 

4i 

3s 

1« 

lo*: 

I3 

11 

— 

3, 

6,, 

60 

2s 

4^ 

— 

27„ 

60 

43 

^2 

60 

3„ 

I3 

12 

— 

io„ 

7, 

3s 

4s 

— 

— 

11s 

6. 

73 

65 

3s 

6. 

13 

— 

6o* 

3«* 

I5*; 

25* i 

8: 

— 

I4 

ll 

Is* 

4, 

Os* 

0„* 

14 

— 

2,* 

1/ 

— 

— 

3.* 

23* 

4i 

Os* 

— 

2, 

Os- 

I4*: 

0.* 

Oa* 

15 

w 

0/ 

lo* 

— 

— 

0,* 

— 

— 

— 

— 

— 

la* 

1/ 

lo* 

I3* 

16 

2«* 

0. 

3, 

2s* 

— 

I4 

— 

5.* 

25* 

I9* 

2s* 

3n* 

2i* 

0,- 

17 

2o* 

0/ 

3. 

— 

W 

— 

2o* 

— 

2o 

lo 

0/ 

03* 

" — 

— 

18 

4„- 

— 

2o* 

6, 

4r* 

0« 

ll 

— 

Is 

— 

3,' 

3s* 

I4*; 

I4 

1, 

19 

5o* 

T,: 

74 

12, 

14s* 

9o': 

40/ 

— 

10s* 

llo* 

11 e* 

73* 

11,* 

11.* 

lOs* 

20 

2n* 

lOo* 

2,, 

Is 

7/ 

35*: 

2s* 

4- 

4.; 

83 

63* 

5„* 

3.* 

5.* 

4s* 

21 

— 

— 

0.* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-   — 

Ol* 

— 

— 

— 

22 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

81 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

2.,* 

0, 

K 

— 

II4*: 

— 

— 

— 

0/ 

Os*: 

— 

— 

0,* 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4i 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

3, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

2.,' 

34 

3, 

— 

— 

34 

93 

Is 

4i 

12s* 

8, 

4s 

— 

27 

4o- 

1t 

2e* 

1. 

2o 

— 

2O0 

— 

4s 

— 

Is 

5/ 

80 

0„ 

3t 

28 

2,,! 

— 

0, 

— 

24 

Oa 

34 

4s 

— 

4. 

I4 

3t 

4o 

I9 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— 

25 

30 

— 

— 

24 

5, 

— 

— 

— 

— 

5o! 

I4 

— ! 

Ol! 

— 

— 

Ol 

31 

— 

3, 

2o*i 

lo 

Ol 

3s 

— 

2, 

2, 

35 

0, 8,- 

5, 

Součet 
Samma 

29« 

53, 

71, 

695 

45, 

59, 

78, 

130, 

744 

49i 

62. 

70, 

584 

57, 

40, 

Dni iúí 
Regtg. 

11 

19 

24 

17 

12 

18 

11 

15 

16 

15 

20 

26 

17 

20 

15 

._ rt 
CO e 

«55  o 

d 

-< 3 

6 o 

öQ  CO -; 
O  O ^ 

es > 'S 
03 o © 

o o s 
MM« 

3 'S 

0  3"» 

MMS 

3 3 g 
3 30 
WM& 

03  u 

'SS 

3^5 

0 

Moe 

^ > 

° 0-3- 

^ > a 

§■22 

0 

03  03 .?, 

•^1 

>!Z3>CQ 

531 

.2§ 

0  0£ 

33a 

'S"« 

3  3 a" 
03  03  fe 

r1  H  a. 

33a 

.2.SI 

33š 

Q 
H 3 

33ď 

Součet 
Samma 

74„ 

18= 

48, 

573 

39 8 

141 0 

56 e 

51, 

67, 

44s 

104o 

45e 

134j 

43s 

753 

DDideSf. 
ßegtg. 

20 

18 

14 

17 

17 

16 

13 

16 

19 

18 

20 

15 

25 

17 

20 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


31 


Dešťoměrná zpráva za měsíc březen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat März 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Náwes 
Náves 

(MaSek) 

Nekmíř 
Nekmiř 

(Baner) 

Nepomuk 
Nepomuk 

(Stopka) 

Neuhaus 
Hradec Jindř. 

(Sohobl) 

Neuhäusel 
Nové Domy 

(Nefltler) 

Neuhof b.Béch. 
Nový Dvůr 

(Nelser) 

Neustadt 
Neustadt 

(Plaoher) 

Neustadtel 
Neustadtel 

(Kluch) 

Neuwelt 
Nový Svět 

(Jend) 

Neuwiese 
Neuwiese 

(Bartel) 

Olbersdorf 
Olbersdorf 

(Böhm) 

Osserhütte 
Osserhütte 

(Schweiger) 

0 OÍS 

Pardubic 
Pardubice 

(SoTa) 

Petrowic 
Petro vice 

(Barth) 

1 

mm 

mm 

mm 

mm 

Tr^TT^ 

mm 

mm 
O3* 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

2 

— 

— 

— 7s* 

104* 0/ 

O3- 

0/ 3 

0,- 0/ 

Os* 

53* 

0/ 

9/ 

15/ 

16/ 

lOe* 

7/ 

7/ 

3/ 

1. 

0/ 

4 

2s* 

So- 

3o* 

Os* 

4e* 

l4* 

2/ 

8/ 

4/ 

2/ 

1/ 

6/ 

O4* 

2o 

0/ 

5 

— 

or 

0/ 

le* 

2/ li* 

4/ 

18/ 

4o* 

4/ 

4/ I3 

0/ 

6 

— 

— 

— 

— 

4/ 

le* 

— 

ll3* 

9s* 

Is* 

2/ 

15/ 

2,* 

0/ 

7 

23 

— 

0/ 

— 

2o* 

— 

0/ 

— 

3/ 

1/ 

O4* 

184* 

— 

— 

8 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15/ 

6/ 

10/ 

6/ 

— 

2, 

— 

9 

25 

— 

— 

I3*: 

1. 

Is 

0/ 

73* 

16." 

12, 

8« 

17/ 

3/ 

3o 

— 

10 

— 

— 

2, 

Os 

34 

O3 

14/ 

5/ 

403*: 

17o 

7e 

29, 

3/ 

12e 

Os- 

11 

23 

5o 

3. 

Ox 

63 

2, 

124*: 

5o* 

25, 

21. 

12. 

35« 

0/ 

63 

lo 

12 

14 

85 

Ö9 

Os 

— 

5r 

64 

74* 

74 

lOo* 

6e 

27 e 

9/ 

5« 

1. 

13 

0/ 

— 

Ir*: 

Oe- 

— 

Os 

14s*: 

5/ 

6/: 

2/ 

2/ 

6/: 

Ot 

Oe 

14 

— 

— 

1,* 

1/i 

04* 

— 

1«* 

4s* 

Os' 

llo* 

5s* 

2s* 

— 

Os 

0/ 

15 

1. 

— 

0/ 

— 

2,* 

— 

I5* 

— 

— 

— 

Ot* 

3,' 

2/ 

16 

le* 

4e* 

3s- 

Os 

24* 

W 

— 

— 

— 

0.- 

— 

2/ 

I4 

2/ 

17 

0/ 

— 

— 

Ox 

— 

4„*: 

— 

— 

Is* 

0/ 

I4' 

O3* 

— 

Os 

0/ 

18 

15* 

— 

O3 

— 

15* 

2„ 

4s* 

— 

12/ 

7/ 

6/ 

— 

— 

I4 

0, 

19 

2,* 

10/ 

80* 

73*: 

4s- 

13s* 

19s*: 

— 

le* 

8/: 

lOe- 

84' 

— 

10, 

9e- 

20 

w 

2o* 

73 

3o- 

v: 

I4* 

lOo' 

2/: 

4/: 

2, 

3/ 

12/: 

42 

3/ 

21 

2s* 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

1/ 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe* 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

2o*: 

0/ 

26/ 

6/: 

4/ 

3/ 

— 

2/ 

2s 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

3= 

— 

II3 

— 

6/ 

33 

4s 

62 

3o*: 

3i 

le 

28„': 

— 

— 

6. 

27 

2. 

19o 

60 

1, 

04 

— 

0, 

— 

4/: 

2/ 

Oe 

15, 

le 

2s 

1. 

28 

Os! 

35 

5. 

— 

3o 

le 

— 

4o 

.% 

O9 

Oe 

32, 

0, 

O4 

0,! 

29 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

34 

— 

U 

30 

— 

— 

— 

0, 

— 

5o 

— 

— 

O3 

1. 

4/: 

— 

0, 

81 

le 

— 

O7 

5s 

— 

3i 

Is 

12o 

3e 

— 

4s 

3,-: 

— 

Is 

4. 

Součet 
Summi 

37e 

54, 

55, 

30, 

58o 

52, 

108, 

142 5 

206„ 

130, 

104, 

280i 

47, 

62,. 

38, 

Düiiesf. 

Regtg. 

19 

8 

19 

16 

17 

17 

22 

16 

22 

23 

24 

24 

15 

19 

21 

Měsíc 
Monat 

Maader 
Mádr 

(Öada) 

Machendorf 
Machendorf 

(May) 

Mändryk 
Mendryka 

(Macek) 

Marschendorf 
Maršov 

(Steljjerhof) 

Marschgrafen 
Maškrov 

(Popp) 

Maschau 
Mašov 

(Makas) 

Městec Woj. 
Městec Voj. 

(Demuth) 

Millau 
Mllovy 

Mileschau 
Milešov 

(Matouäek) 

Mireschowic 
Mirešovice 

(Beer) 

Mladějowic 
Mladějovice 

(Almesberger) 

Modlín 
Modlín 

(štipek) 

Morau-Ober 
Morava H. 

(Adámek) 

m      ta 

^ .^ 0 

3 S a 

Nepomukb.Klenč 
Nepomuk uKlenč 

(Voknrka) 

Součet 
Samma 

261, 

117, 

52, 

1523 

50, 

685 

152o 

64, 

49s 

«, 

41. 

62, 

217, 

83, 

180, 

Dsi liest. 
Regtg. 

22 

22 

23 

22 

22 

17 

16 

1 

16 

14 

14 

21 

17 

19 

24 

17 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


32 


Dešťoměrná zpráva za měsíc březen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat März 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Petschau 
Bečov 

(ünger) 

Pilgram 
Pelhřimov 

(Holleoda 

a „'S 
ESS 

Písek 
Písek 

(Tonner) 

Plass 
Plasy 

(Holeöek) 

Ploschkowic 
Ploškovice 

(PalmBtelu) 

Ponéschic 
Poněšice 

(Kroh) 

Prag 
Praha 

(StudnI6ka) 

Příbram 
Příbram 

(Lang) 

Proseč 
Proseč 

(žaak) 

Pürglitz 
Křivoklát 

(Buok) 

.a.S 1 

Rabenstein 
Rabštein 

(Bayer) 

Rakonitz 
Rakovník 

(Faboun) 

Reichenberg 
Liberec 

(Wallor) 

1 

mm 

mm 

n:^řii 

mm 

mm 

mm 

mm 

0/ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

2 

— 

2,,- 

— — — 

— 

— 

— 

0/ 3 

Ss' 

24- 

0,* 

0.* 

— 

K' 

04* 

2o* 

— 

4o* 

2o* 

4s- 

1, 

1/ 

6/ 

4 

4/ 

— 

0/ 

1/ 

4,* 

Os- 

2e- 

Is* 

3«* 

1„* 

li* 

9/ 

33 

04* 

I9' 

5 

Os* 

14* 

Os* 

04- 

— 

— 

Os* 

Os* 

— 

Os* 

— 

24s* 

li 

0/ 

6/ 

6 

'  0,* — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-^ 

lOs* 

Oe 

— 

0/ 

7 

— — 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

24/ 

_ 

— 

— 

8 

23* 

4,- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Is* 

— 

30/ 

— 

— 

Is 

9 

! v: 

lo 

— 

— 

— 

13 

— 

03 

— 

3, 

O4 

4s* 

— 

Ol 

6, 

10 

4s 

3o 

04 

Is 

— 

14 

O3 

— 

2s 

6s 

— 

52/: 

— 

— 

6. 

11 

IO3 

3s 

10, 

0« 

2„ 

5e 

0^ 

Oe 

3, 

1« 

Is 

67„-: 

24 

Os 

60 

1  12 

64*: 

7o 

5, 

64 

3o 

4« 

3, 

4i 

lis 

— 

3s 

33/: 

2, 

Ol 

7, 

13 

Is* 

— 

0, 

24-: 

3s*: 

— 

1« 

O3 

— 

2« 

— 

16s* 

03 

0.* 

14 

ll* 

I5 

— 

W 

— 

14* 

0.,- 

0, 

— 

— 

0. 

15o* 

O4 

04* 

3s* 

15 

Os' 04* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2/ 

O4* 

7/ 

3s 

Os* 

— 

16 

64* 

— 

3o* 

2,- 

4e 

13* 

— 

1/ 

— 

— 

3s* 

2s 

— 

2/ 

O4* 

17 

— 

— 

— 

Os 

— 

lo* 

O3*: 

2, 

3o* 

— 

Os 

— 

Ot* 

Is* 

18 

8/ 

— 

0/ 

O3 

— 

0/ 

O3 

2o 

— 

— 

0/ 

3/ 

3^ 

2s 

14/: 

19 

10,- 

10,,- : 

7/ 

11,- 

12,* 

12»- 

11,* 

14o 

7s* 

8.*: 

12„- 

17/ 

9^ 

12/ 

12/: 

20 

6.' 

Vi 

5o* 

6e' 

5o- 

9, 

5s* 

— 

9,* 

24*: 

7/ 

24«- 

11. 

93* 

4/: 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8/ 

— 

— 

— 

23 

— 

1t 

— 

— 

— 

Is* 

— 

Is 

— 

3e* 

Os* 

— 

— 

— 

4/ 

24 

— 

— 

' — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

11/: 

— 

12« 

5i 

6i': 

23 

— 

2, 

— 

— 

5. 

8/ 

3s 

24 

33 

27 

5/: 

— 

»6 

I5 

7s 

— 

3e 

O4 

9s 

lo 

2s 

31/ 

2: 

Is 

2e 

28 

04 

— 

23 

h 

3s 

15 

0« 

I4 

— 

— 

2s 

29/ 

33 

2,1 

2, 

29  ,  Ol 

le 2, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2/ 

0: 

— 

— 

30 — — 

— 

lo 

— 

1«! 

— 

— — 

Os 

— 

— ! 

31 

— 

7/i 

Os 

24 

— 

4, 

3« 

24 

— 

2, 

7/ 

Os 

I9 

4s 

Součet 
Snmma 

94, 

55„ 

56, 

49s 

524 

454 

382 

393 

54o 

40, 

48s 

438, 

51, 

39 8 

98, 

Dni dešt. 

Regtg. 

20 

14 

16 

18 

10 

16 

16 

18 

9 

13 

16 

24 

18 

19 

21 

Měsíc 
Monat 

Nenhäuseln 
Neahäuseln 

(Oafgo) 

Neuhütte 
Neuhütte 

(Neumann) 

Nenscbloss b. Saat 
Nový Hrad 

(Zlrkl) 

Nezdic 
Nezdice 

(Walmann) 

Obisch 
Obíš 

(Arnoät) 

Oemau 
Soběnov 

(Příhoda) 

Osek b. Kněz. 
Osek u Kněz. 

(šlma) 

Ossegg 
Osek 

(Pfitznor) 

Paseka 
Paseky 

(Jablonský) 

Paseka b. Pros. 
Paseka u Pros. 

(Paďonr) 

Pelestrow 
Pelestrov 

(RoBBlaw) 

Philippsberg 
Filipov 

(Kalkant) 

Pičkowic 
Býčkovice 

(Jobantzke) 

Plöckenstein 
Plöckenstein 

(KopHwa) 

Podmoklic    1 
Podmoklice 

(Koudelka) 

Součet 
Summa 

82o 

1444 

45, 

47, 

32« 

28« 

71s 

69^ 

47o 

57, 

563 

363 

40s 

161, 

82, 

M töi 
Regtg. 

17 

24 

12 

13 

11 

15 

18 

16 

16 

19 

12 

16 

11 

19 

16 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


33 


Dešfoměrná zpráva za měsíc březen 1888. 
Ombrometrischer Bericht fůr den Monat März 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Reitzenhain 
Reitzenhain 

(Schmidt) 

Richenburg 
Richenburk 

(Veverka) 

Röhrsdorf 
Röhrsdorf 

(Ducke) 

Rokytnic 
Rokytnice 

(Ezer) 

? 
0 0 á. 

Rosenberg 
Rožmberk 

(Richter) 

Rosic 
Rosice 

(Šťastný) 

RothenhauB 
Hrádek Červ. 

(Sachs) 

Rudolfsthal 
Rudolfsthal 

(Krámský) 

Rumburg 
Rumburk 

(Lenk) 

Ruppau 
Roup 0 v 

(Lntz) 

Salmthal 
Salmthal 

(Peter) 

Sehattava 
Satava 

(Amort) 

Schlosswald 
Schlosswald 

(Hlavsa) 

Schneeberg 
Sněžník 

(Linhart) 

1 
2 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1  mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm . 03- le* 

Or' Oa* 3 

2,,' 

7.* 

IO3* 

— 

Os* 

O4* 

4.* 

9.,* 

7^ 

3a* 

74* 

la* 

lo* 

4s* 

4 

4s' 

3.* 

24* 

5o- 

1.* 

3e* 

Is* 

4o* 

4,' 

I4 

I4* 

10,- 

35* 

13„' 

10,* 

5 

3s* 

2o* 

2,* 

55* 

— 

— 

— 

2.* 

5s* 

5: 

O5* 

83* 

IO4* 

60* 

5.,* 

6 

0/ 

— 

3=* 

— 

Os* 

Or* 

— 

— 

0.* 

Ot 

— 

8s* 

3e* 

85* 

I4* 

7 

0.,' 

O3* 

1.* 

1/ 

— 

— 

— 

— 

3o* 

O5 

Os* 

le* 

la* 

lo' 

— 

8 

44* 

23- 

4e 

7o* 

23 

— 

I4 

0. 

19,,* 

25 

— 

12.* 

— 

03* 

— 

9 

Os* 

2/1 

13«-: 

lis* 

I4 

— 

3. 

3, 

144' 

74 

— 

10,* 

— 

— 

O3 

10 

2» 

83 

30^ 

385 

2s 

24 

63 

2. 

22,-: 

27, 

2o 

9s* 

18s 

IIa- 

Oe 

11 

3o 

2= 

134 

18, 

Os 

80 

4e 

60 

8., 

133 

I3 

165*: 

34 

4o* 

lo 

12 

Ir 

5t 

75 

12, 

I4 

6. 

4. 

09 

IO5 

6a 

3o 

17,' 

la 

2/ 

Or 

13 

4, 

0, 

2s* 

2s 

le 

Oe 

1^ 

U'\ 

5o' 

3s 

— 

45* 

— 

2s* 

Oe* 

14 

1/ 

2,- 

0/ 

5« 

— 

— 

I5* 

0/i 

Is* 

u 

4a* 

34* 

— 

lo* 

9e* 

15 

0, 

— 

— 

— 

1. 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

2o* 

— 

— 

— 

16 

— 

4„* 

— 

— 

43* 

0.' 

25* 

0,- 

0. 

23* 

Os* 

oř 

0.* 

— 

17 

— 

0.' 

0,- 

— 

— 

— 

— 

23* 

Is 

— 

O9* 

— 

— 

— 

18 

2/ 

23* 

12« 

1. 

— 

O5 

80* 

4o* 

43 

l4* 

76* 

— 

— 

3o* 

19 

12o 

9e* 

60*: 

4s-i 

4/ 

8a* 

12o* 

4.,*: 

105 

7s* 

164* 

34* 

95* 

6a* 

20 

11.- 

I4 

55*: 

3. 

3s*: 

3o* 

4/ 

2a* 

2. 

135 

2a* 

2i* 

Ir* 

12/ 

21 

— 

— 

0.* 

1« 

— 

— 

0/ 

% 

O4* 

— 

04* 

— 

— 

22 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

03 

— 

0:* 

28 

— 

63*: 

2,* 

llo 

— 

— 

2s* 

— 

6a*: 

3s 

— 

— 

— 

O4* 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oa 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

— 

26 

— 

— 

3o 

— 

— 

2, 

— 

34 

10%: 

— 

10, 

133*: 

— 

3s* 

4e 

27 

O4 

— 

1« 

— 

— 

23* 

2e*i 

4i*: 

4o 

24 

1,* 

O3 

le* 

I7 

28 

— 

1, 

u 

— 

— 

— 

— 

Os 

43 

3o 

4i 

— 

4s*: 

25 

25 

29 

Os 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4e 

— 

— 

lo 

— 

30 

— 

— 

05 

— 

— 

— 

— 

19! 

0.* 

lo 

— 

U! 

— 

— 

— 

31 

— 

O4 

35   - 

64 

— 

— 

05 

— 

— 

14 

3s* 

0,- 

2o 

4a 

Součet 
Smnma 

49, 

54o 

125 1 

152e 

32e 

36, 

43, 

64,- 

1433 

I2O0  52, 

161, 

533 

74e 

70e 

Dni deší. 
Regtg. 

18 

17 

25 

15 

15 

11 

15 

19 

24 

23 

18 

23 

17 

21 

18 

Měsíc 
Monat 

Polic 
Police 

(John) 

Politz-Ober 
Páleč Horní 

(Kachler) 

Přerow-Alt 
Přerov Starý 

(Walter) 

Prorub 
Proruby 

(Kabelka) 

Psář 
Psáře 

(Werner) 

Rapic 
Rapice 

(Zima) 

Reinwiese 
Reinwiese 

(Teuschel) 

Rezek Forst. 
Rezek mysl. 

(Svoboda) 

Riesenhain 
Riesenhain 

(Vorrelth) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Zlenett) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Bntta) 

Rudolfi Jag. H. 
Rudolfi mysl. 

(Werner) 

Sandau 
Zandov 

(Stolle) 

Sattel 
Sedloňov 

(Bohutlnský) 

Schöninger 
Klet 

(Krbečok) 

součet 
Snmnia  ' ^ 6 

49, 

55^ 

129, 

453 

35, 

77, 

55i 

230j 

57, 

5I5 

61, 

66, 

136, 

20, 

Mtóí\     .Q 

17 

16 

24 

22 

13 

19 

14 

17 

17 

19 

16 

17 

25 

9 

Regtg.. i 

1 

1 

1 

Proí. Dr. F. J. Studnička, 


34 


Dešťoměrná zpráva za měsíc březen 1888. 
Ombrometrischer Bericht fíir den Monat März 1888. 


Den měsíce 
Nlonatstag 

Schwabín-Zbir. 
Švabín u Zbir. 

(Vaněk) 

Schwarzbach 
Schwarzbach 

(Balllng) 

Sedl 
Sedlo 

(Klssol) 

Skalic B. 
Skalice C. 

(Valenta) 

Soběslau 
Soběslav 

(Kukla) 

Sofienschloss 
Sofienschloss 

(Roller) 

Stěchowic 
Štěchovice 

(Paur) 

Stefanshöhe 
Štěpánka 

(Voto6ek) 

Storn 
Storn 

(štipek) 

Stubenbach 
Prášily 

(Bělohlávek) 

Subschitz 
Zubčice 

(HAgek) 

Světlá b. Rch. 
Světlá u Lib. 

(Sluka) 

Tábor 
Tál)or 

(Bromlldko) 

Taus 
Domažlice 

(Wobor) 

1 

•^ -:- 1 

03 os- ; 

Hí-C ; 

1 

mm 

mm 

0,- 

mm 

mm 

mm 

mm 

ir 

mm 

mm 

mm 

Os* 

mm 
O4* 

mm 

Is' 

mm 

mm 

mm 

mm    j 

2 

— 

— 

— 

Oe* 

— 

02* — 3 

4e* 

2," 

I3' 

4/ 

0/ 

— 

04* 

3=* 

2„* 

7o* 

Os* 

6/ 

l5* 

2o* 

3/ 

4 

8t* 

1.* 

Os* 

4i* 

3/ 

2e* 

4e* 

3o* 

5/ 

l4* 

25* 

— 

5.* 

5o* 

5 

— 

2x- 

1.' 

23- 

li* 

Oa* 

o^' 

2i* 

5o* 

8s* 

l5* 

84* I5* 

— 

6 

3,' 

— 

— 

— 

I5* 

0,* 

5e* 

3o* 

ISs* 

Oe* 

— 24* 

4,* 

7 

— 

— 

— 

03* 

— 

— 

— 

5/ 

1.," 

5s- 

— 

1,* — 

Is* 

8 

li' 

— 4i-: 

— 

— 

— 

4/ 

W 

1/ 

— 

7/ — 

— 

9 

— 

— 

— 

43 

— 

0.,* 

— 

Ol 

3I5*: 

le*: 

— 

4.* 

O5 

i3o*:í 

10 

Oe 

4., 

I2 

16, 

u 

— 

38, 

35o-; 

46, 

— 

353 7o 

43 

11 

5, 

73 85 

3„* 

05 

16= 

25o*i 

460*: 

— 

2O4 60 

85 

1  12 

7, 

6, 

12« 

84 

8e 

— 

3, 

20, 

7o* 

34o*: 

le 

11., 

llo 

4s 

8e 

13 

1,* 

4« 

— 

1.* 

0/: 

0,* 

— 

43* 

2s* 

11 2* 

Oe* 

2, 35* 

5s* 

14 

— 

— 

— 

Oe' 

0/ 

— 

Ol* 

24* 

4„^ 

le* 

— 

3/ 

1. 

— 

le* 

15 

3,- 

— 

lo* 

— 

— 

0,* 

— 

5o* 

44* 

— 

la* 

1.* 

— 

16 

46* 

— 

2/ 

Ol* 

— 

0/ 

24* 

3/ 

80 

I4 

24* 

— 

3/ 

49* 

17 

24- 

— 

1.- 

2,* 

24*: 

— 

04' 

0.,- 

— 

0, 

— 

3,,* 

— 

— 

Os* 

18 

1/: 

— 

Os- 

9i 

0. 

lo 

5^ 

— 

Oo* 

— 

123* 

2/ 

li 

4o* 

19 

?»• 

7o* 

le* 

60* 

9i*i 

13/ 

9e- 

60* 

9o* 

83* 

163* 

123*: 

82* 

94* 

— 

20 
21 
22 

85* 

— 

— 

1.*: 

6/ 

54' 

3^* 

17= 

7o* 

2s* 

3s* 

44* 

4i* 

Oe* 

173* 

0,* 

, 

0. 

23 

2|- 

— 

— 

44*: 

— 

3o* 

O5 

4/ 

— 

O3* 

Is* 

4o/ 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

03* 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— — 

— 

26 

8, 

— 

2t 

ii 

— 

— 

3, 

— 

iSo*: 

14„ 

— 

5»*: 

3s 

17. 

i2o*: 

27 

04 

02 

2o 

4. 

3s 

2,,*: 

O5 

5«*: 

i5„*: 

14.,*: 

Is 

3i*: 

— 

80 

54*! 

28 

3, 

— 

2. 

lo 

li 

1, 

I5! 

— 

30o*: 

27o 

15 

33 

24 

10, 

02 

29 

— — 

— 

I4 

■ — • 

— 

— 

1« 

23 

— 

I4 

— 

— 

30 

— 

2, 

O5 

0. 

— 

— 9,,! 

2.,* 

2o 

— 

ij 

— 

I2 

— 

31 

— 

2o': 

2o 

— 

7b 

3e*: 

— 

lo*: 

3o' 

5«*: 

— 

63* 

7= 

Os 

— 

Součet 
Summa 

77» 

473 

34o 

80, 

49, 

42, 

29, 

16I4 

212, 

272, 

343 

163, 

464 

863 

102, 

Regtg. 

18 

13 

15 

20 

15 

15 

17 

21 

23  . 

26 

13 

23 

13 

18 

18 

0+' 

._ ta 

SE 

,1.9 2 

CD  OQ  0 

111 
ojajS 

ojxsja 

^ > 

0 Oí^ 

'S "3 

-g-gs 

a a 

m 

OJ  OJ  0 

taccS 

os  03Í 

mojí 

0 03 

3 s a 
ojojS 

.H.ai 

lil 

"o o*S 
03 asi 

6D 

oshmB 

0 0 

Tsns 
oa co 0 

dli 

Součet 
Samma 

42^ 

15, 

67, 

1223 

659 

262o 

3IO3 

765 

65 c, 

72i 

34, 

953 

53, 

599 

65« 

Doid^L 

Regtg. 

12 

9 

17 

18 

10 

20 

22 

22 

19 

23 

14 

22 

24 

18 

20 

Prot Dr. F. J. Studnička. 


35 


Dešťoměrná zpráva za měsíc březen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat März 1888. 


■ä 

QJ  0 

t^ 

-ajn 

CO *4^ 

lil 

aa-s. 

0 0 _, 

Cm 

111 

00g 

'3*3 "3 

.*j -fca 'S 
>aQ xn  m 

11 

'S *<!> a 

lll 

:0 :0 

a a 
lll 

Q^ 

Ěob 

0 0 «• 

^Ěé 

ňS& 

PP^ 

HHfe 

^^s 

^^ä 

řep?! 

^>«l 

^i^ä 

^-&5 

^^3 

-• 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 — 

— 

0«* 

— 

— 

I4 

— 

— 

— — 

2 

Ol* 

— 

— 

— 

— 

03* 

— 

— 

— 

Os* 

6/ 

3 

1/ 

0.* 

2„* 

1/ 

lo* 

73* 

2o 

— 4s' 

lo* 

4b* 

3,' 

4s* 

3ö* 

4 

1/ 

— 

4=- 

26* 

Os* 

I3* 

1« 

6o* 

5o* 

2O0* 

2o* 

Is* 

Ir* 

2e* 

lo* 

5 

!«• 

— 

— 

— 

— 

43* 

4s 

— 

l3* 

Is* 

K 

Is* 

4e* 

2e* 

Is* 

6 

— 

— 

— 

10/ 

— 2e 

— — 

— 

3s* 

K 

34* 

7 

— 

— 

— 

0/ 

0./ 64 

— 

3o*: 

— 

— 

le* 

04* 

— 

— 

8 

O3 

4s 

— 

W 

— 

4„ 

24 

— 

lOo 

23 

— 

I4* 

3o/: 

4o* 

0, 

9 

Os 

Ir 

— 

ÖS* 

I3 

2. 

2s 

— 

3, 

0, 

2s 

Os*: 

3. 

5„* 

0, 

10 

— 

3o 

— 

18e 

— 

13s 

34 

7s 

10, 

4, 

4e 

16s 

174 

35„*: 

— 

11 

3, 

2o 

2o 

263 

I4 

II4 

8- 

— 

9: 

5^ 

Is 

180 

12o 

20„ 

4o 

12 

4, 

4. 

45 

43 

60 

7o 

64* 

— 

— 

— 

io„*i 

15o 

12s*: 

— 

3s* 

13 

Oa 

— 

— 

0«* 

— 

I4 

2s* 

— 

9i* 

0./ 

Is* 

3t* 

2,* 

7o* 

— 

14 

— 

le* 

— 

Os* 

— 

I3*; 

2s* 

:   — 

— ■ 

2.*: 

I4*: 

5.* 

54* 

64 

— 

15 

Os- 

— 

— 

— 

— 

— 

4e* 

— 

0,* 

2. 

4s* 

— 

1«* 

O4* 

16 

lo* 

0., 

4o* 

— 

2o' 

— 

— , 

6,- 

— 

Is* 

I5 

— 

Os* 

— 

O3* 

17 

Os* 

Ol 

— 2i 

3e* 

— 

— 

8„*: 

2.* 

— 

— 

I4* 

— 

— 

18 

3,* 

05 

25 

2i 

6, 

24 

4s* 

— 

4s* 

— 

2e* 

3o 

5o 

9s* 

19 

20.,* 

8e* 

9o* 

^ 

84*: 

13.*: 

2o 

— 

133*: 

14s* 

143* 

lOo* 

23*: 

7s* 

5o* 

20 

8s* 

29* 

80* 

— 

io„ 

23 

33 

— 

— 

1. 

— 

2s* 

7o*: 

6„* 

21 

— 

— 

— 

Os* 

— 

— 

— 

— 

— 

-— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

7o* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

0/ 

I2 

— 

10s* 

— 

3o*; 

3„ 

Oe* 

4r 

— 

— 

9i*: 

O4* 

Is* 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

3, 

— 

_ 

— 

— 

^- 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2s 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

3s 

— 

7o 

— 

4s 

73 

34 

5o 

13,*: 

4, 

— 

— 

— 

— 

34 

27 

I3 

le 

— 

— 

— 

23 

4. 

— 

2e 

24 

Hb*! 

25„* 

0. 

7s* 

Is* 

28 

4o 

I4 

lü 

— 

2o! 

I5 

24 

2s 

— 

2: 

10c 

10s 

0, 

Oe* 

23 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2, 

— 

O3 

— 

— 

«s 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

1,! 

— 

1« 

— 

-! 

43! 

O3 

— 

— 

— 

— 

31 

2o 

5o 

5o 

— 

3, 

I2 

I4 

93 

5s 

3o 

— i  — 

2o 

— 

Součet 

Summa 

59 e 

394 

495 

81. 

43, 

984 

8O2 

383 

105^ 

91, 

Vis 

136, 

919 

122o 

44s 

Dnideší. 

20 

16 

11 

14 

14 

20 

9.^ 

9 

15 

21 

16 

19 

20 

18 

16 

Regtg. 

w'-: 

m s 

>« o 

ES 

>tH »i-t   SB 

■*^ -^^ tt 

>M >5q •-:> 
OJ a) g. 

Ol 

äs». 

2§? 
.0:3 a 

03 02» 

03CQĚÍ 

-^ a, 

0 0 t 

a S-g 

Ig 
= a-s 

N 

M  CO  2 

.8 'S! 

a 

Jal 

HH 

Součet 

Somma 

67, 

78a 

50, 

13s 76, 

375 

39o 

78s 

lOV, 

35, 

73, 

Vis 

116s 

37 e 

Dnidešf. 

20 

16 

15 

17 

19 

14 

9 

23 

21 

13 

8 

16 

25 

13 

Regtg. 

1 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


36 


Dešfoměrná zpráva za měsíc březea 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat März 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Wittingau 
Třeboň 

(Kartiik) 

Wlaachim 
Vlašim 

(Gabriel) 

Wobrubec 
Obrubce 

(Hoke) 

Wojetin 
Vojetin 

(Štowik) 

Wordan 
Vordan 

(Forsch) 

Worlik 
Vorlík 

(Knblas) 

Wostředek 
Vostředek 

Chroust) 

Wráž 
Vraž 

(Urban) 

Zhoř b. R. Jan. 
Zhoř n C. Januvic 
(Jandlk) 

2>ö a 

Zlonic 
Zlonice 

(Kozel) 

Zwickau 
Cvikov 

(Ducke) 

Žďár b. Rokyc. 
Ždár u Rokyc. 

(Hořice) 

Ždirec b. Chot. 
Ždirec u Chotb. 

(1'aohollk) 

Žilina 
Žilina 

(Valta) 

mm 

mm 

mm 

nana 

mm 

mm 

mm 

1 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

TDXa 

mm 

ě 
mm 

1 

O3 

— — 0/ 

— 2 — 1/ o„* 

— 

3 

0. 

l5* 

4/ 

34* 

4s 1.* 

0:* 

2,* 

l3* 

1/ 

7,* 

■  0,, 

04* 

0,s* 

4 

— 

l9* 

Os* 

24* 

O4 

47* 

2,' 

2s* 

Is* 

2«* 

lo* 

l4* 

2e* 

0.* 

5 

— 

0.* 

Oe* 

14' 

2: 

— 

3s- 

lo* 

— 

— 

Os* 

Is* 

— 

23* 

4o* 

6 

0. 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

03* 

— 

12o* 

— 

7 

— — 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

lo* 

— 

— 

— 

8 

— 

Os'i 

25 

3/ 

2. Os*: 

— 

33* i 

— 

— 

lo 

Os* 

3o* 

— 

9 

— 

— 

I7 

24 

0, 

— 

4,*i 

— 

45*: 

— 

0. 

4o 

— 

114-! 

Os 

10 

0, 

2. 

1 = 

5s 

4, 

— 

Is 

24 

2o-: 

— 

Ol 

12, 

Is 

14, 

11 

0. 

— 

4, 

9i 

4= 

73 

4, 

12 

— 

— 

03 

8s 

3« 

44 

2„ 

12 

0/ 

2. 

6, 

84 

53 

8, 

35 

80 

— 

— 

Is 

60 

83 

11« 

4s 

13 

0, 

1 *: 

J 3 : 

Oe 

2o' 

— 

0.. 

2/: 

Is* 

Os* 

o/i 

0„ 

1/ 

O4* 

04* 

14 

— 

Oo/ 

— 

2^* 

3, 

— 

Is* 

Os* 

— 

34*: 

— 

07* 

03* 

33* 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

l5* 

— 

— 

— — 

O4* 

16 

— 

O4 

2/ 

2s* 

Oe 

6/ 

2/ 

2,- 

2o* 

— 

35* 

0,* 

4i* 

0/ 

1,* 

17 

— 

le 

25* 

2e' 

4e 

— 

Is* 

14* 

2/ i 

— 

17 

Os* 

— 

— 

Is* 

18 

6/ 

0, 

3, 

3i* 

— 

— 

23 

0, 

I5*: 

— 

u 

25* 

— 

2o 

3.- 

19 

10s* 

11,* 

125* 

IK 

9s 

14.* 

4s* 

15s* 

8o* 

11.* 

15/: 

9„* 

lOi* 

3.*: 

103* 

20 

13* 

2e* 

v: 

8,* 

65 

— 

6s* 

64* 

4s* 

80* i 

3/ 

4s* 

6, 

6,* 

21 

2: 

— 

— 

— 

— 

5o* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

O3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

23* 

3s* 

43 

— 

34* i 

0/ 

— 

— 

0.* 

I3* 

— 

4s*: 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

2, 

24 

5s 

4, 

3s 

12s 

— 

— 

I7 

— 

1= 

2. 

13, 

— 

03 

27 

— 

0, 

3, 

2. 

4o 

34 

2, 

80 

O3 

— 

li 

Os 

— 

— 28 

O4 

2i 

I5 

3r 

1b 

— 

— 

2o 

— 

2. 

2e 

O4 

6, 

lo 

43! 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3o 

— 

— 

— 

— 

— 

14 30 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

1. 

— 

— 

0. 

— 31 

4o 

4« 

65 

43 

85 

4s 

I4 

44 

2o 

4, 

2^ 

1. 

Os     1, 

24 

Součet 
Sninnia 

3O2 

36, 

70o   92 1 

73, 

67^ 

52 e 

625 

34e 

33 j 

444 

69, 

562 

884 1 

45« 

Doi m. 

Regtg. 

15 

18 

19 

21 

18 

10 

18 

18 

15 

10 

18 

24 

14 

18 

15 

Měsíc 
Monat 

Weltrus 
Veltrusy 

(Mellg) 

Werscheditz 
Verušice 

(Eckert-Hetzel) 

Westec 
Vestec 

(Eončickj) Wildstein 
Vilštein 

(Opoleckj) 

Wysoká 
Vysoká 

(Tast) 

DO  0 ^ 

Záwěšín 
Závěšín 

(Preil) 

Zbislawec 
Zbyslavec 

(Manllk) 

Zderadín 
Zderadiny 

(Homolka) 

i§.Sä 

Zeměch 
Zeměchy 

(Oejka) 

Zinnwald 
Cinwald 

(Tandler) 

Zwoleůowes 
Zvoleňoves 

(Sperl) 

Ždikau Gr. 
Ždikov V. 

(Knorre) 

Ziwotic 
Životice 

(Skála) 

Součet' 
Sninma | 

Regtg. 

56, 

63 1 

44s 

34o 

523 

43, 

57, 

573 

57« 

63i 

32, 

IOO5 

363 

63s 

574 

14 

12 

18 

13 

15 

16 

19 

15 

21 

17 

16 

19 

10 

7 

17   j 

Prof. Dr. F. J. Stadniíkn. 


37 


Dešťoměrná zpráva za měsíc duben 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat April 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Alberitz 
Malměřice 

(KlelBBl) 

Althütten 
Staré Hutě 

(Günther) 

Aupa-Klein 
Oupa Malá 

(Hiooh) 

Aussergefild 
Kvilda 

(Krillk) 

Bärenwalde 
Bärenwald 

(Plnsker) 

Beneschau 
Benešov 

(Kurka) 

Bezno 
Bezno 

(Švejcar) 

Binsdorf 
Binsdorf 

(Stein) 

Bistrau 
Bistra 

(Kryšpln) 

Blatná 
Blatná 

(Bastir) 

Bösig 
Bezděz 

(Fechtner) 

Borau 
Borová 

(Rohr) 

Braunau 
Broumov 

(ÖtvrteSka) 

Brennporičen 
Poříčí Spál. 

(Prokäpek) 

Buchers 
Buchoří 

(Fliohbeok) 

1 

mm 

mm 

4i- 

mm 

Ö3* 

mm 

3/ 

mm 

5/: 

mm 
O4 

mm 

0, 

mm 

2s 

mm 

mm 

0, 

mm 

Os 

mm 

0/ 

mm 
69 

mm 
34 

mm 

2 O4 

6.* 

35' 

— 

Ot 

— 

— 

2. 

— 

Oe 

0/: 

Ot 

Os 3 0, 

1/ 

U* 

— 

0„ 

33 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

4 

2o 

0, 

75* 

5/ 

1/ 

0^ 

— 

— 

2s 

14 

I3 

— 

Ox 

5s 5 

lo'i 

1« 

0/ 

25' 

1/ 

4,, 

5/ 

.  — 

3, 

23* 

— 

3s 

3/: 

0, 6 

8/ 

12/ 

12,- 

IO5* 

5/ 

143*: 

74* 

55 

8/ 

15/ 

1/ 

17/: 

20/ 

11/ 

; 13/ 

,   7 

8s* 

7,' 

16/ 

15/ 

0/ 

11/ 

1/ 

2/ 

3/ 

1/ 

7/ 

6/ 

10/ 

6/ 

10/ 

8 

0,* 

Oa* 

133* 

2/ 

— 

0/ 

— 

— 

2/ 

1/ 

1/ 

— 

Os* 

1/ 

— 

9 

— 

Oe* 

— 

Oe* 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

— 

— 

O4' 

— 

84* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

11 

3o'i 

13.* 

— 

10/ 

04* 

— 

— 

— 

— 

6/: 

— 

— 

— 

lis* 

63* 

12 

O5* 

4/ 

— 

ISs- 

1/ 

2/: 

Os 

— 

4/ 

Os* 

3/ 

3s* 

— 

Os* 

• 10/ 

13 

lo* 

3/ 

4,- 

5/ 

— 

3/! 

— 

0/; 

— 

— 

— 

3o* 

0/ 

2/ 

4/ 

14 

0. 

0,* 

— 

1/ 

4: 

— 

0. 

0, 

— 

— 

— 

— 

0, 

O4 

— 

15 

— 

0, 

5/ 

I5 

7« 

Oe 

04 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

16 

^ 

— 

0: 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

04 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

4, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

0« 

— 

— 

— 

— 

14! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

19 

03 

2, 

23 

0, 

IO4 

— 

2/ 

— 

2s! 

— 

0/ 

4s! 

Os! 

Os! 

— 

20 

— 

Os 

5J 

— 

0, 

3/ 

3/ 

4/ 

6/ 

3o! 

Is 

Os 

9/ 

— 

— 

21 

5. 

23 

6J 

3o 

UJ 

0, 

1/ 

Oe 

Os 

I2 

4s! 

— 

lo! 

3s 

— 

22 

2,! 

2r 

35 

4s 

— 

6/ 

— 

— 

— 

24 

lo! 

7s 

4e! 

8s 

9i 

23 

— 

— 

0. 

— 

— 

3. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

lo 

— 

— 

— 

— 

I4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

34! 

— 

1t 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

O4 

2, 

6, 

0. 

3/ 

— 

— 

13,! 

10, 

— 

7e! 

6e! 

— 

— 

27 

— 

3„ 

I3*:' 

13/: 

0. 

O4 

I5 

— 

— 

2e 

— 

— 

— 

2r 

21/: 

28 

lo 

4t 

2o* 

4/ 

1/ 

0. 

1t 

O3 

— 

23 

I3 

2s 

Os 

0. 

— 

29 

— 

10. 

4s- 

3t' 

— 

Os 

— 

— 

2t 

34 

0/ 

4o! 

3/: 

le! 

7t*: 

30 

— 

— 

— 

— 

Ho 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Snmma 1 

86, 

743 

1094 

112, 

83o 

57, 

33, 

17. 

52, 

553 

24o 

61 0 

71. 

63, 

823 

Dm i&\ 

Regtg. i 

15 

21 

22 

20 

20 

19 

14 

10 

12 

15 

13 

13 

18 

19 

8 

Měsíc 
Monat 

Adplfsgrün 
' Adolfsgrün 

(Walter) 

Aicha B. 
Dub Českv 

(Schiller) 

Amonsgrün 
Amonsgrün 

(Dobnor) 

Beřkovic U. 
Beřkovice D. 

(Eychnovský) 

Biela 
Bělá 

(Bernalzky) 

Bilichow 
Bilichov 

(Koldlnsk^) 

Bistric a. d. A. 
Bistřice n. Ú. 

(Höll) 

Bitow 
Bítov 

(Kooholatj) 

Bohnau 
Banín 

(Prutsohek) 

Bohouškowic 
Bohouškovice 

Hauber) 

firandeis a. d. E. 
Brandýs n. L. 

(Zalabák) 

Branná 
Branná 

(MakovBký) 

Branžow 
Branžov 
(Blen) 

Břeskowie 
Břeskovice 

(NoTotný) 

Břewnow 
Břevnov 

(Kutzer) 

Součet 
Samma j 

3O9 

52, 

62^ 

37 0 

373 

41, 

944 

823 

65 e 

101 3 

48t 

333 

96, 

64, 

653 

Dni deší. 
Regtg. 

19 

17 

18 

9 

13 

11 

17 

21 

■ 

14 

12 

13 

14 

9 

6 

12 

(! Znamená tu bouřku.)  (! Bedeutet hier ein Gewitter.) 


Prof. ,Dr. F. J. Studnička. 


38 


Dešťoměrná zpráva za měsíc duben 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat April 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Buchwald 
Bučina 

(železný) 

Chotzen 
Choceň 

(Endrya) 

Chotěboř 
Chotěboř 

(EybH) 

Christianberg 
Křistanov 

(Rulf) 

Christianburg 
Kristianburk 

(Czeoh) 

Chrudim 
Chrudim 

(Bernhard) 

Čáslau 
Čáslav 

(Knthan) 

Čejkow 
Čejkov 

(Boháček) 

Cerma Böhm. 
Čerma Česká 

(MaUý) 

Čemowic 
Čemovice 

(Hazuka) 

Čistá 
Čistá 

(Mládek) 

Deutschbrod 
Brod Némecký 

(Dufek) 

Dobřan 
Dobřany 

(Obst) 

Dobřikow 
Dobřikov 

(Hunsaor) 

Dobruška 
Dobruška 

(Flosar) 

1 

mm 

4o* 

mm 

le 

mm 

i5*: 

mm 

mm 

lo 

mm 

3o 

mm 
Oe 

mm 
33 

mm 

80 

mm 

Os 

mm 

3/: 

mm 
O3 

mm 
60 

mm 

I 

mm 
80 

2 

2„- 

0, 

— 

— 0. 

— 

0. 

— 2, 

0. — 

3 

1«' 

— 

— 

— — 

— 

— 

— — 

Oe 

— 

4 

0.,- 

— 

I4 — 

O4 

— 

Or 

lo 

— 

I4 

— 

— — 

5 

7o- 

44 

3, 

6/ 

1/ 

2s 

56, 

2. 

4o 

9/: 

Oe 

64 

33 

4o 6 

5„* 

18/ 

263*: 

4/ 

14s* 

31/: 

11/: 

5/: 

19o* 

20/ 

2/: 

13/: 

8/ 

26s*: 

14o- 

7 

2„* 

9/ 

12/ 

— 

7/ 

11/ 

2/ 

3/ 

15/ 

— 

3/: 

8/ 

75* 

7/ 

9r* 

8 

9 

10 

— 

Oe' 

1/ 

— 

— 

1/ 

— 

03* 

1/ 

— 

0/: 

— 

— 

0/ 

3, 

5/ — — 

0, 

— 

— 

— 

— 

— — — 

11 

8o* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

12/ 

— 

6/: 

— 

— 

— 

12 

3o* 

Oa 

9/: 

— 

— 

0. 

3« 

4s* 

— 

4s 

— 

1/: 

— 

10/: 

— 

13 

— 

O4 

K' 

— 

5/ 

4/: 

O5 

2/: 

— 

— 

2/: 

— 

— 

1/: 

— 

14 

2o* 

Oe 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

Is 

0/: 

0, 

— 

— 

Oe 

15 

— 

I3 

— 

— 

li 

03 

le 

— 

2e 

— 

2/: 

03 

44 

— 

I3! 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/: 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

23 

— 

33! 

— 

— 

— 

19 

— 

IO2 

45 1 

— 

— 

2.! 

5o! 

10,! 

le 

1. 

le! 

3s! 

2o 

5. 

I3I 

20 

4„* 

0. 

4,! 

0, 

IqÍ 

24 

5o! 

— 

O3! 

4s 

23 

O4! 

— 

— 

— 

21 

0*- 

lOo 

4, 

— 

5e 

Os 

2„! 

— 

2ol 

2o 

94 

6e 

— 

33 

le 

22 

— 

lOo 

4J 

5., 

— 

Or 

O3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24, 

0, 

23 

— 

— 

— 

— 

04 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— . 

— 

— 

24 

— 

0. 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

5o* 

— 

— 

— 

3, 

0, 

— 

— 

— 

5, 

23! 

22,! 

— 

OJ 

26 

— 

43 1 

10, 

17/: 

— 

93! 

11,! 

15,! 

63! 

65 

O4! 

0. 

22„! 

— 

5s 

27 

— 

Ol 

— 

18,* 

— 

— 

24 

84 

— 

— 

— 

0« 

— 

— 

— 

28 

lOo 

lOo 

2» 

— 

2. 

2o 

O4 

— 

2/: 

4s 

7/: 

3s 

3o* 

3s 

1„ 

29 

lo 

4/:! 

I2 

3, 

— 

1/: 

3e 

— 

2/: 

— 

1/: 

— 

3/ 

— 

23 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Snmina 

60« 

87^ 

9O2 

55 e 

49, 

76o 

106 e 

574 

67^ 

754 

44,   79, 

54, 

862 

50, 

Dnidest 

Regtg. 

16 

19 

15 

7 

11    21 

15 

13  1  14 

13 

17 

18 

9 

10 

13 

CO  S 

>o o 

EE 

Břišfan 
Břišfany 

(Procházka) 

Brník 
Brníky 

(Zechner) 

Brünnl 
Dobrá Voda 

(Raab) 

Buč 
Buč 

(Eotzorek) 

IP 

PQpqe 

Buětěhrad 
Buštěhrad 

(Rosám) 

Bzí 
Bzí 

(Bund) 

Chlomek 
Chlomek 

(Jararek) 

Chotěborek 
Chotěborky 

(Mlkeä) 

Chrbina 
Chrbina 

(Sohlmpke) 

Chrastenic 
Chrusteuice 

(Hereschowský) 

Cernic-Gr. 
černice V. 

(Hahnel) 

čemilow 
Černilov 

(Horáček) 

^ 00^ 

Čimelic 
Čimelice 

(Přidá) 

Součet 
Somiiia 

63, 

75„ 

92, 

75s 

79o 

45, 

73s 

473 

23, 

53, 

783 

4I4    46,    60, 

804 

Dni Mí 
Regtg 

14 

13 

14 

17 

14 

9 

14 

14 

12 

7 

7 

7 

15 

14 

13 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


39 


Dešťomérná zpráva za měsíc duben 1888, 
Ombrometrischer Bericht für den Monat April 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Duppau 
Doupov 

(Zarda) 

Einsiedel 
Mníšek 

(Rolbsmttllei) 

Eisenberg 
Eisenberk 

(Saäek) 

Espenthor 
Espenthor 

(Morker) 

Falkenau 
Falknov 

(Dobrauer) 

Friedrichsthal 
Bedřichov 

(Klneohel) 

Fuchsberg 
Fuchsberk 

(Kalkant) 

Fünfhunden 
Pětipsy 

(Hodek) 

Í3  03 

Habr 
Habr 

(HambOok) 

Hartenherg 
Hartenberk 

(Lícha) 

Heidedörfel 
Heidedörfel 

(Pyhann) 

Heinrichsgrün 
Jindřichovice 

(Gottfried) 

Hirschberg 
Doksy 

(Plno) 

Hlawic 
Hlavice 

(Srb) 

1 

mm 

6x* 

mm 

0, 

mm 

2, 

mm 

3/: 

mm 

8. 

mm 

3o* 

mm 

mm 

2/i 

mm 

7o 

mm 

mm 

5/: 

mm 

2o 

mm 

mm 
O4 

mm 
1, 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

1. O4 

— 

O3* 

— 

— 

— 

— 

3 

— 

— 

— 

— 

— 

2,' — 

— — 

— 

2, 

— 4 

— 

0.' 

I5 

Os* 

0,- 

1/ 

— 

— 

Is* 

03*: 

1/ 

Os 

O2* 

0« 

3o 

5 

04- 

1/ 

— 

Os* 

24* i 

11s* — 

— 

2o 

— 

— 

1/ 

— 

6 

4/ 

14- 

7o* 

2^* 

Os' 

16/ 

54- 

3s* 

3„* 

20/ 

3/ 

2, 

O3* 

5o* 

O4 

7 

65* 

4.,* 

lOo' 

84' 

25* 

Oe* 

2o* 

3/ 

le* 

17/ 

1/ 

6/ 

2o* 

6/ 

4, 

8 

— 

14' 

— 

Ol* 

0.* 

— 

lo* 

— 

— 

Os* 

— 

2/ 

— 

O4* 

Os 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3/ 

— 

— 

10 

— 

— 

4,, 

0,* 

— 

— 

— 

— 

3s* 

— 

3/ 

— 

2o* 

— 

— 

11 

14/ 

23* 

— 

3/ 

83*: 

— 

25 

2o 

6s*: 

— 

6s*: 

— 

3/ 

— 

0« 

12 

0/ 

— 

— 

0/ 

U'\ 

1,* 

Is* 

— 

— 

0/: 

— 

— 

*2/ 

— 

U 

13 

le* 

3,' 

5„* 

2s- 

2/: 

— 

0/ 

04* 

— 

2/ 

— 

1t 

3s* 

2/i 

14, 

14 

— 

O3* 

— 

— 

I7': 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

0/: 

0, 

15 

— 

3, 

— 

— 

— 

— 

— lo 

0., 

lo 

li 

— 

02*: 

Os 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

2i 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

3s 

I9 

1« 

4i! 

2s 

Os 

— Os 

— 

Os 

— 

— 

— 

— 

19 

— 

— 

— 

I4 

OJ 

8,1 — 

5o! 

— 

0. 

6„ 

03 

— 

20 

1, 

0. 

0,, 

24 

Os 

34! 

3^ 

0,! 

3. 

— 

— 

Os 

23 

21 

4. 

3. 

3.S 

h 

Oa 

llo 

43 

60 

0, 

12s! 

0, 

4s 

4, 

8s 

7s 

22 

44! 

3^ 

60 

5= 

18, ! 

— 

h 

8s! 

23o 

2o 

23,1 

7. 

4e 

24! 

5s 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lo! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

o„ 

2„ 

— 

— 

3,! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

2/ 

— 

— 

— 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

26 

— 

o„ 

— 

— 

— 

0. 

14.! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

10, 

— 

— 

I3 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

2. 

3,* 

4o 

14o 

44 

64* 

— 

— 

2o 

— 

le 

— 

2x 

2o 

29 

o„ 

43* 

6., 

— 

— 

— 

7« 

0. 

65 

O4 

65 

— 

— 

Os 

I2 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Smnina 

51, 

37, 

54« 

5O3 

55 e 

- 67, 

60 9 

283 

58 e 

67, 

57« 

30o 

37, 

30, 

453 

DnidešL 
Regtg. 

13 

18 

13 

15 

15 

17 

12 

10 

12 

16 

12 

12 

15? 

14 

15 

Měsíc 
Monat 

Dobern 
Dobranov 

(Liebloh) 

Dobrai-Gross 
Dobrá V, 

(Placht) 

Dobříš 
Dobříš 

(Kalabza) 

Dobschic 
Dobšice 

(Edelbauer) 

Dymokur 
Dymokury 

(Kelmer) 

Eger 
Cheb 

(Stainhaussen) 

Eisenstein 
Eisenstein 

(Hormann) 

Freudenhöhe 
Freudenhöhe 

(Bergmann) 

Primburg 
Na Frimburku 

(Heller) 

Frllhbuss 
Příbuzy 

(PetržUka) 

Gässing 
Jeseň 

(Leyder) 

Geltschhäuser 
Gelö 

(Homolka) 

Georgsberg 
Rlp 

(Schreck) 

Görsbach 
Gersbach 

(PletBch) 

Gottschau 
Kocov 

(Ražlíka) 

Součet 
Samma 

155 

46, 

34, 

106 3 

41t 

45. 

71,   52, 

80, 

30 1 

58o 

172 

26 8 

681 

53, 

Dni«, 
Regtg. 

9 

7 

9 

11 

10 

12 

15 

18 

13 

19 

11 

7 

8 

16 

13 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


4* 


40 


Bešťoměrná zpráva za měsíc duben 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat April 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Hlawno Kostel. 
Hlavno Kostel. 

(Mölzer) 

Hlinsko 
Hlinsko 

(Roz7oda) 

Hochwald 
Hochwald 

(Schulz) 

Hohenelbe 
Vrchlabí 

(Kubrycht) 

Hohenfurt 
Brod Vyšší 

(Ensléu) 

Horažďowic 
Horažďovice 

(Krause) 

Hořín 
Hořín 

(Kubát) 

Hracholusk 
Hracholusky 

(Štěpánek) 

Hurkenthal 
Hůrka 

(Blasohek) 

Inselthal 
Inselthal 

(Nlckpil) 

-§■51 

Jičín 
Jičín 

(Vaňaus) 

Jizbic 
Jizbice 

(Michálek) 

Jungbuiizlau 
Boleslav Ml. 

(Sámal) 

Kácow 
Kácov 

(Procházka) 

1 

mm 

mm 

mm 

2v*: 

mm 
44 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

7o! 

mm 

3/: 

mm 

2« 

mm 

4- 

mm 
54 

mm 

mm 
I5 

2 

lo 

35 

— 

Oo U": 

3o' 

2/ i 

2i 

Is 

Os 

3 

— — 

03 

3.,- 

— — 

lo 

— 

O5 

— 

— 

— 

4 

2b 1= 

2s 

— 

0, 13 

lo' 

— 

— 

Is 5 

— 

4e 

Ix' 

— 

— 

1/: 

lo 

— 

t  • 
^0 

o.-: 

43 

— 

2^ 

le 

3„ 

ß 

135' 

7v 

2/ 

— 

12/ 

26/ 

15o* 

4/ 

7o* 

11/ 

5/: 

1/: 

6/ 

3/; 

16/ 

7! 

9s* 

2,, 

4/ 

3/ 

1/ 

34 

3,' 

4e* 

4o* 

7/ 

6/ 

5/ 

114" 

8/ 

9/ 

8 

9 

10 

Oa' 

3o 

— 

— O4 

— 

0/ 

lo' 

2.' 

2/ 

— 

1/ 

— 

Oo/ 

— .... 

2/; 1/ — — 11 

— — 

— 

2./ 

3/ 

— 13/ 

25/ — 

1«* 

— 12 

— 

5, 

0,- 

— 

— 

5e' 

2, 2o* 

5/ 

O3 

0/: 

2/ 

— 

4/ 

13 

0, 

lo 

0/ 

— 

— 

— 

— 

i3*: 

3/ 

4/ 

0/: 

2/: 

— 

— 

1/ 

14 

— 

— 

— 

24- 

0, 

1t 

— 

— 

2/ 

0/; 

0/ 

— 

— 

— 

O3 

15 

— 

— 

0, 

2.! 

— 

— 

— 

— 

3o 

lo 

3i 

lo 

— 

— 

O4 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

• — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

li 

— 

— 

— 

2s 

— 

— 

lo 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

lOo 

2o 

0,! 

I3 

I3 

— 

O3 

— 

— 

22 

— 

4/ 

3/ 

3ol 

4/ 

20 

3s 

2o 

0, 

80! 

— 

h 

— 

lle! 

— 

— 

ÍA 

4/ 

4,/ 

7/ 

7s! 

21 

3e 

— 

I3! 

3»! 

— 

5e 

80 

2o 

5o 

4e 

O4! 

5o 

54! 

4s 

3s 

22 

I4 

— 

— 

Os! 

94 

— 

— 

Ol 

llo 

15„ 

0., 

0. 

— 

9, 

2n 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

■ — 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

Is! 

O3 

8,! 

— 

— 

— 

— 

3/ 

2o! 

5/ 

4,! 

— 

26 

— 

5o 

4s! 

— 

— 

— 

— 

— 

8/ 

21,! 

19/. 

3t 

2, 

— 

25„ 

27 

— 

— 

— 

— 

34, 

15n 

— 

— 

20/: 

— 

— 

— 

28 

Is 

8, 

lo 

73*: 

I5 

2s 

5: 

O4 

6o' 

3/: 

2/: 

0, 

1. 

4„ 

2. 

29 

1. 

3, 

— 

5,*; 

43 

4s 

— 

2, 

10/; 

Is 

2/: 

2« 

2, 

lo 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

1. 

— 

— 

In 

3n 

— 

— 

— 

0, 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet  F-(-v 
Somma    ^^o 

48, 

19, 

43, 

72o 

87„ 

35, 

29„ 

llOo 

115, 

59 e 

423 

53o 

49o 

84, 

Ddí dešf. 
Regtg. 

12 

13 

13 

14 

11 

17 

7 

11 

21 

19 

18 

16 

13 

11 

17 

0*^ 

— es 

CO  c 

Grafcngrün 
Grafengrün 

(Plooek) 

Gratzen 
Nové Hrady 

(Newlsch) 

Grossbürglitz 
Vřeiťov 

(Málek) 

Grottau 
Hrádek 

tRIohanpt) 

Grulich 
Králíky 

(Holub) 

Hauichen 
Hanichen 

(Neawiuger) 

Harabaska 
Harabaska 

(Schneider) 

Hauska 
Houska 

(Holý) 

Herrnskretschen 
Hřensko 

(Jaroschka) 

Hochchlumec 
Chlumec Vys. 

(Melllva) 

Hochgarth 
Hochgarth 

(Bühner) 

Hořelic 
Hořelice 

(Buheoieek) 

Hořeňowes 
Hořeňoves 

(Kozák) 

Horka Gr. 
Horka V- 

(Pavlík) 

Hostiwic 
Hosti vice 

(Cläka; 

Součet 
Somma 

40, 

69, 

40, 

35, 

369 

50, 

52, 

24, 

41o 

60, 

59 e 

46, 

40s 

38, 

59, 

Ddí des! 

Regtg. 

15 

7 

8 

12 

7 

17 

19 

4 

11 

10 

19 

9 

12 

12 

10 

Prof. Di. P. J. Stndnlika. 


41 


Dešťoměrná zpráva za měsíc duben 1888. 
Ombrometrischer Bericht fíir den Monat April 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kaliích 
Kalich 

(Langenauer) 

Kaltenbach 
Nové Hutě 

(SohnnrpfeU) 

Kaltenberg 
Kaltenberk 

(Charvát) 

Kamaik a. d. M. 
Kamýk n. V. 

(Kořínek) 

Kamnitz-B., 
Kamenice C. 

(Pompe) 

Kaplic 
Kaplice 

(Yokonn) 

Karlstein b. Svr. 
Karlstein u Svr 

(Schlmanek) 

Klattau 
Klatovy 

(Nešpor) 

Königswart 
Kinžwart 

(Starouschek) 

Kohoutow 
Kohoutov 

(Sohuplk) 

Kolin 
Kolin 

(Potůček) 

Kreuzbuche 
Kreuzbuche 

(Drsek) 

Krumau 
Krumlov 

(Fukarek) 

Kukus 
Kukus 

(Neumann) 

Kulm b. Karb. 
Chlumec u Ch. 

(Procházka) 

1 

mm 

mm 

2/ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
l4* 

mm 

2i 

mm 

2,*: 

mm 

nim 

mm 
I3 

mm 

mm 
44! 

mm 

2 

— 

— 

1t Os 

— 

Oe- 

3a 

0/: O3 

2. 

— 

3 

_- 

— 

— 0.* 

— 

— — 

— 0, 4 0/ 

24* — 04* 

2e 

Os* 

33 

O3 

14*: 

5 

2,- 

1.* 

— 80 

— 

75- 

— 

— 35 

— ■ 

2s*: 

14 

Os* 

6 

2a' 

28/ 

4e- 

lOo* 

3o 

4/ 

123* 

12„- 

23- 

9/ 

34s*: 

2/ 

io„* 

9,,*: 

3,* 

7 

9.,- 

73* 

5o* 

4o 

2e* 

16j* 

18,- 

3=* 

13o* 

20o- 

5/ 

Is* 

8» 

1/ 

8 
9 

Sa* 

1.* __ 

^— 4/ 

O3* 2/ 

lo* 

13- 

___ 

0. 

0/: 

10 
11 

v: 

i3o*: 

'~~ 

3o* 3s* 5, 

7/i 

34 

^'~ 

I 

95*: 

^^ 

_;. 

12 

0«* 

6.,- 

— 

lOo 

— 

14" 

65- 

15/ 

Oa* 

— 

0/ 

03' 

4..* 

— 13 

3i- 

1.* 

3,- 

— 

5, 

0./ 

2e* 

6/ 

2/ 

4o* 

0, 

35* 

— 

O3 

34*: 

14 

0„*: 

— 

— 

— 

— 

— 

Os* 

— 

— 

— 

— 

0,,* 

— 

Oa 

— 

15 

3o*i 

2o*; 

v; 

— 

I4 

O3 

— 

— 

Oa'i 

— 

05 

33*: 

— 

O3 

— 

16 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

2,, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

— 

04 

0: 

— 

— 

— 

Is 

3^! 

I9 

3,! 

54! 

0, 

— 

O3 

Oa 

20 

0,, 

— 

3x! 

lo! 

— 

— 

0, 

— 

— 

2s! 

5o! 

04! 

— 

4,! 

45 

21 

I4 

2„ 

4J 

— 

— 

O4 

1t! 

— 

IO4 

IO5! 

lo! 

2,! 

5e 

10,! 

0, 

22 

125! 

34 

— 

2i! 

4o 

1 = 

02 

8s 

— 

— 

2i 

53! 

— 

O3 

9. 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

I9 

65! 

Ol 

— 

Ol 

— 

26 

2, 

5,! 

— 

— 

— 

0: 

4«! 

— 

0,, 

0. 

O4! 

0, 

— 

— 

— 

27 

25 j*: 

— 

5o 

— 

4/: 

1.- 

10, 

— 

— 

— 

03 

35„*: 

— 

la 

28 

45- 

34- 

7.* 

I5 

— 

le*: 

Oa* 

Is 

1»*: 

— 

It, 

24 

— 

le 

— 

29 

4/: 

6,,': 

63" 

Is 

— 

0, 

02* 

3„ 

— 

— 

I9 

3/: 

2.. 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Somma 

48, 

1133 

53, 

39, 

26o 

22, 

69 „ 

945 

37, 

54, 

853 

35, 

70, 

43o 

27o 

M iúí 

Regtg. 

15 

17 

13 

9 

7 

12 

19 

14 

u 

11 

17 

19 

8 

15 

10 

._ es 
co e 

>« e 

ES 

Hrádek Def. 
Hrádek Def 

(BlahonS) 

Hradischt 
Hradiště 

(Ptcker) 

Hubenow 
Hubeno v 

(Pěkný) 

Jaseuá 
Jasená 

(Novák) 

Jelení-Ober 
Jelení Horní 

(Beer) 

Jene 
Jene 

(Hacker) 

Ješín 
Ješín 

(Dörrl) 

Johann St. 
Sv. Jan Nep. 

(Sauba) 

Johnsdorf 
Janovice  • 

(Knittel) 

Kaaden 
Kadaň 

(Schneider) 

Kalištb.Hump. 
Kališt u Hump. 

(Sagi; 

Kbel 
Kbely 

(Zika) 

Kleinbocken 
Bukovina M. 

(Bschler) 

Klenau 

Klenová 

(Schmiedt) 

Kopce 
V Kopcích 

(Bohutlnský) 

Součet 
Somina 

96i 

69, 

3I3 

17r 

363 

32, 

343 

72„ 

76, 

35 8 

96, 

47s 

22, 

85 e 

8O2 

Dni deší. 

Regtg. 

18 

12 

15 

8 

13 

9 

10 

17 

15 

13 

15 

14 

13 

17 

19 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


42 


Dešťoměrná zpráva za měsíc duben 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat April 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kytín 
Kytín 

(Hoffmann) 

Landstein 
Landštýn 

(Strohmayer) 

Langwiese 
Langwiese 

(Karásek^ 

Laučeň 
Loučen 

(Strejček) 

Laun 
Louny 

(Kurz) 

Leitomyschl 
Litomyšl 

(Vajrauch) 

Libějic 
Libějice 

(PUát) 

Lichtenau 
Lictkov 

(Sperling) 

c 
t- 

Lobosic 
Lovosice 

(Hanamann) 

Medonost H. 
Medonost 

(Wolf) 

Michelsberg 
Michalovice 

(Till) 

Mies 
Stříbro 

(Tebonszky) 

Milčfn 
Milčín 

(TlBOlilei) 

1 

Moldautein 
Vltavotýn 

(Sakař) 

1 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
1. 

mm 

1  mm 

1  ___ 

mm 

Ir 

mm 

mm 

mm 

mm 

lo 

mm 

mm 

3/: 

mm 

2 

1/ 

Os — 0, 

'  

— Oo 

3. 

04 

— 

3 04 O5 

lo 

— 

— 

— 4 

8o* 0, 

4o 

ís 

Ol O3 

4. u 

0, 

U 

— 

— 

5 

30o* — 

lo 

Ol*: 

5, 0, 

8/ — 

0. 

0, 

6/: 

3i 

6 

12o- 

6n 

0/ 

23 

4,* 

22o*: 

40,*: 

12o* 

65* 

3/: 

34* 

le* 

12/ 

17/ 

27/ 

7 

14,* 

4,* 

34 

3o- 

7e- 

203* 

14o* 

lo* 

ii* 

7/ 

5o* 

04* 

12/ 

83* 

8 

— 

0,* 

I5 

— 

04* 

— 

10„* 

— 

04* 

2. 

— 

Ot* 

Ot* 

9 

— — 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

0,* 

. 

— 

— 

10 

— — 

— 

— . — 

— 

19.,* 

— 

— 

0,* — 

— 

11 

6o' 

11.,* 

4o* 

— 

— 

— 

2O5* 

— 

I5* 

— 

— 

133* 

13/: 

4/ 

104* 

12 

4o' 

Ir* 

0,- 

03 

— 

Ir 

15/: 

— 

5,* 

— 

— 

0.* 

1/: 

3s* 13 

— 

— 

23* 

le 

U": 

O4 

I3 — 

03*: 

2.*: 

04* 

7,/ 

43* 14 

— 

Or 

— 

— 

1. 

— 

04* 

— 

O2 

— 

Ol 

0, 

3, 

15 

— 

2o 

— 

— 

0, 

0, 

84 

— 

— 

— 

Ox 

— 

0, 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

O3! 

3o 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

O4 

1, 

— 

— 

19 

2o* 

I5! 

— 

I60 

— 

0. 

203 

O4 

0.! 

— 

OJ 

I5 

2« 

73! 

I5 

20 

— 

— 

— 

6e 

2o 

0. 

— 

3.! 

I5 

OJ 

OJ 

23 

I4 

3s 

— 

21 

— 

2s 

55 

2* 

83 

— 

3x 

5,! 

65 

5. 

4, 

lo 

9, 

I9 

— 

22 

— 

4» 

3, 

— 

6r 

15 

4. 

0»! 

— 

60 

I2 

13 „ 

O5 

23 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

2, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

24 1 

— 

6, 

5, 

— 

O3! 

— 

— 

— 

26 

35 

O5 

2= 

— 

— 

16,! 

3o 

26„! 

43! 

— 

— 

73! 

7n 

Oe 

— 

27 

— 

45 

— 

— 

— 

— 

40, 

— 

2« 

— 

— 

— 

0, 

83 

28 

— 

4e 

4«*: 

23 

0. 

Oe 

— 

5x 

2s*: 

— 

2, 

0, 

0« 

[2/: 

1. 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

23*: 

2, 

75*! 

— 

4, 

I4 

— 

— 

0/: 

— 

3U 

— 

— 

3o 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1, 

0. 

— 

— 

31 

—  — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Somraa 

673 

53, 

37o 

44i 

23 5 

643 

1723 

102, 

73, 

2I5 

264 

5I3, 

703 

71, 

67, 

um. 

Regtg. 

8 

12 

15 

12 

10 

18 

12 

17 

16 

9 

12 

21 

16 

19 

10 

1  Měsíc 
Monat 

Kostelec-A. 
Kostelec n. 0. 

(Spiegel) 

Kosten 
Kostov 

(Biltner) 

Křič 
Křič 

(Popelka) 

Kronporičen 
Korunní Poříč 

(DaneS) 

Kunas 
Kunov 

(Novotný) 

Kupferberg 

Měděnec 

(Pták) 

Kuteslawic 
Chudoslavice 

(Beran) 

Kwětow 
Květov 

(Jiskra) 

Langendorf 
Dlouhá Ves 

(Frledl) 

Laubendorf 
Limberk 

(JanlBch) 

Lhota Sár. 
Lhota Šárov. 

(JUlek) 

Libochowic 
Libochovice 

(Hofbauer) 

Lichtenwald-0. 
Lichtenwakl H. 

(DoBpiwa) 

Lidic 
Lidice 

(SiraiSek) 

Liebwerd T. 
Libverda u D. 

(Llodl) 

Součet! 
Somma 

47, 

123 

33 3 

70s 

104„ 

52o 

9t 

71« 

113, 

70„ 

51 3 

16, 

28, 

41 e 

I80 

DBidešÉ. 
Regtg. 

17 

8 

8 

16 

17 

11 

6 

12 

19 

16 

13 1 

7 

1 

17 

10 

10 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


43 


Dešťoměrná zpráva za měsíc duben 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat April 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Nekmír 
Nekmíř 

(Bauer) 

Nepomuk 
Nepomuk 

(Stopka) 

Neuhaus 
Hradec Jindř. 

(Sohobl) 

Neuhäusel 
Nové Domy 

(Neetler) 

Neuhof b.Béch. 
Nový Dvůr 

(Nelaer) 

Neustadt 
Neustadt 

(Flacher) 

Neustadtel 
Neustadtel 

(Kluch) 

Neuwelt 
Nový Svět 

(Jenö) 

Neuwiese 
Neuwiese 

(Bartel) 

Olbersdorf 
Olbersdorf 

(Böhm) 

Osserhütte 
Osserhütte 

(Schwelger) 

Pacow 
Pacov 

(NoTÍk) 

Pardubic 
Pardubice 

(SoTa) 

Petrowic 
Petrovice 

(Barth) 

1 

nun 

mm 

le 

mm 

2. 

mm 

O3 

mm 
I4 

mm 

mm 
O5 

mm 

3o 

mm 

4/; 

mm 

7/ 

mm 

mm 

5/1 

mm 

2/ i 

mm 

0« 

mm 
I4 

2 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

2, 

1/ 0/: 

O/i 

I3 

0, 

3 

— 

0« 

Ol 

— 

-^ 

2e — 

— 

— 3/: 

— 

— 

03 

4 

7b 

— 

4i 

Oe I4 

le* 

4o 

— 

44* 

43 

l/i 

— 

— 

5 

— 

60 

U": 

li 

54* 

20/: 

1/ 

1„*: 

— 

— 

2/: 

o/i 

— 

1« 

2„ 

6 

84* 

10,, 

13/: 

15s*: 

7/ 

13/ 

0/ 

2I5*' 

8/ 

2/ 

25/ 

12/ 

14/ i 

27, 

8/ 

7 

lOo* 

4/ 

4e* 

— 

— 

12o* 

12/ 

16„* 

16/ 

3e* 

8/ 

13, 

7/ 

8 

— 

Oe* 

— 

— 

— 

5/ 

— 

2/ 

5/ 

I3* 

34* 

O3 

O5 

0/ 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5/ 

— 

— 

10 

— 

114 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1»* 

— 

— 

— 

11 

12.* 

— 

18/: 

11/ 

5/ 

— 

— 

— 

— 

- — 

— 

6/ 

— 

— 

10/ 

12 

Is* 

1., 

45*: 

2/: 

34* 

O/i 

— 

4t* 

3/ 

— 

— 

2/ 

9, 

O4 

2. 

13 

2s* 

— 

2/ 

1/ 

1/ 

— 

3/ 

— 

— 

1/ 

2/ 

4/ 

1,, 

lo 

2/ 

14 

— 

— 

— 

2/: 

— 

— 

Os* 

— 

1/ 

o/i 

0/ 

0/ 

Oe 

15 

— 

— 

— 

— 

I3 

— 

4e 

5s 

8s 

44 

35 

2/ 

— 

— 

2o 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

6: 

33 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

— 

— 

Os 

3e! 

Os 

54 

O3 

— 

2,1 

I3 

0. 

— 

5e 

23 

— ' 

20 

— 

12,! 

— 

— 

— 

4. 

— 

4o 

63! 

5,1 

1,! 

— 

Ir 

Is 

— 

21 

lOe 

— 

2: 

1,1 

14 

0« 

6, 

2i 

7, 

3s 

3,,! 

04 

2. 

2. 

lo! 

22 

2, 

— 

10, 

3e 

5. 

— 

— 

3. 

2s 

2s 

I9! 

43 

Os 

43 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

lol 

0. ! — 

2, 

— 

26 

0., 

— 

1,1 

8,! 

— 

13 

4« 

34 

Oe 

0, 

— 

34! 

— 

5. 

1»! 

27 

2. 

— 

81 

IO5 

— 

— 

0/ 

1 
J.7 

0, 

— 

0/: 

10, i 

0. 

— 

3s 

28 

3t 

lo 

U 

3i 

33 

14 

9/ 

1» 

7/ 

4/1 

Is 

8/i 

II9 

23 

Os 

29 

— 

— 

1«! 

43! 

— 

— 

— 

— 

6/ 

2/ 

2/: 

12/ i 

— 

I3 

2. 

30 

— 

— 

0. 

— 

— 

lo 

— 

— 

— 

— 

— 

O/i 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 

Summa 

61, 

44. 

784 

75e 

364 

59, 

54, 

81, 

78, 

65,    68, 

99,    57, 

65o 

5O9 

DdiiesL 

ßegtg. 

11 

8 

19 

16      12 

12 

15 

14 

16 

17 

16 

22 

12 

17 

17 

Měsíc 
Monat 

Maader 
Mádr 

(Cada) 

Machen dorf 
Machendorf 

(Maj) 

Mändryk 
Mendryka 

(Macek) 

Marschendorf 
Maršov 

(Stelgerhof) 

Marschgrafen 
Maškrov 

(Popp) 

Maschau 
Mašov 

(Makaa) 

Městec Woj. 
Městec Voj. 

(Demuth) 

Millau 
Mílový 

(Broslg) 

Mile schau 
Milešov 

(Matoušek) 

Mireschowic 
Mirešovice 

(Beer) 

Mladějowic 
Mladějovice 

(Ahnesberger) 

Modlin 
Modlín 

(štipek) 

Morau-Ober 
Morava H. 

(Adilmek) 

Mühlörzen 
Mileřako 

(Schmelowský) 

Nepomukb.Klené 
Nepomuk uKlenč 

I  (Vokurka) 

Součet 
Samma 

763 

3I5 

63 e 

56 j 

69o 

34, 

114„ 

62^ 

27,    14,    7O3 

62,    47, 

34o 

102 1 

Ddí Mí 
Regtg. 

•  16 

16 

15 

16 

20 

8 

10 

13 

8 

6 

19 

14 

14 

11 

12 

Prof. Dr. F. J. Studuička. 


44 


Dešťoměrná zpráva za měsíc duben 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat April 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Petschau 
Bečov 

(Unger) 

Pilgram 
Pelhřimov 

(MoUenda 

Pilsen 
Plzeň 

(čipera) 

Písek 
Písek 

(Tonnert 

Plass 
Plasy 

(Holeček) 

Ploschkowic 
Ploškovice 

(Palmsteln) 

Ponéschic 
Poněsice 

(Kroh) 

Prag 
Praha 

(Studnička) 

Příbram 
Příbram 

(Lang) 

Proseč 
Proseč 

(žaak) 

Pürglitz 
Křivoklát 

(Buok) 

Pürstling 
Pürstliuk 

(Soblmann) 

Rabenstein 
Rabštein 

(Bajer) 

Rakonitz 
Rakovník 

(Falioun) 

Reicheuberg 
Liberec 

(Walter) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 I5 lo 

O3 

O9 

— 

7/ O3 

la 

2 

— 0/: — 

— — 

1, 

— 

0., 

— 

1/: 

3 

— — — 

— 

0/ 

4 — 

o/i 

— 

~ 

— 3, 

3, 1, 

3/ 

— 

1. 

3o 

5 

63- i 

2, 

Oo*: 

2^ 2/ 

K 

O4 

1. 

1/ 

— 

1, 

6 

3/ 

30o-: 

4/; 

25/; 

13/ 

4/ 

29/ 

15/ 

16/ 11/ 

15/ 

11/ 

IO4* 

12/ 

7 

8s* 

5.- 

v: 

9«- 

— 

Oe* 

11. 

12/ 

53* 7/ 

24/ 

O3 

6/ 

20/ 

8 

9 

10 

— 

— 

o/i 

li* 

— 

— 

2e 

— 

04* 

5/ Ol 

1/; 

04' 5» — 

— 11 

125* 

4/ 

85 

13/ 

— 

— 

9/; 

— 

12/ 

10/ 

6, 

1, 

— 

12 

w 

I4 

2e 

1/ 

— 

I4 

1/ 

— 

— 

— 14„* 

— 

13 

— 

v: 

15 

2/ 

h 

— 

2/ 

Os 

— 1.* 

254* 

2, 

I4 

23* 

14 

— 

25! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

io„* 

— 

— 

Oe 

15 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

4/ i 

— 

— 

lo 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

18 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

19 

le 

3J 

le 

24 

— 

I3 

i,* 

1.! 

— Oo. 

— 

O3 

O3! 

Oe! 

20 

0, 

1 = 

0, 

O4 

— 

— 

— 0., 

— 

— 

Os 

7„ 1 

21 

0, 

— 

13 

3, 

9r 

0. 

1.. 

34 

7, 

■ — 

4. 

9., 

— 

4. 

55I 

22 

13o 

— 

13o 

U 

— 

— 

1. 

Os 5« 

12/; 

7., 

3« 

1,. 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

24 

— 

— 

25 

— 

2o 

Oe 

— 

lo 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

1>! 

26 

— 

— 

— 

3, 

— 

— 

84! 

— 

— — 

8.,! 

— 

— 

O3 

27 

— 

6. 

O4 

7o 

— 

o„ 

16. 

— 

Ot O3 

10/; 

— 

— 

— 

28 

7. 

45 

O3 

2e 

— 

lo 

— 

— 6/ 

— 

0^ 

1, 

29 

— 

— 

0, 

2, 

— 

— 

3. 

0. 

— — 

14/ 

— 

4„" • ' 

30 

— 

— 

— 

— 

— . 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— — 

Součet 
Snmma 

58, 

663 

423 

8I0 

30 5 

14t 

92 e 

40„ 

47« 

— 

33e 

186, 

30e 

31 = 

66, 

DDidÄ 
Regtg. 

12 

12 

17 

17 

5 

9 

14 

10 

7 

— 

11 

17 

8 

13 

18 

CS** 

._ tö 

CO  B 

>«  O 

EE 

Nenhäuseln 
Neahäuseln 

(Oafgo) 

Neuhütte 
Neuhütte 

(Neumann) 

Nezdic 
Nezdice 

(Waimann) 

Obisch 
Obíš 

(ArnoSt) 

Oemau 
Soběnov 

(Příhoda) 

Osek b. Kněz. 
Osek u Kněz. 
(šlma) 

Ossegg 
Osek 

(Pfltzuer) 

Paseka 
Paseky 

(Jablonský) 

Paseka b. Pros. 
Paseka u Pros. 

(Paďour) 

Pelestrow 
Pelestrov 

(RoBslaw) 

Philippsberg 
Filipov 

(Kalkant) 

Pičkowic 
Býčkovice 

(Jebantzke) 

Plöckenstein 
Plöckenstein 

(Koprlwa) 

Podmoklic 
Podmoklice 

(Koudelka) 

Součet 
Snmma 

52/ 

63;, 

21e 

724 

30, 

91, 

54, 

— 

98 j 

55 e 

87« 

35o 

10, 

62^ 

195 

Dni deš(. 
Regtg. 

11 

19 

8 

13 

10 

10 

12 

— 

14 

16 

16 

14 

6 

16 

6 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


45 


Dešfoměrná zpráva za měsíc duben 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat April 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Reitzenhain 
Reitzenhain 

(Schmidt) 

Richenburg 
Richenburk 

(Ziffei) 

Röhrsdorf 
Röhrsdorf 

(Ducke) 

Rokytnic 
Rokytnice 

(Ezer) 

Ronow 
Ronov 

(Hosp. zpráva) 

Rosenberg 
Rožmberk 

(Kíohter) 

Kosic 
Rosice 

(šťastný) 

Rothenhaus 
Hrádek Červ. 

(Sachs) 

Rudolfsthal 
Rudolfsthal 

(Krámský) 

1 

Rumburg 
Rumburk 

(Lenk) 

Ruppau 
RoupoT 

(Lutz) 

Salmthal 
Salmthal 

(Peter) 

Schattava 
Šatava 

(Amort) 

Schlosswald 
Schlosswald 

(Hlavsa) 

Schueeberg 
Sněžník 

(Linhart) 

1 

mm 

5,,- 

mm 

mm 

4/; 

mm 

6. 

mm 

mm 

mm 

Is 

mm 

lo 

7/: 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

Is 

2 

lo* 

O4 

— 

32 

1. 

— 

O5 

Ol 

1/: 

1/: 

— 

— 

O4* 

0/ 3 

17„- Or 

— 

— 

— 

0/: 

Ol — 4 

9s- 

5t 

— 

— 

le 

— 

3/: 

33 

3t 

— I4 

1/ 

5 

— 

30, 

3s* 

45 

3» 

Os* 

0/: 

Os*: 

— 

4/ 1/ 

0/ 

6 

21,,* 

21/ 

64* 

18/ 

18/: 

20/ 

21e* 

Is* 

1/ 

12/ 

13s* 

1/ 

3/ 

19/ 

2/ 

7 

30o- 

1/ 

34* 

7t 

12/: 

— 

8/ 

1/ 

3/ 

7/ 

6/ 

3/ 

34* 

lOs* 

3/ 

8 

9 

10 

lo* 

— 

— 

Os* 

7s 

— 

3/ 

Oe* 

Os* 

— 

3/ 

— 

Is* 

1/ . 

— 

— — 

— — 

— 

— 

— 

11 

24,; 

2, 

— 

— 

7/ 

— 

2e 

— 

— 

13e 

— 

11/: 

12„* 

— 

12 

ISj* 

5.* 

2s* 

— 

24 

3/ 

— 

1/ 

— 

— 

4, 

33 

2/ 

5/ 

— 

13 

Os- 

lo 

Os* 

— 

34 

— 

2, 

0/ 

is*: 

2s-: 

— 

I9 

6/ 

1/ 

4o* 

14 

lo 

— 

3. 

l4* 

— 

— 

— 

O3 

1/: 

— 

— 

0, 

04* 

— 

— 

15 

15o 

— 

— — 

— 

Oe 

I3 

is*: 

3« 

— 

— 

— 

0, 

li 

16 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

14s 

2, 

— — 

— 

— 

2e 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

19 

55' 

— 

li 

32 

6.! 

— 

24 

— 

1«! 

1, 

3» 

I4 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

3, 

— 

3,! 

— 

O3 

— 

64! 

3s! 

— 

— 

— 

— 

0, 

21 

14o 

33 

7o 

1« 

O9 

3e 

— 

— 

3,! 

— 

03 

4. 

lOs 

24 

2i 

22 

éSo 

— 

— 

— 

4: 

Os 

8,! 

180! 

7i 

7i 

— 

8s 

3, 

lOs 

23 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

I3 

— 

— 

— ■ 

— 

Os! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

4, 

— 

— 

5,1 

— 

Or 

— 

53! 

^s! 

— 

0. 

— 

— 

io„ 

26 

2,, 

— 

— 

33, 

35,! 

— 

6r 

— 

— 

Is 

— 

— 

5.! 

62 

14 

27 

— 

Is 

2, 

— 

— 

23, 

— 

— 

02 

04 

2s 

— 

i2s*: 

I83! 

— 

28 

2I0* 3o 

7e* 

— 

0: 

I3 

lo 

4,* 

23 

— 

5/; 

9/: 

1/: 

— 

29 

2s' 

24 

— 

— 

— 

— 

2s 

103 

2/: 

13 

3, 

2. 

3e 

2, 

2e 

30 

— 

— 

Üs 

— 

3. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1. 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Sgmma 

247 5 

84. 

44, 

880 

101 3 

64, 

58i 

34, 

63, 

52o 

6O0 

32o 

78, 

904 

43., 

OdI dešf. 

Regtg. 

19 

13 

15 

11 

12 

7 

16 

16 

18 

17 

10 

12 

13 

18 

14 

0+' 

— rt 
<» = 

«» o 

ES 

Polic 
Police 

(John) 

Politz-Ober 
Páleč Horní 

(Kachler) 

Přerow-Alt 
Přerov Starý 

(Walter) 

Prorub 
Proruby 

(Kubelka) 

Psář 
Psáře 

(Werner) 

Rapic 
Rapice 

(Zima) 

Reinwiese 
Reinwiese 

(Teuachel) 

Rezek Forst. 
Rezek mysl. 

(Svoboda) 

Riesenhain 
Riesenhain 

(Vorreltk) 

Rothouiezd 
Újezd Červ. 

(Zlenert) 

IJothoujezd 
Újezd Červ. 

(Butta) 

RudolfiJäg.H. 
Rudolfi mysl- 

(Werner) 

Sandau 
Žandov 

(StoUe) 

Sattel 
Sedloňov 

(Bohutlnský) 

Schöninger 
Klet 

(Krbeček) 

Součet 
Snmma 

31. 

14e 

49, 

55 e 

54s 

28 3 

883 

3O5 

76o 

41, 

69, 

57, 

26^ 

60„. 

— 

Ddí dešf. 
Regtg. 

11 

5 

14 

19 

15 

7 

13 

9 

17 

11 

14 

13 

14 

18 

— 

Prof. Dr. P. J. Stndnlčka. 


46 


Dešťoměrná zpráva za měsíc duben 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat April 1888. 


n měsíce 
onatstag 

iwabín-Zbir. 
abín u Zbir. 

něk) 

-a.a 

ü u 
ca CS 

IS)  M 

0^ 

alic B. 
alice C. 

lenta) 

běslau 
béslav 

ikla) 

fienschloss 
fienschloss 

Her) 

ěchowic 
šchovice 

ur) 

0 

.^ .id " 

orn 
orn 

Ipek) 

ubenbach 
ášily 

lohlAvek) 

"o J= 

«a 

Ä  CS 

«13 >Q;  3 

'S" 

JA 
0 0 S 

55 £ 

03 

3 IS 

o = 

cocwa 

t/2 c» es 

Sab 

0  =>M 

0 o;j 
coccS 

ramSi 

MXMC 

^^■e 

MAS. 

t»NS 

izcßg. 

hhS 

HQ& 

^^t 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 O3* 

2. 

3* 

0^ 

O5* 

0. 5o* 

46* 

— 

— 

2o 

2e 

I3*: 

2 

2., 0, 

— 

Os 1.*; 

4,*: 

Os* 

23* 3/: 

1« 

0, 

0* ; 

3 

I7 

— 

— ■ 

— 

— la 

— 

1/ 

04* 

— 

0, 

— 

— 

4 

2., 

v: 

27 

— 

— 

I9 

I7 

— 

3s* 

2o* 34': 

— 

2„ 

0, 

5 

3/: 

3.': 

— 

O5 

15 2s 

&i* 

lo* 

lo* 

— 

0, 

3. 

Os 

0,* 

6 

12„': 

7/ 

0/ 

44*i 

28,-: 

23o* 

17/ 

3„* 

2o* 

14„* 

84* 

25* 

12o* 

13,* 

63* 

7 

14e- 

3,- 

2o* 

3s* 

144* 

7/ 

4/ 

4/ 

35* 

3/ 

3„* 

22.* 

4o* 

9/ 

73* 

8 

9 

10 

45 

— 

— 

34*: 

— 

04* 

0/ 

O4* 

0/ 

1/ 

— 

2s* 

— _ _ 

_ 

_ 

. 

2,' 

. 11 

5/ 

5. 

— 

— ■ 

8.*: 

10/ 

15o* 

i2o-: 

85* 9o' 

15s*: 

9s 

12 

2,- 

4,- 

— 

04-: 

3, 

8.,* 

2/! 

— 

w 

lOo- 

3s 

Oo/ 

3o*: 

I5 

lo* 

13 

— 

2o* 

Is* 

— 

1/: 

Is* 

14*; 

3/ 

3o* 

43* 

2o 

3s* 

27* 

0/ 

0/ 

14 

— 

— 

Os' 

03*: 

0. 

— 

— 

— 

o„ 

2s*: 

— 

O4 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

Is 

— 

1, 

0^ 

8s*: 

2«*: 

— 

— 

3,/: 

Is 

— 

Ob 

16 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

07 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

4,1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

4,1 

— 

— 

0, 

I3! 

— 

13! 

5, ! 

— 

— 

Ir! 

19,1 

6„! 

le 

20 

I3! 

— 

— 

Is! 

17s! 

— 

— 

15„! 

— 

— 

— 

3,1 

lo! 

— 

Os. 

21 

8, 1 

3, 

— 

4. 

O4! 

7„ 

2e! 

4x! 

5o 

4. 

10s 

7,! 

Os! 

5o 

I7! 

22 

4= 

— 

67 

2,1 

2« 

2, 

1, 

6, 

lOn 

87 

3n 

1. 

— 

5, 

14s 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, ! 

— 

25 — 

— 

— 

— 

0„! 

— 

O3! 

— 

— 

— 

34! 

— 

— 

26 

I3 

O5 

— 

6. ! 

2., 

0. 

1,, 

4«! 

— 

Or 

1. 

Os! 

1. 

27 

24 

O4' 

0/ 

— 

64 

33,* 

— 

lOo*: 

21„*: 

25/- 

— 

2„ 

23 

— 

28 

lo 

I3 

— 

I4 

2„ 

25 

o„ 

6/ 

6„* 

85* 

— 

33-! 

3e 

le 

44 

29 

— - 

— 

24 

7o 

0« 

4o* 

8n*: 

v: 

0, 

2,* 

Os 

I4 

0« 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

1, 

— 

— 

1, 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— - 

— 

— 

— 

— 

Součet 

Summa 

V8, 

Wo, 

178 

36, 

99^ 

101 3 

41 9 

72, 

84, 

116, 

660 

074 

681 

69, 

53, 

DnidešE. 

Regtg. 

17 

12 

9 

15 

18 

14 

17 

16 

20 

20 

9 

19 

16 

18 

17 

a a 

o "»^ 

cfl 

> 
._  0 

CD  (D 
bD ÖD 

M 

'S 'S 

TS -a 

Irn 

._ CS 
CO  B 

>is e 

ES 

Scbwarztb 
Černodol 

(Hansa) 

Schweinitz 

Sviny Trh 

(Beran) 

Schweissjä 
Schweissjä 

(Noumann) 

Senftenber 
Žamberk 

(Němeček) 

Sicbow 
Sichov 

(KreU) 

Siebengieb 
Siebengieb 

(Horik) 

Siebengrün 
Siebengrün 

(Kratochvil) 

Skala 
Skála 

(Auerhann) 

Sloupno 
Sloupno 

(Nykllček) 

Smiřic 
Smiřice 

(Goldmann) 

Smol otel 
Smolotely 

(Písařík) 

Sonnenber 
Suniperk 

(Stein) 

Spitzberg 
Špičák 

(Hawel) 

Stranoboří 
Stran ohoří 

(VUlta) 

Strassdorf 
Strassdorf 

fPřlblk) 

Součet 

Samma 

120, 

bl. 

36o 

70s 

65, 

27, 

I3O3 

103^ 

225 

41 7 

36o 

33^ 

31s 

76, 

384 

Dni dešf. 

Regtg. 

13 

10 

10 

11 

10 

12 

20 

22 

8 

15 

13 

16 

18 

18 

17 

Prof. Dr. F. J. Studniika. 


47 


DešComěrná zpráva za měsíc duben 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat April 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Thiergarten 
Obora mysl. 

(Vaudas) 

Tomic 
Tomice 

(šeplavý) 

Tomkowka 
Tomkovka 

(Holub) 

Trčkadorf 
Trčkov 

(Frloddoh) 

Třebotow 
Třebotov 

(de Pauli) 

Turnau 
Turnov 

(Peltkovský) 

Tynischt 
Týniště 

(Egelmajer) 

ünhoät 
ünhost 

(Mulalsch) 

Weissbach 
Weissbach 

(KlDtzl) 

Weisswasser 
Bělá 

(Peřina) 

lii 

Wenzelsdorť 
Václavov 

(Ruff) 

Wildenschwert 
Ústí n. 0. 

(Novik) 

Wiuterberg 

Vimberk 

(Němeček) 

mm 

mm 

mm 

mm 

TTlTn 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 I4 

— 

2„ 

— 

0, 

33 

2r 

— 

— 

4a 

1/ 

1, 

2 

27 

O4 Os 

— 

Is 

2s 

47 — 

4. 

— 

0, 

2/ 

0. 

3 

— 

0« 

— 

3. 

34 

— 

— O2 

— 

— 

4 

— 

3,* 

60 

3s  1   3, 

23 

— 

73 

4. 

0/ 

— 

7 2 

— 

0 

2o 

lo 

6o' 

12/ 

— 

— 

4= 

— 

13/ 

— 

10/ 

— 

4s 

— 

3o 

6 

20/ 

223* 

9o* 

94* 

9/ 

— 

3.x* •: 

3./ 

174* 

4.*: 

14/ 

10/ 

17/: 

9/ 

0/ 

7 

IV 

lls* 

«0- 

85- 

6/ 

3/ 

9e 

223- 

2/ 

18/ 

— 

10/ 

8/ 

10/ 

10.* 

8 

— 

0,* 

— 

I3"   - 

— 

— 

— 

— 

43- 

— 

2/ 

2/ 

3/ 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/ 

— 

0/ 

3o* 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

"9 

— 

— 

— 

9/; 

11 

— 

0. 

— 

— 

— 

0« 

— 

— 

— 

— 

10/; 

23o* 

— 

— 

2o' 

12 

— 

74 

35* 

Oe' 

— 

Oe 

— 

— 

Is* 

— 

45* 

— 

2s 

— 

2/ 

13 

2x 

2e 

W 

— 

— 

2e      - 

I2 2/: 

35 

— 

0/* 

— 

14 

— 

— 

_ 

04* 

— 

-      1. 

— 

12o*i 

— 

— 

— 

Oa 

5/ 

— 

15 

— 

— 

lo 03 

24 

33 

— 

— 

0, 

0, 

9o 

2/: 

5/! 

— 

16 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

03 

— 

— 17 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

19 

— 

67 

2,, 60! 

Oe! 

43 

— 

6/ 

6./ 

1« 

2- 

04 

— 

20 

7o! 

3o 

— 

Os 

— 

44! 

1. 

— 

2r 

3o! 

— - 

21 

53 

— 

60 

1, 

— 

1> 

— 

IO5 

42! 

3/ 

7, 

05 

Os 

3,/ 

7o 

22 

— 

— 

I5 

— 

Os 

I4 

— 

— 

3/i 

— 

io„ 

2o 

4o! 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

0., 

— 

4e 

— 

Os 

— 

— 

■ — . 

— 

— 

— 

25 

— 

10,! 

5o! 

— 

14! 

35 

— 

2i 

4.1 

1.! 

85 

— 

— 

12/ 

26 

— 

— 

2o 

4s! 

— 

— 

3o 

— 

— 

— 

17, 

— 

84! 

— 

12, 

27 

— 

— 

lo 

— 

2o 

— 

— 

— 

— 

— 

23., 

65 

— 

0,, 

8/ 

28 

Os 

44 

— 

0/ 

— 

39 

— ■ 

6/! 

24! 

Os 

— 

2, 

2/ 

2/: 

29 

— 

I5 

3o 

— 

Is 

2., 

4,J — 

4,, 

— 

— 

0/: 

3/ 

7/: 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5s 

— 

23 

0„ 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součeti 

Snniina:i  ^^5 

733    48o 

47s 

33o 

344 

51« 

44, 

7O3 

64= 

lOÖg 

95, 

56, 

623- 

83, 

Regtg.: 

8 

14 

13 

15 

8 

17 

14 

6 

11 

14 

17 

12 

17 

16 

17 

!   Měsíc 
Monat 

coqqB 

>i^ >2^ -;?■ 
S>sli 0 

02 CCS- 

.2 Ss' 

cdccS 

Í2f 
lil 

^ — ü 

mtže 

«1 
>-, s 

ggf 

0 0 s 

ÜB 

3 S-P, 

0 0 

í3 tH 0 

3S^ 

PPd 

Ij- 

m a □ 

Součet 
Samma i 

354 

723 

34,     8, 

21s 

86 e 

84, 

4I2 

43^ 

51, 

I60 

39i 

45, 

33, 

104, 

ünitet!! 
Regtg. il 

12 

18 

10 

12 

7 

18 

16 

9 

18 

14 

6 

7 

14 

15 

12 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


4b 


Dešfoměrná zpráva za měsíc duben 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat April 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Wittingau 
Třeboň 

(Kattiik) 

Wlaschim 
Vlašim 

(Gabriel) 

Wobrubec 
Obrubce 

(Hoke) 

Wojetin 
Vojetín 

(štowlk) 

Wordan 
Vordan 

(Forsch) 

Worlik 
Vorlik 

(Kublas) 

Wostředek 
Vostředek 

Cbionst) 

Wráž 
Vraž 

(ürbnu) 

1-5 5 
tS)E§Ä 

Zirnau       i 
Dříteň       1 

' (Bezecný) 

ZI oni c 
Zlouice 

(Kozel) 

Zwickau 

Cvikov 

Žďiir b. Rokyc. 
ŽcTár u Rokyc. 

(Hořice) 

2-S 

00 = 

'■S'-S ß 

Žiliua 
Žilina 

(Valla) 

1 

mm 

mm 
1» 

mm 
Os 

min 

mm 

mm 

3o 

mm 

2, 

mm 

2o 

mm 

mm 

mm 

Or 

mm 

0, 

DUH 

I4 

mm 
lo 

mm 

2 

In 

1« 

— 

Os 

— 

Os 

— 

0. 

0/: 

— 

— 

— 

3s 

Os 

— 

3 

lo 

O4 

— 

— 

•  — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

0. 

Oe 

— 

4 

Ö.   . 

0., 

04 

I4 

53 

— 

— 

0/; 

— ■ 

— 

Os 

— 

24 

Ol 

— 

5 

2, 

4„ 

— 

— 83 

4. 

— 

I3 

43 

— 

80* 

0, 

33 

— 1 

6. 

22„*: 

10/ 

1/ 

Ss* 

O4 

16/ 

i3s*: 

18/: 

So- 

21/: 

15„ 

7/ 

133- 

25/ 

— 

7 

4,- 

18/ 

6/ 

12/ 

4« 

6/ 

8/ 

9/ 

So* 

13/ 

II5 

0/ 

7/ 

8/ 

— 

8 

0/ 

2/ 

— 

— 

0/ 

O4* 

— 

— 

0, 

— 

0/ 

1/    - 

9 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—    — 

11 

12„*: 

o,*i 

— 

— 

— 

23/: 

— 

8/: 

— 

11/ 

Or 

— 

6/ 

—    — 

1  12 

4. 

45-: 

— 

— 

— 

5/ 

2/: 

10/: 

1/ 

— 

— 

1/ 

1/ 

8/: 

_ 1 

13 

0« 

2/: 

O4 

23* 

I9 

05* 

2/ 

1/ 

1/ 

— 

I5 

O3 

2/ 

2/: 

— 

14 

o„ 

■ — 

— 

— 

— 

1/ 

— 

— 

— 

— 

— 

2e 

— 

0/; 

— 

15 

Is 

— 

— 

— 

0, 

1, 

O2 

— 

— 

0, 

— 

45 

— 

— 

16 

— 

03 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

— 

— 

19 

2,! 

5/ 

^! 

— 

O4 

— 

7e! 

Oe 

33! 

6/ 

ll 

lo 

5/ 

5, 

— 

20 

— 

I5! 

22/ 

Iq! 

II5 

— 

2/ 

— 

Is! 

— 

Co 

33 

— 

04 

— 

21 

0,! 

I9! 

4e 

5i 

3e 

8r 

4„! 

04 

— 

7, 

43 

4r 

7^ 

— 

— 

22 

33 

le 

3. 

0, 

2s 

43 

Ir! 

2s 

— 

— 

0. 

— 

2. 

ÖS 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

^- 

25 

— 

— 

— 

— 

3s 

— 

25! 

— 

2e! 

9i 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

1»! 

2s! 

O5 

— 

— 

6, 

— 

7. 

1/ 

— 

— 

— 

Or 

75 

— 

27 

274 

Oe 

I4 

— 

— 

2i 

Or 

4„ 

— 

2I5 

— 

I3 

Oe 

— 

— 

28 

2e 

2e 

li 

2, 

2i 

4o 

— 

— 

05 

2o 

Ol 

24 

— 

25 

— 

29 

0« 

2o 

— 

— 

Os 

— 

— 

3, 

05 

Ir 

— 

— 

I5 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

1   

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Summa  '■^^^ 

63 1 

404 

37, 

40, 

9I5 

52o 

743 

303 

993 

353 

33, 

6O3 

73, 

— 

Ddí dešL 1 ^g 
Regtg. 

19 

13 

10 

13 

14 

14 

16 

12 

10 

13 

15 

18 

16 

— 

>s o 

SS 

i 
PI 

1 

'S   s 

rd oK 

.S   ^ 
■SS • 

,—1  »CO   0 

öd 
■Ca -c3 >. 

0 ü 

te  > 

ISNS 

NN& 

t 

tsjNe. 

Ü  Ü  _ 

a eA 

0  GS ® 

TS 
&:  CS c 

a ^-^ 
.H.S § 

NOt. 

OQ 

NtSjS 

IS? 

Součet 
Summa 

«. 

36, 

100 g 

51, 

— 

62„ 

80, 

883 

91, 

664 

28, 

165 

24, 

85, 

91, 

Ddi deE 
Regtg 

11 

8 

20 

8 

— 

13 

14 

16 

17 

12 

3 

11 

10 

5 

16 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


49 


Dešťoměrná zpráva za měsíc květen 1888, 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Mai 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Alberitz 
Malměřice 

(KlelBBl) 

Althütten 
Staré Hutě 

(Gonthor) 

Aupa-Klein 
Oupa Malá 

(Hroch) 

Aussergefild 
Kvilda 

(Králík) 

Bärenwalde 
Bärenwald 

(PInsker) 

Beneschau 
Benešov 

(Kurka) 

Bezno 
Bezno 

(Švejcar) 

Binsdorf 
Binsdorf 

(Stein) 

Bistrau 
Bistré 

(KrySpln) 

Blatná 
Blatná 

(Bastáí) 

Bösig 
Bezděz 

(Peohtuor) 

Borau 
Borová 

(Bohr) 

Braunau 
Broumov 

(Čtvrtečka) 

Brennporičen 
PoHčí Spál. 

(Prokftpek) 

Buchers 
Buchoří 

(Fiíohbeok) 

Trtwi 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1    mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

lo 

— — 

lOo! 

i 0, 

Os — 

2 

65 

1, 

60 

4o 

— 

23! 

60 

5s 

I9 

5e 

9o 

2s 

2e 

61 

I5 

3 

— 0, 

— 

0., 

— — 

— 

— 

Os 

■ 4 

Ot 

0, 

— 0« 

O5 

0: 

— 

— 

— 

— 1, 

5 

Oe 

0. 

03 

lo 

0,* 

0, 

— 

— 

— 

1, 

— 

— 

Oe 

2t 

o 

— 

— 

— 

— 

— 

0,, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

7 

— 

— 

0,, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

' 

— 

— 

9 

— 

— 

— 

— 

0» 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

— 

Os 

1, 

— 

Ol 

0, 

— 

Oe 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

l4- 

11 

— 

— 

Os" 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 12 

— 

0/ 

K 

2.; 

24* 

0,* 

03 

— 

— 

— 

Ot*: 

Os* 

Os*: 

— 

— 

13 

— 

— 

2o* 

— 

— 

— 

— 

— 

Os* 

— 

0. 

Is* 

Ol* 

— 

— 

14 

— 

— 

0/ 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 15 

2. 

Is 

O4 

1« 

— 

— 

1t 

— 

— 

— 

— 

Os 

— 

Is 

16 

— 

— 

0,,- 

6. 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

— 

— 

Ol 

5o 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

16«! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

32,,*:! 

7o! 

13,! 

12.! 

0„.! 

13.,! 

3j! 

55,1 

— 

2t 

24,! 

— 

5J 

2s! 

15,! 

• 22 

Oe 

U 

2s 

St 

— 

0. 

— 

— 

I4 

— 

Oe 

ll 

Ol 

— 

23 

— 

— 

0. 

1. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ir 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

3o 

— 

— 

— 

— 

3e 

— 

— 

— 

Oe 

2s 

— 

— 

2tí 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Os! 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

o„ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

15,! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

4s! 

— 

26,! 

11.,! 

0,! 

7,! 

31.! 

Os! 

3s 

lo 

le! 

— 

7«! 

Os! 

2. 

31 

Ol 

— 

5t 

— 

lle 

— 

— 

9,1 

0. 

— 

— 

— 

93! 

— 

45 

Součet   ,Q 
Samma   *°8 

133 

69, 

443 

57, 

23, 

43, 

75, 

74 

lle 

37,    6, 

323 

lOs 

36, 

Ddi dešÉ.| 
Regtg.i 

9 

8 

18 

9 

12 

7 

7 

7 

6 

5 

7   1   6 

11 

6 

10 

es*- 

._ es 
CO s 

>a3 o 

ES 

Adolfsgrün 
Adolfsgrün 

(Walter) 

Aicha B. 
Dub Český 

(Schiller) 

Amonsgrün 
Amonsgrün 

(Dobner) 

00 = 

13 'Sa- 

eqeqS- 

Biela 
Bělá 

(Bomatzky) 

Bilichow 
Bilichov 

(Koldlnský) 

Bistric a. d. A. 
Bistřice n. Ú. 

(Höll) 

Bitow 
Bítov 

(Kooholatý) 

Bohnau 
Banin 

(Prntsohek) 

Bohouškowic 
Bohouškovice 

Hauber) 

Braideis a. d. £. 
Brandýs n. L. 

(Zalabák) Branná 
Branná 

(Makovský) 

Branžow 
Branžov 

(Blen) 

Břeskowic 
Břeskovice 

(Novotný) 

Břewnow 
Břevnov 

(Kutzer) 

Součet^ 
Samma ^ 

315 

293 

45, 

62, 

58, 

43, 

27, 

37« 

02 

33, 

19, 

29i    21„ 

1 

29o 

28, 

Oni deší!   ^ 

11 

8 

8 

10 

7 

8 

5 

8 

7 

7 

8 

4 

5 

8 

Regtg. 

1 

d +11  V>ri 

CI Bpflpii 

fcpt, hier 

ein Gew] 

tter.) 

Prof. 

Dr. F. J. 

studnička 

5 

5ü 


Dešťoměrná zpráva za měsíc kveten 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Mai 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Buchwald 
Bučina 

(železný) 

Chotzen 
Choceň 

(Endrya) 

Chotěboř 
Chotěboř 

(Ryba) 

Christianberg 
Křištanov 

(Rnlf) 

Christianburg 
Kristianburk 

(Ozeoh) 

Chrudim 

Chrudim 

(Berahard) 

čáslau 
Čáslav 

(Enthan) 

Cejkow 
Čejkov 

(Boháček) 

čerma Böhm. 
Čerma Česká 

(Mallý) 

Čistá 
Čistá 

(Mládek) 

Deutschbrod 
Brod Německý 

(Dnfek) 

Dobřan 
Dobřany 

(Obst) 

Dobřikow 
Dobřikov 

(HauHser) 

Dobruška 
Dobruška 

(Flesnr) 

1 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
1: 

mm 

mm 

2o 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

— 0, 

0. 2 

— 

u 

23 

Or 

6. 

3. 

O4 

2i 

3« 

2o 

7« 

7. 

3, 

1, 

3 

— 

— - — 

— 

— 

— 

— 

0« 

— 

0. 4 
5 — O3 

le 

— 

— 

— 

— 

— 

O7 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

__ 

._ 

6 

— 

— 

— 

Ot 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

_ 

7 — — 

— 

— 

— 

— 

— 

8 — — 

— 

— 

— 

— 

_ 

9 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

, 

_ 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

O3 

___ 

Ol 

11 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

12 

— 

lo*: 

I3* 

— 

— 

Os* i 

O.*:' 

— 

O3* 0/ 0.- 

___ 

_ 

13 0, • 23 

— 

— 

— 

— _ 

_ 

14 — — 

— 

— 

— 

— 

. 

_ 15 

64 

OJ — 

— 

— 

— 

— 

0,, , 0„ 

16 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 17 0, ! — 

— 

— 

— 

— .  ., 18 

— 

— 

— 

— 19 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 20 — 

— 

O3 

— 

— 

— 

— 

— _ 

, 

_ 

_ 21 

lo 

— 

O5 

369! 

— 

39„1 

— 

— 

2. 

7i! 

0, __ 22 O2 

O5 

0. 

Os 

O3 

O3 

2,1 

0, 

0, 

2, 

Oo- 

23 — — 

— 

— 

— 

— 

— 

2, 24 0. — 

— 

— 

— 

— 

— 

I4 

Ic 

25 03 

Oe 

0. 

O5I 

0« 

35 

0,! 

0, 

— . 

On !: 26 

Ol 

3e 

0. 

— 

— 

1« 

1,! 

_ 

27 

— 

— 

— 

— 

0, _ 28 

Oe 

— 

— 

— 

— 

4, 

— 

_ _ 

_ 

_ 

29 

—     — 

— 

13 

— 

13„! 

— 

0,, 

_ _ 

30 

1, 

— 

— 

— 

— 

0. 

3s! 

— 

4o 8,! 

7„! 

,, 

.^_ 

04! 

31 

U4 

O3   1   O3 

2s    43o ! 

0. 

53! 

Os 

0.,! 0,! 

3, 

11. 

2« 

Součet 
Snmma    ^^i 

7o 

5r 

9o 

90«    83 

73« 

33 

13., 

63 

26, 

20, 

22, 

10, 

2s 

Dni Mi   „ 

Regtg. 

10      7 

10 

7 

8 

11 

4 10 

4 

10 

7 

4 

3 

5 

"•;; 

0 

OJ 0 ee 

ta »o j2 

3  !3  0 

ra-a 

^á- 

«sl 

CO  E 

>a9 o 

SS 

Břišfan 
Břiěfany 

(Procházka 

Brnik 
Brníky 

(Zechner) 

Brünnl 
Dobrá V 

(liaab) 

Buč 
Buč 

(Kotzorek) 

Buštěhra 
Buštěhra 

(Rosám) 

Bzí 
Bzí 

(Bnnd) 

Chlomek 
Chlomek 

(Javärek) 

Chotěboř 
Chotěboř 

(MlkeS) 

Chrbina 
Chrbina 

(Schlmpke) 

Chrusten 
Chrastěni 

(Heresohow 

Cernic-Gr 
černice 'V 

(Hahnol) 

Černilow 
černilov 

(Horáček) 

češtin 
Cestín 

(Böhm) 

čimelic 
Čimelice 

(Přáda) 

Sonima 

323 

52, 

28, 

7o     8, 

22, 

14« 

6e 

15s 

23s 

24, 

333 

10, 

25s 

74 

Dm desi. 
Regtg. 

8 

8 

10 

5 

3 

10 

7 

5 

10 

4 

3 

8 

7 

6 

2 

Prof. Dr. F. J. Stndntčka. 


i 


51 


Dešťoměrná zpráva za měsíc květen 1888, 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Mai 1888. 


so 

Duppau 
Doupov 

(Zarda) 

Einsiedel 
Mníšek 

CBeiusmttUei) 

Eisenberg 
Eisenberk 

(Spindler) 

Espenthor 
Espenthor 

(Merker) 

Falkenau 
Falknov 

(Dobrauer) 

/Friedrichsthal 
Redřichov 

(Klnsohel) 

Fuchsberg 
Fuchsberk 

(Kaikant) 

Fünfhunden 
Pětipsy 

(Hodek) 

Grasslitz 
Kraslice 

(fiöBsler) 

Habr 
Habr 

(Hamböck) 

Hartenberg 
Hartenberk 

(Llcha) 

Heidedörfel 
Heidedörfel 

(Pyhann) 

Heinrichsgrün 
Jindřichovice 

(Heimbeck; 

Hirschberg 
Doksy 

(Plno) 

Hlawic 
Hlavice 

(Srb) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

TW TW 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

03 

0, 

3,, 

04 

^o 3, 

23 

7o II4 

1, 

10, 

0, 

0. 

2 
3 

4 

»4 

8. 

5o 

6e 

5b 

6. 

— 

8e 

8, 

3: 

5e 

9e 

7e 

15,. 

60 1 

— 

— 

O4 

Oe 

— 

— 

— 

O3 

— 

I4 

0, 

1« 

0, 

5 

- !  0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

0,*; 

O3 

— 

6 

7 
8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,*: 

— 

9 

— 

— 

— 

-^ 

— 

— 

— 

— 

le 

1   — 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

Os 

Oe 

— 

O5 

— 

9o 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

03 

0, 

— ■■ 

11 

-1  0,* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

I4': 

— 

12 

04* 

3,- 

— 

— 

— 

0,* 

— 

0/ 

— 

0,- 

— 

lo 

0,- 

— 

13 

— 

lo' 

3o 

— 

— 

03* 

— 

— 

— 

— 

O,*- 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 15 

0,  ,   - — 

_ 

16 

— 

— 

— 

11« — 

— — — 

17 

— 

— 

— 

— 

— __ 18 

— . 

, 

_ 

19 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 20 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— — 

— 21 

4J 

193! 

9,. 

123! 

lOj ! 

2e 

40ol 

2J 

17„! 

15,! 

5,! 

8,! 

213;! 

32«! 

31, 

22 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

0, 

0, 

23 

— 

— 

. — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oo, 

25 

— 

Í 

— 

— 

— 

2o 

— 

— 

— 

Oo 

— 

— 

— 

— 

26 

0« 

— 

— 

— 

— 

— 

1«! 

u 

3„! 

— 

l./!! 

— , 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

i 

— 

— 

— 

29 

8,,! 

— 

— 

— 

0,! 

— 

— 

— 

— 

— 

-^-  j   —  1 

1«! 

— 

— 

30 

— 

135! 

123 

2«! 

15o! 

29, : 

— 

5„! 

28o! 

60! 

24„ ! 

5o  Í 

62! 

— 

04 

31 

—    — 

— 

— 

03 ! 

— : 93 1 

7« 

— 

— 

0, 

— 

— 

O3 

Součet 
Summa 

29, 

48„ 

32, 

26« 

40« 

5O3 

52, 

26, 

64,   28 1 

1 

51, 

27o 

50,   52, 

45^ 

M iúL 

Regtg. 

8 

10 

5 

5 

8 

8 

3 

7 

6 

7 

6 

8 

11 

9 

7 

Měsíc 
Monat 

> 
0 

ö d - 
0 oS 

«P-d 

QQ 
DQ 

g 
PQSi 

>0Q >CQ  rt 

0 o3 

GPS. 

2 gl 

w >a3^ 

0  O'TJ 
PP« 

111 

a 

1 

Hos 

a.a 

aas 
S <5 a 
S.S 0 

05  0) 

.a,a 

:0 :0 

.a _a .— 
a a 2 

111 

u 

IÍI: 

.S>a? 
PI 

za 

a 
SS 1 

OJ  03^ 

CDOS 

05 

an    -M 

-S-3 
g £| 

:0  05Í1 

a 

cti 

J3   'S" 

S oS 

0  OS 

C5t£|£ 

Součet' 
Summa 

104 

26, 

19, 

24„ 

21e 

36o 

28, 

38, 

153 

52, 

32« 

38„ 

51s 

2I2   20, 

Díideší. 
Regtg. 

7 

6 

^   1 

6 

- 5 

7      9 

' 1 

7 

7 

3      6 

6 

11     2 

Prof. Dr. 

P. .J. Stud 

Lnička. 

5* 

52 


Dešťoměrná zpráva za měsíc květen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Mai 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Hlawno Kostel. 
Hlavno Kostel. 

(Malzer) 

Hlinsko 
Hlinsko 

(KozToda) 

Hochwald 
Hochwald 

(Scholz) 

Hohenelbe 
Vrchlabí 

(Kubrycht) 

Hohenfurt 
Brod Vyšší 

(Enslén) 

Horažďowic 
Horažďovice 

(KraoBO) 

Hořín 
Hořín 

(Kubát) 

Hracholusk 
Hracholusky 

(Štěpánek) 

Hurkenthal 
Hůrka 

(Blaschek) 

Inselthal 
Inselthal 

(Nlckerl) 

Jahodow 
Jahodov 

(Chlumecký) 

Jičín 
Jičín 

(Vaňans) 

Jizbic 
Jizbice 

(Michálek) 

Jungbunzlau 
Boleslav Ml. 

(Simal) 

0 o-= 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

mm 
O3 

5i 
I4 

O3 
1, 

lOo! 

4«! 

mm 

2o 

I2 

43 

mm 

24 

10, 

Is 

24*: 

18,! 
1« 

2,.! 

mm 

80 

0., 

33* 

0, 
11«! 

25,! 

mm 

24 
O3 

2, 
0. 

43 

2.2 

li 

lo 

mm 
IJ 1 

O5 

0, 

Oe 
lo 

7o 

mm 

8t 

2o 

29, 

0, 

2o 

64 
Is 

mm 
64 

O5 

lo 

09 

21e! 

1, 

le 
5e 

mm 
60! 

1»! 

■i  - 

'-o 
lo 

2o 
5o 

180! 

lo 
2o 

10« 

mm 

0. 

Oe 
I3 

2, 
29i! 

mm 

4= 

2a! 

05 
12 

Oe! 

1t 

0, 

mm 
73 
Ob 

Ot 
O5 

24 
95 

5, 

mm 

Os 

9a! 
la 

O5 

55! 
0,! 

mm 
I4 

Oe 

Ol 

O4 

U 

I64 

43 

4e 

mm 

ii 

i 

154! 

O3 
0. 

15 

Součet 
Somma 

23o 

75 

39 5 

48e 

13,     11«   51o 

39, 

47o 

41, 

I 

12, 

26 3 

19„ 

29o 

193 

Dni iúí 

Regtg. 

7 

3 

7 

6 

8 

6 

7 

8 

10 

8 

7 

7      6 

8 

6 

—  CS 
CO  s= 

>as Q 

Es 

Grafengrtin 
Grafengrün 

(Plooek) 

Gratzen 
líové Hrady 

(Newlsch) 

Grossbürglitz 
Vřeštov 

(Málek) 

Grottau 
Hrádek 

(Mohaupt) 

Grulich 
Králíky 

(Holub) 

Hauichen 
Hanichen 

(Neuwinger) 

Harabaska 
Harabaska 

(Schneider) 

Hauska 
Houska 

(Holý) 

Hen-nskretschen 
Hřensko 

(JarOBchka) 

Hochchlumec 
Chlumec Vys. 

(MeUíta) 

Hochgarth 
Hochgarth 

(Bühner) 

Hořelic 
Hořelice 

(Bubeníček) 

Hořeňowes 
Hořeňoves 

(Kozák) 

Horka Gr. 
Horka V- 

(Pavlík) 

Hostiwic 
Hostivice 

Souče 
Simiiia 

'  88. 

135 

28, 

44, 

I63 

39, 

389 

52, 

473 

17i 

54, 

13, 

26, 

22« 

33 8 

iDniM 
1 Regtg 

11 

6 

5 

7 

6 

12 

6 

5 

10 

4 

7 

4 

6 

1 
8 

11 

Prof. Dt. F. J. Studnička. 


53 


Dešťoměrná zpráva za měsíc květen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Mai 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kallich 
Kalich 

(Langenauer) 

Kaltenbach 
Nové Hutě 

(SchnurpfeU) 

Kaltenberg 
Kaltenberk 

(Oharrít) 

Kamaik a. d. M. 
Kamýk n. V. 

(Kořínek) 

Kamnitz-B.^ 
Kamenice Č. 

(Pompo) 

Kaplic 
Kaplice 

(Vokoon) 

Karlstein b.Svr. 
Karlstein u Svr, 

(Schlmanek) 

Klattau 
Klatovy 

(Nešpor) 

Königswart 
Kinžwart 

(Starouschek) 

Kohoutow 
Kohoutov 

(Sohuplk) 

Kolín 
Kolín 

(Potáček) 

Kreuzbuche 
Kreuzbuche 

(Drsek) 

Krumau 
Krumlov 

(Pukarek) 

Kukus 
Kukus 

(Neumann) 

Kulm b. Karb. 
Chlumec u Ch. 

(ProcliAzkn) 

mm 

mm 

mTn 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mrn 

mTn 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 , 

3l — O3 

li 

3. 

2 
3 
4 

9* 

2s 

83 

5o 

34 

Oe 

8« 

9, 

54 

Ho 

2, 

69 

0. 

2e 

Os 

5o 

133 

— 

— 

lo 

— 

5i 

— 

Is 

lo 

Os 

23 

0. 

lo 

— 

— 

5 

Os 

— 

— 

— 

— 

O4 

— 

2, 

lo 

— 

— 

0, 

15 

— 

— 

6 

7 

— 

l5*i — 

— 

I 

— 

•^« Is 

— 

— 

— 

— 

— 

8 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9 

— — 

— 

— 

I3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

Ot* — 

— 

— 

4. 

— 

lo 

04 

— 

— 

2o 

— 

— 

: 

11 

0,- — 

— 

— 

— 

— • 

— 

— 

— 

— 

4, 

— 12 

0/ 4/ 

— 

23* 

— 

0,- 

— 

— 

— 

1/ 

l/i 

Oe 13 

W 4,- 

— 

— 

— 

O5* 

' — 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

' — 

— 

— 

— 

— 

15 
16 
17 

— 

0«! 
4. 

— 

— ««! 

— Is 

— 

— 3,! 

1. 

— 

— — 

— 

" 

18 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 21 

12s! 

14, 

9„! 

60 

17^ 

4,! 

— 

11,! 

14,! 

8„! 

llo! 

21,! 

3sl 

— 

13,! 

22 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

O5 

0. 

23 

— 

I9 

23 

— 

1. 

— 

— 

■^- 

1. 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

4, 

— 

44 

— 

— 

— 

— 

Os!* 

Is 

3i 

— 

Is! 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

O3 

— 

O4 

— 

33! 

— 

I3 

— 

— 

27 

!  — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 
29 
30 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

2r 

— 

— 

1«! 

174! 

— 

— 

— 

— 

le 

253! 

— 

85! 

1*5! 

5„! 

— 

9o! 2,! 

0,! 

I«! 

2,! 

1. 

— 

31 

le 

- — 

33! 

— 

8s 

— 

24! 

— 

—  I   — 

11,! 

3e! 

— 

6s 

IO3 

Součet 
Somma 

4O3 

4I3 

41i 

llo 

503 

22 1 

14^ 

32^ 

433 

243 

33^ 

463 

20, 

41 T 

434 

Dni deší. 

Regtg. 

11 

8 

8 

2 

7 

10 

6 

7 

11 

6 

9 

13 

9 

7 

6 

a*' 

._ ea 

CO e: 

»09  O 

ES 

Hrádek Def. 
Hrádek Def. 

(BlnhouS) 

Hradischt 
Hradiště 

(Plcker) 

||f 

Jasená 
Jaisená 

(Novák) 

Jelení-Ober 
Jelení Horní 

(Beer) 

Jenč 
Jene 

(Hacker) 

Jesín 
Jeiín 

(Dörrl) 

Johann St. 
Sv. Jan Nep. 

(Sanba) 

Johnsdorf 
Janovice 

(Knlltcl) 

Kaaden 
Kadaň 

(Schneider) 

Kalištb.Hump. 
Kališt u Hump. 

(SagV 

Kbel 
Kbely 

(Zika) 

Kleinbocken 
Bukovina M. 

(Eschler) 

Klenau 
Klenová 

(Schmiedt) 

Kopce 
V Kopcích 

(Bohntlnský) 

Součet 
Simma 

9r 

3O3 

22, 

11. 

9s 

33 1 

265 

22o 

55, 

30o 

2O5 

123 

45e 

lOo 

10, 

Dni delt. 
Regtg. 

6 

5 

6 

5 

5 

5 

6 

10 

10 

7 

6 

6 

11 

5 

8 

Prof. Dr. P. J. Stndnlčku. 


54 


Dešťoměrná zpráva za měsíc květen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für deü Monat Mai 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Mi, 

Landstein 
Landštýn 

(Strohmajer) 

Langwiese 
Langwiese 

(Karásek; 

LauSeň 
Loučen 

(Strejöek) 

Laim 
Louny 

(Kurz) 

Leitomyschl 
Litomyšl 

(Vajrauoh) 

Libějic 
Libějice 

(PUM) 

Lichtenau 
Lichkov 

(Sperling) 

Lis 
Líz 

(OUlorn) 

Lohosic 
Lovosice 

(Hanamana) 

Medonost H. 
Medouost 

(WolO 

Michelsberg 
Michalovice 

(TlU) 

Mies 
Stříbro 

(Tobonszkj) 

Milčín 
Milčíu 

(Tischler) 

1 

Moldautein 
Vltavotýu 

(Sakař) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm       mm 

mm 

mm 

rnm 

1 
mm 

1 

— 4, I3 lo 2 

54 

2t 

65 

2» 

7o 

2o 

^   3, 7, 

7o     9e 

3. 

44 

24 

4e   ^ 

3 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

1 

— — 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

Oe 

3e 

■   — 

6J 

— 

Os 

— 

I3 

— 

5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2« 

— 

1. 

— 

— 

— — 

— 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

7 
8 
9 

— 

— 

— 

— 

— 

i   — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

10 

— 

lo 

0^ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O5 

— 

— 

— 

— 

11 

— 

— 

— 

— 

^ 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

12 

— 

— 

3.- 

— 

— 

lo* 

— 

2,* 

— 

— 

0,' 

oř — 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2s* 

— 

— 

— 

— — 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

15 

— 

2s! 

— 

— 

O5 

— 

— 

I4! 

— 

— 

lo 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

0« 

1, 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

OJ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

21 

4„ 

0,1 

26,,! 

3i 

11,! 

— 

— 

4.J 

12.J 

5,*! 

34! 

5í 

16,! 

22 

0« 

— 

— 

— 

1. 

— 

~~ 

— 

1. 

O3 

— 

0« 

0,!i 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

i   

— 

— 

— 

—  , 

24 

— " 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

% 

— 

—  1   — 

— 

— 

— 

— 

25 

1, 

02 

— 

O3 

\^ 

— 

— 

— 

— 

Oe 

le! 

— 

_ 

Ix 

1 

26 

— 

0»! 

- 

— 

— 

0, ! 

— 

0, ! 

— 

— 

— 

— 

— 

Os 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— - 

— 

— 

— 

— 

— 

28 
29 
30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2» 

17r 

1 

— 

— 

15! 

2o! 

i 

O2 

— 

31o! 

43 

— 

— 

1. ! 

263! 

-      I5! 

50o! 

73o! 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

lo 

5o! 15o! 

— ^     — 

— 

— 

— 

1 

öoueeti; 
Summa!   ^"^ä 

8= 

71s 

lÖe 

22, 

135 

25, 

30e 

39i 

"2I3 

2I4 

59„ 

85,, 

24, 

5o 

Ddí dešL 
Regtg. 

4 

7 

6 

4 

7 

6 

5 

9 

4 

4     9 

6 

5 

7 

2 

.— cd 
eo c 

>® o 

Se 

Kostelec-A. 
Kostelec n. 0. 

(Spiegel) 

Kosten 
Kostov 

(Beer) 

Křič 
Křič 

(Popelka) 

Kronporičen 
Korunní Poříč 

(Daneš) 

Kunas 
Kunov 

(Novotný) 

Kupferberg 

Mědénec 

(Ptik) 

Kuteslawic 
Chudoslavice 

(Beran) 

Kwětow 
Květov 

(Jiskra) 

Langendorf 
Dlouhá Ves 

(Frledl) 

Laubendorf 
Limberk 

(Janiecb) 

Lhota Sár. 
Lhota Šárov. 

(Millek) 

Libochowic 
Libochovice 

(Hnfbauev) 

Lichtenwald-0. 
Lichtenwald H. 

(Duspiwa) 

Lidic 
Lidice 

(Panský) 

Liebwerd T. 
Libverda u D. 

(LIedl) 

Součet 
Summa 

5. 

20 1 

19, 

203 

7i 

46. 

58, 

II9 

12, 

83  \  19. 

t 

35, 

73o 

243 

102 1 

Regtg. 

6 

5 

5 

9 

2 

5 

7 

3 

7 

7 

8 

8 

12  i 

9 

9 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


00 


Dešťoměrná zpráva za měsíc květen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Mai 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Náwes 
Náves 

(MaSek) 

Nekmíř 
Nekmíř 

(Bauer) 

Nepomuk 
Nepomuk 

(Stopka) 

Neuhaus 
Hradec Jindř. 

(Sohöbl) 

II 

Neuhäusel 
Nové Domy 

(Nestler) 

Neuhof b.Béch. 
Nový Dvůr 

(Nelser) 

Neustadt 
Neustadt 

(rischer) 

Neustadtel 
Neustadtel 

(Klnch) 

Neuwelt 
Nový Svět 

(Jení) 

Neuwiese 
Neuwiese 

(Bartel) 

Olbersdorf 
Olbersdorf 

(Böhm) 

Osserhütte 
Osserhütte 

(Schwelger) 

Pacow 
Pacov 

(Novák) 

Pardubic 
Pardubice 

(Sova) 

Petrowic 
Petro vice 

(Barth) 

1 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 — 

— 

— 

3, 

— 

O3 O2 O3 

2 

4= 

4s 

09 

Is 

— 

Or 

6. 

5, 04 

2s 

4, 

— 

2. 

80! 

3 

— 

— — — 

— 

lo I3 

— 

— — 4 

— 

— 

Ol 

Os 

u 

— 

— 

— 

h 

Is 

Is 

— — 

0, 

5 

— 

— 

2o 

0, 

— — 

2s h 

— 

O3 — 

0, 

6 

— 

— 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

— — 

25 — 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

— ' 

— 

— 

— — 

— — 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

— 

O3! 

0, 

-- ._ 

— 

— — 

— 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

1« 

I4 

04 

— — 

— 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

53 

I3 

24 

— — 

— . 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3.* 

0.* 

3.- 

2s- 

3,' 

0,*: w 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

04* 

— — 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— . 

— 

— 

O4 

— 

— 

— — 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1, — 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

• — 

— 

— 

— 

— — 

. , 

20 

3„ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

21 

14,,! 

3,! 

0, ! 

OJ 

— 

7,,1 

«9 

58ol 

6,! 

17J 

35o! 

6s 

0, 

— 

5,! 

22 

— 

— 

0. 

4o 

— 

— 

O5 

— 

O3 

— 

Is 

0. 

I3 

— 

O2 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 3o 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

. — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

O4 

— 

— 

— 

— 

0,, 5i 

5| 

7,1 

4, 

— 

— 

0, 

Or 

26 

;    

— 

— 

0,,! 

— 

Ot 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

27 — 

— 

— 

— — 

— 

— 

— — 

— 

28 — 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

63! 

2„ 

0, i  - 

30 

2,! 

— 

84! 

— 

— 

6i 

11,! 

54 

Oe! 

25! 

— 

O3 

O4     li! 

31 !i  1, 

83! 

— 

■ — 

— 

6.! 

12o 

15,1 

—    — 

0, 

— 

— 

Součet 
Summa 

26 3 

17o 

173 

6e 

2o 

16, 

41 5 

107, 

25,    42, 

52,. 

22e 

3: 

5s 

16, 

DiiideE 
ißegtg. 

6 

3 

6 

6     2? 

6 

10 

40 

11 

11 

10 

9 

4 

6 

8 

Měsíc 
Monat 

Maader 
Mádr 

(Čada) 

Machendorf 
Machendorf 

(Maj) 

Mändryk 
Mendryka 

(Macek) 

Marschendorf 
Maršov 

(Stelgerhoí) 

Marschgrafen 
Maškrov 

(Popp) 

Maschau 
Mašov 

(MakaB) 

Městec Woj. 
Městec Voj. 

(Demuth) 

Millau 
Mílový 

(Broslg) 

Mile schau 
Milešov 

(Matoušek) 

Mireschowic 
Mirešovice 

(Fischer) 

Mladějowic 
Mladějovice 

(Almesberger) 

Modlín 
Modlín 

(Štipek) 

Morau-Ober 
Morava H. 

(Adimek) 

Mühlörzen 
Mileřsko 

(Sohmelowský) 

Nepomukb. Klenč 
Nepomuk uKlenč 

(Voknrka) 

Souče 
Summa 

'^  42, 

1 

49, 

20, 

58 3 

103 

33, 

29o 

12e 

26, 

22, 

32« 

26, 

21. 

4O3 

97, 

öni deSI 

ßegtH 

■i 10 

12 

& 

9 

1    ^ 

4 

4 

4 

1   ' 

^ 

5 

5 

9 

9 

4 

Prof. Dr. F. J. Studulčka. 


56 


Dešťoměrná zpráva za měsíc květen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Mai 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

1 
lil 

Pilgram 
Pelhřimov 

(MoUenda 

Pilsen 
Plzeň 

(Čipera) 

Písek 
Písek 

(Tonner) 

Plass 
Plasy 

(Holeček) 

PloBchkowic 
Ploškovics 

(Palmsteln) 

Poněschic 
Poněšice 

(Kroh) 

Prag 
Praha 

(Studnička) 

Příbram 
Příbram 

(Lang) 

Proseč 
Proseč 

(žaak) 

Pürglitz 
Křivoklát 

(Book) 

Pürstling 
Pürstlink 

(Sohlmaun) 

Rabeustein 
Rabštein 

(Bayer) 

Rakonitz 
Rakovník 

(Fahoun) 

Reicbeuberg 
Liberec 

(Walter) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

,   mm 

1  4, 

Os 

i 

I80! 

mm 

3= 
lo 

li 

mm 
84 

le 

3, 
Oe 

Os 

2,! 

0. 

I4 

mm 
60 

0. 
Ol 

0. 

2e 

2r 

22J 

mm 

4. 
I5 

6,! 

mm 
80 

lo 
Oe. 

2O3 

lo 

4, 

mm 
I5 

Os! 
lo 

14o! 

mm 
O5 

3, 

2„! 

le! 

44! 

Oe! 
23 

mm 
2e 

6,! 

Oe 

mm 
le 

Is' 

Os 
O3 

2r 

mm 
85 
O3 

03- 

V. 

03 

2, 
I3 

O4! 

mm 

6s 

3. 
25, 

11. 

mm 

0, 

04 

Ol 
12i 

mm 

lo 

04 

Os 

2e 

37,! 

Os 

Ol 
3i! 

Oe! 

mm 

4^ 
0' 

Is 

O5 

Oe 
I7 

2o- 
0/ 

18 Ji 
O4 

3, 

^! 
O4! 

Součet 
Snmiija 

26, 

11. 

18s 

34, 

llj    355 

173 

145 

93 

6« 

22, 

46e 

20„ 

51e    36e 

Ddí dešt.! 
Regtg. 

6 

4 

8 

7 

3     6 

4 

7 

3 

5 

8 

4 

5 

9 

,a 

._ es 
CO s 

>o o 

SE 

Nenhäuseln 
Neahäuseln 

(Gafgo) 

Neuhütte 
Neuhütte 

(Nenmann) 

g-ra 

i 0- 

Nezdic 
Nezdice 

(Walmann) 

Obisch 
Obiš 

(Arnoät) 

Oemau 
Sobénov 

(Příhoda) 

Osek b. Kněz. 
Osek u Kněz. 

(Suna) 

Ossegg 
Osek 

(Pfltzner) 

Paseka 
Paseky 

(Jablonský) 

Paseka b. Pros. 
Paseka u Pros. 

(Padoor) 

Pelestrow 
Pelestrov 

(Roflslaw) 

Philippsberg 
Filipov 

(Kalkant) 

Pičkowic 
Býčkovice 

(Jebaatzke) 

Plíickenstein 
Plöckenstein 

(Kopríwa) 

Podmoklic 
Podmoklice 

(Koudelka) 

Součet 
Summa 

II2 

57, 

14, 

23 1 

14, 

39, 

18, 

47s 

25, 

8, 

22, 

17= 

28, 

18, 

193 

Ďoi Mí 
Regtg. 

8 

13 

2 

3 

3 

9 

6 

4 

6 

7 

4 

6 

6 

8 

5 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


57 


Dešfoměrná zpráva za měsíc květen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Mai 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Reitzenhain 
Reitzenhain 

(Schmidt) 

3 3 

all 
MMS. 

Röhrsdorf 
Röhrsdorf 

(Dncke) 

Rokytnic 
Rokytnice 

(Ezer) 

Ronow 
Ronov 

(Hosp. zpráya) 

Rosenberg 
Rožmberk 

(Richter) 

Rosic 
Rosice 

(šťastný) 

Rothenhaus 
Hrádek Oerv. 

(Sachs) 

lludolfsthal 
Rudolfsthal 

(Krámský) 

Rumburg 
Rumburk 

(Lenk) 

Ruppau 
Roupov 

(Lutz) 

Salmthal 
Salmthal 

(Peter) 

i 

Schloaswald 
Schlosswald 

(Hlavsa) 

Schueeberg 
Sněžník 

(Linhart) 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2.Ó 
26 
27 
28 
29 
.30 
31 

mm 

mm 
le 

mm 

7r 

Is 
Oe 

O3 

2.* 

15,! 

O4 

0. 

mm 
1,* 

6, 
I2 

2r 

2, 
O2 

17J 

mvn 

Oe 

26«! 
O5 
I5 

85 

mm 
1. 

2, 

3« 

Is! 
I4 

mm 

2x 

O4 
0,* 

O3 
0, 

O5 

mm 

3. 

7. 

i4-: 

5«! 

4e! 

0. 

mm 

0, 

73 

Ol 
0. 

Ol 
2„ 

33* 

02* 

03 

62! 
02 

21e! 

1 

mm 

6„ 
0, 

3o 

2e 
Oe* 

03* 

0. 

28.! 
O4 

34 

5«! 
15e! 

mm 

10, 

05 
14 

8s 
7, 

mm 

24 
80 

Oe 

0/ 

II9! 

1,! 
0. 

mm 

O4 
3,! 

4e 

6„ 

84 

2. 

13,! 

0. 

mm 

2b 

0. 
1. 
Ol 

I4 

4e! 

14 

Oe 
64 

1   mm 
I7 
7e 

1, 

2. 

26o 
2i 

41o! 

Součet 
Summa 

5. 

28^ 

32o 

38o 

lOe 

4i 

23, 

40, 

67,  j  28, 

203    383 

18, 

823. 

Dni Mi  _ 
Regtg. 

3 

■8 

7 

5 

5 

6 

6 

13 

12 

5 

7 

9 

9 

7 

Měsíc 
Monat 

Polic 
Police 

(John) 

1 _ — 

Politz-Ober 
Páleč Horai 

(Kachlet) 

Přerow-Alt 
Přerov Starý 

(Walter) 

Prorub 
Proruby 

(Kabelka) 

Psář 
Psáře 

(Werner) 

Rapic 
Rapice 

(Zima) 

Reinwiese 
Reinwiese 

(Ťeuschel) 

Rezek Forst. 
Rezek mysl. 

(Svoboda) 

Riesenhain 
Riesenhain 

(Vorrelth) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Zlenert) 

Ilothoujezd 
Újezd Červ. 

(Butta) 

RudolfiJäg.H. 
Rudolfi mysl. 

(Werner) 

Sandau 
Žandov 

(Slollo) 

Sattel 
Sedloňov 

(Bohutlnský) 

Schöninger 
Klet 

(Krboöok) 

öoucel^ 
Summa      * 

26, 

2I0 

203 

81e 

23a 

115„ 

63 e 

35, 

31o 

IO3 

33^ 

20, 

18e 

9o 

M desi; 

Regtg.' 

11 

4 

6 

11 

10 

8 

10 

7 

6 

7 

5 

9 

11 

6 

3 

Prof.   Dr, F. J. Studnička. 


ob 


Dešťoměrná zpráva za měsíc květen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Mai 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Schwabín-Zbir. 
Švabin u Zbir. 

(Vaněk) 

Schwarzbach 
Schwarzbach 

(Balling) 

Sedl 
Sedlo 

(RlBSol) 

Skalic B. 
Skalice C. 

(Valenta) 

Soběslau 
Soběslav 

(Kokla) 

Soflenschloss 
Sofienschloss 

(Roller) 

Stěchowic 
Štěchovice 

(Paar) 

Stefanshöhe 
Štěpáuka 

(Votoěek) 

Storn 
Storn 

(štipek) 

Stubenbach 
Prášily 

(Bělohlivek) 

Subschitz 
Zubčice 

(HAgek) 

Světlá b. Rch. 
Světlá u Lib. 

(Sluka) 

t 

Tábor 
Tábor 

(HromAdko) 

Taus 
Domažlice 

(Weber) 

_:2^ 

a.s.:: 

03  Ci >  I 

hh6 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

mm 
ll 

8« 

53I 

O5 

; 1, 

23I 

9„ 

mm 
O4 

0. 

ll 

3« 

mm 
24 

6r 
O4 

30, 

le 

mm 

2/: 
1, 

7e! 

05 
15 

0, 
3. 

mm 

24 

O5 
ll 

11,! 

- I5 

O3! 

35I 
5,1 

I4 

mm 
I5 
22- 

15 

16,1 

0, 

le 

10,,! 
I4 
O3 

0. 
3i! 

mm 
le 

I3! 

2e 

3.! 

mm 
1, 

9. 
Os 

O3* 
Ol* 
04* 
2, 

10,1 
1„ 

10,! 
5,1 

mm 

2o 

lo 
3o 

12s! 
lo 
Oe 

Í! 

mm 

6. 

O4 

4s 

03* i 

0, 

4el 

4o 

14s! 

lo 
2o 

8„! 
0, 

mm 

i.. 

2s 
2o 

4., 
I2 

2, 
Os 

48e 

4, 
I5 

mm 

7s 
I5 

23 

1,* 

7:! 

li 

2s 

3J 

mm 
33 

0» 
0. 

64! 

4o 
4s! 

1 

mm 

2, 

20,1 
0. 

ISg! 

mm 

Os 
3, 

0, 

O.-i 
o,'! 

O4 

2,1 

i 

I   " 
0, 
5,1. 

Součet 
Summa 

i 28, 

1 

4, 

41b 

I80 

269 

39, 

94 

30 9 

34, 

463 

682 

27,    18, 

36, 

13, 

DnidešE. 

Regtg. 

7 

4 

5 

7 

9 

11 

4 

11 

8     12 

10 

9  ■ 

6 

4 

9 

._ CO 
CO  B 

>o o 

ES 

Schwarzthal 
Černodol 

(Hansa) 

Schweinitz 
Sviny Trhové 

(Beran) 

Schweissjäger 
Schweissjäger 

(Neamann) 

Senftenberg 
Žamberk 

(Němeček) 

Sichow 

Sichov 

(KreU) 

Siebengiebel 
Siebengiebel 

(Hoiák)          1 

- — 

Siebengründen 
Siebengründen 

(Kratocbvü) 

Skala 
Skála 

(Auerhann) 

Sloupno 
Sloupno 

(NyUlček) 

Smiřic 
Smiřice 

(Stup!) 

Smolotel 
Smolotely 

(Plsaíik) 

Sonnenberg 
Suniperk 

(Stein) 

Spitzberg 
Špičák 

(Hawel) 

Stranohoří 
Stranohoří 

(VlUta) 

Strassdorf 
Strassdorf 

(l'rlblk) 

Souče 
Snmma 

62, 

2O4 

274 

363 

42o 

49, 

67, 

175 

14o 

20 s 

41^ 

39o 

öOg 

22, 

Dni iúi 

Regtg 

Ij 

1!    11 

ll 

10 

5 

11 

4 

7 

13 

13 

1 

7 

9 

4 

5 

7 

6 

8 

Prof. Dr. F. J. Stadnlčka. 


Dešťoměrná zpráva za měsíc květen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Mai 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Thiergarten 
Obora mysl. 

(Vandas) 

Tomic 
Tomice 

(ŠeplaTý) 

Tomkowka 
Tomkovka 

(Holnb) 

Trčkadorf 
Trčkov 

(Friedrich) 

Třebotow 
Třebotov 

(de Panll) 

s 
33» 

Tynischt 
Týniště 

(Egelmajer) 

Unhošt 
Unhošt 

(Malatsch) 

Weissbach 
Weissbach 

(Elatzl) 

Weisswasser 
Bělá 

(Peřina) 

Welhartic 
Velhartice 

(Schreiber) 

Wenzelsdorf 
Václavov 

(Ruff) 

Wildenschwert 
Ústí n. 0. 

(Novák) 

CD  CD 
:0 :0 
co  X 

s a 
lil 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
^20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

mm 

Oa' 

9,! 

8„! 
0« 

15. 

mm 

Is 

O5 

23I 
24 

Ir 

9,! 

5= 

mm 

2« 
1*0 

mm 

0/ 

03 

0, 
lo 

Is! 

mm 

lo 

1, 

lo 

03 

mm 
O3 

3t 
0« 

0. 

Oe 
O3 

0. 

Oe 
24 

Oe! 

mm 
4e 

mm 

0/ 

23! 

4oI 
Is! 

mm 

2e 
4i 

Os 

6.*: 

34J 

25 
63 

17o! 

mm 
61 
34 

2i": 
80! 

14,! 

mm 

5. 

O5 
lo 
0. 
O3 

O4 

34 
I4 

O3 
3, 

mm 
60 
Is 

Se 

r 

lOj! 
23,! 

mm 

0, 

63 

Ol 
Os": 

O4! 

Oo 
O3 

Is! 

45 

mm 

0/ 

1. 

2o 

5,! 

63 

O5! 
O3! 

mm 
lOo 

2e 

8s 
2e 
O5 

45! 

Součet 
Snnima 

43« 

23,    283 

6. 

34 

9, 

4e 

15,    73, 

35, 

15, 

45 0 

14s 

18, 

18, 

ĎnidešÉ. 
Regtg. 

7 

7 

3 

6 

4 

10 

1? 

5      8 

6 

10 

5 

9 

7 

6 

.— cd 

(0 s 

>o o 

SE 
1 

Střem 
Střemy 

(Marek) 

Střiteř 
■ Střítež 

(Stoupa) 

Stroj edic 
Stroj edice 

(KaSpltek) 

Stupčic 
Stupčice 

(Schreiter) 

Swarow 
Svárov 

(Petrař) 

Světlá 
Světlá 

(Setdler)           j 

Sýkora J. H. 
Sýkora mysl. 

(Heinrich) 

Tachlowic 
Tachlovice 

(MoUtor) 

Tannenberg b. B; 
Tanenberk u Bl. 

(Erben) 

Trubijow 
Trubijov 

(Vlček) 

Türmitz 
Trmice 

(Josst) 

Uhersko      i 
Uhersko 

(Llndner) 

Wčelákow    1 
Včelákov 

(Flacher)         j 

Weipert 
Vejprty 

(Lorenz) 

iSoučet 
Simma 

42, 

5o 

28 g 

8e 

10« 

58, 

124 

18e 

40, 

26, 

21,   19o 

55 

703 

23o 

Dni kíL 
Regtg. 

8 

5 

6 

^ 

5 

7 

5 

6 

11 

1 

8 

3 

5 

4 

8 

10 

Prof. Dr. P. J. Studnička. 


GU 


Dešťoměrná zpráva za měsíc květen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Mai 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Wittingau 
Třeboň 

(KattAk) 

Wlaschim 
Vlašim 

(Gabriel) 

Wobrubec 
Obrubce 

(Hoke) 

Wojetin 
Vojetfn 

(štowlk) 

Wordan 
Vordan 

(Porsoh) 

Worlík 
Vorlík 

(Kablas) 

Wostředek 
Vostředek 

Chronst) 

Wráž 
Vraž 

(Urban) 

Zboř b. R. Jan. 
Zhof n G. Janovic 

(Jandlk) 

Zirnau 
Dříteň 

(Bezeoný) 

Zlonic 
Zlonice 

(Kozel) 

Zwickau 
Cvikov 

(Dnoke) 

ó ó 

»NtŇia 

Ždirec b. Chot. 
ŽdirecuChotb. 

(1'acliollk) 

C3  tä^ 

.9.2 - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1  12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

mm 
1. 
23 

1, 
O4 

O3 

0. 

5s! 
5t 

O5 

mm 
2e 

0. 

03- 
963! 

0= 

15 

0,! 

2, 

nun 

2« 

Os 

O3 
Oe 

6x! 

O3 
O4 

mm 

O5 
9. 

I3! 

lo* 
Is 

35e! 

~~ 

4x1 

mm 

0. 

2e 
I2 

I3 

2a 
Ir 

Os 

5« 
1, 

mm 

85 

4s 

Oe 

mm 

2x 
I4 

O3' 

25,! 

24 
le! 

mm 
O3 

6s! 
2o 

2e 

2o! 

mm 
lo 

15,! 
0, 
Or 

15 
05 

Os 

80! 

20„! 
12J 

mm 
23 

13e! 

84 

mm 

0, 

4, 

0, 

Os 
Is 

44,! 
1. 

23! 

mm 
67 

I2 

0, 

1, 

15J 

Oe 

5» 

mm 
IO3 

0. 
Ox 

lo! 

2s 

Os 

45! 

mm 

3„ 

l3* 

0/ 

1 = 
23 

mm 

9s 

1« 

8,! 

j 

1,! 
Os 

Součet, 
Summa | 

18, 

103 3 

IÍ4 

533 

I80 

13, 

33, 

13, 

60, 

25, 

55, 

304 

19, 

9o 

22„ 

Dni iit 

Regtg. 

9 

8 

7 

7 

9 

3 

6 

5 

10 

4 

8 

7 

7 

5 

5 

CO s 

>a> o 

ES 

Weltrus 
Veltrusy 

(Melig) 

Werscheditz 
Verušice 

(Eckert-Hetzel) 

Westec 
Vestec 

(Končický) 

Wildstein 
Vilštein 

(Opolecký) 

Wysoká 
Vysoká 

(Tast) 

Záwěšín 
Závěšín 

(Prexl) 

Zbislawec 
Zbyslavec 

(Manlík) 

Zderadín 
Zderadiny 

(Homolka) 

I 

Zeměch 
Zeměchy 

(Čejka) 

Zinnwald 
Cinwald 

(Tandler) 

Zwoleňowes 
Zvoleňoves 

(Sperl) 

Ždikau 6r. 
Ždikov V. 

(Knorre) 

Žiwotic 
Životice 

(Skíla) 

Součet 
Summa 

31o 

29, 

14. 

14, 

133 

9e 

21 4 

2I5 

36, 

12s 

47 „ 

26 8 

50 8 

27s 

DnidešCij 
Regtg.! 

6 

5 

7 

2 

6 

8 

6 

7 

7 

4 

10 

— 

7 

4 

6 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


61 


Dešfoměrná zpráva za měsíc červen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juni 1888. 


sice 
tag 

o 

>0? 

.S2 

2 
S 

03 

■ans 

a 

a 

Den mě 
Monats 

gas 

Althütteu 
Staré Hu 

(Oonther) 

Aupa-Kle 
Oupa Ma 

(Hrooh) 

Ausserge 
KvUda 

(Erállk) 

Bärenwal 
Bärenwal 

(Plnaker) 

Benescha 
Benešov 

(Kurka) 

SS? 

Binsdorf 
Binsdorf 

(Stein) 

Bistrau 
Bistré 

(KrySpln) 

Blatná 
Blatná 

(Baetář) 

Bösig 
Bezděz 

(Feohtnet) 

Borau 
Borová 

(Rohr) 

Braunau 
Broumov 

(Čtvrtečka) 

Brennpor 
Poříčí Sp 

(Prokftpek) 

Buchers 
Buchoří 

(FlBohbeok) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

ö= 

^3 

3o 

3 = 12e 7e 6, 

5, 

3,, 

3, 

10, 

2 
3 
4 

— O5 

— 0. — 

— 

— 

25! — 

I5 Ol 0,! 

. — 

12,1 

le 9,! 

3.,! 

_ 

5 

0,! 

23! 

— 

4s 

le! 

94! 

9,1 

— 

9,! 

7« 

— 

2.,! 

2e 

2,! 

27,! 

6 

OJ 

I5! 

I5 

lo 

OJ 

33! 

54! 

— 

Oe 

I3 

— 

5„! 

1« 

3,! 

— 

7 

I35I 

— 

I3 

25 

IO9! 

9,! 

6e! 

7i 

2I0! 

10, 

74 

25 

9.! 

2,! 

8 

65 

17,! 

2I0 

7. 

265! 

14« 

28, 

25o 

12o 

— 

I63 

I60 

174 

6, 

32.! 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9s! 

— 

— 

7« 

— 

0, 

— 

— 

10 

25! 

16,! 

18s! 

5. 

h 

4.! 

125 25, 

2s 

15,! 

22.! 

4„ 

11. 

11 

— 

— 

— 

lo 

I5 

Os 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

2, 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— — 

._ 

— — 

__ _ „ 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— __ ^_ _ 

15 

2. 

12J 

20, 

2, 

65! 

7,! 

14e! 

4e 

4,1 

— 

55,1 

13.! 

21«! 

1, 

23„ 

16 

0, 

13, 

18e 

4, 

1., 

5s 

23 

0. 

04 

— 

34! 

5o 

3, 

11t 

17 

O4 

— 

2o 

— 

— 

— 

— 

— — 

2o 

— 

I80 

18 

2I4 

23= 

— 

18s 

24 

9, 

0. 

2, 

I3 

25, 

2« 

2, 

— 

17, 

— 

19 

18, 

10, 

10s 

O4 

62s 

12, 

183 

26, 

18, 

— 

19, 

12o 

12, 

7, 

— 

20 

IO3 

0, 

1; 

3, 

9o 

Os 

— 

le 

— 

2, 

0« 

0. 

1. 

1, 

21 

— 

— 

5, 

— 

— 

O4 

3e 

— 

— 

— 

3, 

1, 

274 

0, 

22 

lo 

2e 

21s 

— 

lo 

O3 

2x 

— 

1. 

3o 

lo 

6„ 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

0, — 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3, 25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

2, 26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

27 

— 

43! 

— 

6«! 

0,! 

0,! 

— 

— 

84 

— 

2,! 

— 

lo 

O4 28 

— 

0,! 

I3I 

— 

21e! 

0,! 

0, 

26,! 

3s 

3, 

OJ 

— 

I3 

8,! 

— 

29 

— 

12,! 

3i! 

5i 

2o 

öa! 

133 

8s! 

4s 

— 

53! 

9„! 

21«! 

6«! 

4s 

30 

ÍÍ3 

4^ 

8. 

3« 

IJ 

94 

3o 

15,! 

— 

7, 

2, 

3, 

8,! 

7, 

31 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Somma 

883 

126, 

139„ 

7I3 

I6O1 

106 s 

119g 

134o 

115, 

8I4 

129« 

92; 

155, 

96, 

142, 

Ddi töt 
Regtg. 

15 

15 

16 

16 

- 16 

19 

14 

14 

13 

11 

15 

16 

18 

18 

11 

»*- 

— rt 
CO = 
«D  o 

ES 

Adolfsgrün 
Adolfsgrün 

(Walter) 

Aicha B. 
Dub Český 

(Schiller) 

Amonsgrün 
Amonsgrün 

(Dobner) 

00 = 

eqfqS 

■S-cf 

0 0« 

•a A a 
.sis 2 

«má 

Biatric a. d. A. 
Bistřice n. Ú. 

(Holi) 

Bitow 
Bítov 

(Kooholatý) 

Bohnau 
Banín 

(Prntaohek) 

Bohouškowic 
Bohouškovice 

Haaber) 

Braodeis a. i. E. 
Brandýs n. L. 

(Zalabák) Branná 
Branná 

(Makoveký) 

Branžow 
Branžov 
(Blen) 

Břeskowic 
Břeskovice 

(NoTOtný) 

Břewnow 
Břevnov 

(Kutzer) 

Součet 
Somma \ 

125^ 

116e 

141 e 

161s 

128s 

133, 

128, 

863 

863 

IOI9 

1265 

108, 

95, 

87„ 

1293 

M iúí 

Regtg. 

15 

17 

18 

14 

13 

16 

15 

16 

11 

17 

18 

14 

16 

17 

15 

(! Znamená tu bouřku.)  (! Bedeutet hier ein Gewitter.) 


Prof. Dr. F. J. Studnička. 


62 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červen 1888. 
Ombrometrischer Bericht jfür den Monat Juni 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Buchwald 
Bučina 

(železný) 

Chotzen 
Choceň 

(Endrys) 

Chotěboř 
Chotěboř 

(Eyba) 

Christianberg 
Křištanov 

(Rnlf) 

Christianburg 
Kristianburk 

(Czeoh) 

Chrudim 
Chrudim 

(Bernhard) 

Čáslau 
Čáslav 

(Enthan) 

•a m 

;0  03 

lil iii 

>o>oS i>o>ciE 

Čemowic 
cernovice 

(Hazuka) 

Čistá 
Čistá 

(MUdek) 

Deutschbrod 
Brod Německý 

(Dufek) 

Dobřan 
Dobřany 

(Obot) 

Dobřikow 
Dobřikov 

(Hanssor) 

Dobruška 
Dobruška 

(Plosnr) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm   1 

mm 

mm 

mm 

l 25 

4. 

— 

85 

94 Ü4 

4o. 3e 

— 

64 

3o 

2 
3 
4 

0, — O4 — — 

— 

5. O4 

2s — 0,! 

— 0,! 

5 

1. 

37,! 

3, 

33 60 

1« 

5J 

5,! 

I5 

Ol 5o! 

5o 

5,! 

6 

lo 

It 

34 

— 

O3 

0, 

7s 

4e 

0. 

4, 

O3 

4, 

— 

2. 

— 

7 3« 

I4 

63 

14«! 

5« 

123 

6, 

0, 

— 

6,! 

— 

2t 

8 

lo 

15, 

18, 

— 

24, 

2I4 

— 

9,! 

I80 

19o 

I83 

18, 

— 

I85 

I83! 

9 

— 

— 

— 

O2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

— 

14= 

I80 

10,1 

1.! 

4. 

7o 

3, 

36o! 

7s 

20,! 

I3 

25o! 

13« 

6, 

11 

— 

— 

Ol 

— 

— 

0. 

— 

— 

I3 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

■ — 

— 

— 

— 

— 

15 

3«! 

11,! 

203 

84 

5t 

373 

33o 

15J 

43,! 

8, 

16, 

33,! 

29o 

9, 

29o 

16 

O3 

61 

04 

3o 

— ■ 

6, 

53 

83 

9„ 

IO4 

2, 

IO4 

5o 

— 

lOo 

17 

— 

O4 

— 

— 

— 

O5 

25 

O4 

I5 

— 

0,, 

4r 

— 

lOo 

— 

18 

4o 

0. 

2e 

Us 

li 

0, 

23 

21: 

— 

73 

0. 

80 

85 

— 

19 

0,, 

15, 

133 

— 

42o 

24,. 

II4 

— 

io„ 

8. 

7« 

5, 

8, 

— 

64 

20 

lo 

— 

— 

Oe 

45 

— 

le 

— 

— 

lo 

I3 

-^ 

— 

— 

— 

21 

— 

4o 

Is 

— 

I2 

2, 

4o 

— 

19, 

— 

II4 

— 

15, 

7o 

17, 

22 

— 

lo 

4. 

— 

— 

13o 

5, 

15, 

3e 

84 

1, 

84 

— 

2o 

2i 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

6« 

2s 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

o„ 

— 

— 

— 

25 
26 
27 

— 

— 

— 

65 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20^! 

"3 

— 

O3 1« 

__ 

— — 

— 

28 

— 

— 

— 

16,! 

31e! 

— 

3. 

0, 

4,1 

h 

3,1 

— 

2,1 

75 

60! 

29 

lo! 

3,! 

64 

34 

2,! 

144 

17, 

3s 

25„! 

60 

5,! 

21 3! 

75! 

5. 

17,! 

30 

lo! 

04 

9e 

3, 

7o! 

44 

Os 

6. 

3« 

15, 

4. 

5= 

5. 

— 

73! 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Samma 

14. 

123, 

llBj 

79, 

166, 

159, 

120, 

102« 

183,, 

lOlo 

IO60 

122« 

104, 

944 

132, 

bnidesL 

Regtg. 

10 

15 

16 

12 

14 

20 

17 

15 

16 

15 

18 

14 

'   9 

1 

12 

14 

09  S 

>a> o 
ES 

Břišťan 

Břišťany 

(Proch4zka) 

Brnlk 
Brníky 

(Zeohner) 

Brünnl 
Dobrá Voda 

(Baab) 

Buč 
Buč 

(Eotzorek) 

.IS 

.2 g S 

«ms 

Buštěhrad 
Buštěhrad 

(Rosám) 

Bzí 
Bzí 

(Bund) 

Chlomek 
Chlomek 

(Javlrek) 

Chotěborek 
Chotěborky 

(Mlkeä) 

Chrbina 
Chrbina 

(Sohimpke) 

Chrustenic 
Chrustenice 

(Heresohowaký) 

Cernic-6r. 
černice V. 

(Hahnel) 

čemilow 
Černilov 

(HoráiSek) 

Čeatín 
Cestín 

(Böhm) 

a aS 

Součet 
Samma 

1443 

104o 

149, 

59, 

983 

102, 

109, 

116, 

j  64, 

85, 

107,   149o 

103, 

92, 

120 1 

M Mi 
1 Regtg. 

16 

17 

14 

16 

13 

15 

11 

12 

14 

8 

13 

11 

12 

'■  17 

14 

Prof. Dr.  F. J. Studnička. 


63 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červen 1888. 
Ombrometrischer Bericht fíir den Monat Juni 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Duppau 
Doupov 

(Zarda) 

Einsiedel 
Mníšek 

(RelusmuUei) 

Eisenberg 
Eisenberk 

(Splndler) 

Espenthor 
Espenthor 

(Uerker) 

Falkenau 
Falknov 

(Dobrauer) 

Friedrichsthal 
Bedřichov 

(Elnsobel) 

Fuchsberg 
Fuchsherk 

(Ealkant) 

Fünfhunden 
Pětipsy 

(Hodek) 

Grasslitz 
Kraslice 

(Röualer) 

Habr 
Habr 

(Hamböok) 

Hartenberg 
Hartenberk 

(Lícha) 

Heidedörfel 
Heidedörfel 

(Pyhann) 

Heinrichsgrün 
Jindřichovice 

(Helmbeck; 

Hirschberg 
Doksy 

(Plno) 

Hlawic 
Hlavice 

(Srb) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

9, 

9t 

89 

7« 

79 

3. 

lle 

9e 

lOo 

75 

24! 

6,s 

83 

2 

— 

— — 

lo 

— 

— 

1, 

— 

3 

— 

— — 

24 

— 

— 

— 

— 

— 4 

3J 

3,1 

6,! 

— 

4, 

— 

2«! 

— 

105! 4ol 

— 5 

14i! 

8.! 

O3 

O3Í 

5«! — 

2o! 

2, 

6.! 

— 

0, 

8 = ! 

1.,! 

— 

6 

2e 

— 

5o 

— 

43! 

0 

— 

O5 

3« 

2, 

4, 

— 

2s 

— 

7 

10,! 

II5 

124 

13,! 

7s! 83! 

14.! 

10 J 

lle 

6e 

60 

49! 

9e 

7, 

8 

9 

10 

13^ 

20^! 

2I3 

12 e 

12.! 

25 9 

5e 

23, 

lOo 

14o 

9o 

19, 

9. 

17, 

173 

3i 

10,! 

8e 

19s! 

O9! 

12s 

50 3 

3,! 

I4 

32J 

— 

6, 

le 

44! 

6, 

11 

O4 

0, 

— 

— 

0« 

— 

— 

O5 

O5 

O5 

— 

— 

O5 

0, 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

•  — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 15 

79 

13, 

5: 

6e 

6, 

264 

Os 

5, 

8, 

8. 

9= 

3I3! 

8e 

13,! 

17, 

16 

— 

Is 

O5 

Ol 

I4 

2r 

— 

— 

I5 

3, 

2s 

— 

24 

2s 

17 

K 

— 

'   — 

2t 

4., 

— 

— 

lo 

Oe 

7e 

3, 

— 

3o 

— 

18 

19, 

12,, 

60 

189 

17. 

O3 

lo 

16„ 

12, 

124 

18„ 

2o 

25, 

2« 

2, 

19 

47, 

22, 

30„ 

36, 

3I4 

4, 

1« 

34, 

29, 

18, 

31o 

16e 

22, 

I64 

16, 

20 

79 

85 

3„ 

39 

83 

— 

3„ 

5. 

25 

Os 

3= 

2= 

43 

le 

21 

— 

O9 

3o 

— 

— 

14, 

— 

— 

lo 

— 

5o 

— 

3t 

3e 

22 

73- 

— 

— 

Iq! 

0« 

53 

4^ 

O5 

9, 

3, 

— 

2e 

0, 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

03 

— 

— 

22, 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

-^ 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

^- 

— 

— 

— 26 

— 

— 

— 

— - 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— ■ 

— 

— 

— 27 

0,! 

— 

Ol 

0, 

— 

— 

' — 

— 

0,! 

— 

— 

19,! 

14,! 28 

45! 

2.! 

5« 

0, 

6«! 

2, 

3e! 

— 

12, 

— 

27,! 

0. 

— 

lo! 

0, 

29 

253! 

3J 

4, 

4«! 

64! 

64 

731 

60 

IO3 

7.! 

5,! 

4i 

8„1 

2=! 

53 

30 

I4 

0,! 

Or 

2, 

9. 

94! 

— 

Oe 

2, 

lo 

3, 

1, 

li! 

3„ 

31 

— 

— 

— 

—     — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet; 
Somina I 

180^ 

127« 

II65 

132i 

132, 

113, 

99,   I2O4 

121, 

144, 

146 e 

106, 

131, 

99o 

110, 

DDideší. 

Regtg. ' 

18 

15 

16 

16 

18 

12 

13 

14 

18 

19 

15 

14 

18 

17 

12 

.- a 

co  B 

>« O 

ES 

Dobern 
Dobranov 

(Llebloh) 

Dobrai-Gross 
Dobrá V. 

(Plaobt) 

Dobříš 
Dobříš 

(Ealabza) 

Dobschic 
Dobšice 

(Edelbauer; 

Dymokur 
Dymokury 

(Reimer) 

? 

Eisenstein 
Eisenstein 

(Hormann) 

Freudenhöhe 
Freudenhöhe 

(Bergmann) 

Frimburg 
Na Frimburku 

(HeUor) 

Frühbuss 
Příbuzy 

(Troiler) 

Gässing 
Jeseň 

(Lejder) 

Geltachhäuser 
Gele 

(Homolka) 

Georgsberg 
Kíp 

(Sohreok) 

Görsbach 
Gersbach 

(PletBoh) 

3 

ca 

S os 

Součet! 
Soinma \ 

IOO3 

111, 

88, 

85 s 

1443 

149, 

94, 

166, 

151 5 

60, 

145, 

145, 

104, 

119, 

79, 

JIlidMÍ. 

14    14 

15 

15 

16 

16 

16 

21 

14 

14 

17 

12 

11 

16 

12 

Regtg. 

1 

Prof.   Dr. F. J. Studnička. 


6* 


64 


Dešfoměrná zpráva za měsíc červen 1888. 
Ombrometrischer Bericht fůr den Monat Juni 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Hlawno Kostel. 
Hlavno Kostel. 

(Moker) 

Hlinsko 
Hlinsko 

(RoE7ods) 

Hochwald 
Hochwald 

(Schult) 

Hohenelbe 
Vrchlabí 

(Kubrycht) 

Hohenfurt 
Brod Vyšší 

(EnBlén) 

Horažďowic 
Horažďovice 

(Krause) 

Hořín 
Hořín 

(Kubát) 

Hracholusk 
Hracholusky 

(Štěpánek) 

Hurkenthal 
Hůrka 

(BlaBohek) 

Inselthal 
Inselthal 

(Nlckerl) 

Jahodow 
Jahodov 

(Chlumecký) 

Jičín 
Jičín 

(Taňaus) 

Jizbic 
Jizbice 

(Michálek) 

Jungbunzlau 
Boleslav Ml. 

(Sámal) 

821 

•«•os S 

tílWSi 

1 

mm 

6, 

mm 

3s 

mm 
124 

mm 

4o 

mm 
44 

mm 
35 

mm 

mm 

mm 

7o 

mm 

9., 

mm 

4o 

mm 
65 

mm 
63 

mm 

mm 

44 

2 
3 — 

^__ __ 

2o 

2t 4 — Oe 

O3 

3o! 

— 2o! 

li 

— 

O3! 

— 

5 

14o 

— 

I3 

le! 

lo 

15o! 

4i 

61! 

11 0! 

0,! 

7.! 

7s! 

8,1 

83 

7:! 

6 

2. 

2. 

— 

0, 14o 

II3 

3, 

4„! 

— 

O5 

— 

3,1 

Ol! 

3i 

7 

15o 

5i 

60 

60 — 

17i 

14o 

5o! 

IO3 

35 

5s 

60! 

7,! 

5, 

8 

15, 

14, 

2*4 

2O3 

10, 

14. 

17. 

lös 

9o 

9i 

I83 

17o 

9o 

19,! 

II3 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

2: 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

12e 

60 

45 

37ol 

7o 

60 

2, 

1, 

14„! 

1, 

3, 

32,! 

9x1 

19,! 

7,! 

11 ! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

7« 

44 

13,! 

15o! 

8„ 

2e 

2e 

7, 

2o 

75 

2I0 

18,1 

II4 

Ol 

10., 

16 

33 

— 

— 

1, 

I3 

60 

O5 

lOo 

1,! 

124 

0, 

5, 

— 

6. 

17 

— 

4s 

— 

— 

— 

I3 

— 

— 

lo 

60 

— 

Os 

I3 

— 

Ol 

18 

45 

45 

le 

— 

15, 

294 

— 

4o 

17o 

21e 

— 

O5 

lOs 

5, 

4. 

19 

17^ 

IO3 

23o 

7» 

0. 

25, 

26„ 

3o 

12« 

15, 

17o 

5, 

15, 

13. 

20 

lo 

— 

4« 

— 

I5 

3s 

I3 

0, 

45 

— 

— 

O5 

Oe 

21 

24 

3, 

3, 

14» 

— 

— 

3o 

0, 

— 

— 

10, 

64 

2, 

54 

5, 

22 

1, 

5i 

— 

3» 

— 

— 

— 

— 

lo! 

— 

2o 

I3 

24 

— 

I3 

23 

— 

10, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

7o 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

3o 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

0. 

— 

60! 

— 

li! 

— 

— 

3o! 

Ol 

— 

— 

30,! 

— 

11. 

28 

O5 

— 

Or! 

— 

— 

— 

3e 

lo! 

60! 

- 

— 

2o! 

— 

O4 

— 

29 

23, 

8: 

3o! 

7*1 

13o 

5,1 

15, 

3,! 

80I 

11« 

1,1 

8,! 

2, 

12o 

28„ 

30 

10 r 

5« 

IO4! 

2o 

5, 

— 

I9 

— 

llo 

1, 

6. 

2o 

5., 

2, 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Samma 

138, 

89, 

115, 

I2I5 

765 

101 e 

1105 

86, 

1215 

94, 

106, 

I3O5 

121, 

95, 

122o 

Regtg. 

17 

14 

14 

14 

12 

14 

14 

13 

20 

14 

13 

18 

18 

12 

15 

— OJ 

Es 

Grafongrtin 
Grafengrün 

(Plooek) 

Gratzen 
Nové Hrady 

(NewlBch) 

Grossbürglitz 

Vřešťov 

(Málek) 

Grottau 
Hrádek 

(Mohanpt) 

Grulich 
Králíky 

(Holub) 

Hauichen 
Hanichen 

(Neowinger) 

Harabaska 
Harabaska 

(Schneider) 

Hauska 
Houska 

(Holý) 

Herrnskretschen 
Hřensko 

(JaroBchka) 

Hochchlumec 
Chlumec Vys. 

(šašek) 

Hochgarth 
Hochgarth 

(Btthner) 

Hořelic 
Hořelice 

(Bubeníček) 

Hořeňowes 
Hořeňoves 

(Koiák) 

Horka Gr. 
Horky V- 

(Payllk) 

Hostiwic 
Hostivice 

(Slrdček) 

Součel 
Snmma 

109 e 

1143 

119, 

123, 

107, 

1305 

9O5 

88, 

138e 

99, 

123, 

72, 

116, 

108 2 

83, 

Dojdešč. 

Regtg 

18 

17 

12 

14 

12 

16 

17 

15 

13 

13 

17 

13 

12 

11 

15 

Prof. Di. f. J. Studnička. 


65 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juni 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kailich 
Kaiich 

(Langenaner) 

Kaltenbach 
Nové Hutě 

(Sohnurpfell) 

s s 

3 3ÍÍ 

KMä 

Kamaik a. d. M. 
Kamýk n. V. 

(Kořínek) 

Kamnitz-B. 
Kamenice C. 

(Pompe) 

Eaplic 
Kaplice 

(Vokoan) 

Karlstein b. Svr. 
Karlstein u Svr. 

(SoUmanek) 

Klattau 
Klatovy 

(Nešpor) 

Königswart 
Kinžwart 

(Starousohek) 

Kohoutow 
Kohoutov 

(Sohuplk) 

KoHn 
Kolin 

(Pot&öek) 

Kreuzbuche 
Kreuzbuche 

(Drflek) 

Krumau 
Krumlov 

(Pnkarek) 

Kukus 
Kukus 

(Nenmann) 

Kulm b. Karb. 
Chlumec u Ch. 

(Procházka) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

74 

u 

8s lls 3, 

4, 

63 

7s 

6e! 

14. 

3t 

3„ 

81 

2 
3 

4 

0« I3 

t)o 

•^^ — 

^— 0, 

—~~ u 

— 

04! 

— Os — 3o 

1,! 

0,! 

— -^ 5 

— 

3s 

1. — 

28,1 

— 

le! 

— 

64! 

Os 

33,1 

7, 

3, 

6 

4,! 

Os 

— 

3o 

6s 

0, 

9,! 

0,! 

lo 

Is! 

lo 

— 

84! 

— 

7 

16,! 

I9 

0, 

2o 

— 

— 

43 

63! 

16s 

10s 

9t 

74 

— 

4o 

10„ 

8 

12i! 

6. 

22, 

5o! 

I83 

4t 

14. 

312! 

12, 

10, 

21s 

18e 

14, 

18 1 

13, 

9 

8. 

— 

— 

— 

Is 

— 

— 

73! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

O4 

— 

3.! 

— 

— 

— 

174 

— 

4. 

2«! 

4,! 

1, 

16s! 

15, 

6. 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— 

3, 

— 

— 

1t 

Os 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

15 

85 

3s! 

30 e 

6„ 

8„ 

2s 

134 

— 

73 

24 

22o! 

IO4 

28,1 

21s 

— 

16 

— 

33 

I4 

15o 

— 

4e 

4. 

4. 

I3 

7s 

7o 

— 

60 

2t 

— 

17 

— 

— 

— 

5o 

— 

3, 

Ot 

— 

23 

1, 

0, 

— 

— 

1» 

— 

18 

13. 

17, 

6^ 

lOo 

2„ 

3t 

I3 

103 

23t 

2I0 

3. 

2t 

17. 

— 

0, 

19 

2I0 

0, 

83 

— 

30o 

— 

2I4 

24 

2I3 

16, 

14„ 

16t 

— 

9. 

18s 

20 

03 

Is 

4i 

— 

5. 

— 

— 

10, 

63 

60 

— 

13i 

— 

— 

21 

Ol 

— 

7, 

— 

3o 

— 

1t 

— 

— 

44 

3. 

— 

19, 

24 

22 

— 

le 

— 

2„ 

— 

— 

4t 

— 

75 

— 

21t! 

— 

— 

O4 

— 

23 
24 

^__ 

I 

I 

I 

I 

2„ 

Is 

— 

0. 

— I 

— 

I 

— 

25 

26 

I 

— 

— 

I 

— 

53 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

27 

0, 

7s! 

— 

— 

6s 

— 

— 

0, 

— 

8,! 

Ol! 

0,1 

23! 

— 

6, 

28 

3s 

9,! 

9,! 

lo 

4i 

— 

— 

1t 

— 

18j! 

2,1 

4«! 

Is! 

O4 

253! 

29 

0. 

le 

8s 

— 

lo 

2e 

UJ 

5. 

3. 

2„ 

23,1 

133! 

5e 

0« 

IO3! 

30 

O5 

34 

12t 

— 

9x 

4t 

73 

7, 

5o 

2s 

4o 

84 

8. 

12i 

1« 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Samnia 

102 e 

64, 

126, 

54o 

107^ 

63^ 

II63 

98 e 

1253 

119, 

152, 

117, 

121« 

1134 

llls 

Dni dest 
Regtg. 

1 ^^ 

16 

15 

10 

14 

12 

15 

14 

17 

16 

18 

16 

13 

14 

14 

>a3 o 
ES 

Hrádek Def. 
Hrádek Def. 

(Blahouä) 

Hradischt 
Hradiště 

(Ploker) 

Hubenow 
Hubenov 

(Pěkný) 

•CS -03^ 

3 3.^ 
O) «'S 

S § ° 

Jeleni-Ober 
Jelení Horní 

(Beer) 

Jene 
Jene 

(Hacker) 

Ješín 
Ješín 

(DOrrl) 

Johann St. 
Sv. Jan Nep. 

(Sauba) 

Johnsdorf 
Janovice 

(Knlttel) 

Kaaden 
Kadaň 

(Schneider) 

Kališt b. Hump. 
Kališt u Hump. 

(Sagi; 

Kbel 
Kbely 

(Zika) 

Kleinbocken 
Bukovina M. 

(Eschler) 

Klenau 
Klenová 

(Schmledt) 

Kopce 
V Kopcích 

(Bohutlnský) 

Souče 
Smnma 

\ 1002 

880 

1003 

123« 

142o 

83^ 

99, 

159o 

I665 

162,, 

1145 

76, 

84^ 

120, 

108 3 

Dni m 
Ißegtg 

17 

11 

14 

13 

13 

13 

15 

18 

17 

18 

10 

15 

14 

17 

16 

Prof. Dr. F. J. Stndnlöka. 


66 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červen 1888. 
Ombrometrischer Bericht fíir den Monat Juni 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kytín 
Kytín 

(Hofimann) 

Landstein 
Landštýn 

(Strohmayer) 

Langwiese 
Langwiese 

(Karásek; 

Laučeň 
Loučen 

(Strejček) 

Laim 
Louny 

(Kurz) 

LeitomyscM 
Litomyšl 

(Vajrauoh) 

Libějic 

Libějice 

(Pilát) 

Lichtenau 
Lichkov 

(Sperling) 

Lis 
Líz 

(OUlerii) 

Lobosic 
Lovosice 

(Hanamann) 

Medonost H. 
Medonost 

(WolO 

Michelsberg 
Michalovice 

(Tlil) 

SS 

Milčín 
Milčín 

(TiBOhler) 

Moldautein 
Vltavotýn 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 7e 

80 

1« 

15, 

I3 

90 

85 

lOo 

4, 

7o. 

2 
3 

30 j 

I 

„_ 

4 

— — 

— 

— 

25! 

7s 

— 

— 

5 

4,, 

0,1 

24 

2o 

9J 

37e! 

— 

83! 

8,1 

4x! 

5,! 

0,! 

lo 

7,! 

2I3! 

6 

3i 

2, 

83 

2i 

OJ 

— 

0, 

7,! 

3o 

6.! 

34! 

2s! 

4.! 

7 

I4 

1«! 

20,.! 

I63 

19„ 

6r 

— 

0. 

7,! 

5e 

9o 

133! 

13, 

3,! 

— 

8 

24, 

12«! 

82 

— 

14e 

21, 

48, 

1811 

2o 

20e 

20,, 

7, 

5o 

143 

25,! 

9 

— 

31,, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

10 

4, 

9,! 

6, 

— 

9, 

27i! 

— 

293! 

I9 

— 

2o 

lo 

— 

2,1 

— 

11 

o„ 

— 

6„ 

" — 

— 

— 

8, 

• — 

— 

— 

04 

— 

Os 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

3s 

— 

— 

■^ 

— 

— 

— 

— 

0, 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

I4 

lOo 

11« 

13, 

2» 

7»! 

2I3 

18,! 

I3 

5, 

II9! 

8r 

5a 

25, 

6i 

16 

8„ 

— 

4o 

— 

5i 

O4 

lOo 

lo 

— 

2, 

0, 

IO5 

— 

17 

1. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

U 

— 

I4 

7o 

18 

— 

13,, 

2„ 

5. 

0, 

— 

18, 

15, 

3, 

IO3 

19e 

104 

18, 

14, 

19 

27,, 

lir 

26t 

I60 

33, 

15, 

40, 

— 

80 

27, 

16. 

25e 

I65 

5, 

3, 

20 

24 

Ir 

— 

— 

3o 

— 

Ol 

— 

O5 

1. 

2, 

10, 

lOo 

1. 

3, 

21 

— 

Or 

2e 

43 

— 

Is 

— 

143 

— 

— 

2= 

— — 

— 

22 

— 

— 

60 

— 

7i 

34 

73 

24 

— 

— 

6,1 

2s 

53 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ox! 

— 

— 

0,! 

— 

— 

— 

25 

0,, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4,! 

— 

— 

0,1 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

■- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

1.! 

O4 

— 

I4 

— 

— 

— 

- — 

— 

— 

— 

— 

28,! 

— 

28 

4„ 

11«1 

33«! 

— 

I9 

— 

40, 

— 

23,! 

8a 

IO3! 

— 

Is 

— 

5,! 

29 

6,,! 

3,! 

9, 

I3 

— 

22i 

5,,! 

11«! 

123 

22,1 

2,! 

6^ 

4. 

4,! 

30 

3., 

2« 

I4 

6e 

— 

7o 

— 

9, 

3, 

— 

3^ 

4, 

O5 

8, 

5, 

31 

— 1 

— 

— 

— . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

. — 

— 

— 

— 

Součet 
Snmma 

89, 

71i 

132,, 

134, 

110, 

I4O3 

225^ 

1493 

101 1 

92, 

134o 

117« 

95, 

145o 

IIO, 

DnideE. 
Regtg. 

14 

12 

13 

14 

13 

13 

11 

14 

16 

10 

15 

19 

13  17 

14 

Měsíc 
Monat 

Kostelec- A. 
Kostelec n. 0. 

(Spiegel) 

Kosten 
Kostov 

(Beer) 

Křič 
Křič 

(Popelka) 

Kronporičen 
Korunní Poříč 

(DaneS) 

Kunas 
Kunov 

(Novotný) 

Kupferberg 

MědĚnec 

(Pták) 

Kuteslawic 
Chudoslavice 

(Beran) 

Kwětow 
Květov 

(Jiskra) 

Langendorf 
Dlouhá Ves 

(Friedl) 

Laubendorf 
Limberk 

(Janlsch) 

Lhota Sár. 
Lhota Šárov. 

(Málek) 

Libochowic 
Libochovice 

(Hofbaner) 

Lichtenwald-0. 
Licbtenwald H. 

(Dnspiwa) 

Lidic 
Lidice 

(Panský) 

Liebwerd T. 
Libverda u D. 

(Lledl) 

Součet 
Snmma 

102^ 

52 2 

9O4 

943 

133, 

I683 

96, 

103 1 

lile 

130i 

m. 

1173 

65, 

65, 

133^ 

Dmdešf. 

13 

11 

14 

17 

14 

13 

10 

14 

18 

11 

15 

13 

18 

11 

13 

Regtg. 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


(j( 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červen 1888. 
Oinbrometrischer Bericht für den Monat Juni 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Náwes 
Náves 

(MaSek) 

Nekmíř 
Nekmír 

(Baner) 

Nepomuk 
Nepomuk 

(Stopka) 

Neuhaus 
Hradec Jindř. 

(Sohöbl) 

Neuhäusel 
Nové Domy 

(Neetler) 

Neuhof b.Béch. 
Nový Dvür 

(Nelaer) 

Neustadt 
Neustadt 

(Fischer) 

Neustadtel 
Neustadtel 

(Kluch) 

Neuwelt 
Nový Svět 

(Jen6) 

Neuwiese 
Neuwiese 

(Bartel) 

Olbersdorf 
Olbersdorf 

(Böhm) 

Osserhütte , 
Osserhütte 

(Schwelger) 

Pacow 
Pacov 

(Novák) 

Pardubic 
Pardubice 

(Sova) 

Petrowic 
Petrovice 

(Barth) 

1 

mm 

5,! 

TnTin 

mm 
61 

mm 
li 

mm 

mm 

7o 

mm 

mm 

13,1 

mm 

7« 

mm 
I65 

mm 

14o 

mm 

4,! 

mm 
I4 

mm 
08 

mm 
95 

2 
3 

I 

I 

I 

I 

I 

O4 Oa I 

I 

I 

O4 

0, 

4 

— 23! _ 

— 

3, 

— 

— — 

2n! 

— 

5 

IO3! 

2i! 

5o! 

0, 

— 

37„! 

— 

0. 

— 

Oe! 

li! 

19o! 

03 

8, 

3e! 

6 

1«! 

2«! 

O5! 

Oe! 

12o 

Oe 

3e 

03 

1. 

— 

O5 

44I 

2. 

4,, 

5i 

7 

10,! 

— 

7J 

2« 

— 

12J 

17. 

.4, 

1: 

3,! 

4, 

3e! 

2, 

5, 

5o! 

8 

93! 

23,! 

6. 

17, 

— 

15, 

— 

16, 

23, 

23, 

— 

8,! 

11« 

24, 

11« 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— 

— 

10 

— 

— 

4^ 

25e! 

— 

5,! 

8„ 

4o 

123 

5o 

283 

— _ 

— 

2« 

— . 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

5o 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

15 

43 

39 

0, 

7. 

— 

9, 

80 

24,! 

27e! 

364 

24J 

2o 

I3 

35, 

7o 

16 

12, 

— 

0, 

5e 

— 

0. 

O9 

5. 

le 

I3 

24 

3i 

1. 

3, 

6, 

17 

— 

— 

— 

li 

— 

I3 

O4 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

0, 

18 

20, 

6« 

12. 

17, 

— 

64 

63 

4« 

— 

2, 

3, 

15o 

— 

u 

15o 

19 

13, 

21, 

6r 

4s 

— 

17, 

22, 

45., 

15, 

14, 

273 

23 

13, 

22, 

83 

20 

I5 

14, 

U 

— 

— 

0, 

4„ 

10, 

I4 

Is 

8, 

44 

— 

Is 

21 

O5 

— 

— 

— 

— 

2„ 

1. 

lOo 

6, 

53 

6, 

— 

— 

3. 

— 

22 

— 

83 

0, 

O3 

I2 

— 

0, 

I3 

— 

— 

— 

24 

2r 

173! 

23 

— 

— 

— 

14o 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3, 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

25 

— 

— 

— 

— 

3« 

— 

■ — 

— 

— 

— 

— 

" — 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

. — 

— 

— 

443 

— 

27 

5,! 

— 

5«! 

3, 

— 

14,! 

— 

11,! 

— 

— 

2, 

193! 

60 

— 

28 

5,! 

— 

2,! 

I3 

— 

175! 

51, 

41«! 

11,! 

II4! 

3«! 

3,! 

83 

— 

0,! 

29 

Os 

5, 

le 

43! 

15o 

I3 

4« 

53I 

4e 

3e! 

5,! 

8,! 

123 

15, 

0.! 

30 

3. 

1,. 

6, 

9, 

24„ 

li 

1. 

6,! 

243 

16„! 

13«! 

14, 

72 

24 

3e 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 

Summa 

105 8 

89o 

68, 

104, 

73o 

152, 

134, 

203, 

I4I4 

142, 

145e 

116e 

76, 

1853 

973 

Regtg.!  ^^ 

10 

17 

16  6 

20 

14 

18 

14 

14 

16 

16 

14 

16 

16 

.— «s 

CO s 

>a3 o 

SE 

Maader 
Mádr 

(Öada) 

Machen dorf 
Machendorf 

(May) 

Mändryk 
Mendryka 

(Macek) 

Marschendorf 
Maršov 

(Stelgerhoť) 

-1 

Marschgrafen 
Maškrov 

(Popp) 

Maschau 
Mašov 

(Makas) 

Městec Woj. 
Městec Voj. 

(Demuth) 

Millau 
Mílový 

(BroBlg) 

Mileschau 
Milešov 

(MatouSek) 

Mireschowic 
Mirešovice 

(ElBohor) 

Mladějowic 
Mladéjovice 

(Almesberger) 

Modlín 
Modlín 

(štípek) 

Morau-Ober 
Morava H. 

(Adimok) 

Mühlörzen 
Milersko 

(SohmelowBký) 

INepomukb.Klenč 
Nepomuk uKlenč 

(Vokurka) 

Součet 
Snmma 

79, 

1383 

154, 

106 5 

90 1 

121, 

129o 

102, 

85, 

90, 

118, 

100, 

1 45, 

1 

113i 

107 g 

Dni deší 
Regtg. 

i" 

17 

14 

13 

17 

11 

12 

15 

10 

15 

19 

16 

13 

14 

1 "" 

Prof. Dr. P. J. Studnička, 


68 


Dešfoměrná zpráva za měsíc červen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juni 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Petschau 
Bečov 

(ünger) 

Pilgram 
Pelhřimov 

(MoUenda 

Pilsen 
Plzeň 

(čipera) 

Písek 
Písek 

(Tonner) 

Plass 
Plasy 

(HoleiSek) 

Ploschkowic 
Ploskovice 

(PabuBteln) 

Ponéschic 
Poněsice 

(Kroh) 

Prag 
Praha 

(StudnlSka) 

PHbram 
Příbram 

(Lang) 

Proseč 
Proseč 

(žaak) 

Pürglitz 
Křivoklát 

(Back) 

Pürstling 
Pürstlink 

(Sohlmann) 

Rabenstein 
Rabštein 

(Bajer) 

Rakonitz 
Rakovník 

(Fahonn) 

Reichenbers 
Liberec 

(Walter) 

1 

mm 

6, 

mm 

2.. 

mm 

mm 

4,, 

mm 

mm 

mm 

6s 

mm 

5, 

mm 
74 

mm 
IO2 

mm 

mm 

mm 

mm 
lOo 

mm 

13o 

2 
3 — 

I 

I 

— - lo 

""~~ 

^■^ 

I 4 

3,! 

— — 

6,1 

— 

— 

13, Ox 

— 

5 

io„ 28„! 

5, 

5.,! 

4«! 

129! 

3,! 

2., 

2«! 

15s 

I3 

1«! 

0,! 

6 

3.! 

2, 

— 

2,! 

3, 

O4 

Os! 

2x! 

li 

84! 

123 

1, 

l.I 

O4 

7 

11., 

5„ 

— 

84 

1, 

5, 

1«! 

II4! 

81! 

9o 

13J 

Ó9 

85 

12. 

44 

8 

10h! 

13^ 16,! 

14o 

I83I 

18„! 

145 

9s 

2O3 

7= 

15s 

05 

74 

21e 

9 

— 6,, 

— 

— 

— 

— 

— 

I3 

— 

— 

— 

— 

10 

I4 

5o 

— 

1, 

I1 

Or 

— 

Is 

34 

6« 

— 

89 

73 

Oe! 

74! 

11 Ot 

— 

— 

Ot 

— 

lo 

— 0^ 

0, 

12 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

li 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— — 

— 

— 

— 

— — 

— — 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

15 

I4 

18« 

. — 

4„ 

— 

24 

83! 

45 

Oe 

103 

2s 

84 

3. 

33 

25ol 

16 

Ox 

7,, 2e 

— 

lo 

1. 

64 

5, 

I5 

9e 

— • 

Oe 

O5 

17 

1» 

— 

— 

o„ 

■I2 

— 

0, 

— 

1, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

4, 

19, 25 „ 

3o 

23, 

lOo 

9e 

I9 

15« 

123 

13o 

lis 

5„ 

19 

7« 

6, I3 

8, 

28, 

1., 

18, 

23, 

— 

25, 

145- i 

31, 

26s 

2O4 

20 

4« 60 

Ir 

0« 

3s 

— 

— 

2e 

— 

7s 

10, 

O3 

21 

3, 

2, — 

— 

1| 

— 

18, 

— 

— 

— 

— 

7« 

22 

I60 0, 

8« 

lo 

— 

O4 

10, 

43 

2s 

2s 

— 

O4 

— 

23 

— 

— — 

— 

— 

— 

63 

— 

— 

— 

— 

2o. 

24 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— — 

— — 

— 

— 

— 

— 

14s 

— 

— 

— 

27 

0«! 

lo 

— 

I4! 

0. 

— 

— 

— 

4i 

— 

5o! 

— 

lo 

— 28 

0, 

— 

11«! 

O4 

20,! 

12J 

21e! 

2,! 

— 

8s! 

— 

1». 

Ol! 

5ol 

29 

— 

— 

2,1 

4o 

80! 

6„! 

2ol 

25 

I81! 

0, 

5s 

— 

— 

10,! 

30 

34 

6s 

— 

7« 

3., 

lo 

O3 

2, 

24 

Is 

IO5 

3s 

3,! 

23, 

31 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Samma 

65 1 

115, 124,, 

56, 

96, 

93 e 

lilo 

975 

125e 

92, 

134e 

85o 

81. 

147, 

DnideSt. 
Regtg. 

16 

14 

— 

19 

13 

13 

16 

16 

17 

15 

15 

14 

12 

'« 

17 

._ cd 
CO s 

>o o 

ES 

Nenhäuseln 
Neahäuseln 

(Oafgo) 

Neuhütte 
Neuhütte 

(Neumann) 

Nezdic 
Nezdice 

(Walmann) 

Obisch 
Obis 

(Arnoät) 

Oemau 
Soběnov 

(Příhoda) 

Osek b. Kněz. 
Osek u Knéž. 

(alma) 

Ossegg 
Osek 

(Pfitzner) 

Paseka 
Paseky 

(Jablonský) 

Paseka b. Pros. 
Paseka u Pros. 

(Paďonr) 

Pelestrow 
Pelestrov 

(Rosslaw) 

Philippsberg 
Filipov 

(Ealkant) 

Pičkowic 
Býčkovice 

(Jeb antuk e) 

Plöckenstein 
Plöckenstein 

(KopHwa) 

Podmoklic 
Podmoklice 

(Koudelka) 

Součet 
Samma 

97o 

112i 

67, 

108, 

9I5 

I6O0 

128, 

1264 

I662 

101, 

II83 

81, 

935 

76s 

II60 

öiiieät. 
|Regtg. 

13 

17 

12 

18 

16 

14 

14 

13 

17 

13 

13 

12 

Prof. Dr. 

10 

F. J. Stnd 

14 

nicka. 

12 

69 


Dešfoměrná zpráva za měsíc červen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juni 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Reitzenhain 
Reitzenhain 

(Schmidt) 

Richenburg 
Ricbenburk 

(Ziffer) 

Röhradori 
Röhrsdorf 

(Ducke) 

Rokytnic 
Rokytnice 

(Ezer) 

Ronow 
Ronov 

(Hosp. zpráva) 

Rosenberg 
Rožmberk 

(Rlcljter) 

Rosic 
Rosice 

(šťastný) 

Rotbenhaus 
Hrádek Červ. 

í  (Sachs) 

'§'§1 

Eumburg 
Eumburk 

(Lenk) 

Euppau 
Eoupov 

(Lutz) 

■- 
Salmtbal 
Salmtbal 

(Peter) 

Schattava 
Šatava 

(Amort) 

Schlosswald 
Schlosswald 

(Hlavaa) 

Schueeberg 
Sněžník 

(Linhart) 

1 

mm 
04 

mm 
3 5 

mm 

mm 

4o 

mm 

mm 

mm 

5i 

mm 
61 

mm 

3s 

mm 

mm 

10, 

mm 

10a 

mm 

mm 

mm 

8, 

3 
4 

_ 

—~ 

~ ~~~ Os — 

O3 — 

1. 

— O3 2, 

5 

4= 

0« 

— 

8, 

8s! 

5, 0. 

0,! 

0, 

75! 

IJ 

6, ! 

3o 

6 

II2 

■ — 

O4 

2r 

— 

3s 

4s 

lo 

O3 

I9 

h 

— 

7 

13o 

5s 

7» 

— 

6. — 

9J 

64 

43 

14e 

32,1 

1,1 

I5 

8, 

8 

— 

105 

2*4 

18, 

164 

18,! 

21. 

15, 

213 

19o 

43 

14„ 

4., ! 

15, ! 

25, 

9 

64! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

4o 

104 

33 

2O3 

— 

5,! 

10, 

5, ! 

22 J 

Is! 

24 

h 

4o 1 

9o 

1. 

11 

— 05 

4, 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

— 

— 

0, 

12 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

14 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

71.. 

22, 

13, 

27, 

lös ! 

6a 

134 

3„ 

22, 

80 

Oe 

60 

6. 

4. 

4, 

16 

— 

I5 

— 

— 

II4 

43 

53 

— 

2, 

— 

1. 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

61 

— 

2, 

— 

— 

— 

0, 

1. 

— 

— 

18 

22, 

1, 

— 

— 

2s 

16, 

— 

3s 

0, 

7t 

12, 

6n 

15, 

12, 

3, 

19 

13, 

15, 

Is 

294 

133 

— 

19, 

40o 

94 

11, 

22« 

23„ 

0« 

«.. 

41,! 

20 

13, 

0. 

23„ 

— 

— 

Os 

— 

35 

0, 

283 

85 

4« 

2« 

1« 

5,! 

21 

— 

2, 

35 

13o 

2. 

— 

I5 

— 

6, 

— 

— 

— 

— 

lo 

22 

— 

4s 

45 

25 

53 

— 

12o 

0, 

— 

— 

8, 

— 

— 

23 

— 

O2 

— 

— 

— 

— 

I3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

27 

9,! 

— 

74 

— 

— 

— 

0. ! 

— 

14,1 

O3 

— 

25.,! 

Ir. 

11,, 

28 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

27,! 

— 

10,! 

22„ 

1«! 

04 

18. 

19, 

29 

— 

IO3! 

1. 

— 

13, 

75 

4« 

11,! 

84! 

84! 

4, 

3,1 

2s 

2„ 

65 

30 , 

— 

7, 

10, 

85 

72 

5, 

3, 

— 

5, 

3,! 

4, 

1.. 

5, 

2, 

64 

31 ' 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Snmnia 

174, 

106 5 

105, 

140, 

1093 

66, 

113^ 

131, 

IIO5 

12O0   113, 

124, 

763 

82, 

148, 

M liešlli  -| . 

Eegtg. 

15 

14- 

12 

12 

9 

15 

13 

15 

16 

17 

15 

13 

13 

14 

o*- 

>_  CS 
«0 c 
305  o 

Es 

Polic 
Police 

(John) 

Politz-Ober 
Páleč Horní 

(Kachler) 

Přerow-Alt 
Přerov Starý 

(Misek) 

Prorub 
Proruby 

(Kubelka) 

Psář 
Psáře 

(Werner) 

Rapic 
Eapice 

(Zima) 

Reinwiese 
Eeinwiese 

(Teuschel) 

Rezek Forst. 
Rezek mysl. 

(Svoboda) 

Riesenhain 
Riesenbain 

(Yorreitli) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Zlenert) 

Rothöujezd 
Újezd Červ. 

(Butta) 

RudolflJäg. H. 
Rudolfi mysl. 

(Werner) 

Sandau 
Žandov 

(StoUe) 

Sattel 
Sedloňov 

(Bohntinský) 

Schöninger 
Klet 

(■Krbeček) 

Součet 
Summa   154^ 

794 

78, 

149, 

116, 

76, 

112, 

803 

I5I3 

97, 

101, 

154, 

955 

139, 

45, 

DdI iút/ 
Regtg.,! 

11 

9 

1 

8 

16 

19 

12 

12 

11 

13 

1 

14 

15 

15 

15 

16 

13 

Prot. Dr. F. J. Studnička. 


70 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juni 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

NN 
.3 3 

Schwarzbach 
Schwarzbach 

(Balllng) 

Sedl 
Sedlo 

Skalic B. 
Skalice C. 

(Valenta) 

Soběslau 
Soběslav 

(Kukla) 

Sofienschloss 
Sofienschloss 

(Roller) 

Stěchowic 
Štěchovice 

(Panr) 

Stefanshöhe 
Štěpánka 

(Votoček) 

Storn 
Storn 

(Št(pek) 

Stubenbach 
Prášily 

(BiMohlivek) 

Subschitz 
Zubčice 

(Hágek) 

Světlá b. Rch. 
Světlá u Lib. 

(Sluka) 

Tábor 
Tábor 

(HromÄdko) 

Taus 
Domažlice 

(Weber) 

Tepl 
Teplá 

(Wltó) 

1 

mm 

mm 

3o 

mm 

9,1 

mm 
25 

mm 

3, 

mm 
55 

mm 

5s 

mm 
93 

mm 

7a 

mm 
65 

mm 

mm 
143 

mm 

4o 

mm 

5s 

mm 
87 

2 
3 

4 — 0, Os Oe _— 

O4 2„ 2,! 

1. 

O4 

2o! 

25! 

1 

1.! 

23! 

2,1 

5 

9.! 

— 

3o 

93 1 

4^! 

29, 

4b! lOJ 

80! 

44e 

le! 

45! 

7s! 

0.1 

6 

3,! 

O4 

— 

0,, 

2e 

— 

4b 4s! 

2o! 

3. 

— 

2i 

2,1 

44 

7 

5.! 

— 

11,! 

— 

4J 

— 

II5 

7i 

8J 

lo! 

— 

05 

39* 

Ho! 

19,1 

8 

9 

10 

95! 

17. 

20, 

15« 

I63I 

49,1 

15 J 

21s 

80 

53 

10, 

2: 

24, 

7e 

74 

6,! 

I84 123! 

20. 

24! 

13,! 

II4I 

15o! 

95 

44 

5e 

20 J 

— 

O5 

11 

Oe 

— 

0. 

— 

3, 

— - 

— 

lo 

04 

O3 

— 

— 

lo 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

'— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— ■ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

1. 

84 

5b 

3O3! 

81 

10- 

6b 

30.1 

33 

3s 

.12s 

20^ ! 

17, 

2i 

6, 

16 

8t 

1„ 

85 

7. 

II2 

54 

32 

7s 

6s 

6b 

— 

3, 

I5 

— 

17 

64 

7o 

— 

o„ 

I7 

— 

— 

— 

lo 

O5 

— 

— 

— 

0, 

2, 

18 

21, 

II4 

24 

— 

9, 

2O0 

10, 

7i 

200 

2O0 

I60 

03 

16a 

13o 

33, 

19 

17. 

IO4 

11. 

5e 

I4 

95 

— 

2o 

Oe 

— 

283 

34 

2e 

II5 

20 

^5 

— 

7s 

— 

Os 

1« 

2o 

3i 

5o 

35 

2s 

Ob 

Os 

2s 

74 

21 

0, 

— 

1. 

10;, 

— 

— 

O3 

4i 

— 

— 

— 

5. 

— 

— 

— 

22 

7. 

— 

O5 

04 

— 

— 

— 

4o! 

Os 

— 

0„ 

14„ 

— 

4, 

23 

— 

— 

— — 

— 

— 

O3 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

24 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

0. 

— 

25 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2s 

26 

— 

— 

— — 

-— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

27 

— 

74! 

Iq! 

— 

— 

lo 

— 

5o! 

3o! 

le 

— 

— 

— 

I3! 

28 

6,1 

73! 

16,1 

23,1 

IJ 

64 

5«! 

73! 

loi 

O5! 

— 

— 

0., 

— 

— 

29 

1 

10. 

lOo! 

133! 

5„! 

5« 

2, 

3o! 

14,1 

85 

,94 

1 8, ! 

3o 

— 

1,.! 

30 

! 2, 

7. 

5el 

60 

lil 

4o 

1« 

233! 

60 

7o 

4o 

84! 

4b 

6e 

2o 

31 

l — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Summa 

1162 

983 

136e 

147 „ 

1029 

156i 

101 3 

131e 

126, 

90 3 

116, 

107 5 

125, 

67, 

II65 

Dni«.!! ,p 
Regtg.ll ^^ 

12 

14 

17 

1 

16 

16 

16 

15 

19 

20 

1 12 

1 

13 

18  15 

17 

Měsíc 
1  Monat 

Schwarzthal 
Černodol 

(Hansa) 

Schweinitz 
Sviny Trhové 

(Beran) 

Schweissjäger 
Schweissjäger 

(Neumann) 

Senftenberg 
Žamberk 

(Němeček) 

Sichow 
Sichov 

(KreU) 

Siebengiebel 
Siebengiebel 

(Horák) 

Siebengriinden 
Siebengriinden 

(líratochvU) 

Skala 
Skála 

(Auerhann) 

Sloupno 
Sloupno 

(Nykllček) 

Smiřic 
Smiřice 

(Stupl) Smol otel 
Smolotely 

(Písařík) 

Sonnenberg 
Suniperk 

(Stein) 

Spitzberg 
Špičák 

(Hawcl) 

Stranohoří 
Stranohoří 

(Vlllta) 

Strassdorf 
Strassdorf 

(Trll)lk) 

Součet!^ 
Sniiima i "^ -^ -^ 9 

68, 

122i 

IOI5 

93o 

89, 

148, 

163, 

138„ 

1023 

1104 

129, 

664 

100. 

99, 

;Dni desi. 
iRegtg. 

Í 18 

i 

10 

15 

13 

13 

12 

18 

24 

12 

13 

13 

15 

14 

15 

14 

Prof. l>r. F. J. Studnička. 


71 


DešComěrná zpráva za měsíc červen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juni 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Thiergarten 
Obora mysl. 

(Vandas)          , 

Tomic 
Tomice 

(geplayý) 

Tomkowka 
Tomkovka 

(Holub) 

Trčkadorf 
Trčkov 

(Frledricb) 

Třebotow 
Třebotov 

(de Pauli) 

Tumau 
Turnov 

(PellkoTský) 

Tynischt 
Týniště 

(Egelmayer) 

Unhošt 
Unhoát 

(Mulatsch) 

Weissbach 
Weissbach 

(Klntzl) 

Weisswasser 
Bělá 

(Peřina) 

lil 

Wenzelsdorf 
Václavov 

(Ruff) 

Wildenschwert 
Ústí n. 0. 

(NoT4k) 

CO CQ 

^ a 

Wiuterberg 
Vimberk 

(Némeček) 

l 

mm 

10, 

mm 

7v 

mm 

12o 

mm 

1,! 

mm 
6e 

mm 
67 

mm 
194 

mm 
75 

mm 

mm 
63 

mm 

2o 

mm 

9s 

mm 
I9 

mm 

54 

mm 
1, 

2 

— 

— 

— 

O3 — 

— 

— 

— — 3 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

Os 

— — 4 

2,! 

— 

— 

— 

— 

2o! 45! 

— 

3s! — 

1^! 

5 

15n 

18, ! 

7.. 

Os! 

5. i 

O3 

llo! 

llo! le! 

5s! 

4J 

8s 

— 

15 J 

6 

0,, 

5, 

6, 

O4 

25! 

O5 

— 

2o! 

— 

— 

O3 

2. 

— 

— 

O5 

7 

1^5 

64 

10, 

— 

16e 

7o 

3, 

12o! 

95 

84! 

lOol 

12,! 

3e 

lo 

I5 

8 

12, 

12, 

l5o 

1« 

153! 

17o 

2I5 

83 

19, 

18s! 

9s 

65 

22s 

25, 

4« 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

10 

I5 

7, 

60 

Os 

3,! 

14,! 

— 

23! 

60! 

IO5 

94 

74 

19- 

— 

— 

11 

Os 

0. 

— 

— 

O4 

— 

— 

li 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

0, 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

34 

12e 

7o 

9J 

60 

25j 1 

37, 

3, 

40i! 

14,! 

3o 

7, 

43 

464! 

44 

16 

80 

8e 

44 

O3 

8e 

— 

I4 

63 

0, 

^5 

7e 

24 

li 

17 

In 

— 

24! 

■ — 

— 

45 

— 

— 

— 

O4 

le 

Oe 

23 

— 

18 

11. 

11s 

I60 

14,, 

Is 

— 

9a 

83 

3. 

14. 

II9 

— 

3o 

20, 

19 

26, 

IO5 

80 

6, 

16, 

14. 

10, 

17o 

17o 

17, 

3o 

6s 

I64 

145 

24 

20 

lo 

2„ 

4e 

O3 

— 

lo 

5. 

34 

— 

5s 

— 

— 

— 

21 

44 

lo 

3„ 

O5 

6s 

8i 

— 

Ö5 

3s 

— 

— 

3, 

I2 

— 

22 

5o 

I4 

O5 

12, 

I2 

0, 

— 

Os 

— 

— 

0, 

— 

I5 

5. 

— 

23 

, — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3o! 

— 

— 

— 

— 

27 

O4 

— 

— 

lol 

— 

— 

— 

4,! 

— 

0,! 

Ui 

— 

— 

— 

9o! 

28 

15o, ! 

94! 

I5 

0,! 

0. 

O7 

— 

8J 

19J 

lo! 

2O4 

3o! 

— 

2„! 

0. 

29 

35 

18,! 

— 

I4! 

— 

h 

21, 

O3I 

13o! 

2.! 

45 

5o 

I5 

85! 

lo 

30 

2„ 

74 

35 

Os 

I5 

Is 

8. 

0, 

8J 

Is.l 

3s 

16s! 

2o 

2I0I 

3a 

31 

— 

— 

— 

• — 

— 

— 

— 

— 

—- 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Snmma 

129^ 

133i 

104; 

53, 

100 5 

108, 

155o 

943 

154., 

100, 

102, 

106, 

94o 

138, 

67, 

um. 

Regtg. 

18 

15 

15 

15 

17 

17 

11 

17 

12 

15 

19 

16 

14 

13 

15 

Měsíc 
Monat 

Střem 
Střemy 

(Marek) 

Stříteř 
Střitež 

(Stoupa) 

stroj edic 
Stroj edice 

(IvaSpIiek) 

Stupčic 
Stupčice 

(Schreltec) 

Swarow 
Svárov 

(Petacař) Světlá 
Světlá 

(Seldler) 

Sýkora J. H. 
Sýkora mysl. 

(Heinrich) 

Tachlowic 
Tachlovice 

(MoUtor) 

CD 'S 
CD ca 3 

« S-g 

Trubijow 
Trubijov 

(Vltok) 

3 .2 ^ 

HH3. 

Uhersko 
Uhersko 

(Lindner) 

Weipert 
Vejprty 

(Lorenz) 

Welleschin 
Velešín 

(Vayroyn) 

Souce 
Summa 

^1180 

126^ 

120 5 

42e 

78« 

129^ 

113a 

69, 

135, 

I4I3 

134, 

I6I3 

111, 

139 e 

128, 

Dni i& 

iRegtg 

15 

16 

14 

12 

15 

16 

11 

12 

15 

16 

12 

13 

14 

19 

12 

Piof. Dr. F. J. Studnička. 


72 


Dešfoměrná zpráva za měsíc červen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juni 1888. 


Den měsíce 1 
Monatstag  | 

Wittingau 
Třeboň 

(Karták) 

Wlaschim 
Vlašim 

(Gabriel) 

Wobrubec 
Obrubce 

(Hoke) 

Wojetin 
Vojetín 

(élowik) 

Wordan 
Vordan 

(PorBOh) 

Worlik 
V orlík 

(EnblsB) 

Wostředek 
Vo stře dek 

Chroust) 

Wráž 
Vraž 

(Urban) 

1-5 ? 

Zirnau 
Dříteň 

(Bozecný) 

Zlonic 
Zlonice 

(Kozel) 

Zwickau 
Cvikov 

(Duoko) 

0 0 

Ždirec b. Chot. 
Ždirec u Chotb. 

(l'aoboKU) 

03  eS -^ 

.9 .S -2 
45*5 b ; 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

mm 
25 
O5 

85! 

15,! 
2I3! 

21,! 

95 

43 
I65 

3e 
Oe 

65! 
I3! 
13, 
24 

mm 
61 
O3 

Ol 

10,! 
3,! 

79! 
12s 

14,! 
O4 

15, 

4s 
0. 
9o 
125 
O3 
2e! 
O5 

10,! 

lOei 
4i 

mm 

7s 
Os! 

03 
04 

27o 

,223! 

16e! 
O4 

11, 

17i 
0, 
2= 
2i 

8s! 
3i 

mm 

ej 

54! 
20 j 

14,! 

22o! 
1t 

44 

I80 

Oe 
23 

3s! 

ll 

9, 
O3 

mm 
Öl 

0. 

O5 
0, 

7e 
23e 

17i 

25, 
0, 

I4 

II4 

ll 

I5 

6, 
0' 

mm 

8t 

I3 
32o 

43 

65 

13: 

53 

175 
6s 
3i 

le 

I64 
9s 

mm 

10, 

05 

8, ! 

le 

7s! 
14 J 

63! 

64 

8t 

135 

10, 
1. 

Os 

2, 

0, ! 
15,! 

3i! 
13, 

mm 

4o 

39^! 

0,1 

0. ! 

193! 

lo 

O4 

2o 

80 

ll 

14, 

74 
4s 

O3 

0„ 
19,! 

le 

3o 

mm 
1« 

05 
1« 
45 

5- 
2, 

lo 

125 

9o 

60 
IO5 
O3 
4o 
3s 

O3 
4o 
5o 
9o 

mm 

15,! 

Oe 

28, 

h 

lle! 

25 
2I5 55! 
63! 

9o! 

mm 

7o 
Ol 

34! 

le! 

15,! 
19, 

O3 
O4 

4, 

Oe 
63 

2*5 

le 

0, 

04 
44! 

1,! 
61! 

mm 

Ol 

7e 

21, 

5i! 
0, 

lOs! 

I5 

16. 

2o. 

4s 

17o! 
2,1 

I9! 
11,! 

mm 

lOe 

33 

9,! 

I3! 
2. 
10,! 

6s 

ll 
0. 

ll 

34 

3s 

15, 

II4 
3t 

3e 

4i! 
6,! 

24 

mm 

4« 
O3 

3e 
5=! 

I60 

7e 
23 

i 

04 
14 

145 

19 

7» 

85! 
I65 

mm 
93   ' 

23!j 
12,!' 

4e! 

133! 

94!; 

9. 
O3 

0,  1 
11t 

243 ; 

1« 

19,! 
65! 

23 
44! 

Součet 
Smiima 

129o 

126o 

120, 

121, 

1033 

132 1 

124, 

1273 

85o 

103o 

96; 

102, 

100, 

107, j 135, 

Dni deší. 
Regtg. 

15 

20 

55 

15 

15 

14 

18 

18     18 

10 

IS    14     19 

17 

17 

Měsíc 
Monat 

02  >■* 

a 

-3.9 

■C3-C3  2 

0  0 

> > 

a) Q) 5 

»OJ >Q3 "S^ 

a Q^ 

'S 

a ^^ 
a a § 
Nbt. 

co 
0  to 

i> 

>§>§ 

g'o S 
^ >^ 
NNÍS 

Oř»' 
a >-p 

.-2 .-a 0 

■a -05 

.ä.fcS 

Součet 
Somma 

81, 

155, 

133, 

65, 

603 

145, 

105, 

l57o 

165, 

118, 

54, 

84, 

81, 

76, 

Dm deší. 
Regtg. 

12 

15 

16 

10 

11 

12 

18 

14 

15 

14 

12 

— 

1-t 

7  - 

11 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


73 


Dešfoměrná zpráva za měsíc červenec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juli 1888. 


Den měsíce 
Monatstaq 

Alberitz 
Malměřice 

(Klelssl) 

Althütten 
Staré Hutě 

(Qanther) 

Aupa-Klein 
Oupa Malá 

(Hrooh) 

Aussergefild 
Kvilda 

(Králík) 

Bärenwalde 
Bärenwald 

(Plnsker) 

Beneschau 
Benešov 

(Kurka) 

Bezno 
Bezno 

(ävejoar) 

Binsdorf 
Binsdorf 

(Stein) 

Bistrau 
Bistré 

(Krjšpin) 

Blatná 
Blatná 

(Bastář) 

Bösig 
Bezděz 

(Pechtner) 

Borau 
Borová 

(Rohr) 

Braunau 
Broumov 

(Ďtírtečka) 

Brennporičen 
Poříčí Spál. 

(Prokápok) 

Buchers 
Buchoří 

(Flíchbook) 

■ 

1 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

h 

U «0 bs! 1, 

10, — 

4, 2 

0, 

3x 

33 

75 

7s 

43 

Ol 

I2 

Os 

2t 

13 

0- 1. 

io„ 

3 

— 

— 

14': 

23 

— — 

— 

O4 

— 

— 0, 

12s 

4 

15 

O3 

Oe 

2o 

3s 

0. 

0. 

Os I9 

1. 

lo 

0„ 

1, 

14„ 

0 

^4 

4i 

33! 

3e 

I5 

Oe 

Os! 

2s! 

lo 

O4 

Is 

5„! 

— 

O4 

7„ 

D 

^9! 

O3 

24! 

14.! 

4i! 

Í3 

Ol 

li! 

4. 

5 3 

5n! 

5s! 

3, 

3. 

7 

O2 

24 

lo 

4s! 

3s 

— 

0,! 

2o! 

— 

23 

8e 

— 

15),! 

Os 

4- 

8 

a« 

O7 

— 

4, 

Is 

— 

6s! 

12«! 

— 

I3 

4.! 

3o 

0. 

1. 

Oh 

9 

io„ 

li 

— 

5i 

8. 

IJ 

— 

— 

61 

— 

— 

15, 

2, 

10 

le 

53! 

8, 

85 

3. 

10, 

60 

24 

O4 

— 

4, 

7„ 

— 

8h 

lo 

11 

'^7 

O4 

Ös 

3, 

06 

03 

1. 

2s 

— 

72 

5, 

lo 

5e 

3, 

— 

12 

öo 

7,! 

8s 

145 

8s 

3, 

81 

la 

14. 

3„ 

6, 

24,! 

6, 

10, 

8. 

13 

O4 

Oe 

9s 

19„ 

14o 

123 

Is 

— 

9o 

4, 

4, 

113! 

lo 

0. 

14 

0. 

5, 

IO3 

— 

12. 

60 

2« 

2. 

li 

I4 

24 

lo 

7„ 

13 

2t 

15 

— 

Ol 

02 

— 

0, 

— 

— 

Os 

Or 

3. 

1, 

Is 

2.. 

16 

— 

— 

■ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 1. 17 1 

u 

O3 

— 

0. 

0. 

I2 

O3 

Oe 

Os 

— 

0, 

lOo 

0, 

2. 

— 

18 

Oa 

24, 

20, 

85 

5o 

11. 

12, 

44 

18., 

10„ 

22, 

7, 

4, 

2U 

19 j 

Oe 

— 

24 

Oe 

O3 

— 

I4 

0, 

5i 

— 

3i 

lo 

9s 

4o 

4., 

20 

lo 

3„ 

04 

125 

60! 

— 

5e! 

4i! 

4, 

0- 

43! 

13,! 

32 

3o 

7o 

21 

Os 

03 

2. 

10= 

2.1 

133! 

2,; 

5,! 

I3 

3, 

5„! 

2s! 

3. 

3s 

2, 

22 

— ■ 

Os! 

— 

I4 

— 

Oe! 

— 

— 

2. 

Os 

0, 

— 

2s 

2s! 

0, 

23 

1 

— 

oj 

0:! 

Ot 

— 

— 

14,! 

— 

3, 

— 

0,! 

— 

0, 

0,! 

24 j 

3o! 

I7! 

12,! 

28,! 

25„! 

10,! 

28,! 

4,! 

— 

IO3 

22„! 

— 

15,! 

27,! 

22,! 

25 i 

— 

2,! 

— 

4. 

— 

0. 

— 

— 

1, 

— 

04 

— 

4e 

26 i 

3.,! 

— 

O3 

Os 

12« 

— 

— 

1, 

— 

— 

— 

— 

5, 

27 

lo 

O5! 

Os 

0„ 

1,! 

— 

I4 

I3 

42 

2, 

O4! 

2s 

— 

2„ 

3o 

28 

— 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

21,! 

29 

I3! 

4.! 

6,! 

15, 

12, 

8,! 

O3 

— 

— 

23 

9s! 

Os 

— 

152! 

2 1 

30 

— 

I4 

5, 

O4 

Is 

— 

— 

1« 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 31 

5= 

— 

lo 

34 

O4 

3 s 

Os 

— 

1, 

4, 

— 

0, 

Is Součet 
Sainma 

583 

82. 

II82 

182, 

147« 

86 e 

983 

60e 

73, 

58^ 

127, 

90, 

99 e 

129, 

158, 

Ddi aÄ; 

Regtg. il 

23 

25 

23 

27 

24 

18 

21 

22 

18 

18 

24 

18 

20 

27 

23 

Měsíc 
Monat 

a d 

3 :3 

0 0 .^ 

55é 

II 

d a cQ 
0 0 H 

a a| 

00 = 

fpms 

'S 

fpsqa 

S.23 

ü 0 
00 00 0 

SSE 

5 

OS 

2 2 = 

S5ä. 

i4 

■gis 

l-g 

0 0 

MM 
>m .CO ^^ 

3 3g 
0 0 ° 

ja ja g 

«i4 
■igS 

a a > 

^ > 

0 0 

>N >N „ 

g a c 

.2S 

MM 5 

««5. 

Součet' 
Samma j 

82,  - 

162, ! 1365 

64, 

93; 

982 

1433 

118 e 

55« 

102„ 

100, 

127, 

71„ 

862 

124, 

Doi deší. 

Regtg. 

24 

25 

26 

18 

24 

25 

26 

25 

17 

19 

22 

28 

19 

21 

24 

(! Znamená tu bouřku.)   {! Bedeutet hier ein Gewitter.) 


Prof. Dr. F. J. Studnička. 


74 


DešComěrná zpráva za měsíc červenec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juli 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Buchwald 
Bučina 

(železný) 

Chotzen 
Choceň 

(Endrys) 

Chotéboř 
Chotéboř 

(Ryba) 

Christianberg 
Křisfanov 

(Rulf) 

tJĎ        1 

.S 5 

5áa 

Chrudim 

Chrudim 
(Bernhard) 

Čáslau 
Čáslav 

(Knthsn) 

Qejkow 
Čejko V 

(BohMok) 

Cerma Böhm. 
Čerma Česká 

lil 

§11 

■0>«S.   !> 

Čistá 
Čistá 

(Mlddek) 

Deutschbrod 
Brod Německý 
(Diifek) 

Dobřan 
Dobřany 

(Obst) 

IIJ 

QQ5 1 

Dobruška 
Dobruška 

(Plcsnr) 

j 

mm       mm 

mm    I 

mm 

mm 

mm , 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

—       

63! 

Ol 

Oe 3o. — 

2 

65    2o  1 Oo   : 

— 

1, 

ia 

— 

Oe 

Is 

I3 

Os 

1« 

Oo. 3 

2o  '  O5 li 

5, 

—  1 

O3 Oe 

—    • 

0., 23 

— 

— 

4 

2«  1'  - 

1« 

2« 

— 

Oo 

0, 

0. 

— 

^»    i 

0, 

— 

3o 

— 

43! 

5 

5o  i  3,, 

7. 

3, 

123 

61 

3- 

4, 

3,! 

4. 

7ol 

9 

— 

2i 

7o ! 

6 

lOo  i  2,\ 

2o 

06 

le! 

24 

23 

3s 

144! 1 

105 

23! 

4e 

22 1 

Oe 

6e! 

7 

9o  i  Ol  ' 

' 

7i 

5,! 

0, 

Ol  i 

— 

23  1 

— 

U! 

— 

— 

— 

1,! 

8 

3.   !   le!  ' 

4,  ; 

0.  ' 

2s! 

3, 

lo! 

— 

— 

I3 

5, 

0. 

I5 

Os! 

9 

^^ \ - 

56 

35 

— 

0, 

81  i 

— 

2e 

— 

— 

2i 

— 

4o 

10 

10. 

7.  1 

114 

6, 

7i 

53 

I4! 

Or 

«0 

9s 

6r 

7s 

76 

0, 

3, 

11 

15 

3« 

0, 

1 

— 

4i 

le 

1:! 

7o 

— 

Ö3 

9. 

6., 

— 

24! 

12 

lln 

20« 

173 ; 

19«  1 

23 

14« 

16,! 

3e 

18,! 

15, 

lOs 

20 5 

20,! 

12, 

14o 

13 

2O0 

3, 

i 

1, 

3o 

25 

Is 

2s 

4« 

I5 

14, 

3o 

60 

O4 

3., 

14 

2e 

K ' 

3: 

5s 

2 3 

4o! 

Oo. 

5o 

2s 

5e 

— 

6: 

— 

2, 

15 

i 

— 

I5 

— 

1b 

1« 

Os  ' 

3i 

0. 

— 

Or 

lOo 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

0, 

— 

— 

— 

1« 

— 

— 

O3 

— 

— 

— 

— 

l4o 

— 

18 

lo 

23, 

22, 

I4s 

4. 

14, 

124 

— 

13. 

5r 

14o 

5o 

18„ 

16„! 

6e 

19 

'   In 

6e 

O3 

— 

1. 

3^ 

23 

— 

54 

1. 

1, 

I5 

3i 

— 

5, 

20 

il4o 

34 

Is 

4e 

44 

9, 

25o  . 

— 

23 

1   - 

73 

— 

5i 

— 

Os! 

21 

i  7, 

4. 

89 

2s 

15o 

45 

5o! 

8e! 

10.! 

105 

2e! 

1b 

4, 

Is 

24 

22 

— 

— 

3o 

I9 

— 

Oa 

I4! 

— 

— 

— 

Oe! 

— 

— 

0.J 

23 

— 

lo 

Oo 

— 

— 

— 

O3 

— 

O4 

0,! 

2s 

— 

43 

O5 

24 , IO3 

0,, 

— 

8« 

8,! 

Os 

I4! 

— 

63 

3. 

15-! 

— 

2 1 

0, 

55! 

25 i   — 

— 

— 

le 

— 

— 

— 

— 

— 

Os 

O3 . 

— 0, 

— 

26    63 

— 

— 

— 

— 

Os 

—  i 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 1;  2, 

0,! 

I3 

!    0, 

— 

04 

Os 

23 

— 

— 

0: 

O3 

Ol 

03 

0, 

28 '   7,-, 

— 

— 

I4 

li 

— 

1            í 
1            j 

— 

— 

1   

— 

— 

— 

lu 

— 

29 i! 18, 

'   I4 

0, 

3, 

— 

05 

I3 ! 

»6 

0- 

64 

80! 

O3 

2o 

— 

i   3, 

30 ,   lo 

1   

— 

— 

1     

Oo 

— 

— 

0,, 

— 

2e 

— 

:   — 

— 

'   0, 

31 '.  7o 

— 

— 

— 

i   2, 

— 

Oo. 

— 

[   — 

lo 

2i 

— 

— 

1   — 

— 

ír|:i62s  88, 

li 

92, 

96, 

j  93, 

79, 

91e 

43o 

1073- 

88, 

II63    76, 

, 114, 

603 

73, 

Ďnideší.;  „4 

Regtg.l' 

19 

i  18 

21 

19 

24 

23 

15    21 

! 15 

25    16 

18 

ló 

1  21 

Měsíc 
Monat 

Břištan 
Břištany 

(Proohdzka) 

1 

P3P5S 

03 

0 
> 

"S-g ^ 

! raöS 
1 

»O "O £ 

3  ES  0 

rapaä 

OJ ^ 

.2 > £ 

pa33S 

1 

•ů-a 

>CQ »DO  ^ 

3  3 0 

mpaä 

Já 4=! 

0  0 ca 

■ AI b» 

s s 

0 oS 

ě6g 

! 

a a o. 

Šil 

1 

33S   a 3 E 
1      1 

"S'S = 

CJ o; — 

1 

.2.S 
E El 

Součet i 

862 

127, 

63s 

152, 

65, 

60, 

575 

48, 

884 

86, j  71, 

1   984 

1 

i  59, 

: 57, 

Ddí dešf 
Regtg 

■i^^ 

22 

26 

24 

19 

24 

12 

17 

21 

17 

1 
11 

17 

: 23 

'  18 

20 

Prof. Dr. F. J. Stadntčka. 


75 


DešComérná zpráva za měsíc červ.enec 1888, 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juli 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Duppau 
Doupov 

(Zarda) 

Einsiedel 
Mníšek 

(Reldsmllllei) 

Eisenberg 
Eisenberk 

(Splndler) 

Espenthor 
Espenthor 

(Moiker) 

Falkenau 
Falknov 

(Dobrauer) 

Friedrichsthal 
Bedřichov 

(KInsohel) 

Fuchsberg 
Fuchsberk 

(Kaikant) 

Fünfhunden 
Pětipsy 

(Hodek) 

Grasslitz 
Kraslice 

'Bösaler) 

Habr 
Habr 

(Hamböck) 

Hartenberg 
Hartenberk 

(LIcha) 

Heidedörfel 
Heidedörfel 

(Pjhann) 

Heinrichsgrün 
Jindřichovice 

(Helmbeck; 

Hirschberg 
Doksy 

(Plno) 

Hlawic 
Hlavice 

(Srb) 

1 

mm 

la 

mm 

mm 

2. 

mm 

mm 

Os 

mra 

mm 

mm 

mm 

Ob 

mm 
O3 

mm 

mm 

Is 

mm 

0,! 

mm 

6s 

mm 

5t 

2 

I3 

Ts 

5, 

0, 

I4 

2b 

3o 

Os 

7o 

2o 

9 

" n 

Os 

4, 

Os 

Os 

3 

— 

— 

Oe 

Os 

2s 

2s! 

— 

I4 

— 

3o O4 

— 

— 

4 

le 

1» 

2s 

1, 

3s 

Ot 

83 

2s 

43 

O5 

25 

O4 

4s 

O5 

Is 

5 

1. 

2s 

— 

4s 

3, 

83 

Is! 

— 

5b 

7. 

lo 

IO3! 

I5 

3s 

5. 

6 

80! 

— 

4: 

Ob 

O4 

60 

0 

8s! 

5s 

4o 

I5! 

6s 

II5! 

O2 

14, 

7 

0, 

Os 

Oe 

0, 

I3 

3x 

5i 

— 

1« 

0. 

5. 

25! 

73! 

2, 

2., 

8 

9s! 

4. 

8t 

93 

4.! 

O5 

Os 

■  Is 

O5 

4, 

11«! 

26, 

5s! 

3s 

74 

9 

18, 

7, 

^- 

I64 

83 

— 

4„1 

19b 

5o 

— 

4. 

— 

6„! 

— 

— 

10 

4, 

6e 

14, 

3. 

1t 

8. 

7o 

1, 

4o 

15s! 

25 

63 

54 

7« 

6s 

11 

3, 

I4 

— 

4, 

4s 

65 

2e 

Os 

2s 

O9 

lo 

— 

3s 

0, 

— 

12 

64 

3« 

2s 

4,, 

64 

10,-: 

60 

35 

ö.'\ 

10.! 

2o 

4„ 

94 

5. 

7s 

13 

4« 

4. 

3„ 

5o 

3s 

29, 

I4 

23 

II5 

lo 

52 

3o 

9s 

24 

43 

14 

23 

17« 

04 

2,, 

O4 

1b 

— 

— 

3, 

02 

74 

32 

4, 

2, 

5t 

lö 

— 

I2 

Oo, 

— 

— 

— • 

— 

O5 

Oe 

4s 

— 

O2 

0, 

Os 

16 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

^ — 

— 

Ol 

— 

— 

— 

17 

i« 

2. 

1., 

0,, 

O3 

— 

— 

25 

5„ 

Ob 

— 

— 

Os 

O3 

— 

18 

2o 

4. 

3o 

34 

7i 

19, 

10,! 

Os 

4o 

63! 

24 

25, 

4o 

18, 

233 

19 

— 

1. 

3 t 

2o 

2, 

4., 

So 

— 

— 

0, 

42 

le 

23 

Os 

I3 

20 

45 

5,! 

0, 

7, 

15, 

15s 

20, 

04 

12s 

2o 

12, 

94 

17, 

Os 

83 

21 

I4 

15, 

Is 

9» 

I4 

23 

8,! 

8,! 

12b 11s! 

9, 

Is 

22 

0, 

— 

OJ 

— 

— 

9« 

Os 

125 

2o 

35 

lo 

8s! 

— 

O4 

23 

— ■ 

2,! 

— 

— 

— 

1«! 

— 

— 

— 

O4 

O5 

4s! 

— 

O3 

Is 

24 

6«! 

4s 

7.,! 

3,! 

153! 

12,! 

10,! 

3„! 

24! 

95! 

4,! 

12,! 

5,! 

143 

200 

25 

0, 

— 

— 

2., 

O5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— - 

— 

— 

— 

26 

9,! 

7«! 

Os 

12«! 

12,! 

o„ 

— 

5o! 

Us! 

55! 

— 

— 

9s! 

Is 

ll 

27 

4,, 

3., 

6.! 

53 

Is 

9o 

la 

0, 

7s! 

O4 

Is 

03 

Ol 

28 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

33 

25 

— 

25 

— 

I4! 

— 

— 

29 

5, 

1., 

— 

u 

2, 

9, 

15,! 

Is 

42 

3,! 

I5! 

5,! 

2„ 

56 

9 s 

30 

0, 

— 

— 

O3 

5« 

— 

— 

1, 

— 

I5 

— 

Ol 

— 

Os 

31 

4« 

3,, 

4, 

7o 

Is 

23 

— 

3, 

3s 

Ot 

O4 

6„ 

2s 

45 

5, 

Součet 
Saiuina 

1035 

1132 

72, 

103 g 

1103 

175, 

127, 

64, 

129o 

93 2 

107^ 

131 2 

1422 

91, 

136,, 

Dni ML 
Regtg. 

24 

25 

18 

26 

27 

24 

19 

19 

27 

25 

26 

21 

28 

24 

24 

Měsíc 
Monat 

Dobern 
Dobranov 

(Lleblch) 

Dobrai-Gross 
Dobrá V. 

(Placht) 

Dobříš 
Dobříš 

(Kalabza) 

Dobschic 
Dobšice 

(Edelbauer,       ■ 

Dymokur 
Dyniokury 

( Uelmer) 

d 
0 

Eisenstein 
Eisenstein 

(Hormann) , 

Fi-eudenhöhe 
Freudenhöhe 

(Beigmann) 

Frimburg 

Na Frimburku 

(HeUer) 

Fi'ühbuss 
Příbuzy 

(Treiler) 

Gässing 
Jeseň 

(Leyder) 

Geltschhäuser 
Gele 

(Homolka) 

Georgsberg 
Eip 

(Schieck) 

Görsbach 
Gersbach 

(Plotech) 

Gottschau 
Kocov 

(Bfižióka) 

Součet 
Saruma 

98, 

53, 

98 1 

93, 

131, 

963 

191o 

104^ 

126o 

182i 

74o 

IOO3 

952 

97, 

70o 

Dni deší. 

Regtg. 

19 

11 

18 

25 

22 

23 

29 

24 

21 

27 

20 

17 

17 

23 

22 

Prof. D 

r. F. J. St 

udnička. 

7 

* 

76 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červenec 1888. 
Ombromctrischer Bericht für den Monat Juli 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Hlawno Kostel. 
Hlavno Kostel. 

(Mölzer) 

Hlinsko 
Hlinsko 

(HozToda) 

Hochwald 
Hochwald 

(Schulz) 

Hohenelbe 
Vrchlabí 

(Kubrycht) 

Hohenfurt 
Brod Vyšší 

(Enslén) 

Horažďowic 
Horažďovice 

(Krause) 

Hořín 
Hořín 

(Kubát) 

Hracholusk 

Hracholusky 

(Štěpinek) 

Hurkenthal 
Hůrka 

(Blaschek) 

Inselthal 
Inselthiil 

(Nickerl) 

00g 

mra a 

es  cSfí 

1 

Jičín 
Jičín 

(Vniaus) 

Jizbic 
Jizbice 

(Michálek) 

Jungbunzlau 
Boleslav Ml. 

(Šámal) 

'S" 

IM 

1 

mm 
1, 

mm 

mm 
lo 

mm 

4.. 

mm 

4^ 

mm 

mm 

mm 

mm 

13o 

mm 
82 

mm 

mm 

2s 

mm 

mm 

mm 

2 

0,, 

4« 

2« 

5s 

9s 

I9 

O4 9o 

15, 

O3 

22 

2, li 

3 

— 

— 

— 

O4 

23 

O4 

lo 

— 

3s 

Os 

1, 

— 

— 

— 

O3 

4 

04 

1. 

0-! 

O2 

133 

2= 

2e 

I3 

2o 

2i 0„ 

Os 

O3 

Os 

5 

2„ 

3. 

2s! 

7«! 

4. 

O5 

— 

I4 

5o 

7, 

22 

3s! 

lo 

O3 

— 

6 

0, 

4o 

5s! 

I7! 

2„ 

1=, 

4i 9„! 

4s! 

5^ 

5„ 

— 

— 

2o 

7 

1 

*3 

2o 

16,! 

1. 

4a 

O9 

2, 

I2 

4o 

(^„! 

2s 

4i! 

Os 

60! 

— 

8 

34 

— 

2«! 

Os 

0. 

— 

— 

3e 

3o! 

60 

I5 

3s 

5s  i 

9J 

0. 

9 3, 

— 

— 

4s 

33 

9s 

0. 

4o 

3o 

— 

— 

43 

— 

3s 

10 

7« 

5., 

8e 

73 

34 

60 

0. 

12 e 

12„! 

2o 

3s 

3» 

5o 

5, 

11s 

11 

0, 

3., 

2o 

I4 

— 

5. 

2s 

— 

lOo 

63 

3o 

2,1 

2o 

— 

Os 

12 

7« 

26, 

4^ 

10,! 

4. 

4, 

34 

63 

19o! 

12, 

22 s 

lli 

10,! 

8., 

74 

13 

0. 

0, 

3» 

11« 

3s 

— 

0. 

Os 

2O0 

18, 

4s 

4o 

2o 

3, 

3„ 

14 

2b 

5o 

2s 

II4 

3o, 

— 

Os 

2: 

60 

3s 

5„ 

3e 

32 

34 

4o 

15 

— 

— 

O2 

lo 

— 

— 

— 

,  — 

— 

— 

Ol 

0. 

— 

23 

— 

16 

-— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

0. 

— 

— 

— 

— 

4. 

49 

U 

2o 

— 

— 

O5 

5= 

0, 

0. 

18 

15s 

12,, 

17s 

22, 

5t 

— 

4t 

84 

9o! 

14s 

19, 

I80 

49 

16s 

15, 

19 

— 

5i 

24 

li 

I9 

2= 

O3 

— 

60! 

O4 

83 

2o 

— 

I2 

— 

20 

O4 

— 6e! 

63 

1«! 

8e 

3, 

27o! 

15., 

3s 

4ol 

I4 

3a 

— 

21 

1^2 

84 

2. 

441 

5. 

— 

— 

9s 

22s! 

I6e 

2s 

2i 

45 

4s! 

7i 

22 

Os 

33 

— 

— 

U 

— 

— 

— 

60 

6„! 

Os 

— 

— 

— 

152 

23 

o„ 

2^ 

— 

le! 

O5 

3s 

9s 

— 

Is! 

— 

5, 

14,! 

O4 

lo. 

— 

24 

28, 

— 

284! 

149! 

15. 

3s 

7s 

154 

21,! 

5s! 

54 

23o! 

6s! 

160! 

3s 

25 

O4 

— 

— 

— 

5o 

— 

— 

— 

3.,! 

— 

— 

— 

— 

— 

1, 

26 

1. 

— 

— 

!   0, 

6s 

I7 

2o 

le! 

7s 

— 

O2 

— 

14! 

— 

27 

Oe 

25 

1, 

Is 

— 

0, 

— 

O4 

33! 

le 

O4 

O2 

— 

1,! 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

5o 

5o 

— 

— 

0,! 

Os 

— 

— 

— 

Oe! 

— 

29 

u 

— 

— 

9.! 

8., 

— 

— 

— 

18,,! 

7o 

1, 

lo 

— 

— 

2o 

30 

— 

— 

5,! 

34 

— 

— 

— 

— 

2„ 

le 

— 

Os 

— 

— 

Os 

31 

Is 

— 

64 

3e 

— 

0« 

4« 

6s 

Os 

6s 

— 

2s 

— 

43 

03 

Součet 
SnmiDa 

94, 

943 

112, 

134, 

115^ 

56, 

70s 

783 

243 s 

180, 

1 

99, 

115, 

60 e 

89„ 

82« 

Dnidešf. 
Regtg. 

24 

17 

20 

25 

23 

19 

19 

17 

29 

27 

21- 

25 

17 

20 

20 

— CS 

Es 

ö a 

0 03- 
=3 =2 'S 

005l 

0^5 

2.£g 

1-31 

a ö 5 

KW» 

c3  <^ 

ce CS 0 

Kwa 

(S  CS 

.iä,a 

Tja w ^ 
3  3^ 
05 00 

, KK5. 

a 

CD 

'S 

CO 

£ =■? 
M Ol -3 

DO  a  m 

a £ s 
|Ká 
K 

0 m 

i.So 

■Sa- 

0 33 'S 

1 

ü 0 ja 
0  0 d 

KK« 

KKB 

° 2-- 

KRÄ 

1 

RKSi 

u 9 

■.g:Ei 

cß  ro <a 

0 0 i 

KK5. 

Souče 
Summa 

'147, 

1073 

96 1 

115o 

104o 

144s 

IO60 

8I2 

1079 

1073 

{  1473 

82, 

1080 

85s 

87o 

Regtg. 1  ^^ 

21 

15 

23 

21 

24 

23 

17 

25 

23 

27 

16 

1  ^^ 

i  18 

j 

25 

'rof. Dt. r 

. J. Studu 

čka. 

77 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červenec 1888, 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juli 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kailich 
Kalich 

(Lan genauer) 

Kaltenbach 
Nové Hutě 

(Schnurpfell) 

Kaltenberg 
Kaltenberk 

(Charvát) 

Kamaik a. d. M. 
Kamýk n. V. 

(KoMnek) 

Kamnitz-B._ 
Kameníce C. 

(Pompe) 

Kaplic 
Kaplice 

(Vokoun) 

Karlstéinb.Svr, 
Karlstein u Svr 

(Schlmanek) 

Klattau 
Klatovy 

(Nešpor) 

Königswart 
Kinžwart 

(Starouschek) 

Kohoutow 
Kohoutov 

(Sohuplk) 

Kolin 
Kolin 

(Potáček) 

Kreuzbuche 
Kreuzbuche 

(Draek) 

Krumau 
Krumlov 

(Fnkarek) 

Kukus 
KukuB 

(Nenmann) 

Kulm b. Karb. 
Chlumec u Ch. 

(Procházka) 

1 

mm 

2x 

mm 
03 

mm 
03 

mm 

mm 
I4 

mm 

3s 

mm 

0. 

mm 

mm 
Is 

mm 

lo 

mm 
Oo. 

mm 
I3 

mm 

0. 

mm 

mm 

2, 

2 

7. 

3e 

9t 

5o 

I5 

I4 

09 

6« 

75 

ll 

2o 

7s 

2i 3, 

3 

0, 

2. 

2. 

— 

lo 

23 

04 

— 

ll 

O9 

— 

Os 

Is 

Oe 

4 

I5 

2s 

4s 

— 

2o 

6s 

03 

Is 

1. 

I4 

Oe 

Os 

39 

0. 

1, 

5 

65 

1«! 

14,! 

— 

I4 

45 

34! 

3„ 

3o 

4o 

8J 

3J 

5„ 

2s 

3, 

6 

I4 

9e 

12o 

3o 

— 

— 

Is! 

2e 

0« 

2, 

— 

2, 

Os 

7s 

33 

7 

I5! 

2s 

10, 

— 

— 

3s 

O4 

9, 

2i 

2o! 

lo 

— 

60 

2e 

1, 

8 

0, 

le 

83 

80 

2i 

— 

O3 

0„ 

74 

25 

9. 

2e! 

— 

— 

4« 

9 

8 = 

34 

— 

— 

— 

59 

0., 

7s 

19u 

17. 

0, 

— 

3„ 

0, 

10 

I9 

85 

64 

— 

65 

4e 

134 

2s 

3= 

43 

80 

83 

lo 

7. 

8s 

11 

34 

le! 

89 

— 

2o 

I4 

Oe 

3a 

5e 

3. 

Oe 

03 

— 

1. 

— 

12 

I3 

84 

11s 

5o 

6, 

75 

I82 

69 

7 = 

3, 

II3! 

5, 

23„ 

123 

4« 

13 

29 

9o 

153 

— 

— 

Oe 

35 

0, 

4, 

2e 

0« 

3s 

2s 

53 

3, 

14 

1» 

2e 

174 

4o 

O4 

4, 

5r 

2s 

1, 

3, 

35 

7, 

Os 

— 

3, 

15 

3a 

— 

le 

2„ 

— 

— 

O4 

— 

Oe 

23 

— 

2i 

— 

— 

16 

I4 

^ 

— 

— 

3u 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

0: 

0. 

— 

— 

lo 

O4 

— 

2i 

lo 

— 

O5 

— 

03 

Ol 

0, 

18 

lo 

11, 

22, 

— 

lOo 

u 

23e 

61 

lOo 

5o 

21e 

16s 

0, 

17- 

2, 

19 

4, 

O4 

43 

— 

I4 

— 

— 

0. 

3o 

0, 

1, 

33 

Ol 

2, 

23, 

20 

I5 

5, 

26, 

— 

28, 

05 

5e 

3e 

44 

0, 

I4 

11„! 

— 

le 

4. 

21 

4i 

61 

8, 

2, 

6, 

— 

43! 

9e 

89 

60 

14,! 

7s! 

— 

9e 

4, 

22 

Ol 

2, 

O9 

20„ 

I4 

— 

34 

24 

— 

O5! 

I4 

I3 

— 

— 

— 

23 

4. 

li 

O3! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

24 

— 

24 

2, 

15e! 

4„! 

10«! 

10s 

10s 

— 

13. 

3s 

15,,! 

2J 

12,! 

15s! 

12,! 

10, 

25 

3i 

2s 

— 

— 

— 

2, 

— 

4s 

— 

— 

— 

29 

0. 

— 

26 

— 

Oe 

— 

— 

— 

— 

— 

61 

5, 

3s! 

2o! 

0. 

— 

O3 

43 

27 

— 

O3 

I2 

— 

I3 

— 

O3 

23 

Is 

U 

0. 

Oe 

— 

Os 

2, 

28 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

0. 

4, 

4., 

— 

— 

— 

1- 

0, 

29 

le 

75 

3s! 

4o 

— 

69 

34 

3e 

I3 

3o! 

lo 

Os 

85! 

' 0, 

— 

30 

Or 

0,, 

9, 

— 

4s 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

64 

— 

0, 

— 

31 

Ol 

— 

33 

— 

5„ 

— 

— 

19 

64 

3, 

04 

10, 

— 

0, 

29 

Součet 
Summa 

72. 

1189 

2133 

685 

97, 

69 5 

88, 

108, 

118e 

90o 

92e 

1175 

85„ 

89, 

94, 

öni ilešf. 

Regtg. 

28 

28 

24 

10 

21 

18 

23 

25 

26 

25 

24 

24 

19 

24 

20 

._ es 

03 s 

>o o 

SS 

Sgl 
1 

0 3»© 

^ *03 ^-^ 

f 3 
0 w 

? 

a a % 

1 

0. 

íh 

d OS 
-a c - 

g>3l 
fcS M ES- 

P.&I 
s a 
3 3 
as 

a 3 

>(» >M ,.^ 

ííl i^ 2. 

^ ^^ 

's 's 2" 

1 

o.H~ 
,c > s 

.5 23 
MAS. 

3 3 S 

Mwe 

«Ob 

Součel 
Sam ma 

i  71o 

ll4o 

92, 

107, 

68 e 

71, 

703 

1765 

1 

89, 

65, 

943 

79, 

69, 

77 
' ' 0 

60, 

Oni dešf. 
Regtg. 

22 

19 

25 

15 

17 

25 

14 

24 

25 

29 

12 

20 

21 

20 

21 

Prof. Dr. 

F. J. Stud 

nlčkii. 

78 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červenec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juli 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kytln 
Kytín 

(Hoífmann) 

Landstein 
Landštýn 

(Strohmayer) 

Langwiese 
Langwiese 

(Kardsok; 

Laučeň 
Loučen 

(Strejček) 

Laun 
Louny 

(Kurz) 

Leitomyschl 
Litomyšl 

(Vajrauch) 

Libějic 

Libějice 

(Pílit) 

Lichtenau 
Lichkov 

(Sperling) 

Lis 
Líz 

(GUlern) 

Lobosic 
Lovosice 

(Hananiann) 

Medonost H. 
Medonost 

(Wolf) 

Michelsberg 
Michalovice 

(Tlil) 

Mies 
Stříbro 

(Tobonszky) 

a aj 

Šil 

Moldautein 
Vltavotýn 

(Sak ar) 

1 

mm 

mm 

3, 

mm 

mm 

mm 

3, 

mm 

2e 

mm 

Or 

mm 

mm 
I5 

mm 

mm 

lU 

mra 

7s 

mm 
2n 

mm 

1. 

mm 

0, 

2 

1« 

0„ 

8« 

O3 

Os 

0„ 

— 

h 

14 

3o 

Os 

0, 

3 

i  O3 

O4 — 

0. 

1  — 

— 

2o 

— 

— 

0, 

— 

03 

— 

4 

Os 

I4 

5, 

— 

3, 

OJ 

— 

— 

— 1, 

Is 

1, 

0« 

1, 

5 

le 

3., 

I9 

IO5 

27 

4i! 

5, 23 

2i 

3„ 

8. 

8, 

1. 

2.1 

6 

2. 

2o 

1.,! 

- 

2s 

— 

04 

13e! 

25 

10„! 

05! 

^s! 

4« 

3i! 

5,! 

7 

u 

I5 

Is 

3, 

— 

Ol 

0. 

li 

— 

— 

5i 

Is 

I7 

4, 

— 

8 

85 

0, 

85 

35 

2,! 

9s 

5e 

3,1 

O5 

43! 

8J 

2, 

5, 

2s 

3o 

9 

4o 

60! 

11» 

— 

3e 

0, 

45 

9, 

— 

— 

33 

6, 

13, 

Oe 

10 

12o 

0, 

— 

79 

lOo 

7„ 

— 

4. 

3, 

12o 

81 

5i 

2, 

7J 

6.1 

11 

O5 

3,,! 

— 

O3 

0, 

0, 

1, 

2s 

3e 

— 

1, 

4, 

2„ 

1. 

— 

12 

80 

0, 

45 

IO4 

7s 

18s 

5.. 

23. 

I*': 

8s 

60 

83 

6« 

lle 

9, 

13 

lo 

2o 

13, 

4» 

3, 

Is 

— 

8. 

6s 

23 

3, 

3s 

2, 

I3 

0. 

14 

22 

Oe 

— 

3, 

I3 

2, 

O3 

43 

— 

1. 

3, 

3o 

2r, 

2i 

— 

15 

— 

— 

Oe 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

Ol 

O3 

— 

16 

ü« 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

3o 

24.! 

0, 

— 

0: 

— 

— 

— 

124 

— 

— 

0, 

— 

0, 

— 

18 

3. 

O5 

3s 

11 7 

4, 

22, 

II3 

14e 

73 

5. 

93 

4, 

37 

8, 

13, 

19 

— 

1. 

I5 

lo 

— 

4« 

— 

— 

3e 

I2 

Os 

— 

— 

0, 

— 

20 

— 

6, 

I3 

74 

Oe 

1., 

— 

8. 

28,! 

3i! 

1, 

3i 

23 

0« 

Ifl 

21 

65 

2J 

133! 

li 

I3 

6. 

5i 

4, 

2o! 

84 

10., 

123 

2, 

12, 

2e 

22 

II5 

0„ 

— 

— 

— 

— 

— 

■ — 

— 

— 

— 

2o! 

O7 

2,! 

— 

23 

— 

0,! 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

5e! 

60 

5,,! 

— 

— 

— 

24 

12o 

2„ 

— 

26, 

6,! 

Os! 

11, 

I63! 

93! 

19, 

12s! 

93 

73 

5,! 

9e! 

2b 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,, 

— 

lo 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

5, 

O2 

4.,! 

— ' 

— 

1., 

— 

2. 

4o! 

-7, 

0. 

— 

27 

28 

4o 

35I — 

0: 

3o 2, 

3s 

23 

Os 

li 
1,,! 

I4 

lo 

I4 

h 

-29 

12o 

I3 

O3 

— 

2o 

2s! 

5i 

— 

— 

— 

0,! 

1, 

1,, 

K 

I3 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1« 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

31 

2o 

I9 

43 

— 

5, 

— 

— 

— 

04 

6t 

5. 

6,, 

tí. 

0, 

— 

Součeti 
Summa 

100,, 

69, 

88, 

93 5 

685 

90 5 

573 

III3 

1115 

94, 

101, 1 

103, 

81s j 

S6^ 

61, 

Olli kli. 
Regtg. 

22 

27 

18 

16 

21 

20 

13 

14 

23 

16 

23 

i 

27 

21 

26 

17 

Měsíc 
Monat 

Kostelec-A. 
Kostelec n. 0. 

(Spiegel) 

Kosten 

KOBtOV 
(Beer) 

Křič 
Křič 

(Popelka) 

Kronporičen 
Korunní Poříč 

(DanoS) 

Kunas 
Kunov 

(Novotný) 

Kupferberg 

Měděnec 

(Pták) 

Kuteslawic 
Chudoslavice 

(Beran) 

Kwětow 
Květo v 

(Jiskra) 

Langendorf 
Dlouhá Ves 

(Frledl) 

Laubendovf   ' 
Limberk 

(JanlBch) 

Lhota Sár. 
Lhota Šárov. 

(Máli.k) 

Libochowic 
Libochovice 

(Hol'bauer) 

Lichtenwald-0. 
Lichtenwalil H. 

(Dusplwa) 

Lidic 
Lidice 

(Panský) 

Liebwerd T. 
Libvcrda u D. 

(Llc-dl) 

Součet 
Summa 

93, 

88 0 

85, 

87, 

64, 

91., 

88 j 

132, 

73, 

89, 

103, 

853 1 

113, 

52, 

70o 

Duldest. 
Regtg. 

20 

21 

20 

26 

26 

22 

18 

24 

25 

19 

23 

19 

23 

17 

18 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


79 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červenec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juli 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Náwes 

Náves 

(MaSek) 

Nekmlř 
Nekmíř 

(Bauer) 

Nepomuk 
Nepomuk 

(Stopka) 

Neuhaus 
Hradec Jindř. 

(Sohöbl) 

Neuhäusel 
Nové Domy 

(Nestler) 

Neuhof b.Béch, 
Nový Dvůr 

(NelBOr) 

Neustadt 
Neustadt 

(Fischer) 

Neustadtel 
Neustadtel 

(Kluch) 

Neuwelt 
Nový Svět 

(Jene) 

Neuwiese 
Neuwiese 

(Baitel) 

Olbersdorf 
Olbersdorf 

(Böhm) 

Osserhütte 
Osserhütte 

(Schweiger) 

0 0 >a 

Pardubic 
Pardubice 

(Sova) 

Petrowic 
Petro vice 

(Barth) 

1 

mm 

2e 

mm 

mm 
1« 

mm 
ll 

mm 

1. 

mm 

mm 

mm 

mm 
43 

mm 

4o 

mm 

mm 

7e 

mm 

mm   mm 
O3   33 

2 

— 2r ! 

3e 

lo 

Oe 

9, 

5e 

4e 

II3 

u 

4s 

1. 

0,  2, 

3 

— 

— 

0, 

0. 

2„ 

— 

le 

I9 

4s 

— 

04 

64 

— 

0,  — 

4 

I4 

44 

3. 

Oe 

Os 

Os 

ll! 

0, 

Os 

Is 

h 

3, 

— 

O3 

0. 

5 

0. 

2,! 

o„ 

4, 

65 

64 

1*3 

O4! 

8J 

3o 

14! 

3,! 

4o 

3, 

0.! 

6 

15 

53 

1,! 

ll 

U. 

Oe 

1„ 

I9! 

4e! 

2o 

3o! 

12sl 

62 

1. 

2„ 

7 

0,! 

23! 

2i 

I3 

4„! 

— 

I2 

16,! 

23, 

2o 

6,! 

3,! 

— 

lo 

3e! 

8 1 

23 

— 

— 

Os 

35! 

I5 

44 

5o 

3., 

05 

3o! 

16,! 

— 

1 

02 

9 

17, 

14: 

13s 

0, 

2o 

11, 

44 

3 = 

— 

— 

— 

O3 

— 

— 

11, 

10 

9e 

2, 

9o 

53 

I5 

2o 

9, 

— 

83 

60 

5, 

11,! 

4. 

5s 

93. 

11 

Oe 

4, 

2e 

13 

a„ 

23 

2, 

— 

O3 

— 

0, 

13. 

0, 

Os  1, 

12 

64 

4. 

6s 

123! 

64 

9. 

2: 

7s 

15, 

125 

8s 

12, 

154 

13s 

9„ 

13 

2, 

3, 

0. 

03 

»5 

2, 

2« 

3e 

14e 

43 

I2 

74 

1., 

33 

0: 

14 

25 

— 

I2 

14 

2. 

4« 

10s 

lOo 

16, 

105 

43 

9s 

Is 

3, 

2„ 

15 

— 

— 

O4 

13 

— 

— 

2e 

— 

2e 

33 

O4 

— 

Os 

— 

Is 

16 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

0, 

0, 

— 

— 

— 

— 

17 

li 

li 

1« 

0, 

O3 

— 

1. 

— 

— 

— 

80 

— 

lo 

3„ 

18 

9. 

5o 

0, 

0, 

7^ 

I4 

3, 

25, 

I83 

25„ 

19, 

11, 

Oe 

16,, 

10, 

19 

— 

U. 

— 

— 

0, 

0, 

Is 

5, 

4, 

8e! 

3„ 

2« 

43 

O4 

— 

20 

— 

4o 

33 

20, 

5, 

23 

14 

6e! 

I65 

12, 

7,! 

255! 

O3 

25 

Os 

21 

8, 

1«! 

1. 

5e 

1 = 

4o 

13r 

4J 

I3 

3. 

3, 

6,! 

6. 

3. 

22,! 

22 

7,! 

10, 

O4 

lo 

2, 

I3 

— 

Oo 

O4! 

— 

Oe 

I5 

1. 

0, 

8« 

23 

— 

— 

— 

— 

6,,! 

O5 

0,1 

— 

— 

- — 

— 

23 

O4 

0,, 

24 

13 „! 

— 

11,! 

2e! 10,! 

25 

13 e! 

24.! 

23o! 

20,! 

26,! 

I4 

94! 

9,! 

25 

— 

60 

23! 

— 

5,! 

— 

— 

— 

ll 

— 

0, 

26 

1. 

— 

24! 

— 

5„! 

3, 

3,! 

Os 

I4 

2, 

1. 

03 

— 

— 

27 

— 

2 1 

23 

34! 

3s 

O4 

Is 

I5 

4s 

24 

I5 

3: 

— 

— 

O4 

28 

31, 

— 

— 

3s 

— 

— 

— 

— 

— 

~~ 

Os 

— 

— 

29 

1 

3s 

10,,! 

5, 

3. 

4e 

0., 

14,! 

I4 

I4 

13,,! 

18e 

2, 

0,, 

5s! 

30 

— 

— 

— 

— 

Oe 

0, 

lo 

6, 

3e 

Ir 

Os 

— 

— 

31 

K 

9o 

0, 

— 

3s 

0,, 

Oe 

3t 

4„ 

5, 

6, 

2: 

— 

— 

1,, 

Součet; 121 
Summa li  ^ 

873 

83, 

"s 

853 

76e 

9&3 

141, 

195, 

1 158, 116, 

232,  54, 

70, 

112o 

Djideší, 1 20 
Regtg, j 

19 

26 

24 

27 

22 

i 26 

24 

25 

22 

26 

29  17 

22 

24 

Měsíc 
Monat 

Maader 
Mádr 

(Dada) 

Machendorf 
Macliendorf 

(May) 

Mändryk 
Mendryka 

(Macek) 

Marschendorf 
Maršov 

(Steigerhof) 

Marschgrafen 
Maškrov 

(Popp) 

Maschau 
Masov 

(Makas) 

Městec Woj. 
Městec Voj. 

(Demutli) 

Millau 
Mílový 
(Bi-oslg) 

Mileschau 
Milešov 

(MatouSek) 

Mireschowic 
Mirešovice 

(FlBohor) 

Mladějowic 
Mladějovice 

(Almesberger) 

Modlín 
Modlín 

(Štipek) 

Morau-Ober 
Morava H. 

(Addmek) 

Mühlörzen 
Mileřsko 

(Sohmelowßky) 

Nepomukb,Klenč 
Nepomuk uKlenč 

(Vokurkn) 

Součet 
Somina 

180, 

121, 

1 73o 

116, 

107, 

72^ 

167o 

96, 

94, 

81 e 

880 

103, 

136. 

1 

86 e 

182^ 

Dni m 

Regtg. 

29 

24 

21 

21 

28 

13 

17 

23 

18 

20 

i 

28 

24 

23 

24 

i '' 

Prof. Dr. F. J. S'ndulcfca, 


80 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červenec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juli 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Petschau 
Bečov 

(Unger) 

Pilgram 
Pelhřimov 

(MoUenda 

Pilsen 
Plzeň 

(čipera) 

Písek 
Písek 

(Tonner) 

PlasB 
Plasy 

(Holeček) 

Ploschkowic 
Ploškovice 

(Palmsteln) 

Ponéschic 
Poněšice 

(Kroh) 

Prag 
Praha 

(Stadnl6ka) 

Příbram 
Příbram 

(Lang) 

Proseč 
Proseč 

(žaak) 

Pürglitz 
Křivoklát 

(Bnok) 

Piirstliüg 
Pürstliuk 

(Scblmauu) 

Rabenstein 
Rabštein 

(Bajer) 

Rakonitz 
Rakovník 

(Fahoun) 

Reichenberg 
Liberec 

1 

mm 

mm 

mm 
3e 

mm 
O3 

mm 

mm 

mm 

0, 

mm 
60 

mm 

mm 

3o 

mm 

mm 

7= 

mm 

mm 
O4 

mm 

3, 

2 

1: 

O3 

0. 

23 

— 

I4 

2. 

I2 

1. 

45 

3o. 

13« 

— 

2s 

2b 

3 

0« — 

0„ 

— — 

I7 

— 

14, — 

Oe 

4 

2« 

— 

14 

24 

3. 

h 

3o 

0, 

I3 

— 

2o 

11« 

O9 

2e 

Oe 

5 

0, 

— 

3,! 

3o! 

3b 

2o 

4e 

43 4b 

9 

"5 

14,! 

I4 

le 

le 

6 

0,, 

15, 

3« 

143 

2x 

II4 

4,! 

03 

le 

0. 

lo 

14, 

Ob 

2„ 

4,1 

7 

h 

— 

2x! 

— 

3, 

— 

1, 

Oe 

li 

Oe 

lo 

123 

— 

Is 

3J 

8 

2o 

— 

4„! 

1»! 

O5 

16x 

5. 

I2 

I5 

— 

6e 

Ob 

I3 

8. 

6.! 

9 

14e 

3« 

13, 

— 

14« 

— 

1b 

lo 

1b 

I3 

Ob 

83 

4, 

II5 

— 

10 

3, 

7i 

O4 

2, 

5i 

7e 

183! 

13o 

10, 

IO3 

I60 

10« 

13, 

5x 

7. 

11 

63 

— 

O4 

O7 

— 

lo 

le 

lo 

0. 

— 

1. 

104 

U 

1. 

0, 

12 

4^ 

19o 

7» 

lOo 

43 

6b 

5b! 

7e 

43 

233 

35 

9b 

6. 

4o 

7o 

13 

05 

— 

1« 

0, 

0: 

2, 

— 

h 

1b 

Is 

23 

23o*: 

O3 

0, 

3o 

14 

2, 

4„ 

0, 

I3 

2= 

I3 

— 

Or 

2e 

24 

2o 

9o*i 

— 

0, 

5x 

15 

O5 

O3 

1,, 

— 

— 

I3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

Oo 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1, 

— 

— ■ 

— 

0, 

17 

0. 

7o 

Is 

9o 

I4 

— 

— 

— 

Oa 

— 

60 

2b 

h 

O7 

18 

44 

— 

74 

8, 

3i 

2o 

lle 

5b 

8e 

133 

O7 

12o 

1- 

4o 

2Ö3 

19 

lo 

— 

Is 

— 

— 

I3 

I9 

— 

— 

3x 

— 

1b 

— 

7o 

20 

9. 

2s 

2, 

Ix! 

— 

6, 

1« 

23 

le 

64 

4. 

42e 

4e 

8, 

59 

21 

55 

Is 

11, 

9s 

1, 

7e 

5: 

3e, 

7e 

64 

0„ 

165 

— 

0,1 

4, 

22 

— 

— 

— 

— 

75 

— 

O7 

0. 

1b 

2, 

2o 

— 

2x 

— 

O4 

23 

— 

— 

5„! 

— 

— 

4e 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

— 

— 

0, 

24 

2: 

— 

I4 

14,! 

34 

104 

8,1 

30o 

lOJ 

— 

io„ 

21b! 

23 

27,! 

15o! 

25 

26 

5o! 6,! 

0. 
0, 

4b 

I5 

2. 

1b 

04 O3 

2b! 2b 

I7 

4o 

O3 

27 

2o 

— 

1, 

0, 

— 

lo 

— 

lo 

— 

— 

I3! 

— 

0. 

1« 

2: 

28 

3^! 

5o 

— 

— 

— 

— 

1» 

— 

— 

— 

— 

63 

87 

0«! 

— 

29 

33 

— 

5,! 

3, 

64 

— 

3b! 

7o 

13,! 

I9 

3o 

— 

— 

— 

I3 

30 

0, 

— 

9« 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2o 

— 

— 

— 

6, 

O9 

31 

65 

— 

li 

— 

8„ 

67 

— 

23 

— 

— 

45 

— 

63 

37 

Součet: 
Snnjiua , 

92o 

665 

IOO3 

861 

75, 

99j 

85, 

92, 

72, 

90, 

90, 

264,  62o 

1 

92, 

115e 

Dnideif. 
Regtg. 

27 

11 

26 

21 

18 

20 

20 

22 

19 

19 

24 

21  18 

24 

27 

Měsíc 
Monat 

Neuhäuseln 
Neuhäuseln 

(Uafgo) 

Neuhütte 
Neuhütte 

(Noomann) 

C« r-J 

IM 
s 0 .s 

Nezdic 
Nezdice 

(Walmann) 

Obisch 
Obís 

(Arnoät) 

Oemau 
Soběnov 

(Příhoda) 

Osek b. Kněz. 
Osek u Kněz. 

(šlma) 

Ossegg 
Osek 

(Pfitzner) 

Paseka 
Paseky 

(Jablonský) 

Paseka b. Pros. 
Paseka u Pros. 

(Padour) 

Pelestrow 
Pelestrov 

(RoBslaw) 

Philippsberg 
Filipov 

(Kalkant) 

Pičkowic 
Býčkovice 

(Jobantzke) 

Plöckenstein 
Plöckenstein 

(KopHwa) 

Podmokiic 
Podmoklice 

(Koudelka) 

Součet 
Sornina 

134g 

104o 

71o 

102^ 

94, 

80 5 

112„ 

89, 

101 j^ 

87, 

874 

157, 

76, 

151, 

135, 

Dni deš(. 
Regtg. 

22 

26 

18 

25 

21 

20 

19 

23 

22 

16 

17 

26 

17 

25 

18 

Prof. Dr. r. J. Studnička. 


81 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červenec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juli 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Reitzenhain 
Reitzenhain 

(Schmidt) 

Richenburg 
Richenburk 

(Ziffer) 

Röhradorf 
Röhrsdorf 

(Ducke) 

Rokytnic 
Rokytnice 

(Kzer) 

Ronow 
Ronov 

(HoBp. zpráva) 

Rosenberg 
Rožmberk 

(Hlohter) 

Rosic 
Rosice 

(šťastný) 

Rothenhaus 
Hrádek Červ. 

'  (Sachs) 

"«'S 

SSI" 

Rumburg 
Rumburk 

(Lenk) 

Ruppau 
Roupov 

(Lutz) 

:  Salmthal 
!  Salmthal 

!  (Peter) 

Schattava 
Šatava 

(Amort) 

Schlosswald 
Schlosswald 

(Hlavsa) 

Schueeberg 
Sněžník 

(Linhart) 

1 

mm 

2o 

mm 

0„ 

mm 

mm 

mm 

mm 
03 

mm 

mm 
lo 

mm 

2t 

mm 

mm 

6t 

mm 

2i 

mm 

mm 

mm 
23 

2 

12, 

2, 

4, 

2, 

3t 

Öl 

ll 

1. 

3e 

3s 

lo 

4e 

I5 

1. 

45 

3 

0« 

0. 

U 

— 

3, 

0. 

— 

lo 

O2 

— 

— 

Oe 

— 

O5 

4 

li 

— 

0. 

0, 

0,. 

9o 

— 

2. 

23 

O5 

ll 

4e 

34 

Ot 

0. 

5 

1„ 

2, 

10,! 

5n 

2., 

60 

lll 

Ol 

63! 

9,! 

05 

2i 

4«! 

03 

4., 

6 

0. 

2„! 

44 

— 

1, 

3i 

4,! 

6,! 

ll! 

ll 

10. 

Os 

7,! 

6« 

7 

0« 

— 

1b! 

— 5o 

23 

2= 

2«! 

4.1 

0, 

6,! 

8. 

O4 

IO3 

8 

0, 

4,! 

I4! 

0, 

— 

5i 

O4 

75! 

0,, 

6, 

I5 

12, 

O5 

II3! 

173 

9 

■18,,! 

I3 

— 

3. 

— 

1> 

-— 

'o 

— 

26, 

4. 

45! 

74 

— 

10 

— 

60! 

7. 

0. 

3i 

3, 

7, 

10, 

4s 

55 

4o 

4s 

62 

4s 

80 

11 

1« 

0. 

O3 

3, 

3. 

— 

I3 

O5 

73 

1. 

3, 

4, 

o„ 

1. 

0. 

12 

3, 

29, ! 

45 

31, 

23 

5, 

2I4 

lo 

5o! 

5o 

64 

61 

54! 

llo 

2« 

13 

0, 

li 

34 

61 

11. 

I3 

3o 

23 

9, 

3. 

O4 

5s 

4, 

0 

Ö5 

2s 

14 

10,! 

2„ 

6, 

8, 

65 

34 

23 

19 

49 

4. 

0. 

4s 

U 

23 

32 

15 

Os 

I7 

li 

— 

— 

Oe 

0, 

Oe 

lo 

— 

— 

— 

5t 

16 

— 

— 

Ol 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

2« 

— 

0. 

— 

— 

24 

— 

13 

— 

— 

2e 

— 

O4 

— 

05 

18 

li 

25, 

15« 

25, 

283! 

6, 

10, 

2,, 

15, 

10, 

2, 

45 

6e 

73 

63 

19 

la 

In 

1t 

4„ 

4, 

2„ 

3. 

— 

ll 

Is 

lo 

61 

le 

15 

4« 

20 

7b 

5. 

6,! 

2,, 

— 

34 

3s 

Oj 

92! 

04 

6. 

9i 

4. 

23 

13, 

21 

4, 

7« 

4.! 

2o 

IO5 

— 

81 

1t 

ll 

2, 

24 

— 

— 

4-2 

Ol 

22 

0, 

1. 

O5 

O3 

5, 

— 

Os 

— 

— 

— 

02 

— 

24 — 

23 

— 

— 

2. 

23 

0,! 

— 

— 

I3! 

Ol 

— 

— 

— 

3o 

— 

24 

24 

0,! 

15,! 

9, 

— 

10«! 

81 

60 

14e! 

4„ 

3s 

4^! 

7«! 

17, 

7. 

25 

— 

I4 

5« 

— 

— 

— 

Ol 

0, 

— 

— 

le 

— 

26 

5„ 

— 

I4 

— 

— 

— 

— 

6„ 

13! 

O4 

35 

lll! 

— 

0., 

— 

27 

o„ 

u 

O4 

— 

— 

— 

0, 

O4 

lo 

0« 

O9 

O4 

— 

Oe 

4s 

28 

2. 

— 

— 

— 

— 

II3! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lo! 

— 

— 

29 

0., 

0, 

0« 

1. 

62 

1t 

0, 

I3! 

5,! 

O9 

81 

9o! 

3,! 

4. 

— 

30 

6, 

— 

— 

— 

— 

— 

6,, 

23 

— 

O5 

le 

— 

— 

31 

2, 

— 

8, 

— 

— 

— 

— 

3„ 

44 

4s 

3, 

3t 

3o 

— 

— 

Součet 
Samma 

863 

97, 

1073 

116s 

91, 

98, 

89, 

594 

II83 

75„ 

883 

1224 

78, 

94,. 

109, 

Dni Mi 
Regtg. 

26 

19 

26 

21 

15 

22 

20 

23 

25 

25 

25 

22 

23 

22 

21 

— rt 
CO = 
>« o 

Se 

03 

000 

^"3 

||i 

ÄphH 

0 o-§ 

03  1 
m  CO > 

««'S. 

CD  0 

W  «3 

lll 

0 t»> 

M  M -TJ 

'S «2 
(sj sq 0 

3 3 

aas 

03  03  0 

SSI 

•§>6 

te 03 g 

přpe 

bjo >^ 

řia 
000 

3 0£ 

«Pie. 

3 > 

ácg« 

03 

•9   ? 

3    .g 

^  ©'S 

cŽSM 

Součet 
Snmnia 

85^ 

619 

120, 

1080 

74s 

503 

99, 

126, 

193, 

91, 

73, 

68, 

77, 

129, 

36g 

Dni deší. 
Regtg. 

21 

17 

17 

23 

26 

21 

20 

20 

23 

22 

22 

21 

24 

24 

21 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


82 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červenec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juli 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Schwabin-Zbir. 
Švabín u Zbir. 

(Vaněk) 

Schwarzbach 
Schwarzbach 

(Balllng) 

Sedl 
Sedlo 

(ElBscl) 

Skalic B. 
Skalice C. 

(Valenta) 

Soběslau 
Soběslav 

(Kukla) 

Sofienschloss 
Sofienschloss 

(RoUer) 

Stěchowic 
Štěchovice 

(Pant) 

Stefanshöhe 
Štěpánka 

(Votoček) 

Storn 
Storn 

(štipek) 

Stubenbach 
Prášily 

(Bělohlávek) 

Subschitz 
Zubčice 

(Higok) 

Světlá b. Rch. 
Světlá u Lib. 

(Sluka) 

Tábor 
Tábor 

(HromAdko) 

Taus 
Domažlice 

(Weber) 

1 

mm 

3, 

mm 

mm 

mm 
O4 

mm 
O5 

mm 

2i 

mm 

3i 

mm 

8. 

mm 

7o 

mm 

12. 

mm 

mm 

5„ 

mm 

mm 
03 

mm 

lo 

2 

7. 

4, 

24 2, 

4„ 

0, 

73 

9i 1 

9o 5, 

0, 

2o 

2o i 

3 

1, 

2, — 

— 

35 

— 

li 

3o 

75 

2e 

— 

— 

Ol 

— 

4 

3, 

12J 

1. 3i 

80 

I3 

0, 

62 

Oq 

3, 

1. 

14 

5ü 

23 

5 

6., 

4o 

24 

9. 

3« 

54! 

U 

IO3! 

4o 

3, 

3, 

8, 

2o 

I4 

11. 

6 

4„! 

5., 

20,! 

6,! 

80! 

2s 

3. 

84! 

18,! 

75 

23 

20,! 

64 

5o 

^' 

7 

2« 

5. 

O4 

2. 

O5 

33 

Is 

153! 

2o 

2s 

5. 

6r! 

Ol 

44 

I3 

8 

3,! 

2, 

I2 

— 

I2 

1, 

19 

8,! 

84! 

9J 

U 

4,! 

0, 

Os 

le 

9 

12, 

4s 

— 

8e 

li 

— 

lo 

Ol 

Ö0 

2, 

3, 

— 

0, 

03 

33 

10 

3. 

6, 

8« 

09 

83! 

2» 

14s 

34 

80! 

103 

5s 

9, 

I9 

123 

8» 

11 

4. 

3. 

■ — 

14 

li 

— 

0. 

3i 

12, 

5o 

— 

— 

0, 

23 

44 

12 

7J 

5. 

4o 

205! 

11,! 

83! 

6, 

18, 

16,! 

20, 

1*3 

7i 

I84 

2, 

9, 

13 

6, 

6., 

1. 

4, 

2, 

— 

I9 

10,! 

15= 

15s 

lo 

8, 

0. 

Is 

04 

14 

8. 

2i 

I5 

24 

43 

3, 

2, 

95 

6. 

12o 

34 

63 

2, 

2, 

4, i 

15 

2., 

— 

0, 

0, 

— 

— 

— 

8, 

— 

— 

— 

I5 

— 

— 

O3 \ 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

60 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 1 

17 

— 

5., 

1« 

— 

0, 

4s 

— 

8, 

7o 

— 

— 

— 

3o 

I5 

— 

18 

4s 

3. 

2s 

10., 

10, 

5s 

7, 

6, 

II3 

9e 

5, 

23, 

7. 

4s 

3, 

19 

3. 

2o 

le 

2s 

1, 

0, 

22 J 

35 

65 

— 

7, 

— 

3o 

— 

20 

I3 

4,, 

I4 

1., 

0: 

3o 

— 

43! 

30, 

22, 

2o 

143 

0, 

5, 

3: 

21 

65 

2, 

^5 

3„! 

6. 

13,! 

3i! 

8J 

13,! 

13s 

— 

2o 

74 

63 

43 

22 

18,! 

— 

— 

— 

3J 

1, 

Os! 

— 

5„ 

4s 

3„ 

3i 

2o 

03 

O3 

23 

— 

— 

— 

0, 

— 

0, 

— 

3J 

lo 

3o 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

9,! 

9J 

11.! 

II4! 

7.! 

10« 

11,! 

18,! 

2I0! 

13,! 

5J 

2s! 

7„ 

60 

7, 

25 

— 

43 

— 

— 

O4 

54! 

— 

— 

2s 

3, 

2, 

— 

0, 

I5 

— . 

26 

4«! 

— 

le 

— 

— 

— 

4«! 

2i! 

4o! 

5,! 

— 

1. 

— 

4« 

27 

2,! 

— 

— 

— 

0, 

0, 

0, 

Os 

0. 

3,! 

— 

1. 

. — 

lo 

7o 

28 

— 

2o 

— 

— 

O5 

6,, 

— 

— 

— 

2o 

— 

— 

Ol 

8< 

4. ! 

29 

8J 

3. 

— 

0., 

24 

12 J 

15,! 

2,! 

15, 

14, 

9,! 

2,! 

0, 

10, 

3. 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4, 

K 

— 

— 

2„ 

— 

0, 

- 

31 

3s 

— 

6e 

0= 

— 

— 

lo 

4, 

4o 

— 

— 

65 

— 

13, 

69 

Součet 
Summa 

142, 

98, 

87, 

903 

74^ 

llls 

84„ 

204„ 

241, 

230, 

74, 

151, 

62, 

123, 

98, 

Dnidesf. 
Regtg. 

25 

22 

20 

19 

23 

23 

22 

28 

28 

26 

17 

23 

21 

27 

21 

._ c« 

CO s 

KS  o 

ES 

Schwarzthal 
Černodol 

(Hansa) 

Schweinitz 
Sviny Trhové 

(Beran) 

Schweissjäger 
Schweissjäger 

(Neumann) 

Senftenberg 
Žamberk 

(Němeček) 

Sichow 
Sichov 

(KreU) 

Siebengiebel 
Siehengiebel 

(Horik) 

Siebengründen 
Siebengründen 

(Kratochvü) Skala 
Skála 

(Äuerhann) 

Sloupno 
Sloupno 

(Nykllček) 

Smiřic 
Smiřice 

(Stnpl) 

Smol otel 
Smolotely 

(Plsarik) 

Sonnenberg 
Suniperk 

(Stein) 

Spitzberg 
Špičák 

(Hawcl) 

Stranohoří 
Stranohoří 

(VUlta) 

Strassdorf 
Strassdorf 

(Třlblk) 

Součet 
Samma 

190, 

IOI5 

99 9 

1193 

121e 

122^ 

215, 

863 

7I3 

122, 

60, 

88, 

93o 

yOs 

106, 

Dni desf. 
Regtg 

22 

20 

23 

22 

25 

2Ö 

27 - 

27 

22 

17 

13 

24 

22 

25 

19 

Prof. Dr. F. J. Studničko. 


83 


Dešťoměrná zpráva za měsíc červenec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juli 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

TMergarten 
Obora mysl. 

(Vandas) 

Tomic 

Tomice 

(Šeplavý) 

Tomkowka 
Tomkovka 
(Holub) 

Trčkadorf 
Trčkov 

(Friedrich) 

Třebotow 
Třebotov 

(de Pauli) 

Turnau 
Turnov 

(PeUkoTský) 

Tynischt 
Týniště 

(Egelmayer) 

4J *= "o 

.M .IM S 

=■ 2 a 
III 

Weissbach 
Weissbach 

(Kintzl) 

Weisswaaser 
Bělá 

(PeHna) 

Welhartic 
Velhartice 

(Sckrelbor) 

Wenzelsdorf 
Václavov 

(Kuff) 

Wildenschwert 
Ústí n. 0. 

(NoTik) 

05 CD 
M Ol 

a a 

Winterberg 
Vimberk 

(Němeček) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

l 

Ü5 — ^- 

3s 

2s — 5a 

4o 

0, 

5. 

2, 

2 

5o 

65 I9 

2s 

O3 

Is 

23 

4a 

1. 

ll 

9a 

U 

17e 

lo 

3 

0. O5 

"^8 

— 

— 

3a 

— 

5o — 

le 

O4 

15 s 

Os 

4 

ll lo 

O4 

Os 

0. 

— 

Is 

— Oe 

4o 

— 

4n 

5 

3o 

— 

2o 

26s 

6, 

2s 

24 

2o 

3,! 

lo 

9o 

2„ 

3a 

3s! 

5s 

6 

O3! 

3. 

3s 

16,! 

lo 

O3 

3s 

1. 

— 0, 

7e! 

Oe 

34! 

7„ 

7 

0. 

— 

— 

24! 

Is 

23! 

13. 

1. 

84.! 

10s! 

7, 

5s 

0, 

53I 

0, 

8 

60 

5s 

25 

0„! 

lll 

33 

3o 

2o 

23 

64! 

— 

9„l 

O4 

7o 

24 

9 

124 

63 

5o 

3e 

5: 

— 

— 

— 

— 

— 

5, 

93 

Ol 

2. 

2s 

10 

3. 

4, 

lOo 

24 

85 

8. 

— 

I80 

44 

03 

7s 

Os 

5s 

2e 

0. 

11 

Os 

1. 

— 

I3! 

Oe 

3o 

2s 

I3 

— 

2, 

24 

3« 

O4 

23 

2o- 

12 

1, 

15,! 

12, 

37i! 

7o! 

6, 

2O0 

5: 

IO4 

6„! 

9o 

18 e 

15e 

104 

7, 

13 

1. 

2„ 

25 

4b 

0, 

54 

— 

Is! 

63 

44 

3o 

8s 

3s 

11s 

I4 

14 

23 

I4 

4„ 

34 

7e 

4o 

3s 

3o 

IIa 

3i 

— 

24 

2s 

22, 

Oe 

15 

1. 

Os 

— 

w 

— 

1. 

— 

— 

64 

1> 

— 

— 

— 

5e 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

3s 

— 

— 

— 

— 

Oo 

— 

— 

— 

I4 

04 

— 

— 

— 

— 

18 

3s 

8: 

9o 

15e 

7o 

2*5 

124 

7s 

19x 

174 

4, 

19o 

19« 

27o 

7, 

19 

Os 

— 

0. 

43 

Os 

61 

2o 

— 

04 

— 

3o 

3, 

6e 

3s 

le 

20 

Is 

0, 

O5 

5e 

Os 

143! 

33 

63 

73 

7o! 

4a 

12o 

4o 

103! 

24 

21 

03 

8. 

125 

81 

4,! 

lo 

I5 

Os! 

16a 

4o 

04 

6„ 

10s 

llo 

4s 

22 

05 

54 

O5 

O9 

IJ 

0. 

Oe 

— 

O4 

— 5s! 

— 

04 

O3 

23 

— 

2, 

— 

— 

— 

04! 

3. 

— 

— 

0,! 

lo 

— 

0, 

— 

24 

10 J 

— 

9s 

43! 

15e! 

24o! 

5s! 

23o 

23«! 

18,! 

2O0 

6s! 

2, 

l5o! 

34,! 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Os 

6„! 

— 

5„! 

I4 

26 

2« 

— 

5o 

— 

3.! 

Isl 

— 

25 

— 

— 

— 

80! 

— 

27 

2o 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

lo 

44 

2, 

2. 

7o 

— • 

— 

O3 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3o 

10,! 

2, 

6, 

29 

lo 

2. 

9o 

0. 

64! 

1,! 

— 

— 

2a! 

0, 

llo! 

04 

5s 

le 

30 

— 

— 

Is 

— 

Os 

— 

— 

2« 

— 

— 

— 7 s 

— 

31 

45 

— 

Os 

— 

2, 

4, 

— 

7„ 

I2 

— 

1« 

5, 5o 

— 

Součet 
Samma 

70o 

744 

90, 

150^ 

87o 

108 5 

84s 

87s 

147, 

94, 

102, 

187, 

86^ 

221, 

87s 

DnidešL 
Regtg. 

26 

16 

19 

22 

22 

25 

17 

18 

20 

21 

22 

26 

21 

26 

22 

'm_j 

— es 
tn  = 

>« o 
SE 

a i'ä 
tBcoe 

1ÍH VNl -3- 

;ss:| 

.2 S? 

■c8;g 's 

I-Í a_ 
ggf 

_o 0 
3 s>£ 

N 

■•3 B s 

0 0^ 

Já ^ ^ 

Je 

»ha 

0 

Součet 
Summa 

96., 

124, 

53^ 

963 

70, 

134, 

83, 

97 e 

128, 

96 j 

60, 

70o 

95e 

77a 

94, 

ÖQideäl 

Regtg. 

20 

21 

16 

22 

20 

18 

23 

24 

26 

17 

19 

11 

21 

27 

18 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


64 


Dešfoměrná zpráva za mésíc červeoec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Juli 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Wittingau 
Třeboň 

(KartÄk) 

Vlašim 

Wobrubec 
Obrubce 

(Iloko) 

•9-31 

ÍI1 

Worlík 
Vorlfk 

(Kublas) 

Wostředek 
Vostředek 

Chroust) 

Wráž 
Vraž 

(Urban) 

—     ^ 

C3  aj  0 

.his: s 

Zlouic 
Zlonice 

(Kuiol) 

Zwickau 
Cvikov 

(Unoko) 

íi 

•S'S ? 

.S.5 - 

1 

mm 
I4 

nun 

0, 

mm 

mm 

2= 

mm 

34 

mm 
O4 

mm 

mm 

mm 

mm 

3, 

mm 

Os 

mm 

mm 

2, 

mm 

Is 

2 

2o 

4, 

04 

0, 

— 

O5 

1t 

O3 

Oe 

— 

0, 

3o 

4s 

I4 

— 

3 

1. 

0, 

— 

— 

— 

I3 

— 

0. 

— 

— 

— 

O4 

0, 

O3 

— 

4 

2. 

0, 

03 

0„ 

— 

2s 

lo 

lo. 

O3 

I9 

Os 

— 

24 

lo 

1., 

5 

1. 

0„ 

— 

34 

— 

— 

0, 

13 

Ot 

5s 

4« 

2.! 

• 

4ol 

3. 

4s 

6 

2. 

3,! 

— 

— 

3: 

24 

4„l 

Os 

6s 

0, 

2,! 

0, 

3. 

Os 

7 

: 5« 

5, 

3«! 

3„ 

0. 

Oo 

— 

li 

I4 

le! 

0. 

— 

8 

— 

12il 

7„ 

33 

1, 

— 

U 

2, 

8el 

.% 

3e! 

2s! 

1, 

i ^^ 

9 

12,1 

80 

— 

— 

— 

4, 

15, 

O4 

— 

— 

O4 

— 

24 

li 

10 

3b 

63! 

6t 

73 

3o 

— 

2. 

li! 

25„! 

— 

15o 

7, 

IIb 

1. 

i 15. 

11 

o„ 

1« 

2e 

1. 

— 

6, 

I3 

0, 

— 

33! 

lo 

— 

2s 

O4 

!  i> 

12 

10, 

11,, 

8, 

7,! 

T. 

7s 

84 

85 

2O5 

10, 

2, 

4. 

7s 

17.1 

,  4. 

13 

o„ 

1« 

5e 

3, 

— 

— 

5b 

— 

80 

— 

I3 

3« 

19 

0, 

i   Ob 

14 

1, 

1. 

0« 

öl 

6, 

— - 

Os 

2o 

— 

lo. 

4e 

2, 

1, 

'    le 

15 

Os 

— 

— 

— 

63 

— 

— 

— 

— 

Ot 

I4 

1b 

— 

16 

!   

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

3, 

— 

O4 

28, 

5, 

Os 

— 

— 

— 

Os 

— 

43 

— 

— 

18 

18. 

10, 

18„ 

19, 

2, 

12s 

73 

14„ 

14o 

173 

4, 

11, 

4s 

13e 

64 

19 

0, 

64 

— 

n 

— 

4. 

— 

— 

— 

0, 

Is 

0, 

»8 

1, 

20 

1« 

— 

8, 

3«! 

2o 

— 

5s 

3o 

— 

4b 

— 

60 ! 

33 

10,! 

^  10: 

21 

2, 

5„ 

0« 

84 

7s 

34 

83! 

6, 

6,! 

0« 

2s 

li 

20, 

22 

0: 

3» 

— 1, 

— 

4s 

0, 

— 

— 

OJ 

1« 

2, ! 

23 

5„ 

0, 

1« 

2J 

44 

— 

— 

— 

' 

O4! 

— 

— 

0, 

— 

24 

5J 

3,! 

104 

173! 

24, 

1*3 

2J 

364! 

3ol 

13« 

24,1 

14,1 

293! 

'   — 

16,! 

25 

2, 

-- 

— 

— 

— 

— 

Ol 

— 

4. 

— 

— 

— 

— 

4, 

26 

o„ 

0, 

I3! 

I7 I2 

— 

— 

— 

Is 

0, 

7, 

^ 

2. 

27 

4., 

33 

O5 

O5 

5o 

— 

Or 

— 

— 

lo 

1,1 

2il 

1» 

1. 

28 

15, 

— 

— 

— 

— — 

— 

I4! 

— 

— 

— 

29 

2, 

IJ 

— 

— 

10« 

I3 

34 1 

34 

2o 

3i 

0. 

5J 

— 

Ob 

30 

3, 

— 

— 

— 

— 

Ob 

— 

— 

— 

— 

— 

5« 

— 

O4 

— 

31 

0, 

o„ 

2. 

4. 

5o 

O4 

0. 

— 

3„ 

— 

9t 

7, 

4, 

— 

4. 

Součet 
Summa 

IO69 

69, 

1095 

100, 

1093 

764 

76i 

86 3 

935 

91s' 

79e 

85, 

110. 

92o 

833, 

Dli m.\ 

Regtg.l 

26 

23 

19 

20 

16 

18 

20 

19 

15 

16 

23 

20 

24 

21 

1 
20 

Měsíc 
Monat 

Weltrus 
Veltrusy 

(Mellg)- 

Werscheditz 
Verušice 

(Eckort-Hctzcl) 

Westec 
Vestec 

(Končický) 

Wildstein 
Vilstein 

(Opolecký) 

Wysoká 
Vysoká 

(Tasí) 

Záwěšín 
Závěšín 

(Proii) 

Zbislawec 

Zbyslavec 

Zderadln 
Zderadiny 

(Homolka) 

it 

c 

NNC. 

Zemécb 
Zeměchy 

(Ďojka) 

Zinnwald 
Cinwald 

(Tandlor) 

>§.§ 
11) s _ 

lil 

Ždikau Gr. 
Ždikov V. 

(Knorro) 

0 0^ 

Soužetjl 
Snmmal'  °^ i 

53, 

102, 

90« 

121, 

82, 

62, 

1060 

872 

99« 

54o 

192, 

69s 

88, 

84, 

DDideit 

Regtg.l 

17 

22 

20 

22 

23 

20 

25 

19 

20 

17 

23 

21 

18 

11 

25 

Prof. Dr. F. J. Stodnlčk«; 


85 


Dešťoměrná zpráva za měsíc srpen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat August 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Alberitz 

Malměřice 

(Klolssl) 

Althütten 
Staré Hutě 

(Ganthor) 

Aupa-Klein 
Oupa Malá 

(Hroch) 

Aussergefild 
Kvilda 

(Krillk) 

Bärenwalde 
Bärenwald 

(PInsker) Beneschau 
Benešov 

(Kuika) 

Bezno 
Bezno 

(Švejcar) 

Binsdorf 
Binsdorf 

(Stoln) 

Bistrau 
Bistré 

(Kryäpln) 

Blatná 
Blatná 

(Bastář) 

Bösig 
Bezděz 

(Peohtnor) 

Borau 
Borová 

(Rohr) 

Braunau 
Broumov 

(Ďtvi-točka) 

Brennporičen 
Poříčí Spál. 

(Prok6pek) 

Buchers 
Buchoří 

(Flsohbeok) 

1 

mm 

lo 

mm 

0,! 

mm 

1  mm ■ 

2o 

mm 

mm 

0., 

mm 

2, 

mm 
Oe 

mm 

mm 

mm 

mm 

Oe 

mm 

2„ 

mm 

0,, 

mm 

2 

i 61 

— 

18e 

2. 

44 

6e 

14o! 

— 4s 

32 

— 

14,! 

2, 3 

26o 

75,! 

49„ 

! 68,,! 

48s 

554 

25, 

14, 

41.,! 

223 

26 „ 

53J 

44.! 

23, 

70o 

4 

Oo 

9. 

53, 

13o 

3, 

41o 

— 

4. 

2O3 

33 

17. 

174 

5o 

2, 

29, 

0 

— 

— 

O4 

— 

O3 

— 

— 

O4 

Oo 

— 

O3 

— 

0, 

6 

4s 

4, 

»6 

19, 

35 

I5 

134 

2e 

— 

7. 

63 

Oe 

1, 

6, 

13o 

7 

0". 

— 25 

9 

-'s 

O7 

— 

— 

— 

— 

0, 

0. 

lo 

8 

— 

0. 

O4 

'   0, 

Ol 

— 

— 

— 

I4 

— 

0- 

Os 

0. 

Is 

9 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

1, 

— 

— 

— 

. — 

— 10 

— Oe! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

11 

— 

— 

o„ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_^ _ 

13 

— 

— 

— 

1 "" 

— 

— 

— 

— 

— — 

. — 

— 14 

— 

O3! 

— 

— 

Os! 

— 

— 

Oe! 

— 

— 

14! 

— 

0, 

IJ 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

123 

16 

63! 

43! 

0,1 

IO3! 

— 

1,! 

3e! 

le 

— 

3o 

24 

0, 

5. 

O4 

20, 

17 

«1 

12,! 

122 

Oe 

I60 

6, 

63! 

34 

— 

24 

03 

3,,! 

1» 

— 

2., 

18 

75 

33 J 

4. 

36J 

7o 

llo 

0. 

4, 

3e! 

43s 

4, 

14,, 

3o 

31, 

20, 

19 

le 

8, 

I63 

15o 

17i 

27, 

89 

10, 

25, 

4o 

6« 

1., 

— 

2, 

13, 

20 

O5 

h 

la 

7o 

2e 

O4 

— 

Is 

2s! 

— 

O2 

0,, 

O3 

3o 

13,. 

21 

— 

— 

I4 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

O3 

— 

le 

0, 

— 

22 

2. 

Oe 

23! 

Oe 

7o 

^^ 

Is 

65 

— 

I5 

I9 

— 

I3 

23 

lo 

23 i 

Ü3! 

— 

12o! 

9i 

13o 

63! 

74! 

3e 

Os 

4o 

53! 

12.! 

18,! 

4„ 

7,, 

24 

• — 

94! 

05 

1,1 

1. 

0, 

04 

— 

18,! 

— 

4, 

3., 

O2 

0. 

2, 

25 ! 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

— 

— 

0„ 

— 

— . 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

27 

o„ 

— 

^ 

11. s 

24! 

— 

— 

■ — 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

28 

45! 

13,! 

5, 

03 

9,! 

3,! 

1«! 

0, 

— 

— 

5,! 

I3! 

Ol 

0, 

34 

29 

— 

0,1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

4, 

30 

— 

5,.! 

0,! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— ■■ 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

4, 

3,1 

2O3! 

2s 

5, 

8,! 28J ! 

54! 

4.! 

4., 

38,! 

I5 

28,! 

4= 

12, 

Součet! rjp' 

Samma 11 '^^5 

li 

190, 

209 2 

203, 

143, 

179, 117i 

599 

123^ 

102o 

129, 

113o 

129, 

97, 

218, 

Dm dešt . ^ 
Regtg.! ^^ 

18 

21 

18 

17 

17 

13 

14 

13 

12 

18 

15 

20 

19 

18 

Měsíc 
Monat 

Adolfsgrün 
Adolfsgrün 

(Waltor) 

Aicha B. 
Dub Český 

(Schiller) 

Amonsgriin 
Amonsgrün 

(Dobnor) 

Beřkovic TJ. 
Beřkovice D. 

(Kjohnovský) 

Biela 
Bělá 

(Bematzky) 

Bilichow 
Bilichov 

(Koldínský) 

Bistric a. d. A. 
Bistřice u. Ú. 

(Höll) 

Bitow 
Bítov 

(Kooholatý) 

Bohnau 
Banin 

(Procházka) 

Bohouškowic 
Bohouškovice 

Hauber) 

Brandeis a. d. £. 
Brandýs n. L. 

(Zalabák) 

Branná 
Branná 

(Makovský) 

Branžow 
Branžov 

(Blen) 

Břeskowic 
Břeskovice 

(Novotný) 

Břewnow 
Břevnov 

(Kutzer) 

Součet 
Samma 

129^ 

202, 

8U 

72o 

lOOo 

103 9 

109^ 

1102 

118, 

137, 

1263 

130„ 

2037 

893 

101 3 

M deštil 
Regtg il 

15 

16 

17 

10 

16 

14 

15 

18 

13 

14 

14 

16 

14 

14 

11 

(! Znamená tu bouřku.)  (! Bedeutet hier ein Gewitter.) 


Prof. Dr. F. J. Studnička. 


86 


Dešťoměrná zpráva za měsíc srpen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat August 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Buchwald 
Bučina 

(železný) 

Chotzen 
Choceň 

(Endrys) 

Chotěboř 
Chotěboř 

(RjbH) 

Christianberg 
Křišťanov 

(Rnlf) 

Christianburg 
Kristianburk 

(Ozeoh) 

Chrudim 
Chrudim 

(Bernhard) 

3 5? 

Qejkow 
Čejkov 

(Boháček) 

lO  O) 

pao 

ca os — 

a aS' 

OJ  S a 

>0>ü S- , 

0 0 Jí 

>o>o5 ] 

1 

'S  ooS 

>o>o3. 

Deutschbrod 
Brod Německý 

(Dnfok) 

Dobřan 
Dobřany 

(Obět) 

^ 5: 
■o"© s 

OOS. ! 

Dobruška 
Dobruška 

(Flosar) 

1 

mm 

3, 

mm 

3, 

mm 

I4 

mm 

mm 
O3 

mm 
li 

mm 

35! 

mm 

mm 

2s 

mm 

mm 
I4 

mm       mm 

-    3, 

rom 

33 

mm 

2, 

2 

1« 

— 

— 

2o 

94 — 

— 

24 J 

Is 

194 

-     4J 

— 

4e! 

3 

53, 

28,! 

68 „ 

66, 

123 

36, 

69, 

55, 

8O5I 

70, 

24, 

29,!  363 1 

72,! 

39,! 

4 

9,, 

4= 

9s 

— 

8, 

81 

174 

— 

36, 

28e 

1.  :   0, 

2s 

— 

5 

— 

— 

— 

3r 

— 

— 

— 

— 

— 

23     - 

— 

— 

6 

13, 

— 

1. 

80 

65 

O9 

44 

5. 

6, 

75 

123 

-     3, 

— 

— 

7 

4o 

— 

— 

I5 

1« 

— 

— 

— 

— 

0, 

03 

—  1   — 

— 

— 

8 

0, 

2. 

0. 

0, 

— 

O4 

Os 

— 

2„ 

— 

09 

Ir   í  25„ 

2, 

— 

9 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

—     — 

— 

— 

10 

— 

— 

— 

0, 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

—  1   — 

— 

— 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—     — 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— ■ 1   — 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

2e 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

14 

— 

— 

5,! 

1« 

— 

U3 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

15 

4o 

— 

— 

34 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

16 

3o 

27,! 

5e! 

4x 

— 

5« 

13,1 

0,1 

8, 1 

— 

8„! 

— 

7s! 

5s! 

16 J 

17 

52„ 

— 

3e 

— 

7i 

— 

15s 

3e 

2, 

I4 

2, 

13!!   4„ 

3s! 

0, 

18 

12, 

15, 

37, 

— 

10, 

23, 

3s 

II3 

8, 

— 

2, 

13, 

lOs 

I80 

95 

19 

6o 

3« 

29 

33,1 

14e 

4s 

I2 

— 

43 

37o 

O3 

4« 

3t 

3. 

I5 

20 

— 

— 

lo 

lOe 

1. 

0, 

— 

— 

0. 

24 

0, 

0, 

— 

I5 

Oe 

21 

— 

O3 

— 

4, 

84 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

0, 

— 

— 

0, 

22 

15, 

Oe 

2. 

— 

— 

2= 

2s 

— 

I4 

— 

2e 

24,! 

1. 

Is 

0, 

23 

2= 

17« 

17, 

I4 

123 

10, 

20, ! 

lis! 

23e! 

19o 

I83 

2, 

23,1 

14„ 

200! 

24 

— 

9s 

45 

2, 

3„ 

2t 

— 

— 

— 

1.. 

li 

— 

0, 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

3o 

— 

— 

1. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

IJ 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

O4 

0= 

3,! 

Is 

3e! 

10. ! 

— 

I3 

0, 

— 

3J 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1   

1 

— . 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

12o 

— 

— 

— 

— 

0. 

03 

— 

— 

— 

33! 

O5! 

— 

— 

— 

31 

34 

— 

6e 

63 

Os 

8s! 

63 

30, 

15, 

37,1 

Os 

28 J 

I3 

15o! 

Součet 
Soinma 

196, 

1183 

163« 

147, 

109, 

103„ 

165, 

105, 

1969 

1953 

163 e 

85,   153o 

!134s 

115, 

ĎEideE 

Regtg. 

16 

12 

15 

17 

16 

19 

14 

8 

14 

12 

18 

14 

13 

14 

14 

.—  Co 

(D e: 

>s o 

Břišfan 
Břištany 

(Prochizka) 

Brnik 
Brníky 

(Zechner) 

Brünnl 
Dobrá Voda 

(Bsab) 

Buč 
Buč 

(Nedobitý) 

.2 3" 

•S 0 5 

^^'^ 

= =l 
PQP9S 

Buštěhrad 
Buštěhrad 

(RoBňm) 

Bzí 
Bzí 

(Bund) 

Chlomek 
Chlomek 

(Javarek) 

Chotěborek 
Chotěborky 

(Mlkeä) 

Chrbina 
Chrbina 

(Sohlmpke) 

Chrustenic 
Chrustenice 

(Hereschowský) 

Černic-Gr. 
Černice V. 

(Babnol) 

Černilow 
černilov 

(Člžlnský) 

češtin 
Cestín 

(Böhm) 

Gimclic 
Čimelice 

(PMdaí            , 

Součet] 
Siiniraa  -'"o 

203, 

187, 

87o 

249o 

693 

1903 

130, 

36, 

71. 

843 

82,   103, 

1133 

120, 

1 

Dni déšť. j ,r. 
Regtg. 

14 

17 

14 

17 

.13 

12 

13 

15? 

9 

7     12    13 

i  14 

8 

Prof. Dr. 

r. J. Stn 

Intčka. 

87 


Dešťoměrná zpráva za měsíc srpen 1888, 
Ombrometrischer Bericht für den Monat August 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Duppau 
Doupov 

(Zarda) 

'S 1 

Eisenberg 
Eisenberk 

(Splndler) 

Espenthor 
Espenthor 
(Merker) 

Falkenau 
Falknov 

(Dobrauer) 

Friedrichsthal 
Bedřichov 

(Eluachel) 

Fuchsberg 
Fuchsberk 

(Kaikant) 

Fünfhunden 
Pětipsy 

(Hodek) 

$ SS 

Habr 
Habr 

(Hamböok) 

Hartenberg 
Hartenberk 

(Llcha) 

Heidedörfel 
Heidedörfel 

(Pyhann) 

Heinrichegrün 
Jindřichovice 

(Helmbeck; 

Hirschberg 

Doksy 

(Plno) 

Hlawic 
Hlavice 

(Srb) 

1 

mm 

0« 

mm 

0- 

mm 

Oe 

mm 
O4 

mm 
I4 

mm 

12 s 

mm 

mm 

mm 

I3 

mm 

0, 

mm 

3o 

mm 

mm 
O4 

mm 

0, 

mm 

2 

03 

4u 

60 

5,, 

3, 

36o 

— 

0. 

7r 

61! 

3„ 

3, 

74 

3s 

3e 

3 

27, 

403 

l»o 

13, 

9s 

9I4 

40«! 

16e 

294 

884! 

7e 

16, 

17. 

16e 

30, 

4 

0* 

1» 

I5 

Ol 

— 

0. 

Jo 

— 

2a 

283 

O3 

26 „ 

le 

84 

55,, 

5 

— 

— 

— 

— 

I89 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ö3 

O4 

— 

6 

2o 

Is 

15,, 

le 

3r 

— 

73 

Os 

5e 

10s 

43 

5. 

45 

5, 

io„ 

7 

03 

3e 

2« 

3, 

I2 

O3 

— 

— 

4, 

U 

2s 

— 

44 

0, 

0, 

8 Ol 

— 

Ol 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9 — 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

■ 

10 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oo. 

— . 

11 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

" — 

— 

— 

— 

— 

— 

12 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 — 

— 

— ■- 

— 

— 

4s 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

I65! 

63 

03 

15,! 

20,! 

74 

14„! 

80! 

15« 

17s! 

16, ! 

— 

14,! 

24 

— 

17 

34 

2* 

24 

3, 

8e 

— 

13o 

5, 

lo 

36 

4s 

64 

3i! 

63 

18 

6s 

3„ 

63 

5, 

25 

12e 

30, 

5o 

— 

210 

le 

— 

Oe 

34 

3s 

19 

3= 

59 

2„ 

10s 

24 

O5 

43 

4. 

8, 

24, 

4, 

81 

5e! 

6, 

3i 

20 

— 

Oe 

— 

0,, 

I2 

O3 

5, 

— 

2^ 

— 

I3 

— 

24 

O3 

Os 

21 

0. 

— 

— 

— 

63 

— 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— - 

— 

2 

22 

6s 

4. 

43 

6, 

9o 

17,! 

— 

4, 

7.. 

3o 

9s 

— 

63 

1. 

2o 

23 

3e 

4. 

23 

23 

3, 

— 

— 

— 

3s 

5. 

4, 

6, 

63 

44! 

15s 

24 

33 

0. 

1, 

— — 

— 

" — 

— 

0- 

Ol 

— 

— 

2: 

3o 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

2,, 

1, 

— 

2. ! 

— 

0, 

12o 

0, 

15o 

Os 

— 

I4 

2o 

O4 

— 

28 

5o 

7. 

5s 

I3 

16 J 

— 

— 

IO5 

2, 

Ol 

6,! 

5i 

5,! 

6s! 

O3 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

1,J 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

26 J 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

73 ! 

92! 

8. 

5. ! 

8s 

— 

12,! 

7* 

74! 

9s 

283! 

lOs 

282 ! 

30 5 

Součet 
Sainma 

lOOs 

104, 

8I3 

1 

774 

863 

24O5 

118s 

75, 

117, 

212e 

794 

105, 

96, 

95, 

166, 

Dui i& 
Regtg. 

17 

18 

14 

17 

14 

17 

9 

11 

15 

16 

17 

10 

17 

19 

15 

Měsíc 
Monat 

Doberu 
Dobranov 

(Llebloh) 

Dobrai-Gross 
Dobrá, V. 

(Fhícht) 

Dobříš 
Dobříš 

(Kalabza) 

Dobschic 
Dobšice 

(Edelbauer) 

Dymokur 
Dymokury 

(Reimer) 

Eger 
Cheb 

(Stalnhausaen) 

Eisenstein 
Eisenstein 

(Hermann) 

Freudenhöhe 
Preudenhöhe 

(Bergmann) 

Frimburg 
Na Frímburku 

(Heller) 

Frühbuss 
Příbuzy 

(Treiler) 

Gässing 
Jeseň 

(Lejder) 

Geltschhäuser 
Gelč 

(Homolka) 

Georgsberg 
Kíp 

(Schreck) 

Görsbach 
Gersbach 
(Fletsch) 

Gottschau 
Kocov 

(llBžiĚka) 

Součet 
SBinma 

54, 

85, 

115^ 

206, 

165^ 

78. 

1403 

l48o 

1554 

156^ 

92, 

80, 

72, 

153e 

47 s 

ODÍtóí,| 
Regtg. 

15 

10 

10 

12 

17 

17 

17 

16 

17 

15 

16 

11 

11 

15 

13 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


8* 


Dešťoměrná zpráva za měsíc srpen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat August 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Hlawno Kostel. 
Hlavno Kostel. 

(Mölzer) 

Hlinsko 
Hlinsko 

(RoEvoda) 

Hochwald 
Hochwald 

(Schulz) 

Hohenelbe 
Vrchlabí 

(Kubrycbt) 

Hohenfurt 
Brod Vyšší 

(Bnslón) 

Horažďowic 
Horažďovice 

(Krause) 

Hořín 
Hořín 

(Kubát) 

Hracholusk 
Hraeholusky 

(ŠtSpilnok) 

Hurkenthal 

Hůrka 

(Blaschek) 

Inselthal 
Inselthal 

(Nlckoil) 

0 0 g 

Jičín 
Jičín 

(Vaňaus) 

Jizbic 
Jizbice 

(Michálek) 

Jungbunzlau 
Boleslav Ml. 

(šámal) 

J 

00-= 

1 

mm 

mm 
1., 

mm   1 

mm 

mm 

mm 
34 

mm    1 
1« 

mm    1 

mm 
I5! 

mm 
O5 

mm 

25 

mm 

Os! 

1 
TTiTTi    1    mm 

2,  i   - 

mm 

2« 

2 

3. 

5o 

19,1 

— 

5r 

2«! 

2e 

— 

II5 

2:!     I4! 

45! 

?. 

21 n 

59« 

424! 

89 

57o 

30 1 

13, 

5i 

5!ř,! 

21e 

25,1 

26o 

III5!:  26o  , 

39, 

4 

15« 

12 0 

284 

40, 

5, 

7o 

— 

0^ - 

2O0 

O4 

10, 

50, 

314 

4I3 

473 

5 

— 

O3 

— 

— 

— 

5o 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

fi 

7o 

3, 

7« 

18, 

63 

4s 

— 

60 

2O3 

93 

Or 

14o 

4. 

II5 

6„ 

7 

0, 

25 

— 

— 

4» 

— 

— 

0, 

3, 

Öt 

— 

2o O5 

8 

— 

— 

— 

0,, 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

2. 

0.  i 

— Ol 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

1« 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

10 

— 

— 

— 

Ol 

O9 

2, 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

11 i 

— 

— 

1„! 

— 

— 

— 

— ' 

— 

— 

— 

— 

— — 

. 12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— - 

— 

— — 

14 

— 

2s 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oa 

0«! 

lo! 

Is 

lo 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

16 

6,, 

54 

2o 

49 

81 

2„ 

73 

4t 

23! 

1 = 

18,! 

7„1 

— 

94! 

4o! 

17 

5., 

6, 

— 

I5 

42o 

— 

2, 

0, 

85! 

— 

2e 

2o 

4e! 

6,! 

18 

7. 

8« 

5« 

lo 

13,, 

— 

Ur 

4. 

37 e 

II3 

14„ 

60 

29 „ 

3. 

19a 

19 

7, 

12« 

4, 

15 

3o 

— 

— 

7. 

10„ 

5o 

2i 

3o 

lil 

II2 

9o 

20 

45 

— 

— 

O9 

2= 

44 

— 

I4 

7. 

0, 

2o 

2o 

O4 

Oe 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

I5 

— 

— 

— 

— 

0, 

li 

— 

— 

— 

22 

0« 

8» 

10, 

2. 

— 

— 

— 

O5- 

le 

03 

li 

2o 

— 

4s! 

35 

23 

9„ 

125 

84! 

22J 

23 

3,! 

— 

18, 

9, 

3« 

22, 

20,! 

9,1 

4,.! 

83 

24 

O3 

2, 

— 

— 

O2 

— 

— 

3s 

O4 

O4 

2, 

— 

— 

Oe 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 26 

■ — 

— 

— 

;   — 

— 

— 

— 

— 

~  — 

— 

— 

— ■ 

— 27 

1. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lOo 

— 

— 

— 

— 

y. 

4i 

28 

Or 

— 

18.! 

— 

35 

O3 

— 

24 

O5 

— 0« 

8,1 

Ol 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

13,! 

23! 

— 

— 

15o 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

17o 

2. 

— 

30,! 

65 

6,! 

4e 

23o! 

10,1 

7a 

7.! 

70o! 

2O0 

3io 

60 

Součet 
SniuDua 

98o 

142^ 

157^ 

153, 

112, 

108 4 

62, 

8I0 

199 1 

92„   109, 

22I4 

247, 

159, 

164 8 

l)QÍ dešL 
Regtg. 

14 

14 

15 

13 

13 

14 

8 

13 

18 

15 

15 

18 

14 

15 

18 

,_-^ 

i 

a 

1 

— es 
CO e 

Es 

Grafongrün 
Grafengrůn 

(Plooek) 

Gratzen 
"Nové Hrady 

(Newlsch) 

Grossbürglitz 

Vřešťov 

(Málek) 

Grottau 
Hrádek 

(Moliaupt) 

Grulich 
Králíky 

(Holub) 

Hauichen 

Hanicben 

(Neuwinger) 

Harabaska 
Harabaska 

(Schuolder) 

Hauska 
Houska 

(Holý) 

Herrnskretsche 
Hřensko 

(Jarosclika) 

Hochchlumec 
Chlnmec Vys. 

(ŘaSok) 

Hochgarth 
Hochgarth 

(Bühnen) 

Hořelic 
Hořelice 

(Bubonliek) 

Hořeňowes 
Hořeňoves 

(Kozák) 

Horka Gr. 
Horky V- 

(Patllk) 

Hostiwic 
Hosti vice 

(■SlrňCok) 

Součě^ 
SDmma 

135, 

134i 

138, 

207, 

209, 

58o 

74o 

79, 

1382   131^ 

974 

103, 

1260 

.  93, 

Mkli 
Regtg 

18    16 

12 

14 

9 

14 

14 

11 

15 

17 

14 

10 

13     10 

15 

I 

rof. Di. r 

J. Studni 

=ka. 

89 


Dešťoměrná zpráva za měsíc srpen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Ausiist 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kailich 
Kaiich 

(Langen au er) 

Kaltenbach 
Nové Hutě 

(SchnurpfeU) 

Kaltenberg 
Kaltenberk 

(Charvit) 

Kamaik a. d. M. 
Kamýk n. V. 

(Kořínek) 

Kamnitz-B., 
Kamenice C. 

(Pompe) 

Kaplic 
Kaplice 

(Vokoan) 

Karlatein b. Svr. 
Karlstein u Svr 

(Scilmanek) 

Klattau 
Klatovy 

(Nešpor) 

Königswart 
Kinžwart 

(Starouscliek) 

Kohoutow 
Kohoutov 

(Schuplk) 

Kolin 
Kolin 

(Potáček) 

Kreuzbuche 
Kreuzbuche 

(Drsek) 

Krumau 
Krumlov 

(Fukarek) 

Kukus 
Kukus 

(Neumann) 

Kulm b. Karb. 
Chlumec u Ch. 

(Procházka) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

2. 

2o 

— 61 

— 

I2 

3o 

I5 

0, 

25 

O3 2s 

1. 

2 

7,, 

1.,! 

64 

3o 

5o — 

3e 

Is 

4. 

19,! 

5t 

5el 

83 

9, 

3 

30, 

67 J 

21, 

5„ 

22o 

72o 

42,!r 

23 4 

25 e 

18, 

60 4 

29, 

60,1 

25, 

20« 

4 

9x 

1^4 

96, 

— 

3= 

I60 

214 

10, 

0, 

77 

41, 

I65 

8t 

— 

7t 

5 

— 

— 

ü„ 

— 

3„ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2, 

— 

— 

— 

6 

O4 

13,! 

7, 

15o 

4o 

IO5 

— 

3= 

4o 

4, 

7, 

7, 

5„ 

4o 

5, 

7 

2x 

1« 

O5 

lo 

2o 

O4 

— 

3e 

o. 

45 

— 

li 

Is 

— 

— 

8 

Ol 

O4 

Os 

— 

— 

O4 

25 

3o 

~ 

— 

0,. 

— 

— 

le 

— 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

— ■ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4a! 

— 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

17o. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

"' 

— 

— 

25! 

— 

— 

— 

— 

— 

Ir! 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

^ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

84! 

— 

— 

15« 

5,1 

9e! 

23o 

6„! 

3o! 

I80! 

14 

4, I 

15e 

2, 

17 

8t 

— 

9, 

— 

5o 

lo! 

5, 

5o 

4o 

I5 

— 

6e 

— 

Oc 

Is 

18 

IO5 

41 J. 

4, 

20„ 

II5 

28, 

16. 

29„ 

2t 

175 

2I4 

7. 

29^! 

3, 

2e 

19 

6a 

ITJ 

8., 

lOo 

^^ 

15. 

5e 

44 

3, 

60 

8, 

4, 

— 

1„ 

54 

20 

— 

6. 

ö. 

— 

— 

35 

2t 

7x 

I4 

O5 

— 

14 

7o 

0, 

— 

21 

— 

— 

1. 

60 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Os 

35 

Is 

U 

22 

— 

— 

8, 

80! 

65 

2., 

14 

2o 

6« 

44 

23 

8. 

— 

15, 

3, 

23 

12s 

34 

18, 

— 

3o 

23 

24,! 

le 

5t 

5J 

11,! 

12,! 

24 

Ol 

3. 

24 

— 

h 

— 

— 

3 = 

9« 

2, 

— 

— 

0, 

— 

5. 

4, 

— 

— ■ 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

7.! 

— 

— 

3= 

3« 

— 

2o 

85! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

8s! 

9, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

34 

IJ 

Oe! 

8,! 

— 

34 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

4o! 

17«! 

— 

7o 

64 

3,! 

65 

O3 

84 

6,! 

13,! 

II5! 

5o! 

4I3! 

7J 

Součet 
Summa 

1033 

216, 

189s 

92„ 

107, 

164, 

145 j 

125, 

- 80e 

89i 

208, 

128i 

1482 

121, 

76 e 

Dni dešf. 
Regtg. 

13 

16 

14 

10 

16 

15 

14 

16 

17 

16 

13 

19 

14 

15 

13 

._ CO 
CO = 

>» o 
SS 

Hrádek Def. 
Hrádek Def. 

(Blahouä) 

Hradischt 
Hradiště 

(Ploker) 

Hubenow 
Hubenov 

(Pěkný) 

Jasená 
Jasená 

(NoTák) 

Jeleni-Ober 
Jelení Horní 

(Beer) 

Jene 
Jene 

(Haotsr) 

Ješín 
Ješín 

(Dörrl) 

Johann St. 
Sv. Jan Nep. 

(Sauba) 

Johnsdorf 
Janovice 

(Kulttel) 

Kaaden 
Kadaň 

(Schneider) 

Kalištb.Hump. 
Kališt u Hump. 

(Sagy 

Kbel 
Kbely 

(Zika) 

Kleinbocken 
Bukovina M. 

(Eaohler) 

Klenau 

Klenová 

(Schmiedt) 

Kopce 
V Kopcích 

(Bohutlnský) 

Součet -1 Qj 
Snmma   * 

95 1 

84, 

II63 

102, 

889 

78, 

174, 

129i 

76, 

125, 

79, 

75, 

190, 

148, 

Dni deší. 
ßegtg. 

15 

14 

16 

14 

13 

14 

17 

13 

21 

20 

11 

14 

17 

14 

14 

Prof. Dr. F. J. Studničku. 


90 


Dešťoměrná zpráva za měsíc srpen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat August 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kytin 
Kytin 

(Hofimann) 

Landstein 
Landštýn 

(Strohmajer) 

Langwiese 
Langwiese 

(Karásek; 

Laučeň 
Loučen 

(Strejček) 

Laun 
Louny 

(Kurz) 

Leitomyschl 
Litomyšl 

(Vftjtauoh) 

Libějic 
Libějice 

(PUát) 

Lichtenau 
Liclikov 

(SporlinK) 

Lis 
Líz 

(OUlern) 

Lobosic 
Lovosice 

(BniiumaQn) 

Medonost H. 
Medonost 

(WolO 

Michelsberg 
Michalovice 

(TUl) 

Moldautoin 
Vltavotýu 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

TTITTI 

mm 

mm 

mm 

mm 

miD 

mm 

THTn 

mro 

1 O4 2o 

2i 

I4 

5i — 

1, 

0, 

I7 

2o 

2. 

2 

4e 

— 

24 

— 

33 

60 

2o 

43 

3. 

Os! 

lo 

3 

46, 

49J 

51 „ 

4*6 

7s 

29,! 

4O4 

25o! 

2I0 

5s 

18s 

10, 

8, 

69,! 

47, 

4 

2s 

U 

— 

40e 

Oe 

7„ 

70s 

74 

3o u 

— 

223 

59 

5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 0, 

6 

5o 

33 

3,! 

15, 

03 

— 

44 

2, 

8s 

5, 

9s 

^1 

61 

73 

4,1 

7 

O5 

— 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

— 

— 

Os 

0, 

Os 8 

— 

— 

— 

— 0« 

1, 

Os 

— 

— 

— 

— 0, 

— 

9 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— — 

10 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

Os 

11 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

12 

— 

— 

— 

— — 

— — 

— 

— 

— — 

— 

13 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

14 

— 

1.! 

— 

lo 2,! 

— 

— 

I4 

— 

— 

— 0,! 

— 

15 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

24 

— — 

• — 

16 

I3 

55 1 

6e 

160 

73 

2,! 

Os 

ISs ! 

— 

— 

7e 

Is! 

0, 

I3! 

23! 

17 

— 

I5! 

1„ 

— 

65 

Os 

34 

I3 

— 

4, 

04 

3,! 

55! 

I3 

18 

7o 

19,! 

6a 

14s 

lo 

2I0 

— 

— 

27, 

— 

Is 

69 

13, 

50, 

27« 

19 

345 

0, 

— 

2s 

lOo 

2, 

45, 

23, 

l3o 

8„ 

I4 

I3 

3„ 

11s 

le 

20 

— 

O4 

— 

lo 

— 

0, 

— 

— 

2, 

— 

O4 

O3 

lo 

43 

In 

21 

— 

— 

O4 

— ■ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

5o 

Oe 

7. 

— 

2s 

2., 

O4 

— 

— 

— 

1.! 

89 

3, 

O3 

"  — 

23 

9o 

44! 

61 

IO4 

Os 

18„ ! 

I83 

24„ 

14«! 

I4 

3s 

73 

23 

5, 

IJ 

24 

80 

24 

0, 

— 

3o 

34 

— 

lo 

Os 

0, 

— 

0, 

1, 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

2, 

— 

— 

28 

— 

11„! 

— 

I4 

3,1 

— 

— 

— 

I5 

22i! 

2,! 

— 

17,! 

13,! 

29 

— 

2„1 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

Oo 

— 

30 

66 

IJ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Os 

— 

— 

31 

60 

2,! 

11,! 

36, 

7e! 

Ol 

40, 

— 

3. ! 

7„!' 22,! 

6, 

75 

29,! 

29, ! 

Součetli 
Sarama J ^^"s 

108 1 

96i 

183, 

62, 

93, 

247 0 

103 s 

IOO5 

60, 

82« 

54, 

54, 

231 1 

1393 

Mkli. j .„ 
Regtg. 

16 

11 

12 

15 

14 

12 

10 

12 

9 

17 

14 

13 

20 

14 

Měsíc 
Monat 

6 

03  CD 0 

00 "S •£ 

a i> 

0  0  Š 

MM« 

"3" 

0 '3 

a ö ä 
a 3 5 

WMS. 

0) 

SV 

CS m 

IIa 

s > 

2 0 s- j 

0 

ca t- c 

CS .1-4  a 

•CS -CS 

i-:?i-:is 

22s 

-a -a a 
5SI 

's 'S 

^ ^^ 

a a CS 

-S-SŽ 

-3 -SI 

33a 

SS 1 

33a 

Q 
H a 

■p  CS 
%>^ 

33a 

Souceti ,  , 
Summa  104, 

69, 

82, 

973 

170, 

99, 

553 

117, 

126, 

138, 

186,  i 

M.Í 

1465 

663 

993 

Ißegtg. 

18 

16 

16 

15 

14 

12 

11 

15 

15 

14   j 

" i 

17  , 

9   1 

17 

Prof. Dr. I 

. J. Studn 

laa. 

91 


Dešťoměrná zpráva za měsíc srpen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat August 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Náwes 
Náves 

(MaSek) 

Nekmíř 
Nekmíř 

(Bauer) 

Nepomuk 
Nepomuk 

(Stopka) 

Neuhaus 
Hradec Jindř. 

(Schöbl) 

Neuhäusel 
Nové Domy 
(NeBtler) 

Neuhofb.Béch. 
Nový Dvůr 

(Nelser) 

Neustadt 
Neustadt 

(Fischer) 

Neustadtel 
Neustadtel 

(Klnch) 

Sog 

Neuwiese 
Neuwiese 

(Bortel) Olbersdorf 
Olbersdorf 

(Böhm) 

Osserhiítte 
Osserhütte 

(Schwelger) 

Pacow 
Pacov 

(Novák) 

Pardubic 
Pardubice 

(Sova) 

Petrowic 
Petrovice 

(Barth) 

1 

mm 

Is 

mm 

1 = 

mm 

mm 

Tnm 

0« 

mm 

mm 

2. 

mm 

mm 

le 

mm 

0. 

mm 

mm 
1« 

mm 
1, 

mm 
23 

mm 
O4 

2 

— 

4= 

Is 

— 

2. 

6,! 

34 

7i! 

4s 

— 

6, 

4s 

2r 

3, 

25! 

3 

41. 

21, 

19e 

78, 

9o 

643 

2o 

74o 

39 5 

72, 

65, 

29, 

680! 

51, 

39, 

4 

8e 

3s 

34 

6s 

O2 

3o 

4o 

70, 

84, 

53o 

52, 

7., 

— 

4, 

10, 

5 

— 

4, 

— 

69 

— 

— 

04 

— 

Is 

Is 

It 

0, 

5s 

2« 

6 

5b 

— 

6, 

— 

2o 

9, 

Is 

10, 

23, 

20, 

14« 

14i 

— 

— 

5s 

7 

33 

— 

I4 

Ol 

1t 

I4 

Is 

3o 

1. 

— 

2= 

— 

5o 

Os 

8 

— 

— 

0, 

— 

— 

— — 

O9 

— 

— 

— 

— 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Os 

— 

I4 

— 

— 

— 

10 

• 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

— 

11 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

3J 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

16 

25 

— 

33! 

— 

I5 

4o! 

24 

— 

Is 

2s! 

33 

25 7r! 

2s! 

17 

Oa 

lo 

0. 

— 

2o! 

— 

I4 

lOo 

53 

5s 

5« 

1. 

3,, 

— 

0, 

18 

36,! 

7o 

22, 

233! 

Os 

24o 14^ 

43 

2., 

11« 

33, 

lOo 

144 

45, 

19 

73 

3r 

24 

13o 

— 

lOe 

3i 

9, 

13, 

8. 

6, 

13, 

19e 

33 

64 

20 

— 

0, 

7. 

I5 

I4 

— 

Ol 

— 

3. 

I4 

2s 

3s 

I4 

— 

O4 

21 

— 

— 

— 

lo 

— 

% 

4s 

— 

I3 

— 

— 

1. 

— 

— 

22 

_ 

7. 

I4 

14e! 

— 

li 

— 

4, 

4s 

64 

5, 

— 

2O0 

lo 

O4 

23 

4= 

33 

2o! 

Os 

1. 

7s 

10, 

7,! 

14, 

lOs 

5e 

12s 

— 

II3 

7o 

24 

2s 

— 

— 

3e 

2« 

Oe 

— 

O5 

— 

— 

I5 

Ir 

— 

— 

1.- 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

^ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

Ir 

0, 

Ol 

— 

— 

33 

— 

— 

— 

— 

— 

15., 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

o„ 

0, 

— 

34 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Is 

18,! 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ — 

— 

— 

Ol 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17,! 

— 

0, 

— 

— 

— 

31 

12, 

4o 

7o! 

9s 

— 

17e! 

15, 

2I9 ! 

29, 

Is 

25 

53! 

17, 

Ir 

60! 

Součet 
Summa 

130o 

62, 

793 

163, 

26e 

153, 

56, 

231,   233, 

207 1 

209, 

151, 

141 1 

109, 

149, 

Diiidesi 
Regtg. 

13 

13 

16 

13    14 

13     14 

13 

16 

16 

15 

18 

12 

13 

17 

CO  B 

xs  O 

SE 

Maader 
Mádr 

(Čada) 

Machendorf 
Machendorf 

(May) 

Mändryk 
Mendryka 

(Macek) 

Marschendorf 
Marš 0 v 

(Stelgerhof) 

Marschgrafen 
Maškrov 

(Popp) 

Maschau 
Mašov 

(Makaa) 

Městec Woj. 
Městec Voj. 

(Demuth) 

Millau 
Mílový 

(BroBlg) 

Mileschau 
Milešov 

(MatouSek) 

Mireschowic 
Mirešovice 

(FiBchor) 

Mladějowic 
Mladějovice 

(Almesberger) 

Modlín 
Modlín 

(Stlpok) 

Morau-Ober 
Morava H. 

(Adámek) 

Müblörzen 
Mileřsko 

(Schmelowský) 

Nepomukb.Klenč 
Nepomuk uKlenč 

(Vokurka) 

Souče 
Summa 

199 e 

178i 

164,   152i    69o 

88, 

89o   140, 

60, 1  56,   123, 

lilo ' 122, 

112, 

88, 

Dni deší 

Regtg 

■!  18 

15 

17 

10 

19 

11 

9 

14 

14 

16 

15 

15 

19 

14 

9 

Prof. Dr. P. J. Studnička. 


92 


Dešťoměrná zpráva za měsíc srpen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat August 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Petschau 
Bečov 

(Dnger) 

Pilgram 
Pelhřimov 

(MoUenda 

Pilsen 
Plzeň 

(čipera) 

Písek 
Písek 

(Tonner) 

Plass 
Plasy 

(Holeček) 

Ploschkowic 
Ploškovice 

(Palmsteln) 

Poněschic 
Poněšice 

(Kroh) 

Prag 
Praha 

(gtadnlčka) 

Příbram 
Příbram 

(Lang) 

Proseč 
Proseč 

(žaak) 

Pürglitz 
Křivoklát 

(Buok) 

Píirstling 
Pürstliuk 

(Solilmaun)        1 

Rahenstein 
Rabštein 

(Bayer) 

Rakonitz 
Eakovnik 

(Falioun) 

SX 

Ig. 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

O5 

— 

u 

O5 

0. 

4. 

O3 

0. Ob 

O3 

12, 

— 

2 

5„ 11. 

2e! 

5. 

6. 

3^ 

2o 

4e 

— 

4,! 

3«! 

63 

6« 

Öo 

3 

23, 

72,, 

2, 

46, 

12o 

7, 

663 

22o 

27e 

41, 

31o 

66o 

223 

21 „ 

565 

4 

0, 

3„ 

16„ 

3, 

— 

9, 

9, 

IO4 

12, 

7, 

3, 24 

101, 

5 

3o 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

0, 

6 

I5 

— 

3o 

9i 

4. 

94 

5i 

5, 

6e 

2r! 

6, 

22s 

34 

32 

103 

7 

— 

05 

— 

0„ 

Oe 

— 

lo 

O5 

— 

— 

So 

5 a 

— 

2,! 

— 

8 

9 

10 

— • — 

I3 

— 

— 

O4 

"^ 

— 

0, 

— 

4. 

"~— 

— 0, — 

O3 

— 

. — 

— 

— 

— 

0. 

11 

— — 

— 

— 

— 

— 

.  — 

— 

— _ 

— 

12 

— — 

— 

— 

— 

— 

■ — 

— 

— — 

— 

13 

— — 

— 

— ■ 

— 

— 

— 

— 

— 

— • — 

— 

14 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1,! 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

14o! 

2e! 

Os! 

I3! 

Í2 

3s 

1.! 

35 

74! 

6,! 

llo 

04 

83 

83! 

O3 

17 

05 

— 

5, 

7»! 

2, 

35 

3e! 

O4 

62 

4s 

— 

5, 

3= 

83 

18 

5„ 

— 

16, 

27, 

4. 

3o 

39,! 

13o 

43, 

235 

15, 

38, 

3o 

7s 

2e 

19 

4r 

28, 

1, 

5o 

— 

— 

4, 

84 

44 

5s 

44 

II5 

U 

5: 

4» 

20 

— 

11s 

— 

Os 

0« 

— 

Oe 

O5 

— 

— 

— 

4, 

— 

O4 

23 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

Oo 

— 

— 

• — 

Oe 

22 

45 

— 

4i 

lo! 

lo 

2o 

0, 

3, 

I5 

64 

3e 

29 

2i 

3i 

4u 

23 

3« 

20,! 

5: 

11« 

0. 

12,! 

113! 

— 

8, 

16, 

6. 

193 

— 

O9 

7o 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

1« 

Oe 

0, 

11^ 

— 

Ox 

0, 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

26 

— 

— 

. — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

4o 

— 

■ — ■ 

— 

2„ 

0,, 

— 

— 

— 

— 

0„ 

34,1 

2s 

— 

— 

28 

— 

133! 

3s! 

I7! 

0» 

4o! 

1,! 

— 

1. 

— 

4s 

— 

6s 

Ö6 

0„ 

29 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

0, 

lo 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

IO3! 

61 

— 

9,1 

2, 

lle! 

15«! 

11. 

15J. 

Is 

12,! 

4o 

4„ 

60! 

30,! 

Součet; 

Snmiiia ' 

85, 

164^ 

57o 

1423 

42, 

683 

163. 

83 e 

138 s 

123s 

111, 

252, 

65, 

75, 

24O3 

OaideE, 

Regtg. 

14 

9 

11 

17 

15 

13 

17 

14 

13 

14 

17 

17 

11 

15 

17 

Měsíc 
Monat 

a a 

m oQ 

SSI 

m 

cp 's 

N ta -g 

éěa 

V cp g 
tn CO <S 

oo-s 

M    1' 
bn    9 

00 0) ,-a 

00 m« 

00b 

2 00 

P<p^ 

OiP^Sl 

00--- 

so 
'S  ^ 

FMP53 

a a 

'o; 'S 

'S "S 

ggf 

!0 iO  0 

0 

a as 

Součet 
Snmma 

135^ 

140o 

66, 

923 

114, 

164, 

153^ 

77o 

207o 

134, 

123, 

83, 

573 

194, 

95, 

Dji deší. 
[Regtg. 

17 

20 

13 

16 

14 

16 

15 

11 

16 

16 

13 

12 

11 

15 

17 

Prof. Dr. P. J. Studnička. 


93 


Dešťoměrná zpráva za měsíc srpen 1888. 
Ombrometrischer Bericht fíir den Monat August 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Reitzenhain 
Reitzenhain 

(Schmidt) 

Richenburg 
Richenburk 

(Ziffer) 

Röhrsdori 
Röhrsdorf 

(Ducke) 

Rokytnic 
Rokytnice 

(Kzer) 

Ronow 
Ronov 

(Hosp. zpráva) 

Rosenberg 
Rožmberk 

(Elohter) 

Rosic 
Rosice 

(šťastný) 

Rothenhaus 
Hrádek Červ. 

(Sachs) 

Rudolfsthal 
Rudolfsthal 

(Krámský) 

Rumburg 
Rumburk 

(Lenk) 

Ruppau 
Roupov 

(Lutz) 

Salmthal 
Salmthal 

(Peter) 

Schattava 
Šatava 

(Amorfc) 

Schlosswald 
Schlosswald 

(Hlavsa) 

Schneeberg 
Sněžník 

(Linhart) 

1 

mm 

mm 

mm 

mm 

5o 

mm 

1: 

mm 

mm 

2o 

mm 
1 = 

mm 

o„ 

TTlTn 

mm 

o„ 

mm 

mm 

3o 

mm 

mm 

5, 

2 — 

5s 

— 

I3 

— 

O3 

í  '» 

11,! 

5„ 

3« 

8a 

2. 

4„ 

93 

3 

67o 

42,, 

33e 

233 

74, 

58,! 

33, 

1 11. 

8, 

34„ 

18, 

34„ 

36, 

41., 

243 

4 

— 

25, 

183 

2e 

4s 

Os 

12, 

— 

43, 

253 

I4 

05 

— 

9« 

7s 

5 

i — 

— 

is 

— 

— 

— 

— — 

0« 

— 

1. 

— 

— 

1. 

6 

Os 

— 

81 

I9 

4e 

7e 

I2 

2^ 

65 

4„ 

Os 

5: 

I84 

64 

8„ 

7 

3. 

— 

Ö5 

— 

— 

I4 

— 

O5 

0, 

O4 

4. 

3. 

Os 

8 

9 

10 

— 

I4 

— 

— 

lo 

h 

0. 

r — 

O3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

■ — 

— 

— 

— 

0, 

0. 

— 

— 

— 

O3 

— ^ 

11 

— 

— 

lo! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

■ — ■ 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

■ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

33! 

— 

2s 

25! 

73! 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

IJ 

■ — ■ 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

.-.. 

— 

— 

— 

— 

16 

8, 

2« 

I7 

22, 

10,! 

7,! 

4s 

5o 

34 

— 

5e 

12,! 

4. 

1,1 

I5 

17 

— 

1« 

5. 

— 

1 = 

3, 

2e 

I9 

2. 

4, 

0, 

8. 

— 

O4 

0, 

18 

8« 

3I3 

33 

124 

16„ 

373 

18s 

6r 

2, 

7. 

27, 

li 

22, 

39, 

14, 

19 

IO3 

3„ 

I5 

2. 

83 

53 

5s 

1, 

3. 

1. 

2s 

8a 

64 

28o 

12, 

20 

— 

O5 

0. 

— 

I4 

— 

Os 

— 

Os 

1, 

3s 

— 

3. 

4e 

— 

21 

3, 

— 

O4 

I4 

— 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

— 

Is 

22 

7. 

3e 

8a 

2o 

6e 

Oe 

4x 

3o 

I3 

64 

O3 

— 

— 

O3 

12, 

23 

4, 

27, 

95 

32, 

14„ 

I5! 

16s 

2« 

20 J 

3o 

3e 

— 

04 

2, 

10, 

24 

— 

— 

2i 

— 

~ 

I4 

Ir 

0, 

0. 

2, 

— 

— 

— 

la 

I3 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

26 

Os 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

27 

94 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

Oa 

— 

4s! 

3, 

73 

28 

— 

8s! 

Oa 

— 

— 

19,1 

4. 

5,1 

4. 

I3 

— 

21,! 

2i! 

2s! 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

2s 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O5! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

9i 

3„ 

19, 

3e 

102 

93 

0, 

80! 

22,! 

II3 

33 

7i 

80! 

84! 

7i 

Součet 
Somina 

133, 155, 

1233 

112, 

161 e 

162, 

110, 

57, 

133, 

109, 

72, 

II80 

I2I0 

156„ 

1253 

Dni Mí 
Regtg. 

12 

14 1 

19 

12 

16 

15 

17 

15 

19 

16 

15 

12 

14 

18 

16 

Měsíc 
Monat 

Polic 
Police 

(John) 

Politz-Ober 
Páleě Horní 

(Kachler) 

Přerow-Alt 
Přerov Starý 

(Mläek) 

Prorub 
Proruby 

(Kabelka) 

Rapic 
Rapice 

(Zima) 

Reinwiese 
Reinwiese 

(TeuBchel) 

Rezek Forst. 
Rezek mysl. 

(Svoboda) 

Riesenhain 
Riesenhain 

(Vorrelth) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Zlenert) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Batta) 

RudolfiJäg.H. 
Rudolfi mysl. 

(Werner) 
■ 

Sandau 
Žandov 

(StoUe) 

Sattel 
Sedloňov 

(Bohutlnský) 

Schöninger 
Klet 

(Krbeöek) 

Součet 

Snmma 

125, 

68, 

146, 

132, 

213, 

54^ 

93, 

192o 

3713 

53, 

116, 

93, 

91, 

113, 

— 

ĎDi Mí: 
Regtgj 

9 

13 

1 

11 

23 

16 

12 

12 

10 

13 

13 

11 

15 

20 

12 Prof. Dr. F . J. Studnička. 


94 


Dešťoměrná zpráva za měsíc srpen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat August 1888. 


n měsíce 
onatstag 

NN 
.5 3 

-a^ g 

-a ja 

03 ca 60 

-a ja 9 

o^s 

běslau 
béBlav 

ikla) 

fienschloss 
flenachloss 

Her) 

Bchowic 
Schovice 

nr) 

.a Já ^ 
g-g.g 

sei 

0 0 " 

bschitz 
bcico 

igek) 

ětlá b. Reh. 
étlá u Lib. 

uka) 

0 

UB 

mažlice 

eber) 

j 

Q^ 

[/3>03C. 

02026 

5  03 = 

osccB 

^^b 

0  Om 

0 0 Ž 
aiccS 

mmSí 

a3>aic 

M^€ 

mSs 

conS 

«3 02 2. 

hhB 

HtHC 

mm 

1 

mm    1 

mm 

mm 

mm 

1 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mTn 

mm 

mm 

1 
mm 

mm 

1 

I5 

Oe 

25 

0, O3 

Ü3 

h 

2s 

— 24 

I4 

0, 

2 

85 

— 

64 

lle! 

5J 

— 

63! 

4il 

5« 

2s 

Is 

43!    2s 

5. 

5, 

3 

15., 

3O4 

»9 

48,! 

72,! 

864! 

25, 

22 j 

55,1   59,1 

67„ 

43,   73o 

17o 

15« 

4 

7r 

2O2 

3o 

0. 

10, 

13, 

14, 

883 

2O0 

5o 

4s 

723    53, 

0, 

5 

2,, 

— 

— 

2s 

64 

— 

— 

0, 

— - 

— 

— 

— 

6. 

—  ; 

6 

4. 

5^ 

9. 

— 

— 

lOo 

7s 

28, 

I85 

15o 

8s 

193 

4o 

4"  1 

7 

3, 

— 

0. 

— 

O3 

0, 

0, 

0. 

3o 

Is 

Os 

— 

— 

I5 

0,  ! 

8 

9 

10 

li 

— 

— 

I3 

— 

O3 

— 

O4 

2o 

2o 

— 

— 

Os 

O3 

— — — — 

0, 

— 

— 

O3 

i   _^  j 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—    — 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

—  1 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

0, 

— 

6. 

— 

3,1 

— 

— 

—     — 

Is! 

— 

— — 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

—    — 

— 

— 

— 

— 

16 

0,! 

16e! 

2. 

14,! 

OJ. 

9el 

33! 

3o 

3o! i   3, 

10, 

3, 

4s 

4, 

— 

17 

4.! 

— 

I4 

le 

4o! 

5s 

6, 

6. 

3o  1   3, 

— 

4o 

0. 

12o 

18 

8e 

18J 

4e 

3t 

22^1 

22o 

31 9 

60 

33,1   42„ 

23 2! 

4s 

18, 

14, 

7. 

19 

7. 

2* 

5s 

13 

7e 

17, 

8x 

4„ 

12, 

19„ 

124 

4r 

34 

4« 

44 

20 

4. 

— 

0. 

Is 

2i 

I5 

2o 

53 

3o 

2s 

3. 

3., 

— 

8« 

1., 

21 

— ■ 

— 

0« 

0. 

— 

— 

3. 

8, 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

5. 

— 

2. 

Os 

— 

Os 

IO5 

Ö4! 

2o 

— 

Is 

5, 

7„ 

I4 

54 

23 

3,! 

O4 

I4 

14, 

lOo! 

4. 

0* 

I9 

4s 

lOo 

h 

93! 

— 

I4 

3o 

24 

— 

— 

Oe 

0, 

— 

4. 

— 

— 

I4 

2s 

3o 

84 

— 

0. 

O3 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

j 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

i 

— — 

27 

1, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13o! 

2o 

— — 

4n 

Is 

28 

;iO,! 

15o 

le 

O5 

3,1 

1«! 

1., 

— 

— 

12„ 

3ol 

0, 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

4s 

— 

— 

3o 

— 

— ■ 30 

Ix 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1b 

— 

— 

42s 1 

Os 31 

15,! 

6. 

4o 

18J 

21,1 

5,! 

11s! 

43,1 

65 

14o 

26,1 

333! 

6s 

43 

54 

Součet 

Summa 

ÍU63 

II61 

544 

I3O4 

167g 

192, 

133, 

230o 

187, 

203, 

169, 

2I60 

221^ 

75, 

66, 

Dní dešC. 

Regtg. 

18 

11 

17 

18 

14 

17 

16 

17 

17 

19 

16 

14 

11 

18 

15 

;-( f-t 

1 

a a 

1 

1 

1 

1 

1 

.— cd 
CO c 
><» s 
SS 

Schwarzthal 
Černodol 

(Hansa) 

Scbweinitz 
Sviny Trhov 

(Beran) 

'S 'S s 

^ 6: a 

'S  0|» 

Senftenberg 
Žamberk 

(Němeček) 

Sichow 
Sichov 

(KreU) 

Siebengiebel 
Siebengiebel 

(Horák) 

SiebengrUnde 
Siebengründe 

(Kratochvíl) 

Skala 
Skála 

(Auerhanü) 

Sloupno 
Sloupno 

(Nykllček) 

Smiřic 
Smiřice 

(Stnpl) 

Smol otel 
Smolotely 

(Plsařik) 

Sonnenberg 
Suniperk 

(Stein) 

Spitzberg 
Špičák 

(Bawol) 

11 

Strassdorf 
Strassdorf 

fPHblk) 

So účel 
Summa 

175^ 

156, 

90, 

109„ 

74, 

107, 

272, 

I4I3 

139, 

125, 

145j 

98. 

115i 

993 

IOO9 

Dni dfflí. 
Regtg. 

19 

11 

12 

13 

10 

18 

18 

17 

15 

14 

13 

Í 

16 

16 

18 

17 

Prof.  Dr. F. J. Studnička. 


95 


Dešťoměrná zpráva za měsíc srpen 1888. 
Ombrometrischer Bericht ííir den Monat August 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Thiergarten 
Obora mysl. 

(Vandafl) 

a a-s. 

Tomkowka 
Tomkovka 

(Holub) 

Trökadorf 
Trčkov 

(Friedrich) 

Třebotow 
Třebotov 

(de Pauli) 

Turnau 
Turnov 

(PeltkOTBký) 

Tynischt 
Týniště 

(Egelmayer) 

Unhošt 
Unhošt 

(Mulatsch) 

Weissbach 
Weissbach 

(Klnfzl) 

Weisswasser 
Bělá 

(Peřina) 

■2§„ 
lil 

Wenzelsdorf 
Václavov 

(Rufi) 

Wildenschwert 
Ústí n. 0. 

(NovAk) 

Wiíhelmshohe 
Wilhelmshöhe 

(Jilckol) 

Winterberg 
Vimberk 

(Sameček) 

1 

mm 

0, 

mm 

3. 

mm 

mm 
Os 

TitTn 

mm 

lo 

mm 
34 

mm 

mm 

mm 

mm 
3e 

min 

lo 

mm 

2i 

mm 

mm 

3,, 

2 

4s 

2i 

io„ 

14 

3i 

I4 

— 

3o 

7. 

5„ 

4. 

74 

— 23 

3 

283 

55o 

50, 

4« 

27« 

3O5 

27, 

234 ; 

683 

18. 

44o 

8t 

26o! 

165o 

30 5 

1  ^ 

2o 

24, 

18„ 

65 

14^ 

72, 

2e 

5o \ 

83, 

263 

— 

— 

6« 

2O0 

2, 

5 

O4 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

— i 

20 1 

O5 

— 

— 

— 

2o 

04 

6 

U 

4, 

7. 

— 

6e 

16: 

35! 

5. 

— 

75 

8„ 

12« 

— 

27 0 

— 

1  7 

0. 

O3 

I4 

Oe 

— 

— 

— 

— 

— 

32 

4o 

— 

— 

O2 

8 

9 

10 

O3 

— 

— 

0« 

— 

— 

3« 

— 1 

— 

— 

— 

— 

3t 

— 

— — 

— 

, 

— 

— 

— 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_.. 

— 

0. 

— 

= — 

— 

— 

— 

14 

— 

2el 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

16 

3,! 

— 

5o 

2I0! 

5o 

— 

h 

12e 

53! 

4s 

— 

7«! 

7o 

— 

17 

2,! 

— 

60 

23 

0« 

4e 

84 

— 

— 

Ós 

— 

— 

— 

_. — 

— 

18 

10, 

55 4 

29, 

— 

21 3 

35 

10, 

17s 

283 

3,1 

50, 

80 

14e 

9e 

— 

19 

73 

10« 

9o 

le 

5t 

I4 

62 

7. 

lOi 

5«! 

92 

I60 

2e 

54 

40, 

20 

— 

I3 

— 

— 

— 

Os 

— 

■ — 

4s 

— 

3o 

— 

— 

5t 

31, 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— - 

— 

li. 

0, 

33 

— 

O5 

— 

22 

1= 

O4 

4o 

— 

3. 

2e! 

h 

25 

li 

2.! 

3o ■ 60 

lo 

— 

— 

23 

I2 

14o 

7o 

— 

8e! 

75 

103 

60 

— 

7s! 

- ^ 60 

12. 

9o 

0, 

24 

1,, 

2. 

— 

— 

0. 

13 

I4 

Oe 

— 

0« 

:  — 

I9 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

6,! 

— . 

— — 

— 

— 

—   

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

2« 

2O0 

— 

— 

— 

28 

25 

34 

80 

— 

— 

Fi 

^0 u 

— 

5,! 

— 

— 

0. 

— 

124 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

18, 

— 

— — 

2I4! 

— 

0, 

— — 

19., 

31 

85 

16i 

9o 1 8, 

75! 

27;! 

12, 

3t 

I4 

3O3! 

1 lo 

II3 

4o 

2O4! 

— 

Součet 
Ssmma 

75s 

196, 

1635 

559 

1205 

181, 

98, 

82« 

270« 

1255 

146« 

IOO4 

82, 

272 1 

148, 

Dni desť. 

Regtg. 

17 

15 

12 

13 

13 

16 

12 

12 

12 

14 

14 

11 

10 

11 

11 

Měsíc 
Monat 

Střeni 
Střemy 

(Marek) 

Střlteř 
Střítež 

(Stoupa) 

Stroj edic 
Stroj edice 

(EaSpIiek) 

Stupčic 
Stupčice 

(Schreiter) 

Swarow 
Svárov 

(Petrař) 

Světlá 
Světlá 

(Seldler) 

Sýkora J. H. 
Sýkora mysl. 

(Heinrich) 

Tachlowic 
Tachlovice 

(MoUtor) 

Tannenberg b. B. 
lanenberk u Bl. 

(Erbou) 

Trubijow 
Trubijov 

(Vlček) 

Türmitz 
Trmice 

(Josst) 

Uhersko 
Uhersko 

(Lindnor) 

Wčelákow 
Včelákov 

(Fischer) 

Weipert 
Vejprty 

(Lorenz) 

Welleschin 
Velešín 

(Vavroyn) 

ISoučet 
1 Samma 

90« 

163„ 

79, 

73e 

66, 

I8O3 

207, 

116, 

133, 

161, 

51, 115, 

204, 

127 0 

I860 

Ddí dešt 
Regtg. 

13 

13 

11 

16 

'' 

14 

14 

15 

.9 

14 

13 

10 

17 

19 

16 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


9G 


Dešťoměrná zpráva za měsíc srpen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat August 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Wittingau 
Třeboň 

(Kartik) 

Wlaschim 
Vlašim 

(Gabriel) 

Wobrubec 
Obrubce 

(Hoke) 

Wojetin 
Vojetín 

(štowlk) 

Wordau 
Vordau 

(PoiBch) 

Worlik 
Vorlik 

(Knbtas) 

Wo středek 
Vostředek 

Chroust) 

Wráž 
Vraž 

(Urban) 

i. 2 

1-5  % 

nESä 

Zlonic 
Zlonice 

(Kozel) 

Zwickau 
Cvikov 

(Dnoko) 

Žďár b. Rokyc. 
Žďár u Rokyc. 

(Hořloe) 

Ždirec b. Chot. 
ŽdirecuChotb. 

(Pacholík) 

Žilina 
Žilina 

(Valtn; 

1 

mm 

0, 

mm 
1, 

mm 

0. 

mm 

mm 

0. 

mm 

3« 

mm 

mm 
Ot 

mm 

mm 

2, 

mm 

0, 

mm 

TTITn 

04 

mm 
Ot 

mm 

2 

2o! 

53 

2,! 

34 

— 

9,! 

25 

Os 

— 

4, 

5o 

43 24 

3 

54,! 

86, 

193 

12« 

10, 

36, 

81J 

393 

60„ 

67,! 

IO5 

34, 

23, 

12,  i 29, 

4 

6, 

48, 

23« 

19, 

46, 

IO3 

263 

103 

17o 

25„ 

lo 

22. 

33 

18«'; 

3, 

5 

— 

0, 

1, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

I3 

— 

— 

— 

6 

11, 

7o 

123 

80 

14» 

74 

8« 

7e 

4o 

7e! 

3, 

64 

5« 

— 

63 

7 

0, 

— 

— 

— 

O4 

0, 

— 

— 

I5 

0, 

Oo 

— 

I9 

8 

9 

10 

1. 

O3 

— 

— 

— 

I5 

— 

— 

— 

4o 

— 1     

, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1« 

— 

— 

— 

— 

1   _ 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3! 

— 

i 

12 

— 

— 

— - 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

2o! 

O2! 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

— 

— 

5o! 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

2, 

63 

8, 

3, 

03 

2o 

3, 

0, 

2,! 

3,! 

^4! 

le 

0, 

Ox 

11,! 

17 

15, 

4, 

— 

5„ 

O4 

— 

23 

— 

— 

Os! 

34 

3„ 

33 

1« 

0, 

18 

24, 

46, 

8. 

3, 

2, 

30„ 

264 

42 e 

20« 

42i! 

5. 

4. 

23, 

33, 

I63 

19 

45, 

28, 

2„ 

4o 

5« 

8. 

223 

4o 

2o 

04 

5. 

13 

h 

4, 

4i 

20 

12, 

2, 

— 

— 

0, 

— 

U 

— 

— 

— 

Oe 

0, 

0« 

— 

21 

- — 

U, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O5 

— 

— 

3, 

22 

9,! 

— 

1. 

I3 

1» 

— 

I3 

O3 

3s 

— 

li 

8i 

2s! 

lo 

7s 

23 

Oa 

80 

8, 

5,! 

5t 

— 

5,! 

2e 

2, 

— 

0. 

83! 

5. 

10, 

— 

24 

1. 

O3 

2t 

— 

— 

3« 

2s 

— 

— 

— 

0« 

I3 

0, 

23 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— 

2. 

27 

— 

— 

o„ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1, 

— 

— 

28 

— 

I65! 

13,1 

1^ 

— 

3,! 

0, 

lo 

IJ 

60! 

— 

33 

— 

— 

29 

1.! 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

2,! 

— 

— 

— 

— 

IO3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

15,! 

10,1 

23,1 

18,! 

28. 

12s 

7,1 

9o! 

81,! 

IO3! 

133! 

13J 

14 

22,! 

Součet 
Samma 

202, 

272 1 

118, 

103, 

124, 

121e 

207, 

121, 

1233 

2423 

6O3 

114o 

92„ 

92o 

112, 

Dni liest. 
Regtg. 

16 

17 

14 

13 

15 

11 

15 

14 

12 

12 

15 

19 

16 

13 

13 

._ es 
CO s 

>o o 

ES 

Weltrus 
Veltrusy 

(Mellg) 

Werscheditz 
Verušice 

(Eckett-Hetzel) 

Westec 
Vestec 

(Končloký) 

Wildstein 
Vilštein 

(Opolecký) 

Wysoká 
Vysoká 

(Tast) 

Wysoká 
Vysoká 

(Syka) 

Záwěšín 
Závěšín 

(Proxl) 

Zbislawec 
Zbyslavec 

(Manllk) 

Zderadln 
Zderadiny 

(Homolka) 

NNS. 

Zeméch 
Zeměchy 

(Čejka) 

Zinnwald 
Cinwald 

(Tandler) 

Zwoleňowea 
Zvoleůovea 

(Sperl) 

Ždikau Gr. 
Ždikov V. 

(Knorre) 

Žiwotic 
životice 

(Skála) 

Součet 
Somma 

77, 

82, 

1675 

87,, 

84, 

106, 

90, 

164,, 

202, 

1823 

54, 

1103 

72, 

156, 

112, 

DnideSÍ. 

Regtg. 

16 

12 

16 

11 

14 

14 

•15 

14 

17 

15 

12 

14 

11 

6 

14 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


97 


Dešťoměrná zpráva za měsíc září 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat September 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Alberitz 
Malměřice 

(KlelBSl) 

Althütten 
Staré Hutě 

(Günther) 

Aupa-Klein 
Oupa Malá 

(Hroch) 

Aussergefild 
Kvilda 

(KráHk) 

Bärenwalde 
Bärenwald 

(Plnsker) 

Beneschau 
Benešov 

(Knrka) 

Bezno 
Bezno 

(Švejcar) 

Binsdorf 
Binsdorf 

(Stein) 

Bistrau 
Bistré 

(Kryšpln) 

Blatná 
Blatná 

(Bastář) 

Bösig 
Bezděz 

(Peohtaer) 

Borau 
Borová 

(Rohr) 

Braunau 
Broumov 

(Ötvrteöka) 

Brennporičen 
Poříčí Spál. 

(Prokůpek) 

Buchers 
Buchoří 

(Flschbeok) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2, 
li 

2e 

Ol 
9i 

Is 

2e 
0. 

5, 
O3 

2s 

mm 

2s 

6« 

44, 

93 
0, 

O4 
17« 
3, 
O5 
6, 
0. 

mm 
23 

l^s 

263 

0« 

O3 

31o! 

26, 

0. 
35 

I3 

Oe 

mm 

7s 
15, 

343 

2, 

12. 

173 
24 
O3 
4« 

mm 

0« 

04 

9, 
O3 
7o 

2, ! 

5o 

O5 63 

mm 

5o 

I7 

10, 

23, 

283! 

19,! 

2. 

7e! 

mm 

Ol 

115 

4e 

27, 

9s 
5, 

0, 

mm 

34 

53! 

3^! 

7J 
O5 

le 

mm 

3= 

6« 

26, 

5, 

Os 

95 

14, 
2i 

mm 

2s 

u 

12, 

35 

II2 

mm 
1^ 

4, 
30, 

2e 

23s 

7s 

Ol 

O3 
h 

mm 

u 

5o 
2I5 

5o 

9„! 
80 
2o 
7o 

mm 

O4 

39 

2I5 

19, 
O3 
5o 
0, 

7 = 
0, 
Ol 
0, 
O3 
O2 

Ol 

mm 

2, 
5, 

73 

5s 

75 
I65 

65 

Os 

mm 
II5 

70o 
16s 

223 

85 

Součet 
SDinma 

29,, 

87,  107, 

96« 

32 e 

97, 

5I2 

21. 

69, 

31, 

71s 

59o 

114, 

54o   129, 

UM deší. 

Regtg. 

12 

11 

11 

9 

9 

8  , 

8 

6 

8 

5 

9 

8 

15 

9 

' 

Měsíc 
Monat 

Adolfsgrün 
Adolfsgrün 

(Walter) 

Aicha B, 
Dub Českv 

(Schiller) 

Amonsgrün 
Amonsgrün 

(Dobnor) 

Beřkovic U. 
Beřkovice D. 

(EychnoYský) 

Biela 
Bělá 

(Bematzky) 

Bilichow 
Bilichov 

(Koldinskj) 

Bistric a. d. A. 
Bistřice n. TJ. 

(HöU) 

Bitow 
Bítov 

(Kocholatý) 

Bohnau 
Banín 

(Procházka) 

Bohouškowic 
Bohouškovice 

Hauber) 

Brandeis a. d. E. 
Brandýs n. L. 

(Zalabák) 

Branná 
Branná 

(MakoTský) 

Branžow 
Branžov 

(Blen) 

Břeskowic 
Břeskovice 

(Novotný) 

Břewnow 
Břevnov 

(Kutzer) 

Součet!   .. q 

75o 

29 e 

63^ 

39, 

582 

74s 

47, 

535 

161, 

56, 

81s 

130, 

32e 

72s 

Oni töi 
Regtg 

8 

8 

11 

6 

9 

11 

9 

7 

7 

14 

13 

8 

9 

6 

10 

(! Znamená tu bouřku.)  (1 Bedeutet hier ein Gewitter.) 


Prof. Dr. F. J. Studnička. 


98 


Dešťoměrná zpráva za měsíc září 1888. 
Ombrometrisclier Bericht für den Monat September 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Buchwald 
Bučina 

(železný) 

Chotzen 
Choceň 

(Endrys) 

Chotěboř 
Chotěboř 

(Ryba) 

Christianberg 
Křišťanov 

(Ralf) 

Christianburg 
Kristianburk 

(Czech) 

Chrudim 
Chrudim 

(Bernhard) 

čáslau 
Čáslav 

(Enthan) 

Cejkow 
Čejkov 

(Boháček) 

Cerma Böhm. 
Čerma Česká 

(Mallý) 

černowic 
cernovice 

(Hazuka) 

Čistá 
Čistá 

(Mládek) 

Deutschbrod 
Brod Německý 

(Dafek) 

Dobřan 
Dobřany 

(Obät) 

Dohřikow 
Dobřikov 

(Huaaser) 

Dobruška 
Dobruška 

(Plesor) 

1 

mm 

9o 

mm 

4. 

mm 

1» 

mm 

mm 

mm 

0, 

mm 

mm 

2i 

mm 

mm 

mm 
34 

mm    1    mm 

6s  1   - 

mm 
I5 

mm 
Is 

2 

22o 

3„ 

6r 

24, 

— 

2e 

68 

I84 

33 

7. 

le 

-    4„ 

55 

1, 

3 

39, 

13, 

23, 

58o 

25 

17. 

22, 

81 

19, 

14, 

3, 

22, 

16s 

15, 

13, 

4 

0. 

— 

93 

I63 

15o 

81 

24 

lle 

13o 

22, 

18, 

— 

9= 

6i 

65 

5 

— 

— 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—    — 

6 

— 

— 

— 

— 

- — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— - 

—    — 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

— 

— 

8 

16„ 

— 

II5 

30„ 

22, 

85 

— 

2e 

3o 

31, 

36,! 

14, 

— 

— 

— 

9 

25, 

26„ 

9s 

143 

3, 

lle 

73 

10, 

68, 

— 

15J 

04 

46e 

— 

37,! 

10 

O5 

O5 

I4 

O4 

— 

Os 

llo 

42 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

11 

0, 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

65 

— 

5« 

— 

— 

— 

12 

6t 

144 

6« 

5a 

- — 

4e 

05 

4s 

6e 

I2 

3o. 

— 

80 

35, 

7, 

13 

2o 

— 

— 

3s 

— 

— 15e 

— 

— 

— 

— 

— 

4r 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

45 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— — ■ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

Oo. — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

0„ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

0. — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

■ — 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

4. 

— 

— 

— 

— 

0. — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

55o 

~ 

— 

1, 

3, 

Ol — 

— 

7o 

— 

15e!    - 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

" 

— - 

— 

— 

—    — 

1   — 

— 

Součet 
Somiua 

184, 

63i 

69, 

154, 

494 

553 

55, 

78, 

15, 

92, 

8I0 

71, 

84e 

69„    680 

ĎBideží. 

Regtg. 

13 

6 

8 

10 

6 

15 

6 

9   1   7 

7 

8 

7 

5 

6     6 

(0 s 

>a> o 

ES 

Břišťan 
Břišťany 

(Procházka) 

Brník 
Brníky 

(Zechner) 

Brünnl 
Dobrá Voda 

(Raab) 

Buč 
Buč 

(Nedobitý) 

Budweis 
Budějovice 

(Soběslavský) 

Buštěhrad 
Buštěhrad 

(Rosám) 

Bzí 
Bzí 

(Band) 

B a| 

33^ 
ÜOG. 

Chotěborek 
Chotěborky 

(Mikeš) 

Chrbina 
Chrbina 

(Sohimpke) 

Chrustenic 
Chrustenice 

(Heresohowský) 

černic-Gr. 
černice V. 

(Bahněl) 

Černilow 
černilov 

(Člžinský) 

češtin 
Češtin 

(Böhm) 

Čimelic 
Čimelice 

(Piáda) 

Součet 
Summa    '^s 

9O5 

152 e 

44, 

183, 

585 

127, 

51,    33, 

49, 

57e 

59a 

5O3 

50j 

73, 

DnidesL 
Regtg 

8 

9 

9 

12 

10 

10 

9 

5 

7 

7 

3 

9 

6 

9 

8 

Prof. Dr. r. J. Stadnlčka. 


99 


Dešťoměrná zpráva za měsíc září 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat September 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Duppau 
Doupov 

(Zarda) 

Einsiedel 
Mníšek 

(RelasmaUei) 

Eisenberg 
Eisenberk 

(Splndler) 

Espenthor 
Espenthor 

(Merker) 

Falkenau 
Falknov 

(Dobraner) 

Friedrichsthal 
Bedřichov 

(Klnschel) 

Fuchsberg 
Fuchsberk 

(Kalkant) 

Fünfhunden 
Pětipsy 

(Hodek) 

Grasslitz 
Kraslice 

fRöBBler) 

Habr 
Habr 

(Hamböok) 

Hartenberg 
Hartenberk 

(Llcha) 

Heidedörfel 
Heidedörfel 

(Pyhann) 

Heinrichsgrün 
Jindřichovice 

(Helmbeck; 

Hirschberg 
Doksy 

(Flnc) 

Hlawic 
Hlavice 

(Srb) 

1 

mm 
I3 

mm 

0. 

mm 

mm 
Is 

mm 
I4 

mm 

0, 

mm 

mm 

mm 

mm 

3, 

mm 

Ol 

mm 

mm 

Ir 

mm 

2o 

mm 

1. 

2 Ol 

O4 

— 

— 

244 

45 

I2 

3o 

li 

— — 

3 

— 

0. — 

— 

26, 

64 

— 

— 

84 

— 

5. 

— 

2„ 

6. 

4 

B5 

11. 

10, 

— — 4s 

— 

27o 

— 

2I3 

— 

20, 

28, 

0 

- — 

— 

— 

— — — 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

6 — 

— 

— — — 

— 

— 

— 

— 

— 

3„ 7 

Oe 

13 

2. 

2a 

2i 

4, 

— 

— 

-0 

— 

24 

lo 

1, 

17, ! 

24 
28„ 

8 

11» 

163 

— 

11» 

7a 

65 1 12, 

5o 

40J 

3,! 

15„ 

64! 

9 

1. 

14 

-  — 

— 

25 

— 

4o 

2. 

Os 

8, 

I9 

6, 

0,, 64 

10 

7. 

33 

— 

2„ 

Is 

— 

9= 

2i 

lo 

2t 

0. 

— 

1, 

, 

I9 

11 

O4 

0. 

— 

Ol 

— 

2« 

— 

— 

lo 

— 

Ol 

— 

0, 5o 

12 

4, 

5^ 

2= 

— 

O5 

— 

— 

2. 

— 

4« 

— 

O5 

0« 

Ol 

13 

0. 

— 

— 

— 

— 

— . 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

_ 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0., 

— 

— 

— 

_ 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4s 

— 

— 17 

7s 

I4 

— 

80! 

22, 

— 

— 

7o 

25 

0, 

I3 

— 

2, 

18 

I4 

Oe 

— 

— 

O5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-^ 

— 

— 

— 

— 

— 

— _ 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— , 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

, 22 

— 

— 

— 

— 

— 

— - 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— _ 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

■ — 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

Or 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— - — 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4„ 

— 

— 

. 30 

4^ 

34 

93! 

— 

74 

12^! 

0 

3„ 

7s! 

05 

95! 

3, 

5. 

1, 

2, 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—    — 1 

— 

Součet 
Summa 

44, 

45, 

25 2 

26, 

463 

136, 

274 

35, 

23i 

98o 

28„ 

53 2 

20, 

493 

83, 

y 

Dni deší. 

Regtg. 

12 

13 

'  5 

6 

9 

8 

5 

8 

8 

13 

10 

7 

10 

8 

Měsíc 
Monat 

Dobern 
Dobranov 

(Liebloh) 

Dobrai-Gross 
Dobrá V. 

(Flacht) 

Dobříš 
Dobříš 

(Ealabza) 

Dobschic 
Dobsice 

(Edelbauer) 

Dymokur 
Dymokury 

(Reimer) 

Eger 
Cheb 

(StalnhausBen) 

Eisenstein 
Eisenstein 

(Hormann) 

Freudenhöhe 
Freudenhöhe 

(Bergmann) 

Frimburg 
Na Frimburku 

(Heller) 

Frühbuss 

Příbuzy 

(Treder) 

Gässing 
Jeseň 

(Leyder) 

Geltschhäuser 
Gelč 

(Homolka) 

Georgsberg 
Kip 

(Schreck) 

Görsbach 
Gersbach 

(PletBch) 

Gottschau 
Kocov 

(R6ži6ka) 

Součet 
Summa 

47* 

68, 

4I4 

1784 

67, 

20, 

119, 

77. 

905 

36, 

43, 

37, 

47e 

109o 

49, 

DnidešC. 

Regtg. 

7 

6 

6 

13 

9 

7 

11 

7 

7 

8 

10 

5 

5 

7 

12 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


9* 


off 


100 


DešComěrná zpráva za měsíc září 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat September 1888. 


■ 

Den měsíce 
Monatstag 

Hlawno Kostel. 
Hlavno Kostel. 

(Mölzer) 

Hlinsko 
Hlinsko 

(Kozíoda) 

Hochwald 
Hochwald 

(Schulz) 

Hohenelbe 
Vrchlabí 

(Kubrycht) 

Hohenfurt 
Brod Vyšší 

(Enslén) 

Horaždowic 
Horažďovice 

(Krause) 

Hořín 
Hořín 

(Kubát) 

Hracholusk 
Hracholusky 

(Štěpánek) 

Hurkenthal 
Hůrka 

(Blaschek) 

Inselthal 
Inselthal 

(Nlckerl) 

Jahodow 
Jahodov 
(Chlumecký) 

Jičín 
Jičín 

(Vuňaus) 

Jizbic 
Jizbice 

(Michálek) 

Jungbnnzlau 
Boleslav Ml. 

(Šámal) 

««či 

1 

mm 

mm 

2„ 

mm 
-1 
^6 

mm 

2. 

mm 

9. 

mm 

lo 

mm 

mm 

mm 

4o 

mm 
39 

mm 

4o 

mm 

2o 

mm   1 

4t  ! 

mm   1 

mm 

4, 

2 

0.. 

6., 

O4 

Ot 

13, 

15« 

18, 9« 

— 

0 

•^1 

lo 

10, 

O5 

2s 

3 1 

4o 

13= 

9. 

5« 

684 

4o 

2o 

43 

36, 

33 

I80 

81 

29, 

1^    i 

73 

4 

lOo 

15, 

23, 

18, 

— 

Öt 

— 

18, 

lo 172 

104 

17 1 

14o 

11, 

5 

6 1 

_ 

' 

5r 

' 

I 

I 

I 

I 

' 

" 

7' 

3« — 

— 

— 

0. 

" — 

0, 

3.! 

2, 

— — 

3s 

— 

8 ! 

21. 

8o 

26,! 

48,! 

21» 

133 

26, 

23. 

12o! 

93 

— 

37o! 

16, 

29, 

65 

9 

7. 

8,, 

2o 

12, 

18, 

19^ 

4o 

2ä 

llo 

3« 

22, 

13, 

13, 

— 

143 

10 

0, 

— 

— 

— 

le 

le 

— 

I3 

4o 

li 

— 

— 

34 

— 

I5 

11 

Ü4 

— 

— 

— 

— 

0, 

0« 

— 

— 

u. 

— 

— 

— 

— 

— 

12 5o 

— 

2o 

75 

4o 

— 

O3 

4o 

— 

20, 

3, 

03 

34 

34 

13 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

lo 

— 

— — 

14 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

15 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-^ 

— — 

— 

16 
17 
18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

184 
1.. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— _ 

— — 

15« 

— 

— — 

— 

19 — 

— 

■ — 

— 

— 

— 

— 

— — — 

— 

20 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

21 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

22 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

23 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

•  — 

24 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

25 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

26 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

0, 

27 — 

— 

— 

— 

— 

— 

. — 

— 

— 

— 

— 

— 

0., 

28 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

29 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 — 

3s 

— 

3« 

— 

80. 

33 

io„ 

5, 

— 

— :    2, 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

I     i   — 

Součet 
Snmma 

48, 

59 1 

67, 

89^ 

145 1 

65 1 

59, 

54, 

112o 

51. 

85, 

8O2 

99 1 

54, 

52, 

Dnidelf. 
Regtg. 

9 

7 

7 

7 

9 

10 

6 

8 

12 

11 

6 

7 

8 

7 

10 

.35  o 

Grafongrün 
Grafengrün 

(Plooek) 

Gratzen 
Nové Hrady 

(Newlsch) 

Grossbürglitz 
Vřešťov 

(Málek) 

Grottau 
Hrádek 

(Mohanpt) 

Grulich 
Králíky 

(Holub) 

Hauichen 
Hanichen 

(Neuwinger) 

Harabaska 
Harabaska 

(Schneider) 

Hauska 
Houska 

(HoV) 

Herrnskretschen 
Hřensko 

(Jaroschka) 

Hochchlumec 
Chlumec Vys. 

(Saäek) 

Hochgarth 
Hochgarth 

(Btthner) Hořelic 
Hořelice 

(Bubenlíeh) 

Hořeňowes 
Hořeňoves 

(Kozák) 

Horka Gr. 
Horky V- 

(Pavlík) 

.2S^ 

■l-ll 

co   00 «= 

0 0 j: 
KWí£. 

Souče 
Sninma 

140. 

138, 

78,    64g 

129o 

84^ 

44, 

35, 

59, 

63 2 

14o 

82, 

604 

54, 

62, 

Diidešt. 
Regtg 

11 

11 

7 

4 

8 

6 

9 

12 

5 

8 

6 

7 

7 

7 

8 

14 

Prof. Di. f. J. Studnlčksi. 


101 


Dešfoměrná zpráva za měsíc září 1888. 
Ombrometrischer Bericht fůr den Monat September 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kaliích 
Kalich 

(Langenauer) 

Kaltenbach 
Nové Hutě 

(SchnnrpfeU) 

Kaltenberg 
Kaltenberk 

(Oharrtt) 

Kamaik a. d. M. 
Kamýk n. V. 

(Kořínek) 

PP  03 

ial 
MMa 

Kaplic 
Kaplice 

(Vokonn) 

Karlstein b. Svr. 
Karlstein uSvr 

(Schimauek) 

Klattau 
Klatovy 

(Nešpor) 

1 ^^ 

Sgl 
MM£ 

Kohoutow 
Kohoutov 

(Schuplk) 

Kolín 
Kolín 

(Potftčok) 

Kreuzbuche 
Kreuzbuche 

(Drsek) 

Krumau 
Krumlov 

(Fukarok) 

Kukus 
Kukus 

(Neumann) 

Kulm b. Karb. 
Chlumec u Ch. 

(ProchAzka) 

1 
1 

mm 

mm 
74 

mm 
I5 

mm 

mm 

mm 
64 

mm 

2« 

mm 
^8 

mm 

2i 

mm 

4o 

mm 

5t 

mm 
I3 

mm 
23 

mm 

3r 

mm 

2 

0, 

15, 

— 

23 05 

72 

04 

05 

3, 

I9 123 

2« 3 

— 

41 = 

— 

70o 

23, 

0, 

0, 

4, 

12 „ 

4« 

59, 

6, 4 
5 
6 

4s 

6e 

253 — 

44o 

17 e 

«0 

— 

83 

12o 

17. 

24„ 

103 

7 

— 

— 

i. 

— — 

— 

4, 

2s 

— 

— 

— 

— 

— 8 

12. 

16, 

63 

— 16e 

— 

I80 

7, 

18., 

124! 

17., 

18., 

3, 

16, 

9 

— 

12e 

27, 

5o 

— 

II3 

15, 

83 

23 

73 

II2 

1t 

17« 

26, 

1. 

10 

— 

65 

— 

— 

— 

44 

I4 

3, 

0, 

— 

0^ 

— 

2„ 

11 

— 

O4 

O5 

— — 

— 

la 

2i 

— 

— 

15, 

I3 

— 

I4 

12 

— 

5, 

le 

— 

— 

— 

12s 

Ol 

I5 

— 

4,! 

Ir 

5s 

4, 

13 

— 

— 

— 

12o 2e 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

.   

— 

— 

— . 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

__ 

17 

— 

— 

— 

14o — 

_  — 

— 

— 

2, 

0, 

— 

— 

18 

12s 

— 

— 

— — 

— 

— 

93 

— 

0, 

19 

— 

■ — 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

. 20 

— 

— 

— 

— — 

— 

— ■ 21 

— 

— 

— 

— — 

— 

— ^ 22 

— 

— 

— 

— — — __^ 

_  _ 

23 

— 

— 

— 

— 

_ 

, 

. 

24 

— ■- 

— 

— 

— — 

— 

^_ 

_ 

_ 

_ 

25 

— 

— 

— 

lOo — - 

— , 

26 

— 

— 

— 

— , , 

__ 

. 

1 

_ 

27 

— 

— 

— 

— „^ _ _ 

_ 

_ 

28 

— 

— 

— 

— 

_ 

„ _ _ 

_ 

_ 

_ 

29 

— 

— 

— ■ — 

— 

— . . 30 
31 

1 j; 

^7 ! 

— 

— 

Z 

— 

4, 

O4 

I 

04 

. 

— 

4» 

Součet 
SniDioa 

31, 

115,    67, 

43. 

-    160, 

80 9 

58, 

33 5 

48, 

60, 

605 

1423 

463 

4I4 

Dni deší. 
Regtg. 

5 

10 

7   - 

6 

— 

8 

7 

10 

11 

8 

9 

8 

9 

6 

6 

._  es 

co s 

>(0  o 

ES 

Hrádek Def. 
Hrádek Def 

(Blahouš) 

Hradischt 
Hradiště 

(Pioker) 

Hubenow 
Hubenov 

(Pěkný) 

Jasená 
Jasená 

(Novák) 

Jelení-Ober 
Jelení Horní 

(Bear) 

Jenč 
Jenč 

(Hacker) 

Jesín 
Ješín 

(Dötrl) 

Johanu St. 
Sv. Jan Nep. 

(Sanba) 

Johnsdorf 
Janovice 

(Knlttel) 

Kaaden 
Kadaň 

(Schneider) 

Kališt b. Hump. 
Kališt u Hump. 

(Sagl; 

Kbel 
Kbely 

(Zika) 

Kleinbocken 
Bukovina M. 

(EsoUer) 

Klenau 

Klenová 

(Schmiedt) 

Kopce 
V Kopcích 

(Bohutlnský) 

Součet 
Sonima 

64. 

58o 

54^ 

61s 

60, 

69, 

585 

64„ 

88, 

385 

117, 

583 

544 

110, 

101, 

Dni deší. 

Regtg. 

11 

7 

12 

7 

7 

11 

7 

9 

10 

13 

1 

8 

8 

9 

10 

10 

Prof. Dr. F. J. Studničku. 


102 


DešťoměrDá zpráva za měsíc září 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat September 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kytín 
Kytín 

(Hoffmann) 

Landstein 
Landštýn 

(Strohmayer) 

Langwiese 
Langwiese 

(Karásek; 

Laučeň 
Loučen 

(Strejček) 

Laun 
Louny 

(Kurz) 

Leitomyschl 
Litomyšl 

(Vajrauch) 

Libějic 
Libějice 

(PUM) 

Lichtenau 
Lichkov 

(Sperling) 

Lis 
Líz 

(OUlern) 

Lobosic 
Lovosice 

(Hanamann) 

Medonost H. 
Medonost 

(VVoll) 

Michelsberg 
Michalovice 

(TlU) 

S5& 

Milčín 
Milčín 

(Tlsohlor) 

Moldauteiu 
Vltavotýn 

(Sakař) 

1 

mm 
25 

mm 

2„ 

mm 

0, 

mm 

mm 

2, 

mm 

16, 

mm 
4e 

mm 
494 

mm 

mm 

mm 
I5 

mm 
I4 

mm 

3, 

mm 
82 

mm 
60 

2 

5s 

3„ 

— 7s 

62 

7e 3o 

23 2, 

3fi 

4. 

6, 

3 

25„ 

26, 

44 

7e 

60 

I83 

II4 

13, 

73 

9, 

O5 

0, 

2, 

23. 

43, 

4 

— 

0. 

14, 

«5 

12x 

18, 

II4 

27, 

— 

— 

15, 

— 

II9 

17 = 

5 

— 

7,. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

■ 

— 

— 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

7 

— 

— 

— 

34 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4r 

0, 

5, 

O2 

— 

8 

25, 

3« 

12^ 

244 

II7 

Ol 

— 

— 

14o 

12, 

24, 

15o 

12, 

29, 

27, 

9 

3. 

94 

— 

4^ 

u 

125 

12e 

31„ 

74 

3, 

33 

O4 

6„ 

lil 

llo 

10 

— 

0, 

74 

O4 

3e 

0, 

4, 

— 

O4 

— 

Oe 

3t 

1, 

I3 

4. 

11 

Os 

2, 

2e 

lo 

— 

— 

— 

— 

— 

Is 

— 

O3 

Ol 

— 

12 

— 

5o 

3o 

I9 

I7 

172 

3, 

— 

I5 

— 

O4 

24 

1, 

4e 

4, 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

li 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4, 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

17 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

17o 

— 

— 

5« 

80 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O2 

— 

— 

— 

19 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

0, 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

. — 

— 

— — 

21 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

__ 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

~- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,= — 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— — 

26 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— , — 

27 

— 

— — 

— 

..^ 

— 

— 

— _ — 

28 

— 

— — 

. — . — — 

— 

— ..^ 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

30 

— 

— 

9„ 

— 

3, 

— 

— 

— 

83! 

6, 

5,J 

24 

— 

— 

Op 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Summa    "-6 

6I3 

544 

5I4 

50, 

9O2 

56, 

120 7 

58„   353 

1 

56, 

34,   45o 

95, 

1253 

Dui desC,   g 
Regtg. 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

4 

8      6 

10 

12     9 

10 

12 

Měsíc 
Monat 

Kostelec-A. 
Kostelec n. 0. 

(Spiegel) 

Kosten 
Kostov 

(Beer) 

. 

Křič 
Křič 

(Popelka) 

Kronporiéen 
Korunní Poříč 

(Daneš) 

Kunas 
Kunov 

(Novotný) 

Kupferberg 

Měděnec 

(Pták) 

Kuteslawic 
Chudoslavice 

(Beran) 

Kwětow 
Květov 

(Jiskra) 

Langendorf 
Dlouhá Ves 

(Frledl) 

Laubendorf 
Limberk 

(JanlBch) 

Lhota Sár. 
Lhota Šárov. 

(Málek) 

Libochowic 
Libochovice 

(Hofbaner) 

Lichtenwald-0. 
Lichtenwald H. 

(Dnsplwa) 

Lidic 
Lidice 

(Panský) 

Liebwerd T. 
Libverda u D. 

(Lledl) 

öoucetl 
Snmma    '^l 

333 

43o 

55o 

963 

28, 

42, 

48o 

86, 

82o 

933     463 

62, 

64, 

553 

Ďnidešf. 

Regtg. 

6 

8 

10 

10 

10 

8 

5 

6 

11 

7 

6 

8 

6 

8 

8 

Prof. Dr. F. J. Stndniaka. 


103 


Dešťoměrná zpráva za měsíc září 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat September 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Náwes 
Náves 

(Maäek) 

Nekmlř 
Nekmíř 

(Baner) 

Nepomuk 
Nepomuk 

(Stopka) 

Neuhaus 
Hradec Jindř. 

(Schöbl) 

Neuhäusel 
Nové Domy 

(Nestler) 

Neuhof b.Béch. 
Nový Dvůr 

(Nelser) 

Neustadt 
Neustadt 

(Fischer) 

Neustadtel 
Neustadtel 

(Kluch) 

Neuwelt 
Nový Svět 

(Jenč) 

Neuwiese 
Neuwiese 

(Bartel) 

Olbersdorf 
Olbersdorf 

(Böhm) 

Osserhütte 
Osserhütte 

(Schweiger) 

Pacow 
Pacov 

(Novák) 

Pardubic 
Pardubice 

(Sova) 

Petrowic 
Petrovice 

(Barth) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

mm 

2r 

19, 
20« 

22, 

5» 
5, 

mm 
33 

8i 
Ot 

5i 

7„ 

O9 
2O0 

mtu 

2, 
4i 
61 
43 

I9! 
18 1! 

45 
4o 
Ol 
0. 

Ol 

mm 
I5 

4s 
37, 

4e 
II5 

21, 

8s 

O3 

mm 
O3 

3, 

3,! 
3, 

2« 
2o 

6r 

O3 

mm 

Oe 
13, 

8a 

30,! 

03 

2o 
Ol 
1. 

0, 
O3 

2i 

mm 

Ol 

42 

3, 

25 
3o 

0. 

mm 

4, 

27, 
28, 

41o! 

14, 

2,! 
2. 

15,1 

mm 
23 

8s 
29, 

7, 
22e 
15,! 

7, 
23 

4i! 

mm 

9o 
37, 

33o! 
II3 

lo! 

2i 

mm 

Or 
14s 
I83 

30o! 
65 

15o 
2, 

2o 

mm 

2s 
12, 

2*3 

18. 
22, 

1. 
23, 

7, 

mm 

I4 

74 

I60 

27, 
0. 

2I0 

13o 

3. 

4r lo 

mm 

Os 

I5 

17„ 

5s 

75 

14. 

O5 

mm 

3« 

29 

23, 

482 

4, 

8s 
0, 
0, 
Ol 
Ol 
Ol 

Součet 
Summa 

76, 

403 

45^ 

90, 

22, 

65o 

13, 

136o 

99, 

93, 

90i 

1133 

95, 

51, 

102, 

Ďaidešf. 
Regtg. 

6 

7 
1 

11 

8      8 

11 

6 

8 

9 

6 

8 

8      10 

7 

11 

CS-*- 
— rt 

>a5 o 
ES 

Maader 
Mádr 

(Dada) 

Machendorf 
Machendorf 

(May) 

Mändiyk 
Mendryka 

(Macek) 

Marschendorf 
Maršov 

(Steigerhof) 

Marschgrafen 
Maškrov 

(Popp) 

Maschau 
Mašov 

(Makas) 

Městec Woj. 
Městec Voj. 

(Demuth) 

Millau 
Mílový 

(Brostg) 

Mileschau 
Milešov 

(Matouäek) 

Mireschowic 
Mirešovice 

(Fischer) 

Mladějowic 
Mladéjovice 

(AJmesberger) 

Modlín 
Modlín 

(Štipek) 

Morau-Ober 
Morava H. 

(Adámek) 

Mühlörzen 
Mileřsko 

(SohmelowBký) 

Nepomukb.Klenč 
Nepomuk uKlenč 

(Vokurka) 

Součet 
Summa 

1    _ 

93, 

87, 

100, 

57 = 

25, 

78„ 

9O3 

34, 1  30, 

128, 

63,   134, 

493 

39 1 

Dli deší 
Regtg. 

•   — 

10 

10 

8 

11 

4 

7 

8 

7 

8 

12 

9 

8 

10 

6 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


104 


Dešťoměrná zpráva za měsíc září 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat September 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Petschau 
Bečov 

(Dnger) 

Pilgram 
Pelhřimov 

(Mollen da 

Pilsen 
Plzeň 

(Čipera) 

Písek 
Písek 

(Tonner) 

Plass 
Plasy 

(Holeček) 

Ploschkowic 
Ploškovice 

(PalmBteln) 

Poněschic 
Poněšice 

(Kroh) 

Prag 
Praha 

(Studnička) 

PHbram 
Příbram 

(Lang) 

Proseč 
Proseč 

(Žaak) 

Pürglitz 
Křivoklát 

(Bnok) 

Piirstling      1 
Pürstlink 

(Soblmann)        1 

a 
áiSs 

Rakonitz 
Rakovník 

(Fahouu) 

Reichenberg 
Liberec 

(Walter) 

1 

mm 

5« 

mm 

7, 

mm 

4,, 

mm 

7 = 

mm 

mm 

mm 

2, 

mm 

_o,, 

mm 

5« 

mm 
li 

mm 

mm 

6s 

mm 

mm 

3s 

mm 
1. 

2 

1 0. 

5>, 

3, 

4, 

— 

— 

11, 

lo 

4e 

5e 

6s 

lOo 

35 

Is 

Ox 

3 

— 

50., 

I5 

36, ■ 

35, 

34 

5e 

19s 

1» 

30, 

— 

04 

78 

4 

— 

— 

2« 

11, llo 

33, 

14o 

13e 

IO5 

8s 

lo 

2x 

5s 

28, 

5 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6 

— 

— 

— 

— 

6, — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

7 

4, 

— 

2,, 

O3 

2, 0. 

3, 

— 

— 

O3 

— 

Os 

IJ 

O4 

8 

11, 

I60 

17, 

28, 

li 

10, 

25,, 

23, 

20. 

10, 

193 

183 

9o 

15, 

33o! 

9 

14, 

4. 

14, 

3o 

10= 

7e 

7s 

13, 

6, 

14. 

8. 

3i 

74 

10 

— 

3s 

3. 

— 

lo 

7: 

2, 

7a 

Os 

— 

— 

24 

5o 

— 

11 

— 

— 

0« 

0,, 

— 

— 

Ü4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

— 

60 

10, 

— 

I3 

5, 

Oe 

— 

4i 

— 

3. 

Os 

0, 

Os 

13 

— 

I5 

— 

— 

— 

— 

5o 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

■ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5, 

34 

— 

— 

— 

17 

65 

— 

2,, 

0, 

3,, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4. 

45. 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

— 

— I4 

O3 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

■ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

. — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— ■ 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

o„ 

— 

— 

-  — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

• — 

30 

5, 

I4 

0« 

1« 

3., 

2, 

— 

2. 

— 

— 

O5 

— 

— 

1,! 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Snninia 

32, 

102, 

44e 

118„ 

18, 

29, 

138, 

57, 

65; 

65., 

493 

881 

32, 

84, 

79, 

DnidÄ 

Regtg_. 

6 

8 

11 

12 

7 

7 

12 

10 

7 

8 

8 

8 

9 

12 

8 

»83  O 

SS 

Nenhäuseln 
Neahäuseln 

(Gafgo) 

Neuhütte 
Neuhütte 

(Neumann) 

es 

SSW 

rri 

Nezdic 
Nezdice 

(Walmann) 

Obisch 
Obíš 

(Arnošt) 

Oemau 
Sobénov 

(Příhoda) 

Osek b. Kněz. 
Osek u Kněz. 

(Šima) 

Ossegg 
Osek 

(Pfltzner) 

Paseka 
Paseky 

(Jablonský) 

Paseka b. Pros. 
Paseka u Pros. 

(PatTour) 

Pelestrow 
Pelestrov 

(Roaslaw) 

Philippsberg 
Filipov 

(Kalkant) 

Pičkowic 
Býčkovice 

(Jebantzke) 

Plöckenstein 
Plöckenstein 

(Kopriwa) 

Podmoklic 
Podmoklice 

(Koudelka) 

Součet 
Somma 

141, 

53 3 

23o 

45o 

425 

150o 

39 5 

42, 

II63 

963 

543 

663 

29, 

1303 

64, 

Dni dešt. 

Regtg. 

9 

10 

7 

10 

7 

9 

7 

4 

10 

6 

7 

8 

5 

15 

4 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


105 


DešComěrná zpráva za měsíc září 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat September 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Reitzenhain 
Reitzenhain 

(Schmidt) 

Richenburg 
Richenburk 

(Ziffer) 

Eöhrsdorf 
Rohrs dorf 

(Ducke) 

Rokytnic 
Rokytnice 

(Ezer) 

"rt" 

Rosenberg 
Rožmberk 

(Klohter) 

Eosic 
Eosice 

(Šťastný) 

Rothenhaus 
Hrádek Červ. 

(Sachs) 

lludolfsthal 
Eudolfsthal 

(Krámský) 

Rumburg 
Rumburk 

(Lenk) 

Ruppau 
Roupov 

(Lutz) 

Salmthal 
Salmthal 

(Peter) 

Schattava 
Satava 

(Amort) 

Schlosswald 
Schlosswald 

(Hlavsa) 

Schneeberg 
Sněžník 

(Linhart) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

mm 

\ 

mm 
94 

75 

25, 
16, 

28, 
8. 

13, 

mm 

6a 

26, 

292 

4, 

mm 

5, 

3e 

103 

10. 

15„ 

25, 

mm 

23 
20, 

81 

21, 

63 

4. 

mm 

3, 
13, 
61, 

26, 

84 
93 
3s 
O3 

-7 
' 3 

mm 
23 

2, 

6, 

26, 

19, 
O4 

5. 

mm 
II2 

i 

0. 

23 

la 

2, 

6, 

mm 
25 

0, 

53 

17, 

0, 
31, 

I5s 

lo 

0, 

mm 

0, 
17i 

24s 

3t 

II5! 
I2 

mm 
Os 

4s 
3, 

Oo 

0, 
14r 

80 
2s 

O5 
O3 

0, 

mm 

12s 

7. 

11. 

mm 

8. 

19, 
33, 

14x 

23,! 
353 

4. 

Os 

6a 

04 
lo 

Oa 
23 

mm 

22, 
54, 

80 

lo 

I60 

9i 

72 

3o 

Os 

2, 

mm 
O5 

2, 
14e 

11. 
4i 
0= 

Součet 
Snmnia 

— 

109, 

68, 

703 

62, 

133, 

62, 

35, 

74,    58,    35, 

31, 

156, 

123, 

343 

Dni deši 
Regtg. 7 

5 

6 

6 

9 

7 

8 

9 

6 

11 

3 

13 

10 

6 

o-t- 

~ es 

X»  o 

SS 

Polic 
Police 

(John) 

Politz-Ober 
Páleč Horní 

(Kachler) 

Přerow-Alt 
Přerov Starý 

(Miäok) 

Prorub 
Proruby 

(Kabelka) 

Psář 
Psáře 

(Werner) 

Rapic 
Eapice 

(Zima) 

Eeinwiese 
Reinwiese 

(Teuschol) 

Rezek Forst. 
Rezek mysl. 

(Syoboda) 

Riesenhain 
Riesenhain 

(Torrelth) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Zlenert) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Butta) 

RudolfiJäg.H. 
Rudolfi mysl. 

(Werner) 

Sandau 
Žandov 

(StoUe) 

Sattel 
Sedloňov 

(Bohutlnský) 

Schöninger 
Klet 

fKrboček) 

Součet 
Snmma    "^2 

42 s 

77 2 

95, 

75, 

403 

442 

50, 

170, 

28, 

94, 

35, 

7O3 

46o 

9I3 

Dni iňí 

Regtg. 

7 

7 

7 

7 

8 

6 

7 

4 

8 

7 

9 

11 

10 

9 

11 

Prof, Dr. F. J. Studnička. 


106 


Dešťoměrná zpráva za měsíc září 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat September 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Schwabín-Zbir. 
Švabín u Zbir. 

(Vaněk) 

Schwarzbach 
Schwarzbach 

(Balllng) 

Sedl 
Sedlo 

(RISBCI) 

Skalic B. 
Skalice C. 

(Valenta) 

Soběslau 
Soběslav 

(Kukla) 

Sofienschloss 
Sofienschloss 

(RoUer) 

Stěchowic 
Štěchovice 

(Paar) 

Stefanshöhe 
Štěpánka 

(VotoSek) 

Storn 
Storn 

fŠtlpek) 

Stubenbach 
Prášily 

(Louk) 

Subschitz 
Zubčice 

(Higek) 

Světlá b. Rch. 
Světlá u Lib. 

(Sluka) 

Tábor 
Táhor 

(Uromiidko) 

Taus 
Domažlice 

(Weber) 

Tepl 
Teplá 

1 

mm 

4r 

mm 

8, 

mm 

mm 
24 

mm 

mm 

3, 

mm 
I4 

mm 

8e 

mm 

2s 

mm 
80 

mm 

mm 

2, 

mm 

Os 

mm 
64 , 

mm 
1b 

2 

II5 

63 le 

6, 

85 

1. 

O5 

lOo 

14s 

19, 

— 5o 

2, 

3 

7e 

50 1 

0. 

6. 

333 

79, 

74 

35^ 

30o 

4o 

80s 

13, 

35s 

4„ 

4 

4. 

2o 

12o 

II3 

18, 

22o 

15, 

Is 

O5 

5o 

7, 

38, 

— 

0, 

— 

5 
6 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

I3 

Ox 

— 

— 

— 

— 

— 

10s 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9s 

7o 

-i— 

— 

— 

— 

5o 

2„ 

8 

Í 9, 

15o 

27e 

— 

26e! 

— 

23., 1 

— 

22i 

— 

173 

33i 

24, 

31„ 

10, 

9 

13, 

I63 

24 

38s 

17^ 

13, 

6. 

43, 

lOo 

— 

I60 

10 7 

II2 

0, 

2, 

10 

4t 

23 

1^ 

— 

4. 

I4 

33 

— 

25 

— 

I7 

1 

Or 

34 

11 

— 

— 

— 

— 

Oo 

— 

— 

14 J 

0. 

— 

— 

0, 1 3, 

— 

0, 

12 

— 

6. 

— 

4, 

4« 

5. 

u 

Oe 

Os 

— 

03 

— 

— 

— 

3« 

13 

— 

h 

— 

— 

4r 

— 

— 

— 

25„ 

4. 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— - 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

2i! 

— 

— 

— 

Oe 0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

24 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10, 

— 

U 

— 

— 

. — 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

.^ 

— 

— 

-^ — 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

. — 

— 

— — 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— — 29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 30 

— 

4, 

24 

— 

— 

2r 

— 

— 

9o 

20s 

— 

1„ 

O3 

h 

3.,! 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  — 

— 

Součet 
Summa 

69 3 

112j 

453 

65j 

II81 

137 e 

60, 

112, 

104, 

77e 

153, 

99, 

75o 

55; 

33, 

ĎDideší. 

Regtg. 

9 

10 

6 

6 

11 

8 

10 

9 

12 

Ö 

9 

7 

6 

11 

10 

Měsíc 
Monat 

Schwarzthal 
Černodol 

(Hanaa) 

Schweinitz 
Sviny Trhové 
(Beran) 

Schweissjäger 
Schweissjäger 

(Neumann) 

Senftenberg 
Žamberk 

(N6me6ek) 

Sichow 
Sichov 

(KieU) 

Siebengiebel 
Siebengiebel 

(Honik) 

Siebengründen 
Siebengründen 

(KratochyU) 

Skala 
Skála 

(Auerhann) 

Sloupno 
Sloupno 

(NjUíček) 

Smiřic 
Smiřice 

(Stuiil) 

Smol otel 
Smolotely 

(Písařík) 

Sonnenberg 
Suniperk 

(Stein) 

— 

Spitzberg 
Špičák 

(Hawol) 

Stranohoří 
Stranohoří 

(VUlta) 

Strasadorf 
Strassdorf 

(•PMblk) 

Součet 
Somma 

151^ 

150, 

41o 

79« 

424 

71s 

183, 

78, 

54, 

584 

695 

434 

26 3 

67, 

45, 

ĎDÍ desf. 

Regtg. i 

7 

11 

8 

7 

6 

12 

19 

10 

7 

5 

10 

11 

11 

10 

7 

Prof. Dr. F. J. Studničkn. 


107 


DešComěraá zpráva za měsíc září 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat September 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Thiergarten 
Obora mysl. 

(Tandas) 

Tomic 
Tomice 

(Šeplavý) 

Tomkowka 
Tomkovka 

(Holub) 

Trčkadorf 
Trčkov 

(Friedrich) 

Třebotow 
Třebotov 

(de Pauli) 

Turnau 
Turnov 

(PelIkoTský) 

Tynischt 
Týniště 

(Egelmaj-er) 

Unhošt 
Unhošt 

(MulatBch) 

Weissbach 
Weissbach 

(Klntzl) 

Weisswasser 
Bělá 

(Peřina) 

Welhartic 
Velhartice 

(Schreiber) 

Wenzelsdorf 
Václavov 

(Ruff) 

Wlldenechwert 
Ústí n. 0. 

(NoTik) 

Wiihelmshöhe 
Wilhelmshöhe 

(Jilckol) 

Wiuterberg 
Vimberk 

(Němeček) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12^ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

mm 

3r 
3, 

05 

12. 

5. 

4= 
O5 

3t 
3, 

mm 

7Í 

37o 

39 

28, 

5e 

mm 

3„ 

I5 

14o 

13o 

47o 

lOo 

lo 

4o 

mm 

84! 

12« 

I84 
73 

36, 

mm 
I5 

1: 

167.' 
0, 

16« 

94 
3 = 
0, 

mm 

0, 

2i 
23, 

22 e 

63 mm 

13, 
6, 

63 

3, 
154 

6„ 
Ol 

64 

8. 

mm 

3o 
4. 
60 

Ho 

33o 

4, 
3o 

Oe 

mm 

27 5 
41 0 

50, 

17, 

OJ 
45 

mm 

3i 

I65 

O3 

7, 
28,! 

0, 

0. 
O4 

O4 

mm 

4« 

3o 
30i 

II3 
12* 

0, 

lOo 

mm 
61 

15. 

75 
Os 
O5 

3s 

mm 

7i 

5o 

I85 

II5 

13, 

124 

0, 

154 

mm 

Oe 
31 J 

2, 

23o 
54! 

145! 

mm 

2O0 
I80 

14o 
21 0 

4. 

9« 

Os 

0. 

Součet; 
Summa \ 

660 

82, 

935 

83 5 

54, 

55, 

69, 

661 

141 5 

662 

71s 

333 

83 „ 

77o 

87^ 

DDideší. : ^Q 
Regtg. '■ 

6 

8 

5 

9 

6 

10 

8 

6 

9 

7 

' 

8 

6 

8 

Měsíc 
Monat 

Střem 
Střemy 

(Marek) 

Stříteř 
Střítež 

(Stoupa) 

Stroj edic 
Stroj edice 

(Kaäplrok) 

Stupčic 
Stupčice 

(Schreiter) 

Swarow 
Svárov 

(Petrař) 

Světlá 
Světlá 

(Seldler) 

Sýkora J. H. 
Sýkora mysl. 

(Heinrich) 

Tachlowic 
Tachlovice 

(MoUtor) 

Tannenberg b. B. 
Tanenberk u Bl. 

(Erben) 

Trubijow 
Trubijov 

(Vlček) 

Türmitz 
Trmice 

(Josst) 

Uhersko 
Uhersko 

(Llndner) 

Wčelákow 
Včelákov 

(Plsoher) 

Weipert 
Vejprty 

(Lorenz j 

Welleschin 
Velešín 

(VaTreyn) 

Součet' 
Samma 

50, 

76, 

353 j 51o 

47, 

84, 

101 e 

63, 

62, 

68, 

354 

98, 

92, 

40o 

153^ 

MM. 
ßegtg. 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

5 

8 

7 

8 

10 

10 

Prof. Dr. F. J. Studnička, 


108 


Dešfoměrná zpráva za měsíc září 1888. 
Ombrometrischer Bericht fůr den Monat September 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Wittingau 
Třeboň 

(Karták) 
— 

Wlaschim 
Vlašim 

(Gabriel) 

Wobrubec 
Obrubce 

(Hoke) 

Wojetin 
Vojetín 

(Štowlk) 

Wordan 
Vordan 

(Forsch) 

Worlík 
Vorlík 

(Knbias) 

Wostředek 
Vo středek 

Chroust) 

Wráž 
Vraž 

(Urban) 

I2 

1-5  5 

ISJeSí3- 

Zirnau 
Dříteň 

(Bozecný) 

Zlonic 
Zlonice 

(Kozel) 

Zwickau 
Cvikov 

(Ducke) 

Žďár b. Rokyc. 
Žďár u Rokyc. 

(Hořice) 

Zdircc b. Chot. 
Ždirec u Chotb. 

(Piicliollk) 

Žiliua 

Žilina 

(Valta) 

1 

mm 
24 

mm 

6« 

mm 
li 

mm 
I7 

mm 
O4 

mm 

mm 

2 = 

mm 

4o 

mm 

mm       mm 

7,     5o 

! 

mm 

mm 

3, 

mm        mm 

2o     -  1 

2 

12o 

5i 

O3 

34 

O5 

80 

03 

4s 

6, 

9o 

0, 

— 

61 

I4     - 

3 

48, 

16, 

Os 

lo 

O3 

2O1 

16„ 

343 

19^ 

53, 

2o 

60 

1. 

24,     — 

4 

13, 

16e 

1^2 

18, 

17, 

60 

12. 

93 

3o 

— 

15„ 

23„ 

4. 

14=     - 

5 

— 

— 

— 

-_ 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6 

Os 

— 

— 

— 

— — — 

— 

— 

— 

— 

— 

—   : 

7 

— 

— — 

— — 

Oe 

— 

— 

lo 

2o 

—     —  1 

8 

12o 

12o 

29,, 

22, 

3O2 

28, 

25, 

30, 

II5 

51n 

27o! 

22, 

26o! 

I3     - 

9 

I80 

20, 

83 

74 

4e 

95 

2: 

14, 

lOo 

143 

3o 

I4 

59 

12 1     - 

10 

I3 

35 

Os 

84 

O3 

5^ 

~ 

4s 

2^ 

134 

3, 

— 

le 

I4     - 

11 

6, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O5 

0, 

— 

— 

— 

— 

—    — 

12 

35 

— 

O5 

— 

83 

8s 

10, 

55 

5o 

0. 

Os 

Or 

6«     - 

13 

1» 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

45 

— 

— 

— 

—     — 

14 

— 

Oe 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—    — 

15 

■ — 

O3 

— 

— 

— 

— 

— 

• — 

— 

— 

— 

i 

16 

— 

O4 

— 

— ■ 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

i 

17 

— 

— 

— 

■ — ■ 

— 

— 

1. 

— 

— 

0, 

— 

8s 

18 

— 

■ — 

— 

— 

— 

■ — 

— 

— 

0, 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

19 

— 

— - 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~. 

— 

— 

— 

— 

— 20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

.  —  : 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

■  — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

■  — 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— ■ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— ■ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

lo 

!    

— 

— 

2« 

2„ 

3, 

0. 

— 

—  , 

31 

—    — 

— 

—      — 

— 

— 

— 

— 

—    — 

Součet 
Snmina 

II62 

85 e 

57, 

64o 

53, 

85 s 

73, 

114, 

58, 

160^ 

61, 

563 

6O3 

64, 

Dni kli.  . Q 
Regtg. 

11 

7 

9 

7 

7 

7 

11 

11 

9 

12 

6 

11 

8 

—   ' 

Měsíc 
Monat 

Weltrus 
Veltrusy 

(Melig) 

Werscbeditz 
Verušice 

(Eckert-Hetzel) 

Westec 
Vestec 

(KoníJoký) 

Wildsteln 
Vilštein 

(Opoleoký) 

Wysoká 
Vysoká 

(Tast) 

Wysoká 
Vysoká 

(Syka) 

Záwěsín 
Závěšln 

(Preil) 

Zbislawec 
Zbyslavec 

(Manllk) 

Zderadín 
Zderadiny 

(Homolka) 

'm 

Zeméch 
Zeměchy 

(Öejka) 

Zinnwald 
Cinwald 

(Tandler) 

Zwoleňowes 
Zvoleňoves 

(Sporl) 

Ždikau Gr. 
Ždikov V. 

(línorre) 

Žiwotic 
Životice 

(Skála) 

Součet   ^ 
Summa   •^^4 

36, 

661 

50, 

51, 

49 „ 

81, 

164„ 

67, 

IO80 

44, 

50, 

44, 

14I4 

5O4 

Dmdeší 

Regtg 

8 

8 

8 

6 

8 

9 

9 

14 

7 

8 

10 

7 

7 

6 

9 : 

i 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


109 


DešComěrná zpráva za měsíc říjen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Oktober 1888. 


S) 

«- 

a -CS 

2 
S 

s 

a 

Den mě 
Monats 

OJ 

C8 oä 

meqfe 

□0 'CO  {8 

SP;: 

0 o| 

tu  03  > 

PQPQe 

SS 

-a ro ,-, 

DO  DO 3 

a a » 

SmS 

ssa 

N  ffi 

ssl 

eqoQO 

níSS 

■3 -Si 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

2,! 

85 

14o' 

31,! 

3„* 

7b! 2, 

16i 

9, 

5J 

17o! 

7«! 

74 

3, 

2 

Ol 

— 

5,*: 

— 

64*: 

0, 

O2 — 

0« 

0. 

O2 

— 

3 

3= 

0, 

84 

IO4 

15e 

li 

3s — 

7o 

I3 

— 

2, 

33 

— 

4 

I64 

65 

14, 

193 

— 

I83 

14,. 

I9 

35  ' 

[ IO3 

19, 

5„ 

9, 

192 

10, 

5 

0, 

Oe 

— 

— 

— 

O4 

— O3 

O4 

— 

6, 

6 

O5 

0„ 

lo 

U": 

— 

Os 

1« — 

— 

2, 

— 

— 

0, 

— 

7 

— 

Is' 

1/: 

3,- 

60* 

le 

— 1» 

— 

— 

Oe*: 

23 

3e* 

8 

4, 

82*! 

— 

84* 

165*: 

9, 

li 

le 

12s 

iio*: 

04 

84 

4, 

13/: 

3/ 

9 

21 1 

i5o*: 

3o„-: 

7b-: 

80 

2I4 

173 

6s 

25, 

2o„*: 

16, 

12o 

22e 

25s*: 

i7o*: 

10 

le 

04 

12o 

— 

— 

O4 

I5 

I4 

3. 

— 

23 

lo 

103 

0« 

1^ 

11 

— 

0. 

2,* 

4s*: 

•^4 

I3 

I4 

u 

— 

— 

Oe 

2o 

1, 

17 

0. 

12 

— 

1, 

2,- 

5„ 

— 

O3 

0. 

1, 

O3 

— 

0, 

03 

0, 

— 

13 

— 

— 

o„-: 

— 

18« 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

0„ 

— 

14 

45 

u 

soo*: 

8/: 

Oe* 

04 

84 

5e 

— 

— 

7e 

2. 

7, 

3e 

— 

15 

— 

— 

o/i 

— 

7.* 

— 

— 

— 

2, 

— 

1«*: 

— 

Os 

33 

16 

O5 

— 

2/ i 

— 

O5 

0, 

0. 

le 

— 

1«! 

le 

le 

2s 

17 

— 

— 

1/: 

0« 

1. 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— . 

18 

— 

— 

1.' 

1, 

I4 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 0, 

— 

— 

19 

— 

— 

2„- 

04' 

— 

0,* 

— 

— 

— 

Oo* 

— 

0, 

— 

— 

20 

— 

Oa' 

Is* 

Oe* 

— 

— 

— 

— 

— — 

0,- 

— 

0,* 

21 

— 

— 

o„* 

— 

— 

— 

— — 

— 

02* 22 

— 

— 

04* 

— 

0,* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

43* 

o„- 

0,* 

— 

— 

— 

— 

— 

O3* 

— 

Os*: 

— 

— 

24 

— 

— 

0,' 

— 

0., 

— 

— 

— 

0: 

— 

0,* 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

04 

26 

— 

— 

— 

— 

02 

— 

— 

— 

— 

— — 

03 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O4 

— 

0., 

— 

— 

28 

lo 

— 

5« 

— 

— 

— 

1„ 

2, 

— 

— 

3e 

— 

1. 

— 29 

— 

— 

2„ 

— 

— 

0. 

K 

— 

— 

— 

lo 

03 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

5e 

— 

— 

0, 

O3 

— 

— 

0. 

— 

— 

31 

O3 

0, 

9, 

— 

— 

14 

2i 

2, 

I2 

— 

3„ 

1. 

44 

— 

Součet 
Samma 

57, 

44e 

144, 

102, 

101, 

70, 

542 

28, 

68, 

6O0 

70. 

52, 

81s 

823 

47, 

Dm íeší. 

Regtg.j 

13 

14 

25 

15 

19 

17 

15 

12 

13 

7 

17 

12 

27 

13 

10 

Měsíc 
Monat 

■S-gs 

a ta 

m  CO -C" 

0 0 g 

a a 1 

.2.2I 
> > 0 
00 = 

0 o-a 

ssa 

f 

.-Sä ° 

pqpqS 

'S" 

.2 g 

0 0 
MM 

»00 >CQ ^-. 

Safe 
0 0^ 

0 0 S 
fQPpW 

a)4 

"=' a 

«ans 

mmS. 

^ > 

0 0 

g SS 
PífqS 

0  0 -W 

to to 0 

03  03  > 

P3«5. 

g > 

OJ  03  5 

mm" 

Součet:   KQ 
Somraa    ''^b 

77e    72, 

51 0 

93 2 

794 

793 

735 

60, 

533 

62o 

lOOo 

73, 

34e 

68, 

Ďoideší.  ,Q 
aegtg   ^^ 

19 

16 

10 

23 

14 

10 

10 

6 

5 

15 

22 

11 

7 

15 

(! 

Znamet 

á tu bo 

uřku.) 

(! Bedeu 

tet hier 

ein Gew 

itter.) 

Prof 

. Dr. F. J 

Studničkí 

. 

10 

110 


Dešťoměrná zpráva za měsíc říjen 1888. 
Ombrometríscher Bericht für den Monat Olítober 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Buchwald 
Bučina 

(železný) 

Chotzen 
Choceň 

(EndrjB) 

Chotěboř 
Chotěboř 

(Rjb*) 

Christiauberg 
Křisfanov 

(Kulf) 

Christianburg 
Kristianburk 

(Ozech) 

Chrudim 
Chrudim 

(Bernhard) 

Čáalan 
Čáslav 

(Kntban) 

Qejkow 
Čejkov 
(Boháček) 

Cerma Böhm. 
Čerma Česká 

(Mallý) 

Černowic 
Černovice 

(Hazuka) 

^  1 

m  ooS 
>ü>0§. 

Deutschbrod 
Brod Némecký 

(Dufek) 

Dobřan 
Dobřany 

(Obst) 

Dobřikow 
Dobřikov 

(Hauaaer) 

Dobruška 
Dobruška 

(Plosiir) 

1 

moi 

mm 

8, 

mm 

20 J 

mm 

7« 

mm 

9.! 

1 
mm 

3s 

mm 
64 

mm 

44 

mm 

mm 

mm 

10. 

mm       mm 

-    10, 

mm 

5. 

mm 
54 

2 

lOn 

— 

— 

— 

— 

Ol 

I4 

— 

95! 

— 

le 

— 

— 

3 

20 „ 

43 

I5 

0, 

lo 

4, 

2e 

— 

5t 43 

Os  :   6, 

0, 

5.! 

4 

In'i 

94 

8, 

13, 

12o 

,5, 

5o 

— 

13, 

lOs 

8r 

63  1  13= 

80 

14, 

5 

4e' 

— 

— 

5. 

— 

O5 

O3 

43 

— 4e 

—  '   — 

— 

— 

6 — 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

— 

I3 

—  ;   — 

— 

— 

7 

10/ 

2t 

Or*: 

6/: 

— 

O5 

3,*: 

2s 

1/ 

l9 

Os     4/ 

03* 

1) 

8 

3„' 

9., 

7. 

95' i 

4:, 

80 

I4 

3.1 

5i 

— 

3e 

7i  ,   4, 

83 

6„ 

9 

lo' 

13, 

17 1 

13/i 

22, 

20, 

25, 

2/: 

17^ 

28/: 

13, 

l7o  i   3, 

11, 

II2 

10 

2.,* 

1, 

I5 

— 

03 

3s 

23 

Os 

2s 

12 

1.*: 

Oe     9„ 

— 

24 

11 

U'\ 

0. 

23 

— 

5, 

24 

3o 

— 

25*: 

le 

5: 

2,      6e 

— 

2o 

12 

— 

2. 

I5 

— 

— 

Os 

— 

— 

3i 

2,, 

I2 

-        ^4 0. 

13 

10./: 

— 

— 

O5 

— 

3^ 

0« 

— 

— 

— 

— 

—    — 

— 

14 

0,' 

4, 

2, 

I3 

12, 

O3 

2, 

Oe 

12i 

04 

10/: 

2« 

15e 

3o 

8. 

15 

O5* 

— O3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-^ 

— 

16 

— 

Ot 

O5 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

I9 

— 

2« 

— 

O3 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— . 

— 

— 

— 

— 

O3 

1 
1 

— 

— 

18 

I5* 

— 

— 

0. 

6s 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  ,   — 

— 

— 

19 

— 

0: 

— 

O4 

— 

— 

— 

Os* 

— 

— 

0,' 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

O2' 

O3 

— 

— 

— 

— 

Oe* 

— 

— 

—  i   — 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

—    — 

— 

— 

22 

0.S* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  i   — 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O4*: 

O5* 

— 

0.,* 

—    — 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

1/ 

—     — 

— 

— 

25 ]   — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— . 

— 

—     — 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

—  •   — 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

le 

—  1   — 

O4 

— 

28 

— 

— 

0, 

— 

2r 

05 

Oe 

— 

1« 

— 

lo 

-  !   0, 

— 

35 

29 

— 

2. 

— 

— 

— 

li 

— 

— 

2o 

— 

O4 

O3   :    5o 

— 

1, 

30 

— 

Ol 

. — 

— 

2s 

03 

— 

— 

0, 

— 

2e 

-  i   0, 

— 

0, 

31 

— 

3, 

— 

— 

IO5 

2„ 

Os 

— 

7«. 

Is 

9t 

0,  1  10, 

O3 

!  4, 

Součet 
Somma 

663 

63^ 

65^ 

58« 

95o 

57, 

53, 

225   873 

523 

87, 

385    95, 

36. 

69« 

DnidMt. 
Regtg. 

14 

15 

13 

13 

12 

20 

14 

10   1   17 

8 

23 

10    15 

1 

9 

15 

Měsíc 
Monat 

Břišfan 
Břišfany 

(Prochizka) 

Brnik 
Brniky 

(Zeohner) 

Brünnl 
Dobrá Yoda 

(Raab) 

Buč 
Buč 

(Nedobitý) 

pqmS 

Buštěhrad 
Buštěhrad 

(Rosám) 

Bzi 
Bzí 

(Bund) 

s a| 

0_0c 

Chotěborek 
Chotěborky 

(Mikeš) 

Chrbina 
Chrbina 

(Schlmpke) 

Chrustenic 
Chrustenice 

(Horeschowský) 

Cernic-Gr. 
černice V.    j 

(Habnel)          ! 

Černilow      | 
Černilov 

(Člžlnský) 

Češtin 

Češtin        ! 

(Böhm)           1 

čimelic       1 
čimelice 

(Píáda) 

Součet 
Somina    ''* 

66 8 

51« 

64« 

92, 

59, 

48, 

54, 

58 „ 

53« 

57, 

TO. 

54o 

3O3 

62, 

M deší. 
Regtg 

15 

14 

6 

11 

11 

12 

6 

11 

18 

5 

5 

10 

15 

13 

1 

1   ^ 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


111 


Dešťoměrná zpráva za měsíc říjen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Oktober 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Duppau 
Doupov 

(Zarda) 

Einsiedel 
Mníšek 

(ReUsmullei) 

Eisenberg 
Eisenberk 

(Splndler) 

Espenthor 
Espenthor 

(Merker) 

Falkenau 
Falknov 

(Dobrauer) 

Friedrichsthal 
Bedřichov 

(Klnsohel) 

Fuchsberg 
Fuchsberk 

(Kaikant) 

Fünfhunden 
Pětipsy 

(Hodek) 

□0 .^  ® 

Habr 
Habr 

(Hambück) 

Hartenberg 
Hartenberk 

(LIcha) 

Heidedörfel 
Heidedörfel 

(Pyhann) 

HeinrichBgrün 
Jindřichovice 

(Helmbeck; 

Hirschberg 
Doksy 

(Plno) 

Hlawic 
Hlavice 

(Srb) 

1 

mm 

5o! 

mm 
7. 

mm 

mm 

10,! 

oim 
64 

mm 

mm 

mm 

4,! 

mm 

83 

mm 
44 

mm 

mm 
O3 

mm 

6s 

mm 
94! 

mm 

5, 

2 

O3 

Ol li 

Os 

2i 

— 

— 

— — 

0. — 

3 

4, 

1. 

5s 

4e 

6„ 

10, 3. 

6. 

I3 

6. 6, 

I3 

I3 

4 

124 

13, 

10« 

10„ 

12. 

IO3 

34, 

13„ 

— 

17o 

12s 

28., 

11 5 

2O3 

17, 

5 

— 

— 

— 

04 

O5 

O4 

— 

Os 

0, 

22 

— 

Oe 

O4 

Ol 

6 

4„ 

0, 

— 

13 

5. 

35 

4t 

— 

9 

0. 

3s 

— 

4t 

I4 

2, 

7 

— 

— 

4o 

Ox- 

— 

— 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

0. 

— 

8 

3„* 

3,* 

95 

Ho- 

2s 

O4 

^ •: 

^0 : 

2i 

24 

73*: 

4o 

4, 

-»6 : 

3« 

2s 

9 

193 

lle* 

— 

le« 

lö, 

15, 

25, 

15, 

lle 

195 

14s 

13« 

^■:': 

12,, 

114 

10 

4s 

3s 

— 

23 

2e 

2, 

14, 

60 

Os 

13 

li 

O5 

3e 

Os 

O3 

11 

Ob 

43 

— 

0, 

2,*: 

33* 

— 

— 

6t 

2o 

4« 

— 

4.*: 

2, 

2. 

12 

1t 

2s 

— 

45 

15 

8,;: 

8« 

— 

35 

1, 

5s 

4o 

4t*: 

O3 

Is 

13 

— 

— 

— 

' — 

0, 

— 

— 

O2 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

14 

8, 

34 

— 

9. 

9, 

20, 

— 

0« 

133 

73 

14o 

75 

10s 

8, 

8. 

15 

O4 

I7*: 

0. 

— 

— 

— 

— 

03 

Ol 

O4 

64 

04- : 

— 

16 

Or 

41*: 

63 

— 

Oe 

12s 

— 

— 

3. 

Oe 

lo 

2, 

45!' 

23 

43 

17 

— 

3„ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

0., 

02 

— 

0, 

1, 

O3 

18 

— 

I4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— '. 

0.> 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

I4': 

— 

— 

— 

— 

— 

— " 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

2„* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

-  — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

I4* 

— 

Ol 

^ 

0=' 

— 

— 

O3 

— 

— 

■ — 

— 

O3 

I5 

24 

— 

— 

— 

2o 

— 

O4* 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

O3 

Os 

25 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

28 

2x 

O5 

— 

— 

— 

— 

— 

2. 

— 

0« 

Ol 

— 

— 

3s 

3, 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

4» 

— 

— 

— 

Os 

Ol 

60 

— 

O3 

Os 

30 

0, 

Os 

— 

— 

0„. 

— 

— 

5e 

In 

35 

— 

2, 

O4 

3t 

31 

I5 

5e  !   0,  1 

2.  1 

1, 

28, 

— 

— 

— 

U 

— 

63 

6s 

2s 

45 

Součet 
Snmnia ; 

70, 

703 

37, 

74, 

68, 

128„ 

90 8 

48o 

66 8 

67, 

75, 

79i 

823 

71s 

73, 

DaidešC 

Regtg. 

17 

19 

7 

17 

16 

18 

6 

8 

16 

19 

18 

11 

19 

20 

19 

._  Co 

CO c 

>(S o 

SS 

Doberu 
Dobranov 

(Llobloh) 

Dobrai-Gross 
Dobrá V. 

(Flacht) 

Dobříš 
Dobříš 

(Kalabza) 

Dobschic 
Dobšice 

(Edelbaner) 

Dymokur 
Dymokury 

(Reimer) 

'a' 

Eisenstein 
Bisenstein 

(Hermann) 

Freudenhöhe 
Freudenhöhe 

(Bergmann) 

Frimburg 
Na Frimburku 

(Heller) 

Frühbuss 
Příbuzy 

(Treiler) 

Gässing 
Jeseň 

(Lejder) 

Geltschhäuser 
Gelč 

(Homolka) 

Georgsberg 
Kip 

(Schreck) 

Görsbach 
Gersbach 

(Fletsch) 

'S^l 

0 o2 

omS, 

Součet}  g-^ 

Snmma <      ' 

555     ÖDg 

1 

56o 

633 

46 e 

881 

86, 

96, 

98, 

595 

43, 

15, 63, 

Dni ÍešC 
Regtg. 

12 

4 

8 

9 

18 

14 

14 

15 

20 

17 

10 

8 

5 

— 

8 

Prof. Dr. F. J. Stndnlčka. 


10* 


Uü 


Dešťoměrná zpráva za měsíc říjen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Oktober 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Hlawno Kostel. 
Hlavno Kostel. 

(Molzer) 

Hlinsko 
Hlinsko 

(RozToda) 

Hochwald 
Hochwald 

(Schulz) 

Hohenelbe 
Vrchlabí 

(Kubrycht) 

Hohenfurt 
Brod Vyšší 

(Enslén) 

Horažďowic 
Horažďovice 

(Krause) 

Hořín 
Hořín 

(Kubát) 

Hracholusk 
Hracholusky 

(Štěpánek) 

Hurkenthal 
Hůrka 

(Blasohek) 

Inselthal 
Inselthal 

(Kickerl) 

1 
1 

■s-gg ,šS| 

Jizbic 
Jizbice 

(Michálek) 

Jungbuuzlau 
Boleslav Ml. 

lil 

1 

mm 
43 

mm 
54 

mm 

14^ ! 

mm 
O5 

mm 
33 

mm 
04 

mm 

mm 

mm 

27o! 

mm 

125*: 

mm 
74 

min       min 

9o   17, 

mm 

mm 

9o 

2 Vo 

— 

9o — 

0./ 

0. — 

— 

u 

0., 

3  ; 

9 

■■ 5 2„ 

9e 35 

4o 

2i 

19o 

14o 

60 

60 

12, 

8, 

0, 

4 

14, 18s 

8e 

94 

14o 

30o 

24o 

24o 

22o 

lir 

8. 

12., 

I84 

lOs 

5 

— — 

0, 

— 

— 

O4 

1. 

lo 

2e 

— 

0, 

6 

I9 Oe 

li — 

— 

— 

5/ 

3s* 

— 

1. 

— 

I4 

Ol 

7 

— 

5. 

— 

94 Os* 

1. 

— 

3o* 

— 

3s 

— 

2.-: 

— 

lo 

8 

35 

145 

45 

Oe 

3.,*: 

9s-i 

O5 

35 

5o* 

34* 

7, 

81 

9o* 

3, 

8r 

9 

16, 

16„ 

I63 

12, 

144-: 

29, 

15o 

18, 

15/ 

17s* 

12, 

14s 

14/: 

16« 

173 

10 

I3 

4: 

Os 

Ho 

1. 

2, 

1/ 

4/ 

Ir 

— 

I3 

Oo. 

11 

1» 

Sa 

2e 

7i*: 

— 

5o 

— 

O9 

4„' 

2/ 

O4 

4o 

24 

2. 

Os 

12 

0^ 

2o 

33 

2r': 

— 

— 

lo 

O3 

64* 

— 

3i 

2i 

O5 

Oe 

Os 

13 

— 

3, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 
15 
16 

75 

Is 

94 

llr 

3, 

— 

3i 
5o 
O4 

8e 

Ho*: 

I80* 

:   8, 

lo 

:   I5 

9s 

4i 

2i 

3o 

O4 

— 

2s 

73 — 

0. 

2o* 

1,* 

I4 Ol 

17 

— 

h 

Oe 

Ol — 

— 

O3 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

18 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2e 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

.  lo* 

— 

0,*: 

0,* 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

23* 

Os* 

— 

— 

— 

— 

— 

0,* 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— , 

— 

0,,* 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

I5 

12': 

— 

— 

— 

— 

— 

lo* 

— 

— 

Os*: 

— 

— 

— 

24 

— 

2o 

Os*: 

— 

— 

— 

— 

— 

ii* 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

I3 

— 

— 

25 

— 

— 

I3 

23 

— 

Ot 

2. 

2« 

— 

I4 

0« 

29 

O5 

1, 

55 

04 

— 

— 

2o 

— 

— 

— 

1« 

— 

— 

2, 

03 

30 

O4 

— 

2o 

4o 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

2. 

— 

3, 

— 

31 

2. 

O3 

15« 

14. 

— 

23 

— 

I9 

— 

O4 

6, 

3. 

— 

li 

Součet 
Somiiia 

585 

660 

105, 

1005 

37, 

81, 

65 e 

662 

127, 

104^ 

79, 

74, 

75, 

603 

555 

Dnidest 

Regtg. 

15 

14 

17 

21 

7 

9 

13 

13 

16 

14 

20 

16 

9 

14     17 

— CB 

Grafongrün 
Grafengrün 

(Plocek) 

Gratzen 
Nové Hrady 

(Newlsch) 

Grossbürglitz 
Vřešťov 

(Milek) 

Grottau 
Hrádek 

(Mohanpt) 

Grulich 
Králíky 
(Holub) 

Hauichen 
Hanichen 

(Nenwinger) 

Harabaska 
Harabaska 

(Schneider) 

Hauska 
Houska 

(Holý) 

Herrnskretschen 
Hřensko 

(Jaroschka) 

0 tn 

So 

Hochgarth 
Hochgarth 

(Bormann) 

Hořelic 
Hořelice 

(Bubeníček) 

Hořeůowes 
Hořeňoves 

(Kozák) 

Horka Gr. 
Horky V- 

(Pavlík) 

Hostiwic 
Hosti vice 

(Slračok) 

Součet 
Somma 

— 

45, 

61, 

73, 

54s 

1173 

80, 

589 

75, 

91s 

— 

53o     57, 

46e 

669 

Dni deš£. 
Regtg. 

6 

10 

14 

6 

20 

13 

11 

16 

8 6 

; 12 

11 

;   15 

1^ 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


113 


Dešťoměrná zpráva za měsíc říjen 1888. 
Ombrometrischer Bericht fůr den Monat Oktober 1888. 


Den měsice 
Monatstag 

Kallich 
Kalich 

(Langen au er) 

Kaltenbach 
Nové Hutě 

(SehnurpfeU) 

Kaltenberg 
Kaltenberk 

(Charvát) 

Kamaik a. d. M. 
Kamýk n. V. 

(Kořínek) 

Kamnitz-B.^ 
Kamenice C. 

(Pompe) 

Kaplic 
Kaplice 

(Vokoan) 

Karlstein b.Svr. 
Karlstein uSvr. 

(Schlmanek) 

Klattaii 
Klatovy 

(Nešpor) 

Königswart 
Kinžwart 

(StarouBchek) 

Kohoutow 
Kohoutov 

(Schaplk) 

Kolin 
Kolín 

(Potáček) 

Kreuzbuche 
Kreuzbuche 

(Drsek) 

Krumau 
Krumlov 

(Pukarek) 

Kukus 
Kukus 

(Nenmann) 

Kulm b. Karb. 
Chlumec u Ch. 

(Procházka) 

1 
2 
3 

mm 

llo 

mm 

17, 

mm 

16, 

mm 

mm 

5/ 

mm 
73 

mm 

3/. 

mm 
75! 

mm 
60 
O5 

75 

mm 

11,1 

mm 
84 

mm 
65! 

mm 

7« 

mm 

9o 

mm 

5i 

— 

6, 

I4 

— 

^   

O4! 

4, 

3, 

1« 

I3 

— 

55 

3r 

4 

— 

16, 

14e 2O0 

— 

2,! 

19, 

11, 

16, 

13o 

I81 

14/: 

12, 

12. 

5 

— 

— 

Ö3 — — 

— 

0. 

38 

— — 

— 

— 

6 

— 

— 

1/ — — 

— 

3,, 

1« 

— 

— 

— 

2, 

— 

7 

19,- 

4s* 

1/ 

4o 

— 

— 

2/: 

— 

— 

— 

lo 5/: 

lo 

— 

8 

253*: 

7/ 

0/ 

— 

— 

0/: 

5/: 

8/ 

2/! 

7/: 

10, 

2, 

15/: 

5s 

le 

9 

6i 

12/ 

18/: 

6„ 

13, 

2/: 

12, 

I83' 

18e 

22, 

17„ 

14, 

— 

154 

9« 

10 

— 

— 

13/ 

— 

— 

0/: 

2/: 

5, 

I3 

2o 

li 

I3 

— 

14 

2« 

11 

— 

2o 

11/: 

— 

5o 

— 

I4 

6e 

le 

— 

2e 

61 

— 

44 

12 

— 

— 

8, 

— 

61 

— 

U 

— 

O3 

— 

O5 

4e 

— 

0, 

— 

13 

— 

— 

u 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

0, 

9i 

14 

18/ 

2/: 

12« 

— 

7. 

— 

0. 

1^ 

5, 

7« 

4. 

15, 

5, 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

2o 

— 

— 

Ol 

— 

— 

— 

O4 

— 

0, 

le 

16 

— 

— 

4t 

— 

I4 

— 

— 

— 

2. 

— 

0, 

6,, 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

1. 

— 

— 

— 

03 

Ol 

— 

— 

O4 

05 

— 

— 

18 

— 

— 

h 

— 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— 

1« O4 

— 

19 

— 

3/: 

u 

— 

— 

— 

0/ 

— 

O3 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

04* 

19 

— 

— 

— 

0/: 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

0/:. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

1/ 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/: 

— 

— 

— 

23 

0/ 

— 

3e 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, — 

— 

24 

03* 

— 

I3 

— 

0, 

— 

04* 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— O3 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 26 

— 

— 

— 

5o 

— 

— — 

— 

■ — 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

0, 

— 

— — 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

0« 

28 

— 

— 

4s 

— 

1. 

— — 

0, 

— 

O5 

3, 

I2 

4. 

Os 

29 

— 

— 

— 

5o 

2o 

— 

Is 

— 

— 

— 

1, 

0., 

0,, 

0,, 

30 

2e 

— 

2s 

— 

— 

— 

— 

— 

04 

— 

— 

4, 

— 

I7 

04 

31 

4» 

— 

15, 

— 

64 

— 

2i 

— 

04 

— 

4. 

17i 

— 

54 

5., 

Součet 
Summa 

90g 

745 

147, 

40o 

70, 

Ho 

39o 

72, 

64o 

75, 

65, 

106, 

45o 

763 

53, 

Dli deš£. 

Regtg. 

14 

10 

23 

5 

14 

4 

18 

10 

20 

9 

14 

19 

7 

20 

13 

._ ca 

>a> e 

SE 

Hrádek Def. 
Hrádek Def. 

(Blahoul) 

Hradischt 
Hradiště 

(Ploker) 

Hubenow 
Hubenov 

(Pěkný) 

Jasená 
Jasená 

(Novák) 

Jelení-Ober 
Jelení Horní 

(Beer) 

Jene 
Jene 

(Hacker) 

Ješín 
Ješín 

(Dörrl) 

Johann St. 
Sv. Jan Nep. 

(Sauba) 

Johnsdorf 
Janovice 

(Knlttel) 

Kaaden 
Kadaň 

(Schneider) 

Kalištb.Hump. 
Kališt u Hump. 

(Sagi; 

Kbel 
Kbely 

(Zika) 

Kleinbocken 
Bukovina M. 

(Eschler) 

Klenau 
Klenová 

(Schmiedt) 

Kopce 
V Kopcích 

(Bohutlnský) 

Souče 
Snmma 

i  m. 

66, 

71 0 

68 e 

68, 

55 e 

65, 

106„ 

93 2 

383 

542 

62^ 

62, 

47, 

39 1 

Oni dešĚ 

Regtg 

12 

10 

12 

14 

12 

9 

8 

18 

26 

21 

7 

10 

15 

12 

20 

Prof. Dr. F. J. Studničku. 


114 


DešComěrná zpráva za měsic řijen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Oktober 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kytln 
Kytín 

(Hoďmann) 

Landstein 
Landštýn 

(Strohmayer) 

Langwiese 
Langwiese 

(Karásek; 

Laučeň 
Loučen 

(Strejček) 

Laun 
Louny 

(Knrz) 

Leitomyschl 
Litomyšl 

(Vajrauch) 

Libějic 
Libějice 

(PUát) 

Lichtenau 
Lichkov 

(Sperling) 

Lis 
Líz 

(OUlern) 

Lobosic 
Lovosice 

(Hanamann) 

Medonost H. 
Medonost 

(WolO 

Michelsberg 
Michalovice 

(Tlil) 

Milčín 
Milčin 

(TlfiChlor) 

1 

Moldautein 
Vltavotýn 

(.Sak ar) 

1 

mm 

mm 

9,! 

mm 

6, 

mm 
65 

mm 

4ol 

mm 

16, 

mm 

mm 
2O0 

mm 

mm 

mm 

2, 

mm 

83! 

mm 

3, 

mm 
IO4 

mm 

2, 

2 2, — 

— 

— 0. 

0, 

— 

— 

3 — 

2, 

4,, 

1, 

3s 

— 81 

1. 

■— 

94 

10, 

2i 

7s 

4 

20., 

8, 

15„ 

^., 

16, 

17,! 

19, 

39o! 

Os 

I83 

25, 

173 

22, 

15. 

12, 

5 

— 

— 

— 

(   — 

— 

Oe 

— 

3, 

h 

o„ 

I3 

— 

6 

4„ 

6, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 2e 

1, 

Ox 

— 

7 

— 

— 

— 

2, 

O3 

— 

4s* — 

0, lo/: 

5. 

8 

— 

6«* 

2,! 

0. 

4s 

12, 

3O4 

19, 

5o* 3, 

Is 

5, 

lu- 

78' 

9 

— 

5e 

23,, 

20, 

16, 

2O5 

505*1 

30 9 

O5 

14. 

10, 

17o 

21, 

19/: 

20, 

10 

— 

0, 

O5 

2o 

2^ 

— 

13, 

2, 

li 

3s 

2e 

3, 

— 

— 

11 

— 

0, 

4e 

23 

lo 

0, 

— 

— 

— 

— 

2s 

2o 

I3 

33 

12 

2, 

— 

— 

— 

2e 

— 

4i 

— 

— 

Os 

Os 

— 

1. 

— 

13 

— 

— 

3o 

— 

— 

3o 

— 

— 

— 

74 

— 

2. 

— 

14 

5„ 

h 

3„ 

9s 

73 

— 

— 

— 

4,- 

— 

Us 

2, 

6„ 

72 

Ol 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

I5 

10« 

— 

— 

— 

O3 

O7 

2, 

— 

16 

— 

0. 

7o 

— 

— 

O5 

— 

— 

— 

— 

O7 

0, 

O4 

— 

17 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 18 

— 

— 

Oe 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

19 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

O7' 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

O3 

23 

— 

— 

— 

__ 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

0, — 

24 

— W 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3/ 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

28 

— 

— 

— 

3, 

2, 

— 

— 

— 

— 

I3 

2, 

04 

— 

0, 

29 

— 

— 

05 

— 

2. 

— 

— 

— 

— 

O7 

03 

— 

— 

30 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

7. 

O3 

1, 

2.2 

— 

— 

— 

lo. 

1- 

02 

u. 

O7 

1. 

Součet 
Smnina 

32, 

39, 

84, 

56, 

56o 

88e 

101« 

141 0 

26i 

45, 

72, 

66, 

773 

703 

61, 

ünideE 

Regtg. 

4 

9 

16 

10 

10 

16 

5 

8 

8 

7 

16 

20 

11 

15 

11 

Měsíc 
Monat 

Kostelec-A. 
Kostelec n. 0. 

(Spiegel) 

Kosten 
Kostov 

(Beer) 

Křič 
Křič 

(Popelka) 

Kronporičen 
Korunní Poříč 

(Daneš) 

Kunas 
Kunov 

(Novotný) 

Kupferberg 

Měděnec 

(Pták) 

Kuteslawic 
Chudoslavice 

(Beran) 

Kwětow 
Květov 

(Jiskra) 

Langendorf 
Dlouhá Ves 

(Friodl) 

Laubendorf 
Limberk 

(JanlBch) 

Lhota Sár. 
Lhota Šárov. 

(MAl«k) 

Libochowic 
Libochovice 

(Hofbauer) 

Lichtenwald-O. 
Lichtenwald H. 

(Dueplwa) 

Lidic 
Lidice 

(Panský) 

Liebwerd T. 
Libverda u D. 

(Llndl) 

součet 
Smnma   ^3^ 

44s 

63o 

743 

58 1 

74, 

5O4 

118, 

663 

61, 

76, 

58, 

87e 

55, 

70o 

Dmdeíf. 

Eegtg. 

13 

12 

8 

12 

10 

12 

8 

9 

10 

16 

12 

13 

20 

7 

15 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


115 


Dešťoměrná zpráva za měsíc říjen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Oktober 1888. 


n měsíce 
onatstag 

5 >'i: 

kmíř 
kmíř 

uer) 

pomuk 
pomuk 

3pka) 

a 

uhäusel 
vé Domy 

Btler) 

uhofb.Béch. 
vý Dvůr 

iBer) 

ustadt 
ustadt 

eher) 

ustadtel 
ustadtel 

uch) 

XD 

uwiese 
uwiese 

rtel) 

)ersdorf 
bersdorf 

hm) 

^ ==^  hn 

Ig? 

u 0 ► 

rdubic 

rdubice 

ra) 

rowic 
trovice 

rth) 

S = 

^^& 

^^^ 

Í2JÍXÍS 

;z;^5 

^^B. 

^^^ 

ääE 

áád 

as OJ a 

Sos 

CD oa 0 

ááá 

«00 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mrn 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

I9! 

4o 

7:! 

13e 

I3I 

— 

04 

154! 

1O4 

lis* 12s 

63 

84 

97 

2 «0 

— 

— 

o„ 

— — 

8,, 

— 

— 

— 

— — 

3 

Os 

— 

— 

1. 

9s 

Oe 

23 

13o 

3, 

1. 

II3 

— 

n 

'2 

1, 

4 

18. 

2O5 

13, 

8s 

3„ 

63 

4. 

17. 

— 

14« 

2O3 

24, 

io„ 

6n 

19, 

5 

I3 

— 

Os 

— 

23 

o„ 

— 

— 

O5 

— 

25 

0, 

6 ! 

— 

0. 

O3 

— 

2e 

15 

— 

0/i 

2s 

— 

O5 

le*: 

— 

Os 

7 

— 

— . 

— 

23 

— 

03 

— 

— 

Oe*! 

— 1.*: 

0.S*: 

1,*: 

8 

II3M 

35 

i3u': 

94- 

l4* 

7, 

Os 

— 

83*: 

— ~ 

v: 

14/ 

3.-: 

73 

8,*: 

9 

223! 

18, 

21/: 

17s 

le*: 

20, 

3e 

8, 

i7s': 

i5s*; 

15e*i 

1.,*: 

27s 

14, 

17„ 

10 

— 

3. 

1. 

0, 

Oe 

— 

5s 

64 

3.-Í 

— 

1. 

2»*: 

1, 

03 

11 

— 

I5 

ii 

— 

2o 

19 

— 

14. 

8,- 

4.* 

4.* 

I3*: 

1b 

3s 

Ot 

12 

— 

— 

0, 

Os 

Os 

0. 

64*: 

3r 

72* 

lil*: 

4/: 

5r: 

9 

-'i 

Oe 

0,, 

13 — 

— 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

!<,- 

— 

— — 

14 

3i 

— 

3x 

03 

3e 

80 

5e 

16^ 

18s 

21 1 

54 

i9o*: 

33 

43 

3, 

15 

— 

— 

0, 

Is 

— 

— 

0^ 

— 

0. 

Os 

— 

2s*: 

0. 

16 

— 

— 

— 

— 

I3 

— ■ 

4„ 

2O4 

8. 

ll,*i 

7. 

0,*: 

I4 

— 

0., 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

05 

ÖS 

0« 

— 

13 

Os 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

6, 

3, 

2s 

3n 

— 

— 

— 

— 

19 

— 

— 

— . 

05 

— 

— 

— 

— 

O4* 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3,,* 

O4* 

0.,* 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— - 

— 

" — 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1.* 

14- 

5,- 

Ot* 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Os* 

04* 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

( 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3* 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

-_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

, — 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

lo 

0. 

0,, 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

8„ 

4. 

9. 

8, 

— 

— 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

35 

24 

Oe 

— 

— 

2« 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

1. 

Os 

2, 

— 

2a 

24 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

0, 

Oe 4„ 

125 

24, 

15, 

14„ 

— 

— 

3o 

— 

Součet 
Summa 

59, 

60, 

62, 

563 

22, 

59 3 

47, 

13T3   149,    134, 

973 

lOls 

573 

59, 

62, 

Diiidesf. 
Regtg. 

7 

8 

12 

11     13 

15 

14 

16 

23     20 

20 

14     10 

12 

12 

, 

i i i 

1  >0>íí 

fl  fl 

0+- 

Co 

CO c 

>o o 

SS 

! 

cw«.-" 

"Z"   ' 

0 

Q>  Ol 

! 

0 0 
a 0 

PPS 

TS 
P      0 
0      0 

0 0 s 
d CS « 

1 

w b 

Sil 

>ŮJ »Ol  cí 

iSá 

cQ>ai =3 

ist 

.2 S-r 

SS3. 

0 oj- 

03    . 

Sál 

3 S a 

asi 

3  3-?! 

a a 1 

03  OJ C 

Souče 
Snmma 

t  

933 

96^ 

103, 

89, 

54, 

— 

74, 

69,    45, 

64, 

74,   131 „ 

78, 

99, 

DDidesf 

21 

16    16 

16 

3 

18 

10 

9 

18 

10 

20 

18 

8 

1 Regtg 

ii 

1 

Prof. Dr. F. J. StnJulčka. 


116 


Dešťoměrná zpráva za měsíc říjen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Oktober 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Petschau 
Bečov 

(ünger) 

6o5a 
PhPmS 

Pilsen 
Plzeň 

(čipera) 

Písek 
Písek 

(Tonner) 

Plass 
Plasy 

(Holeček) 

3 02 

PhP^&I. 

Ponéschic 
Poněšice 

(Kroh) 

Prag 
Praha 

(Studnička) 

Příbram 
Příbram 

(Lang) 

Proseč 
Proseč 

(žaak) 

Pürglitz 
Křivoklát 

(Bnok) 

Pürstliug 
Pürstlink 

(Sohlmanu)        1 

Rabenstein 
Rabštein 

(Bajer) 

Rakonitz 
Rakovník 

(Fahoun) 

"a -j 

1 

mm 
:  5„! 

mm 
75 

mm 

0,, 

mm 

2e 

mm 

mm 

mm 
IO4 

mm 

3e 

mm 

10,1 

mm 

15J 

mm 

mm 

14, 

mm 

mm 
Is 

mm 

125' 

2 

2,*: — 

— 

2s 

— 

— 

— 42, 

— 

— 

0, 

3 

' 9. 

85 

55 

2^ 

7e 

le 

— 

lo 

— 

2i 

2. 

16, 

3. 

24 

2. 

4 

lOo 23, 

17« 

— 

18, 

14., 

14« 

15, 

83 

243 

17„ 

154 

200 

17e 

5 

0« 

— 

le 

O3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

1. 

Os 

— 

Ol 

6 

2= 

— 

1, 

0, 

0, 

O5 

— 

1b 

— 

— 

U 

— 

— 

0, 

1. 

7 

1,* 

— 

2/: 

— 

— 

2s*: 

— 

— 

— 

— 

u* 

— 

— 

8 

W: 

9o* 

7«- i 

v: 

3, 

— 

12/: 

34 

5e* 

7 = 

4e 

9s* 

34 

45 

— 

9 

i6e*: 

20/ 

22, 

23, 

8„ 

llo 

25,*: 

204 

24, 

lOe 

2I5 

103* 

lis 

19s 

144 

10 

4, 

0:* 

Oe 

I5 

25 

0. 

1. 

— 

1| 

lo 

1.- 

3. 

1. 

U 

11 

Is 

U 

le. 

0. 

— 

lo 

— 

14 

— 

23 

le 

8e* 

— 

I3 

74 

12 

Oo 

lo 

— 

— 

lo 

— 

0. 

— 

— 

— 

2,* 

0, 

0, 

3, 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

5e 

— 

5. 

Is 

— 

02 

— 

64 

4. 

2, 

IO4 

134-: 

Is 

9o 

IO3 

15 

— 

0. 

— 

I3 

— 3. 

— 

— 

— 

— 

9s*i 

— 

— 

— 

16 

— 

0,, 

— 

— 

I3 

— 

— 

Os 

O4 

— 

0. 

5, 

17 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

— 

o„ 

18 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1. 

19 

— 

— 

— 

0, 

— — 

— 

— 

— 

— 

3„* 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

0/: 

21 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1. : 

23 

— 

— 

— 

— 

— — 

— — — 

— 

— 

o."! 

24 

— 

— 

• — 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— ■ 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— lo 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

0. 

— 

— 

— 

2. 

— 

I2 

— 

— 

Os 

— 

— 

O3 

7. 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

2x 

30 

— 

— 

— 

04 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

I3 

31 

Oe 

Os 

— 

0, 

— 

25 

2. 

Oe 

— 

4o 

0, 

— 

04 

0, 

lOs 

Součet| 
Snmma ; 

61, 

Öls 

693 

63 5 

23, 

51s, 

70, 

564 

60, 

56« 

703 

159, 

43, 

684 

1044 

Oaidešt, 

Regtg.; 

13 

12 

9 

15 

6 

11 

8 

13 

5 

12 

13 

15 

11 

13 

21 

Měsíc 
Monat 

Neuhäuseln 
Neahäuseln 

(Oafgo) 

Neuhütte 
Neuhůtte 

(Nenmann) 

Nezdic 
Nezdice 

(Waünann) 

Obi seh 
Obíš 

(Arnošt) 

Oemau 
Sobénov 

(Příhoda) 

Osek b. Kuěž. 
Osek u Kněz. 

(Šíma) 

Ossegg 
Osek 

(ťfitzner) 

Paseka 
Paseky 

(Jablonský) 

Paseka b. Pros. 
Paseka u Pros. 

(Paďuur) 

Pelestrow 
Pelestrov 

(llosslaw) 

Philippsberg 
Filipov 

(Kal kaut) 

5 2 S 

Plöckenstein 
Plöckenstein 

CKoprIwa) 

Podmoklic 
Podmoklice 

(Koudelka) 

Součet 
Summa 

58, 

939 

57o 

85, 

624 

669 

63, 

42, 

44o 

83 9 

643 

102, 

403 

69i 

523 

Dni dešt. 
Regtg.! 

8 

21 

9 

11 

11 

6 

16 

9 

11 

15 

11 

12 

7 

14 

16 

Prof. Dr. F. J. Studni čk.l. 


117 


Dešťoměrná zpráva za měsíc říjen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Oktober 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Reitzenhain 
Reitzenhain 

(Schmidt) 

Richenburg 
Richenburk 

(Zi£fer) 

Röhrsdorf 
Röhrsdorf 

(Ducke) 

Rokytnic 
Rokytnice 

(Ezer) 

Ronow 
Ronov 

(Hosp. zpráva) 

Rosenberg 
Rožmberk 

(Richter) 

Rosic 
Rosice 

(šťastný) 

Rotheuhaus 
Hrádek Červ. 

(Sachs) 

"«'S 
-a.a 

-*J ^J ^- 
,tn  00 ->. 

0 0 1 
■ans 5 

Rumburg 
Rumburk 

(Lenk) 

Ruppau 
Roupov 

(Lntz) 

Salmthal 
Salmthal 

(Peter) 

Schattava 
Šatava 

(Amort) 

Schlosswald 
Schlosswald 

(Hlavsa) 

Schueeberg 
Sněžník 

(Linhart) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 122! 

— 

lOe 

— 6s 

55! 

14,! 

6e 

5o 

2 — — 

Os — 0. 

O4 

0„ 

— 

1 = 7o 

3 1« 

le 

03 

13 Os 

I5 

04 

25 

6, 

282 

O3 

5. 

3o 

4 — 

17o 

13. 

94 

14. 

84 

8e 

3, 

10. 

24o 

IO3 

lll 

12, 

14, 

5 — 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— • ' 

2o 

— 

14e 

0» 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Is 

0, 

03 

I2 

03 

O4 

lo 

— 

7 10„ 

— 

4^ 

3s 

4, 

— 

— 

lo*: 

— 

— 

— 

Is' 

0/: 

— 

8 

— 

129 

2^ 

— 

6s 

St- 

7s 

O5 

3,*; 

23 

84 

3s- 

5e- 

i5o*: 

5o 

9 

— 

22o 

lOo 

2I3 

9o 

il.' 

20„ 

10, 

8. 

18- 

21, 

13,*: 

4. 

IV : 

22, 

10 

— 

2, 

O4 

2e 

Os 

— 

2: 

le 

0, 

6t 

2e 

5s 

24 

I5 

6« 

11 0, 

44 

Is* 

14 

— 

1- 

— 

2,-: 

2r 

I3 

— 

— 

04 

3., 

12 

— 

0, 

3s 

5e 

2e 

I3 

Os 

O4 

2,*i 

65 

O4 

54 

— 

I2 

5o 

13 — 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

— 

— 

— 

5, 

— 

— 

— 

14 — 

10, 

10, 

— 

— 

23 

O5 

32 

84 

O4 

5: 

1/i 

23 

11s 

15 — 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

45 

— 

0, 

— 

16 — 

53 

23 

— 

— 

0, 

2. 

23 

I2 

33 

— 

5x 

17 — 

O2 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

o„ 

— 

— 

— 

— 

— 

18 — 

— 

0,- 

— 

— 

— 

o„ 

O5 

■ — 

Oe 43 

I2 

19 — 

— 

2,* 

Oe 

— 

— 

— 

0.* 

— 

— 

— 

04 

— 

20 O5* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2,* 

— 

— 

— 

03* 

0, 

21 — 

— 

— 

— 

2s* 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

22 — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— — 

23 — 

2„* 

— 

— 

— 

— 

— 

1.* 

O4 

— 

— 

— Oe 

24 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

o.- 

0, 

— 

— 

— o„ 

25 

' 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

— 

— 

— — 

26 — 

— 

3o 

— 

— 

— 

— 

— 

— - 

— 

— 

— — 

27 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

I3 

— — 

28 — 

4i 

— 

— 

— 

— 

— 

3« 

4o 

— 

— 

— 2s 

29 u 

Os 

— 

— 

0.. 

I3 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

Oe 

30 — 

3« 

— 

— 

— 

— 

0. 

2s 

— 

— 

le 

— I5 

31 Oa 

15o 

12o 

4. 

— 

•  2, 

13 

3« 

143 

Is 

3, 

— 

— 

11, 

Součet 
Somina 

-  1 65, 

81s 

95^ 

42o   443 

55^ 

32, 

6U. 

824 

I   753 

lOOo 

43« 

639 

106 5 

BQitóí 
Regtg 

1 

11 

16 

14 

11 

7 

12 

14 

22 

18 

14 

15 

10 

15 

19 

— es 

>«  o 

= S 

0> 

.2.2 0- 

O   O   O 

■^ a 
,a 0 

0  p J4 

^(  *.t  ® 

PmPhS 

ggf 

2 Z° 

PMftiS. 

.2.2^ 

0  03 
tZJ  CQ  

tu  (U Í? 

.9.9 3 

03  03  © 

2l 

tS]   Sl  0 

FÍPhS 

a, a 
'3 'S 
.a ja j 
aas 

03 03 ® 

02 Ol ti 

03 03  0 

-na t 

.2>ö 
Pi-l=S 

. 02 

i?a 

s > 

.árS  ® 

03 
60 

.9   S- 
a   .Š 

Součet 
Somnia 

81, 

46e 

48, 

108, 

54, 

463 

78,, 

112, 

164, 

52, 

59, 

683 

72s 

— 

— 

Dni deší 
Regtg 

13 

9 

7 

1 

26 

13 

8 

14 

15 

20 

13 

11 

10 

17 

— 

Prüf. Dr. F. J. Studnička, 


118 


DešComěrná zpráva za měsíc říjen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Oktober 1888. 


Od 

u Ol 

■^3 

ja ja 

1 

CO  CO 

•áj= 

CO ^rf 

2 

NN 
.3 3 

'S?! 

Schwarzbac 
Schwarzbac 

(BalUng) 

Sedl 
Sedlo 

(KlBsol) 

Skalic B. 
Skalice C. 

(Valenta) 

Soběslau 
Soběslav 

(Ktüda) 

Sofienschlos 
Sofieuschlos 

(Roller) 

Stěchowic 
Štěchovice 

(Paar) 

Stefanshöhe 

Štěpánka 

(Votoček) 

Storn 
Storn 

(Stipek) 

Stubenbach 
Prášily 

(Louk) 

Subschitz 
Zubčice 

(Hiigek) 

Světlá b. R 
Světlá u Li 

(Sluka) 

Tábor 
Tábor 

(Hromidko) 

Taus 
Domažlice 

(Weber) 

«OS  - 

mm." 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm    , 

1 

7« 

4. 

5o 

80 

6r 

2, 

4«! 

13,*: 

18,! — 

7o! 

4o 

44 

3s 

2 

— 

125 

— 

0, 

, — 

— 

— 

2, 

O5 

— 

lo 

0. 

3 

4e 

— 

2o 

05 

— 

— 

lo 

1. 

I65 

llo 

— 

3, 

4e 

10s 

7, 

4 

11* 

— 

17s 

12., 

11., 

94 

16 J 

18, 

17,, 

60 

lle 

21. 

lOo 

25« 

14s 

5 

2i 

— : 

— 

— 

— 

— 

O4 

— 

lo 

80* 

— 

— 

2s 

I3 

6 

1, 

— 

— 

— 

I9 

— 

Os 

3i*i 

4s-: 

4o* 

— 

2, 

I4 

lo 

23  i 

7 

—1^ 

— 

— 

u 

— 

2,-: 

— 

1. 

— 

i2„*: 

4:*: 

— 

— 8 

11 f. 

13/ 

2, 

7o 

9/: 

7,;: 

5r 

— 

13,' 

llo 

4o*: 

3,*: 

6/: 

2/: 

9 

12. 

12e- 

II9 

13e 

244 

12.,-: 

24, 

6s* 

14s*: 

— 

i6o*: 

193 

23 2 

26/: 

22/: 

10 

0. 

0, 

54 

3, 

Oe 

O5 

13, 

lo* 

7o* 

— 

3o 

— 

Os 

2s ! 

11 

4o 

03 

u 

3, 

0. 

— 

Oa 

— 

3s*: 

60* 

— 

83*: 

I4 

O3 

1/: 

12 

— 

— 

— 

I3 

— 

— 

— 

10/: 

5«*: 

— 

— 

5, 

li 

— 

04 ' 

13 

I5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

05 

— 

14 

-^ 

— 

114 

75 

3o 

I4 

3» 

6b 

133*: 

7o 

Os 

15o 

4x 

6s 

4. 

15 

75 

04 

— 

— 

0/; 

— 

2,* 

2„- 

— 

— 

— 

34 

— 

16 

-^ 

— 

— 

0, 

— 

— 

0, 

3,- 

0., 

5„ 

o„ 

12/: 

— 

0, 

0/: 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5i 

04 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15, 

— 

— 

ü« 

2t 

— 

— 

— 

19 

— ' 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3o* 

04* 

Os* 

— 

Ob 

— 

20 

— 

— 

— 

O4* 

o„*: 

— 

— 

— 

— 

2o* 

0:* 

— 

0,* 

— 

— 

21 

— 

-^ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,- 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

0, 

04* i 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0«* 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

0,* 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— ■ 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

04 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— • 

1t 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

Ot 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

35 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8 s 

— 

— 

0, 

29 

— 

— 

— 

0« 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

lo 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

1„ 

— 

— 

— 

— 

— 

u 

— 

— 

03 

31 

— 

— 

4. 

02 

— 

— 

0„ 

20, 

— 

— 

— 

144 

1, 

— 

1« 

Součet 

1 

Summa 

Üb, 

4^4 

63, 

67, 

60„ 

353 

58, 

122, 

1114 

82o 

39, 

131, 

57, 

87o 

53, 

Unid^f. 

Regtg. 

11 

7 

11 

20 

10 

6 

13 

14 

15 

12 

11 

19 

11 

14 

15  1 

a a 

" 

es +* 

■3 

.. g 

QJ  QJ 

BO 

'S '0 

■ö-a 

1 

— es 

CO  B 

>a> e 

ES 

Schwarzth 
Černodol 

(HauBa) 

Schweinitz 
Sriny Trh 

(Beran) 

Schweissjä 
Schweissjä 

Senftenber 
Žamberk 

(Ncmeäek) 

0 og- 
ja ja « 

COtßä- 

Siebengieb 
Siebengieb 

(HorÄk) 

SiebengrüE 
SiebengrüB 

(Kratochvíl) 

Skala 
Skála 

(Áuerhaon) 

Sloupno 
Sloupno 

(Nyklíčok) 

Smiřic 
Smiřice 

(Stupl) 

Smolotel 
Smolotely 

(Písařík) 

Sonnenber 
Suniperk 

(Stein) 

Spitzberg 
Špičák 

(Havpol) 

Stranohoři 
Stranohoři 

(Vlllta) 

Strassdorf 
Strassdorf 

(PMblk) 

Součet! 

Simina 

34, 

yV, 

vu. 

7I3 

69, 

56, 

I7I3 

60, 

59, 

65 1 

57, 

56, 

91o 

65, 

6I0 

MMÍ 

Regtg. 

7 

9 

13 

16 

7 

17 

25 

21 

14 

13 

5 

17 

19 

14 

16 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


119 


Dešťoměrná zpráva za měsíc říjen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Oktober 1888. 


Den měsice 
Monatstag 

Thiergarten 
Obora mysl. 

(Vandas) 

Tomic 
Tomice 

(šeplavý)- 

Tomkowka 
Tomkovka 

(Holub) 

Trčkadorf 
Trčkov 

(Frlediioh) 

Třebotow 
Třebotov 

(do Pauli) 

Turnau 
Turnov 

(Pellkovaký) 

ünhost 
Unhošt 

(MulalBch) 

Weissbach 
Weissbach 

(Elntzl) 

Weisswasser 
Bělá 

(PeMna) 

•2§„ 

all 

Wenzelsdorf 
Václavov 

(Eufi) 

Wildenschwert 
Ústí n. 0. 

(Novák) 

0 0 

■.0 -o 

OT  OT 

Sä 

Wiuterberg 
Vimberk 

(Němeček) 

1 

mm 

mm . 

12s 

mm 
80 

mm 

32 J 

mm 
05 

mm 
73 

mm 

mm 

Ho 

mm 

mm 

4t 

mm 

Ot 

mm 

mm 

14„ 

mm 

mm 

80 

2 — — — — 0, 

— — 3 2« 64 

lo 

5i 

6t 

I5 

33 

— 

— 

5s*; 

4, 

6s 

1, 

4 

— 

10„ 

2O0 

8« 

16« 

133 

9i 

20, 

17o 

143 

— 

26, 

11s 

— 

13s 

5 — — 

— 

— 

— 

— 

— 

Ox 

— 

4« 

— 

15, 

— 

6 — 

lo 

— 

— 

13- 

— 

lo 

— 

2t 

12o' 

1« 

— 

— 

0.*: 

7 O4 Is" 

lo 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4« 

— 

1.* 

8 9„ 

7o 

0/ 

55 

5, 

94 

35 

7o 

4. 

26/ 

5o* 

9, 

— 

2h" 

9 17= 

25^ 

l4* 

25 5 

14. 

15, 

211 

133*: 

173 

— 

19,,* 

16, 

54 

22,* 

10 

— 

0, 

— 

6s 

lo 

O3 

0« 

43 

— 

1, 

7t 

4s 

25 

— 

6.T* 

11 24 

— 

I4* 

lo 

5e 

1« 

0. 

— 

2t 

7o 

3e 

O9 

— 

12 — 

— 

4e*: 

— 

I3 

li 

Oe 

11« 

O5 

— 

O5 

3s 

20, 

lo 

13 — 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

iSo*: 

— 

O4 

14 

— 

2. 

80 

9s 

66 

84 

74 

73 

I83 

99 

64*: 

I4 

8, 

22o 15 

— 

— 

— 

Oe —  1   — 

— 

69 

— 

— 

— 

— 

— 

o„* 

16 — 

Os 

— 

Ol 

34 

— 

— 

li 

1t 

0, 

— 

0« 

12 s 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

— 

0, 

1« 18 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6„ 

— 

— 

— 

br 

, 

19 — 

— 

Os* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe* 

0/: 

20 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

1  — 

— 

— 

— 

Oh 

— 

21 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 23 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4«*; 

1. 

— 

— 

0,* 24 — 

— 

— 

— 

Os* 

— 

— 

Oo*; 

— 

— 

0,, 

— 25 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

26 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 27 

— 

— 

— 

— " 

— 

0, 

— 

— 

0. 

03 

— . 

■ — 

— 

84 28 — 

— 

14 

— 

2i 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

Os 29 — 

— 

— 

lo 

O3 

— 

0,, 

12e 

1, 

— 

lo 

2, 

— 30 

— 

— 

— 

— 

— 

2, 

— 

— 

— 

lo 

0. 

— 31 

— 

— 

I5 

0« 

lo 

7« 

9o 

12 

14s 

43 

— 

3. 

31, Součet 

SDinma 

1 

— 

58, 

71o 

785 

660 

78, 

59, 

72s 

117« 

70e 

60, 

87^ 

843 

130, 

58o 

Dni MI. ^ 
Regtg. 

— 

9 

8 

15 

12 

17 

9 

13 

13 

20 

8 

12 

19 

12 

11 

1   M es Jc 

Monat 

1 

CQOQ S 

.22 s 
-3S-Í 

In 

52S 

a 'S 
^ a 
ggf 

0 o_^ 

o_o 'S 

a S-g 

^ > 

0 0 

■§■§1 

•|.2s. 

1 § i 

HHt3. 

CQ   CO  2 

děl 

M  0 

a     1 
^a- 
=3ižl 

^t2b 

Součet 
Saninia 

62e 

69o 

46, 

43? 

43, 

49, 

53e 

65^ 

106, 

92^ 

4O3 

74. 

54, 

93s 

49, 

um.] 

Regtg. 

13 

12 

7 

4 

6 

10 

6 

9 

21 

17 

9 

11 

12 

17 

8 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


120 


Dešťoměrná zpráva za měsíc říjen 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat Oktober 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Wittingau 
Třeboň 

(Eaitik) 

WlaBchim 
Vlasfm 

(Gabriel) 

Wobrubec 
Obrubce 

(Hoke) 

Wojetiu 
Vojetín 

(Štowlk) 

Wordan 
Vordan 

(Pocsch) 

Worllk 
Vorlík 

(Kublas) 

Wostředek 
Vostředek 

Chroust) 

Wráž 
Vraž 

(Drbán) 

es — 

0 .t- ;: 

.^ ^  5 

Zirnau 
Dříteň 

(Scluibort) 

Zlonic 
Zlonice 

(Kozel) 

Zwickau 
Cvikov 

(VUlions) 

Žiíár b. Rokyc. 
Žďár u Rokyc. 

(Hořice) 

Ždirec b. Chot. 
Ždirec uChotb. 

(Pacholík) 

Žilina 
Žilina 

(Vall.i) 

1 

mm 

12.,! 

mm 

7o 

mm 

6«! 

mm 

mm 

5o 

mm 
65 

mm 
II9 

mm 
5e 

!  mm mm 

mm 
34! 

mm 

mm 

10« 

mm 

16, 

mm 

6, ! 

2 

— 

0. 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3 

— 

1« 

2, 

1. 

34 

4s 

I4 

2s 

le 

Oe 

1« 

— 

34 

— 

2e 

4 

11. 

13o 

10, 

17e 

35 

I85 

18-s 

2O0 

1« 

I60 

24i 

174 

194 

74 

25, 

5 

0, 

O3 

— 

— 

— 

1. 

Os 

— 

O3 

O4 

3s 

"" 

Os 1 

6 

— 

Ov 

I5 

I3 

O3 

— 

— 

0: 

— 

— 

— 

Os 

— 

1. ^ 

7 

3„ 

Is 

— 

— 

1, 

0.* 

— 

h' 

— 

3o 

— 

— 

— 

h": 

— , 

8 

8.;: 

12o 

35 

1. 

O5 

82*: 

16s 

10s' 

5o 

173* 

33 

2s 

61 

8. 

5e 

9 

22,'i 

17„ 

14, 

13s 

9« 

24„ 

21. 

22/ 

23, 

24,*: 

17s 

9= 

24o*: 

20„ 

23, 

10 

— 

35 

0« 

1« 

— — 

O4 

lo 

— 

2o 

43 

O4 

23 

Os 

11 

— 

— 

h 

1. 

3s 

2t 

— 

2, 

— 

O3 

24 

1. 

0. 

Is 

12 

— 

1. 

— 

Oe 

li 

— 

O2 

0, 

— 

0, 

— 

— 

23 

O4 

13 

^2 

Is 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

O5 

"', 

11. 

72 

23 

95 

Is 

3e 

32 

6e 

94 

05 

3, 

8s 

15 

3, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

16 

0. O3 

— ■ 

— 

O3 

— 

0, 

— 

0. 

3s 

0. 

I3 

17 

— 

— 

— 

I4 

I7 

, — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

I3 

— 

18 

o„ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

03* 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

0,* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ol* 

— — 

— 

— 

— ' 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

or 

— — 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

03* 

Oe 

— 

— 

— 

— 

— 

23* 

— 

— 

— 

24 

— 

•— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

-- — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

■ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O2 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

Oe 

2, 

le 

1, 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

3e 

— 

— 

— 

29 

0., 

O4 

— 

1, 

O3 

— 

— 

— 

lo 

0, 

— 

— 

lo 

— 

30 

— 

— 

I5 

— 

0, 

— 

Os 

— 

— 

— 

0. 

9 

-'s 

— 

— 

— 

31 

— 

Oe 

2. 

I5 

3s 

— 

Os 

Is 

— 

1. 

13, 

— 

2. 

Os 

Součet 
Summa 

663 

61, 

56, 

589 

42, 

64, 

83, 

67, 

43s 

64o 

633 

7I4 

75s 

69 1 

77, 1 

Dni m. 
Regtg. 

9 

18 

12 

16 

15 

8 

9 

12 

15 

6 

17 

13 

12 

13 

12 1 

m  = 
ES 

Weltrus 
Veltrusy 

(Mellg) 

Wersoheditz 
Verušice 

(Eckert-Hetzel) 

Ist 

Sil 

Wildstein 
Vilštein 

(Opolecfcj) 

Wysoká 
Vysoká 

(Tast) 

Záwěšín 
Závěšín 

(Prexl) 

Zbislawec 
Zbyslavec 

(Manllk) 

Zderadín 
Zderadiny 

(Homolka) 

Zeměch 
Zeměchy 

(Ůejka) 

Zinnwald 
Cinwald 

(Tandlor) 

Zwoleňowes 
Zvoleňovea 

(äporl) 

Ždikau Gr. 
Ždikov V, 

(Knone) 

Žiwotic 
životice 

(Skála) 

Smieet 
Snnima 

WM. 
Regtg. 

65 1 

494 

64, 

76, 

96o 

45, 

49s 

75, 

59, 

62. 

47, 

— 

593 

72, 

59, 

12 

8 

15 

12 

12 

11 

12 

12 

10 

7 

11 

— 

7 

3? 

11 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


121 


DešComěrná zpráva za měsíc listopad 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat November 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Alberitz 
Malměřice 

(Klelssl) 

Althütten 
Staré Hutě 

(Günther) 

Aupa-Klein 
Oupa Malá 

(Hroch) 

Aussergefild 
Kvilda 

(KráUk) 

Bärenwalde 
Bärenwald 

(Plnsker) 

Beneschau 
Benešov 

(Kurka) 

Bezno 
Bezno 

(Švejcar) 

Binsdorf 
Binsdorf 

(Stein) 

Bistrau 
Bistré 

(KrySpín) 

Blatná 
Blatná 

(Baatář) 

Bösig 
Bezděz 

(Fechtner) 

Borau 
Borová 

(Rohr) 

Braunau 
Broumov 

(Čtvrtečka) 

Brennporičen 
Poříčí Spál. 

(Prokdpek) 

Buchers 
Buohoří 

(Flschbeok) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 t 
25 
26 
27 
28 
^9 
30 
31 

mm 

Ol 

02 

Ol 
25 
lo 

is*; 
Sa*; 

Oä 

04 

Ol 
0, 

mm 
Oo 

13s* 

0,*: 

03 

04 
1t*: 

3a* 

2s*: 
0. 

03 

mm 
O3 

Os* 

2/ 

le* 
3,- 

1.* 
Os* 

43* 

12/: 

16.': 

43 

64 
4s 
23 

mm 
I2 

45* 

3.*: 

12/: 

15 1 
2/ 
I65* 

7i*: 

18, 

l5* 

mm 
O2 

Oe 
6x 

13/ 

II9 

9/: 
2/: 

3/ 
25 

Os 
1/ 

mm 

16s 

0/ 

0/ 
O2 

le 
1. 

3. 

3«* 

22 

mm 

3e 

I5 

Ot 
1. 

3/ 

^6 

mm 

3. 2. 

o„ 

I4 
9o* 

3s 

7. 

mm 

9i 

24* 
8x 

2/ 
3i 

32 

mm 

23/: 

05 

la 

1.* 
I5*: 
1, 

mm 

7e 

O2 
34 
Is 
62 

5/ 

3,*: 

8e 

mm 
I65 

5o 

2o 

3s 

3/ 

I5 

I5 

mm 
O3 

0. 
3s 

05* 

0/ 
0/ 

I3 

32 

61 

9a*; 

2s* 

I3*: 

Ol 

I2 

Ox 

mm 
18 9 

2t 

2, 
2x 
3r 

mm 
1*5* 

lOo* O5 
Os 

2o 
I3 

I5 

3o* 

Součet 
Samma 

lös 

25 9 

69« 

82, 

52 3 

29„ 

142 

27 e 

28 1 

29^ 

36 1 

33o 

30 5 

3O3     33 e 

Odi desf. 

ßegtg. 

12 

11 

15 

10 

11 

9 

6 

7 

6 

6 

8 

7 

15 

5     8 

Měsíc 
Monat 

Adolfsgrün 
Adolfsgrün 

(Walter) 

Aicha_ B. 
Dub Českv 

(Schiller) 

Amonsgrün 
Amonsgrün 

(Dobner) 

Berkovic U. 
Beřkovice D. 

(Rychnovský) 

Biela 
Bělá 

Bilichow 
Bilichov 

(Koldlnský) 

Bistric a. d. A. 
Bistřice n. Ú. 

(HöU) 

Bitow 
Bítov 

(Kooholatý) 

Bohnau 
Banin 

(Procházka) 

Bohouškowic 
Bohouškovice 

Hanber) 

Brandeis a. d. E. 
Brandýs n. L. 

(Zalabák) 

Branná 
Branná 

(MafcovBký) 

Branžow 
Branžov 
(Blen) 

Břeskowic 
Břeskovice 

(Novotný) 

Břewnow 
Břevnov 

(Kutzer) 

Součet   nA 
Summa    ^*8 

48, 

22 3 

18, 

33, 

23 9 

24, 

26, 

84 

21x 

20, 

705 

33e 

25e 

23, 

ÖDi ML 
Regtg 

15 

11 

10 

6 

9 

8 

7 

7 

1? 

3 

8 

11 

7 

5 

5 

(! Znamená tu bouřku.)  (1 Bedeutet hier ein Gewitter.) 


Prof. Dr. F. J. Studnička. 


11 


122 


Dešťoměrná zpráva za měsíc listopad 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat November 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Buchwald 
Bučina 

(železný) 

Chotzen 
Choceň 

(Endrys) 

Chotěboř 
Chotěboř 

(Ryba) 

Christianberg 
Křistanov 

(Rolf) 

Christianburg 
Kristianburk 

(Gzeoh) 

Chrudim 
Chrudim 

(Bernhard) 

Čáslau 
Čáslav 

(Knthan) 

Qejkow 
Čejkov 

(Bohiček) 

Cerma Böhm. 
Čerma Česká 

(MaUý) 

Čemowic 
černovice 

(Haznka) 

>o>oB 

Deutschbrod 
Brod Německý 

(Dnfek) 

Dobřan 
Dobřany 

(Obst) 

Dobřikow 
Dobřikov 

(Hausser) 

Dobruška 
Dobruška 

(Plosar) 

\ 
2 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 
mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

i 

mm 

mm 

mm   1 

mm 

— O3 

160 

— 

3 

— 

O3 

— 

— 18s 1 4 

11.* 

6n 

194 

152 

6, 

12, 

15o 

15o*: 

10, 

6s* 

42 

1 

II9 

15. 

11 0 

5 

O4* 

le*; 

2s* 

03*: 

— 

13* 

— 

— 

0,- 

— 

6 

7 

9„* _^„ I . 

— 

""" 

I 

— . 

8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— — 

— 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— — 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— — 

-^ — 

— 

— 

— — 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

18 

IO5 

— 

05 

— 

— 

ii 

— Oe 

2s*: 

34 

3, — 

04 

19 

15o 

04 

54 

— 

73 

3ä 

Os 

— 

7o. 

3/: 

7. 

23* 43 

4s 

20 

2,* 

2r 

Os 

O4 

Os 

1. 

45 

— 

04 

— 

54' : 

— 

17„ 

lo 

2o 

21 

7/ 

O9 

8, 

— 

04* 

Is 

I3 lo 

9o- 

3,* 

6e* 

— 

Ox 

22 

103*: 

1.* 

23* 

le 

4/ 

2o': 

O4 

0/ 

4,- 

63*: 

— 

7/ 

5r 

23 

14/: 

60 

12 

— 

5. 

lo 

U 

Oo-: 

2. 

82* 

5. 

— 

O5 

I5 

24 

75*: 

0, 

— 

— 

— 

02 

23 

O4 

22 

— 

24 

10, 

0: 

0., 

25 

25 

— 

Or 

— 

— 

05 

— 

— 

3« 

— 

2, 

— 

0. 

05 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

2o' 

— 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

lo* 

— 

— 

— 

— 

0, 

Oe 

0^ 

— 

3. 

o„-: 

— 

— 

I3 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

— 

rioučet 
Snmma 

942 

284 

40, 

2O0 

30, 

243 

263 

180 

37, 

52, 

■ 4I3 j  22, 

46„ 

:  31, !  25, 

i        i 

ßnidest. 

Regtg. 

|l3 

7 

9 

4 

6 

13 

8 

6 

9 

7 

13     3 

4 

8 

9 

><£  O 

SS 

Břišťan 
Břisťany 

(Prochäzka) 

Brník 
Brníky 

(Zechner) 

Brünnl 
Dobrá Voda 

(Raab) 

Buč 
Buč 

(Nedobitý) 

«3S; 

-§-§1 
PQP5S 

Buštěhrad 
Buštěhrad 

(Rosám) 

Bzí 
Bzí 

(Bund) 

Chlomek 
Chlomek 

(Javdrek) 

Chotěborek 
Chotěborky 

(MlkeS) 

Chrbina 
Chrbina 

(SoUmpke) 

Chrustenic 
Chrustenice 

(Heresohowský) 

Černic-Gr. 
černice V. 

(Hahnel) 

1 

češtin 
češtin 

(Seidl) 

čimelic 
Čimelice 

Součet 
Summa 

28s 

333 

3O2 

21 3 

37, 

19, 

26, 

13e 

1   283 

1 

19, 

". 

12, 

24, 

II4     135 

Oni deší. 

1 Regtg 

7 

8 

5 

6 

4 

1    ' 

6 

4 

9 

i   « 

1 

-4 

5 

7 

i   6 

6 

Prof. Dr. F. J. Stndnlčka. 


123 


Dešfoměrná zpráva za měsíc listopad 1888, 
Ombrometrischer Bericht fůr den Monat November 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Duppau 
Doupov 

(Zarda) 

1 

■3  1 

oj-g a 
.Sol 

Eiseiiberg 
Eisenberk 

(Splndler) 

Espenthor 
Espenthor 

(Merker) 

Falkenau 
Falknov 

(Dobrauer) 

Friedrichsthal 
Bedřichov 

(Elnscnel) 

Fuchsberg 
Fuchsberk 

(Kalkant) 

Fünfhunden 
Pětipsy 

(Hodek) 

Grasslitz 
Kraslice 

'RöaskT) 

Habr 
Habr 

(Hamböok) 

Hartenberg 
Hartenberk 

(Ltcha) 

TS -a •£■ 

O)  QJ  0 

Heinrichsgriin 
Jindřichovice 

(Helmbeck; 

Hirschberg 
Doksy 

(Plnc) 

Hlawic 
Hlavice 

(Srb) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24' 

25 

26 

27 1 

28 ' 
29; 
30 
31 

mm 
O5 

3,* 
3s 

4„*: 

104* 

3e 
O3 

0, 

1 

mm 

1    

i  43 
1  0/: 

Oe 
Os 
1. 

9/: 

le 
ÖS* 
4s* 
24*; 
O4 

O7 

mm 

105 

60 

i5s*: 

1    mm 

3„ 

oř 

55 

3. 

3,*i 
5o' 
4.,' 

Oe 

1 

mm 

13": 

O5*: 

1 

2s 
3s 
61 
5i 

23* i 
7^ 

Oo 

mm 

O5* 
Is* 

I/ 

22,* 
29/: 

285* 

65* 

30. 
45 1 

O7 

37* 

mm 
69* 

60* 

2s 
3„ 

mm 
2e 

27 
3e 

52*; 

lo mm 

2o 
II9 

2o 

i2e': 

123* 

5o 
O5 

mm 

O3 
O2 

104*: 

0,' 

34 

Ol 

6e 

4ř 

mm 

2s': 

lo 

3o 

61 

3s 
85 
Ol 

O4 

mm 
02 

5. 
3. 

81 

mm 

2i*i 
Ol* 

1, 

80 
9 

"3 

6/: 

69*: 

i2s*: 

04 

Oe 

mm 
O3 

4, 
0, 

O4 
2o 
3. 

2« 

49 

2e 

mm 
87 

2o 

23 
5, 
4s 
43 
5, 
61 
h 

39 

Součet 
Summa j   ^Ig 

32, 

373 

24, 

29, 

17O5 

I84    15, 

463 

26, 

333    22o 

4I4 

21e 

50o 

Ddí delt 

Regtg. 

9     12 

3 

8 

9 

11 

4 

5 

7 

9 

9 

4 

10 

9 

11 

Měsíc 
Monat 

Dobern 
Dobranov 

fLtebloh) 

Dobrai-Gross 
Dobrá V. 

(Placht) 

Dobříš 
Dobříš 

(Kalabza) 

Dobschic 
Dobšice 

(Edelbaner) 

Dymokur 
Dymokury 

(Reimer) 

Eger 
Cheb 

(Staínhauaseu) 

Eisenstein 
Eisenstein 

(Hermann) 

Preudenhöhe 
Freudenhöhe 

(Bergmann) 

Primburg 
Na Frimburku 

(HeUer) 

Fi-ühbuss 
Příbuzy 

(Treiler) 

Gässing 
Jeseň 

(Leyder) 

Geltschhäuser 
Gelč 

(Homolka) 

Georgsberg 
Kíp 

(Schreck) 

Görsbach 
Gersbach 

(Pletsch) 

Gottschau 
Kocov 

(Ražtíka) 

Součet 
Snmma 

17, 

17o 

20, 

41 2 

20, 

2I1    63^ 

35, 

45, 

76, 

283 

23, 

22o 

5O3 

18, 

Doidešt 

Regtg. 

6 

3 

4 

12 

5 

10 

8 

10 

9 

13 

8 

6 

5 

9 

6 

Prof. Dr. P. J. StodnlĚka. 


11* 


124 


Dešťoměrná zpráva za měsíc listopad 1888, 
Ombrometrischer Bericht für den Monat November 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Hlawno Kostel. 
Hlavno Kostel. 

(Mülzer) 

Hlinsko 
Hlinsko 

(RozToda) 

Hochwald 
Hochwald 

(Schulz) 

Hohenelbe 
Vrchlabí 

(Kubrychl) 

Hohenfurt 
Brod Vyšší 

(Enslén) 

Horažďowic 
Horažďovice 

(Krause) 

Hořín 
Hořín 

(Kubát) 

Hracholusk 
Hracholusky 

(Štěpánek) 

Hurkenthal 
Hůrka 

(Blasohek) 

Inselthal 
Inselthal 

(Nickerl) 

00°     ■? 

■s-sg ; Srsi 

Jizbic 
Jizbice 

(Mlchilok), 

Jungbunzlau 
Boleslav Ml. 

(Šámal) 

Kácow 
KAcov 

(Procházím) 

1 
2 

mm 

mm 

vnvn 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

0,. 

04 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

— 

3 

O3*: 3o 

— 

— 

— — 

— 

1 

4 

8„ 

2e 

— 

34 

15„- 

20 s*: 

IO3 

11/: 

lOo* 

9/: 

63 

5, 

183*: 

4, 

8e 

5 i 
6 

7 

— 

33 

Se*: 

— 

"i- 

03*: 

— 

— 

— 

3o 

— — 

Oo 

8 

9 

10 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — — 

11 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3i 

— 

16 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 3e 

— 

17 t 

— 

— 

— 

— 

— 

2, 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

18 

0. 

5> 

Te 

5/ 

— 

lo 

— 

lOo*: 

2« 

li*: 2o 

— 

lo 

19 i 

U 

11, 

V! 

14/: 

2, 

03 

0., 

le* 

19«*: 

13o 

34*: 

5s 

2o 

— 

2o 

20 

O4 

3. 

6e 

18e 

0« 2„ 

O3* 

210 

12o 

lis 

4« 

1, 

— 

8« 

21 

Os 

— 

6/: 

36* 

0/ 3,, 

1/ 

5o* 

83*: 

Oa 

1» 

— 

2. 

22 

So 

5o 

7.' 

53* 

4/ 

O3 

— 

43* 

4o* 

10,* 

Ha* 

4o-: 

7 • 

8s*: 

4s 

23 

15 

2e 

7e*: 

14.*: 

0.-: — 

1/ 

4o 

64- 

— 

5s*: 

2, 

— 

4o 

24 

— 

3s 

— 

162 

3, — 

— 

17o 

— 

le 

— 

— 

— 

Ol 

25 

— 

4, 

-   21, 

— — 

— 

4.. 

43 

O4 

- — 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

04 

— — 

— 

lo 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

29 

— 

— 

13 e 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 0„ 

— 

— 

1.* 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

' — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

íoučet 
Snninia 

15; 

48, 

67^ 

103o 

27« 

37,    20, 

2O3 

95,    7I3    37, 1  27o  1  33, 

19, 

1 "' 

um. 

Regtg. 

7 

9 

8 

10 

9 

5 

7 

6 

10  '   12  1   8 

6 

6 

4 

10 

C3-1- 

Grafongrün 
Grafengrün 

(Plocek) 

Gratzen 
Nové Hrady 

(NewiBch) 

Grossbürglitz 
Vřešťov 

(Málek) 

Grottau 
Hrádek 

(Mokaupt) 

Grulich 
Králíky 

(Holub) 

Hailichen 
Hanichen 

(Neuwinger) 

Harabaska 
Harabaska 

(Schneider) 

Hauska 
Houska 

(Holý) 

Herrnskretschen 
Hřensko 

(Jaroscbka) 

Hochchlumec 
Chlumec Vys. 

(.^aSok) 

Hochgarth 
Hochgarth 

(Bormann) 

Hořelic 
Hořelice 

(Bubeníček) 

Hořeňowes 
Hořeňoves 

(Kozák) 

Horka Gr. 
Horky V- 

(Pavlík) 

.2S„ 

03  00 =0 

0 a ^ 

Kas 

Součet 
Sainnia 

24, 

II5 

32, 

33 5 

50, 

92e 

24o 

15e 

41e 

30o I  21, 

37^ '   19, 1   18, 

2I0 

^loideší. 

Regtg. 

9 

4 

6 

10 

8 

10 

11 

5 

8 

2? 

10 

5 

6 

: 6 

7 

Prof. Di. r. J. Studnička. 


125 


Dešťoměrná zpráva za měsíc listopad 1888. 
Ombrometrischer Bericht fíir den Monat November 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kallich 
Kalich 

(Langeoauer) 

Kaltenbach 
Nové Hutě 

(SohnurpfeU) 

Kaltenberg 
Kaltenberk 

(CharyAt) 

Kamaik a. d. M. 
Kamýk n. V. 

(Kořínek) 

Kamnitz-B.^ 
Kamenice Č. 

(Pompe) 

Kaplic 
Kaplice 

(Vokoan) 

Karlstein b. Svr. 
Karlstein u Svr 

(Schimanek) 

Klattau 
Klatovy 

(Nešpor) 

cs -e » 

Sas 

MMS 

Kohoutow 
Kohoutov 

(Albreclit) 

Kolín 
Kolín 

(Potáček) 

Kreuzbuche 
Kreuzbuche 

(Dreek) 

Krumau 
Krumlov 

(Pukarek) 

Kukus 
Kukus 

(Neumann) 

Kulm b. Karb. 
Chlumec u Ch. 

(Procházka) 

1 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

2 

3 

I 

I bo 

O4 

__ 

O3 0„ 

o„ 

4 

4x- 

14/ 

63 

— 

76 

— 

v: 

I60 

2s 

7/ i 

10, 

81 

123*: 

4, 5 

3e- 

— 

— 

— 

— 34* 

1. 

0/: 

— 

03 

O3' 

7/: 

— 6 

Ol' 

— — 

— 0/ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

7 
8 
9 

— 

— — 

— 0/ 

O3 

— 

^ 

— — 

— 

— io„- 

10 

— • 

— — 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 11 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— — 

— 

— - 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 13 

— 

— — 

— — — 

— 

— — 

— 

— 

14 

— 

— — 

— 05 — 

— 

— — 

— 15 

— 

— — 

— Oe — 

— — 

— 

— 

16 

— 

— 5o 

— 0, 

— 

— 

— 

— — 

— 17 

04 

— — 

— I3 — 

— 

— 

O3 

— - 

— 

Os 

18 

6. 

— 

— 

— 

03 0, Or 

2o 

Os 

4, 

— 

— 

3,, 

19 

84 

12.,-: 

v: 

— 

io„ 10/ 

lo 

4i 

1, 

5« 

15e 

— 

Ol 

4„ 

20 1 

O5 

7.*: 

26/ 

— 4/ O4 

1/: 

I4 

80 

— 

lOo 

Is 

21 

Ol* i 

2/ 

25* 

■  — 

80 

' 

2/ 

2/ 

3/i 

— 

3o 

7/: 

— 

3s 

03 

22 

65- i 

10,- 

18/ 

— 

3„ 7/ 

2, 

34* 

4/ 

I4 

9/ 

4o* 

4, 

7/: 

23 

v: 

— 

— 

— 

— 6s 

O3 

2/: 

34 

2i 

9/ i 

— 

3s 

43 

24 

09 

0« 

22e 

— 

4, 2i 

— 

0. 

— 

— 

0 

-6 

— 

I5 

— 

25 

— 

— 

174 

— 

lo 0. 

— 

— 

— 

lo 

I4 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

5o 

— Ol 

— 

— 

— — 

— 27 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 0, 

— 

— 

— 

— — 

0, 

— 

29 

lo* 

— 

— 

— 

— 0, 

— 

~" 

• — 

— , — 

2, 

0. 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Oo 

Oo 

0, 

— 

— 

Ol 

— 

— 

0, 

31 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— . 

Součet 
Snmma 

41o 

483 

102 e 

25o? 

343    - 

52e 

23 e 

1   I83 

19, 

26, 

67„ 

23, 

30, 

27, 

Dni tít 
Regtg. 

12 

6 

7 

4? 

1 
8     — 

20 

i   8 

1 

11 

6 

10 

1 

12 

3 

10 

9 

o*- 

._ to 

(O  = 

>» o 

SE 

J-st 

KW« 

.2 '2'í^ 

1 

^ > 

0 0 
a a •-■ 

'CS 'öä ^-^ 

a 3-3 

^1 

9    i    -c- 

1 
1 

i 

! 
i 

i .5 -si 

1  l-5l-5t 

1.1. 

OJ   >  © 

0 0 = 

,3  3  = 

^4« 

a   1 
11- 

ísí fcí S 

a a 

3 3 

KW 

-3  3 
.^ .^ 

Mas 

( j3 -a 0 

1 Qmi, 

a a S 
MW5£ 

sil 

Souče 
Snmma 

]   333 

223 

27. 

27, 

23, 

17= 

16, 

3O3 

64,    19o 

45, 

55o? 

31« 

32, 

31, 

Dni tí 
Regtg 

i   3 

7 

8 

7 

8 

9 

5 

16 

16 

13 

6 

6 

i  9 

1 

4 

14 

Prof. Dr. F. J. Studničku. 


126 


Dešfoměrná zpráva za měsíc listopad 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat November 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kytin 
Kytin 

(Hofímattn) 

Landstein 
Landštýu 

(Strohmayer) 

Langwiese 
Langwiese 

(Karásek; 

LauSeň 
Loučen 

(Strejček) 

Laun 
Louny 

(Kurz) 

Leitomyschl 
Litomyšl 

(Vajraucfi) 

Libějic 
Libějice 

(PUit) 

Lichtenau 

Lichkov 

(Sperling) 

Lis 
Liz 

(OUlern) 

Lobosic 
Lovosice 

(Hauamann) 

Medonost H. 
Medonost 

(Wolf) 

Michelsberg 
Michalovico 

(TUl) 

Mies 
Stříbro 

(Tobonszlty) 

a a Ě 
SS£ 

Moldautoin 
Vltavotýn 

(Sakař) 

1 

2 

mm 

mm 

mm 

mm 

rťiTn 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

7¥^Tn 

mm 

— 1 = — 0., 

0. 3 

— 0, — 

— 

03 

0, 

4 

14„ 

3, 

lOo 

5^ 

3, 

10, 

5O3*: 60*: 

5. 

6o': 

5/; 

9.*: 

ISe'i 

14, 

5 

2, 

— 

— 

— 

0/: 

2/: — 

— 

— 

— 

— 

lo 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

- — 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Is* 

— 

— 

8 — 

0. 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9 

— 

— 

Ol 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

I5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

34* 

— 

— 

— 

— — 

O4 

— 

— 

O3 

— 

18 

— 

— 

9o 

— 

— 

— 

— 24 

— 

05 

0,, 

— 

0., 

— 

19 

— 

2, 

23 

1., 

lo 

6s 

■ — 

80 

13 

1/: 

1, 

44 

4, 

Os 

1, 

20 

— 

% 

— 

— 

— 

2, 

— 

o„ 

0, 

— 

Os 

2s 

— 

1. 

— 

21 

— 

5o- 

3o 

3i 

— 

04-: 

— 

— 

35 

2. 

1: 

4t 

— 

22 

— 

7o 

2/ 

— 

2, 

5/ 

— 

04* 

3o* 

4/: 

24* 

• 
2 

3„-: 

— 

2i- 

23 

— 

— 

7i 

— 

le 

]. 

— O5 

24 

4r 

3= 

O9 

2, 

24 

— 

— 

— . 

— 

— 

0, 

— 

9, 

0,, 

— 

3, 

0., 

— 

3., 

— 

25 

— 

— 

o„ 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

0, 

— 

I4 

■ — 

26 

— 

lo 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 0,* — 

— 

' — 

— 28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

.  — 

— 

— 

— 

— 

— 

^- 

— 

o„ 

— 

30 

Os 

3r 

O4 

3, 

— 

— 

— 

— 

u 

— 

— 

0,, 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— ' — 

— 

- Součet 
Simma i 

14b 

18s 

4I4 

12, 

11, 

28„ 

53^ 

23, 

16. 

14i 

22, 

25., 

21e 

335 

21e 

Dnideší. 
Regtg. 

2? 

7 

12 

4 

5 

8 

4 

4 

10 

5     8 

9 

6 

14 

6 

— es 
" s 

d 

m CO « 

was 

a > 

CD  CO  o 

'5' 

'ř-i '--1 

0 a 

0 §■? 

^H  0 a 

0 0 £ 
a !3 0 

1 

|g  ^ 

"li 

U 

.2'> 

c3  ro 

a _ř-] 0 
MOS. 

J5ě 

> 

ů S 

■cS -ca 

cS cäS- 
0 oi 

1-5 h^S 

9 2 s 

0  Ot£ 

,Q -n 0 

OK 

ř  &^ 

qj OJ fe 

2 2S 

0 
H a 

13 ce 

33S 

Součet 
Simma 

31, 

34e 

17i 

23 e 

36, 

22^ 

225 

26„ 

34, 

18, 

28> 

I60 

539 

19, 

23, 

DmdÉ. 

Regtg. 

5 

7 

5 

5 

9 

14 

3? 

7 

6 

10 

5 

3 

Prof. Dr. 3 

8 

". J. Sluda 

4 

Íčka. 

6 

127 


Dešťoměrná zpráva za měsíc listopad 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat November 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Náwes 
Náves 

(Maäek) 

Nekmíř 
Nekmíř 

(Bauer) 

Nepomuk 
Nepomuk 

(Stopka) 

Neuhaus 
Hradec Jindř. 

(Sohöbl) 

Neuhäusel 
Nové Domy 

(Nestler) 

Neuhof b.Béch. 
Nový Dvůr 

(Nelser) 

Neustadt 
Neustadt 

(Fischer) 

Neustadtel 
Neustadtel 

(Kluch) 

Neuwelt 
Nový Svět 

(Jenč) 

Neuwiese 
Neuwiese 

(Bartel) 

Olbersdorf 
Olbersdorf 

(Böhm) 

Osserhütte 
Osserhütte 

(Schwelger) 

Pacow 
Pacov 

(NoTák) 

Pardubic 
Pardubice 

(Soya) 

Petrowic 
Petrovice 

(Barth) 

1 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

0/ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
O3 

2 

— 

te 

— — 

— 

— 

— 

0, 

3 — 

— 

— 

lo — .   

2o Oo 

4 

12/ i 18, 

22,-: 

13 

8r 

5e 

— 5o 

7, 

27,- 

13, 

13, 

19, 

5 

— 

— 

— 

2/: 

— 

— 

0,* 

lls* 

5/ 

0,* 

3=* 

6/ 

5/ 

0, 

— 

6 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

Oe* 

— 

0/ 

— 7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

— 

8 

— 

— 

0,- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

— 

0/ 

9 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,' 

— 

— 

— 

10 

— — 

— 

— 

— 

■.  — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— _ 

11 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 12 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 13 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 14 

o„ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 15 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

. — 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

— 

— 

2, 18 

5s 

— 

O7 

— 

3r 

— 

lo 

53* 

3,*: 

5o 

6, 

— 

I3 

04 

19 

— 23 

09 

— 

— 

h 

1*5 

3/ i 

7o 

60 

3, 

03 

4, 

14 

20 

— — 

Oa 

25* 

— 

— 

7 = 

33/: 

I65 

2o 

10/ 

34 

1« 

lo 

21 

23 

— 

I*': 

v: 

4o 

04 

— 

8/: 

3/ 

8,- 

7a- 

3/ 

33* 

0, 

04 

22 

— le'i 

2.S-Í 

3. 

•I3 

3e' 

3/ 

8.* 

10,- 

15/ 

12/ 

0/ 

3o 

2/ 

23 

— 

1., 

2. 

— — 

8/ i 

60 

2/ 

143- 

7/ 

o„ 

1, 

24 

— — 

— 

3e — 

— 

I84 

60 

Os 

8, 

25 

— 

— 

45 — 

— 

2O3 

05 

1, 

2e 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

6„ _ — 

— 

— 

0, 

— 

— 27 

— 

— 

O4 — 

— 

— — 28 — 

— — 

— — 

— 29 

— — 

— 

— — 

— — 

— 30 

— — 

^ 

— 

3, 

— 

— 

— — 

2,- 

— 

— 31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Summa 

21o 

1 

— 

283 

32, 

263 

23, 

125 

48, 

107e 

67, 

53 2 

IO64 

40, 

24e 

27, 

UMÍ 
Regtg. 

4 

7 

7 

9 

6 

4 

7 

11 

10 

14 

13 

1 
8 

8 

11 

Měsíc 
Monat 

Maader 
Mádr 

(Dada) 

Machendorf 
Machendorf 

(May) 

Mändi^k 
Mendryka 

(Macek) 

Marschendorf 
Maršov 

(Steigerhof) 

Marschgrafen 
Maškrov 

(Popp) 

Maschau 
Mašov 

(Makas) 

Městec Woj. 
Městec Voj. 

(Liel.l) 

Millau 
Mílový 

(BroBig) 

Mileschau 
Milešov 

(Matoušek) 

Mireschowic 
Mirešovice 

(Fischer) 

Mladějowic 
Mladějovice 

(Ajmesberger) 

Modlín 
Modlín 
(Stinek) 

Morau-Ober 
Morava H. 

(Adámek) 

Mühlörzen 
Mileřsko 

(Sohmelowský) 

Nepomukb.Klenč 
Nepomuk uKlenč 

(Vokurka) 

Součet 
Summa 

78, 

40 5 

21. 

693 

25o 

2O0 

23, 

26, 

19, 

IO4 

26, 

32i 

1  58, 

1     ' 

20, 

68„ 

Dni dest. 
ßegtg. 

15? 

1 

9 

4 

10 

9 

4 

12 

! ' 

4 

1    ' 

9 

5 

10 

6 

10 

Prof. Dr. F. J. řtudlllčka. 


128 


Dešťoměrná zpráva za měsíc listopad 1888. 
Ombrometrischer Bericht fřir den Monat November 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Petschau 
Bečov 

(Onger) 

Pilgram 
Pelhřimov 

(MoUenda 

Pilsen 
Plzeň 

(čipera) 

Písek 
Písek 

(Tonner) 

Plass 
Plasy 

(Holeček) 

PloBchkowic 
Ploškovice 

(Palmsteln) 

Poněschic 
Poněšice 

(Kroh) 

Prag 
Praha 

(Studnička) 

Příbram 
Příbram 

(Lang) 

Proseč 
Proseč 

(Žaak) 

Pürglitz 
Křivoklát 

(Buok) 

Piirstling 
Pürstliuk 

(Sohtmann) 

Rabenstein 
Rabštein 

(Bayer) 

Rakonitz 
Rakovník 

(Faboun) 

Reichenberg 
Liberec 

(Waltur) 

1 
2 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

i  0. 

— 3 

0., 

— 

— 4 

16o 

15, 

19, 

8. 

4„ 

13o*: 

6« 

— 

2/: 

9s 

19/ 

0 

"5 

II5 

ň, 

5 

i  0/ 

Os*: 

— 

0/: 

— 

— 

i4*: 

— — 

— 

Is* 

— 

— 

O9*: 

6 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

7 

— 

— 

0/ 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

■ — 

— 12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 18 

h 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

I5 

— 

— 

3s*: 0, 

Os 

19 

»3 

2= 

4o 

2o 

1. 

3. 

I5 

1t 

12„ 

2: 

2. 

210*: 

34 

2t 

4i 

20 

3s 

Sa 

0. 

0. 

O3 

lo 

— 

— 

6, 

— 

— 

i3o*: 

Os 

— 

25 

21 

v: 

— 

O9 

l/i 

1, 

3s 

la': 

4. 

— 

4« 

3/ 

I4 

3, 

»4 : 

22 

7o*; 

6,' 

2, 

1.'; 

O4 

39* 

Os 

1. 

— 

4/ 

2„* 

16«* I5 

80' 

23 

h 

— 

0, 

0, 

Os 

2s 

2o 

li 

— 

— 

I4 

lOo*: 

5e 

O3 

3, 

24 

% 

— 

— 

Ol 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25„*: 

0= 

— 

0. 

25 

— 

2., 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3,*: 

— 

— 

0. 

26 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3,*í 

— 

— 

— 

27 

— 

' — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— - 

— 

— 

04 

— 

— 

30 

— 

—    — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_  !   7 • 
'0 

0, 

— 

31 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Snmma 

43, 

31 = 

23^ 

26, 

11« 

19o 

20„ 

14, 

20j 

lOi 

2I0 

1283 

143 

193 

34, 

Dqí dešt. 
Regtg. 

10 

6 

" 7 

10 

6 

7 

6 

5 

3     3 

5 

12 

7 

7 

10 

a-" 

._ es 
co s 

,(S o 

ES 

Neahäuseln 
Neahäuseln 

(Gafgo) 

Neuhütte 
Neuhütte 

(Neumann) 

OÍJ r-J 

-2 

ní 

Nezdic 
Nezdice 

(Walmann) 

Obisch 
Obíš 

(Arnoät) 

Oemau 
Soběnov 

(Přlboda) 

Osek b. Kněz. 
Osek u Kněz. 

(Šlma) 

Ossegg 
Osek 

(Pfltzuer) 

Paseka 
Paseky 

(Jablonský) 

Paseka b. Pros. 
Paseka u Pros. 

(Padonr) 

Pelestrow 
Pelestrov 

(Iloaslaw) 

Philippsberg 
Filipov 

(Kalkant) 

Pičkowic 
Býčkovice 

(Jebanteke) 

Plöckenstein 
Plöckenstein 

(KopHwa)         I 

Podmoklic 
Podmoklice 

(Koudelka) 

Součetl   o« 
Snnima {     ^ 

63, 

^2 

2I0 

21e 

29, 

25e 

27, 

23,    29, 

26, 

9s    14, 

29, 

31„ 

Oni deší. 
Regtg. 

6 

16 

5 

2? 

6 

5 

5 

6 

8 

6 

6 

5      6 

9 

6 

p 

of. Dr. F. 

J. Studni 

ka. 

129 


DešComěrná zpráva za měsíc listopad 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat November 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Reitzenhain 
Reitzenhain 

(Schmidt) 

Richenburg 
Richenburk 

(Ziffer) 

Eöhrsdorf 
Röhrsdorf 

(Ducke) 

Rokytnic 
Rokytnice 

(Ezer) 

Eonow 
Eonov 

(Hosp. zpráva) 

Rosenberg 
Rožmberk 

(Richter) 

Rosic 
Rosice 

(šťastný) 

Rothenhaua 
Hrádek Červ. 

(Sachs) 

Rudolfsthal 
Rudolfsthal 

(Krámský) 

Rumburg 
Rumburk 

(Lenk) 

Ruppau 
Roupov 

(Lntz) 

j  Salmthal 
Salmthal 

(Peter) 

Schattava 
Šatava 

(Amort) 

Schlosswald   I 
Schlosswald 

(Hlavsa) 

Schueeberg 
Sněžník 

(Linhart) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm       mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

— 

— — 

O2    ''     — 2 

— 

— — 

— 

— 

— 

3 

— 

— 

— — 

— 4 19,*; 

5e 

33 

7» 

20/ 

13, 

O4     0, 

7o 

133 

— 

6s* 

24o* 

63 

5 — 

O5* — 

0/ 

I2 

Ol 

0,- 

05* 

— 35* 

4e* 

u 

6 

7 — 

__ — 

, 0,- 

"' 8 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9 — 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

11 — 

— — 

— 

^- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12 — 

— — 

— 

— 

— 

— 

, — 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— le 

— 

— 

— 

14 — 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

15 — 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

16 — 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

17 

_ 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

18 2„ 

73 — 

— 

Is 

05 

2i 

4o 3i 

— 

— 

— 

19 10, 

13, 

IO3* 

O5 

0, 

2, 

4. 

7/; 

14o 

3, 

12e 

04 

le 

7o 

20 o„ 

3t 

9, 

1« 

— 

1« 

— 

2., 

5, 

Os 

80 

4s 

— 

Oe 

21 2« 

7 *: 

' 0 . 

2, 

1,* 

I3 

3e 

3,*; 

80*: 

— 

84-; 

0,' 

3s* 

6s' 

22 2/ 

7o* 

10,; 

I5 

3,* 

1. 

0-.*; 

9/ 

6s* 

2t 

6i' 

73* 

4/ 

2o 

23 83* 

7,.- 

— 

— 

0: 

v; 

93*: 

6s* 

— 

83* 

34 

— 

I5 

24 1. 

3, 

83 

— 

— 

— 

— 

255 

05 

— 

2o-: 

6e 

0,- 

— 

25 — 

33 

2. 

— 

— 

— 

— 

24, 

Ot 

— 

— 

1, 

— 

— 

26 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28 — 

— 

• — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 — 

— 

— 

— 

— - 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

0„ 

— 

31 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Sninma 

39, 

59 5 

51. 

16, 

26 3 

24„ 

135 

85, 

544 

193 

50, 

38, 

38 3 

203 

Odí mí   _ 

7 

10 

7      5 

5 

8 

7 

13 

11 

4 

8 

9 

7 

7 

Regtg. 

— CS 

>tx> e 

SS 

Polic 
Police 

(John) 

Politz-Ober 
Páleč Horní 

(Kachler) 

Přerow-Alt 
Přerov Starý 

(Mläek) 

Prorub 
Proruby 

(Knbelka) 

vrž -flá £ 

Rapic 
Rapice 

(Zima) 

Reinwiese 
Reiuwiese 

(Touschel) 

Rezek Forst. 
Rezek mysl. 

(Svoboda) 

Riesenhain 
Riesenhain 

(Vorrelth) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Zlenert) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Bulta) 

RudolfiJag.H. 
Rudolťi mysl. 

(Werner) 

Sandan 
Žandov 

(Slolle) 

Sattel 
Sedloňov 

(Bohutlnský) 

Schöninger 
Klet 

(Krboček) 

Součet 
Sgiiiiiia 

"1  34, 

18, 

I63 

53 2 

273 

12 s 

31, 

138, 

155o 

10, 

24, 

14« 

28o 

22, 

8„ 

Dai iešíJ   rj 

4      5 

16 

8 

5 

8 

10 

10 

7 

6 

6 

7 

9 

4 

Regtg 

•!! 

1 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


Vau 


Dešťoměrná zpráva za měsíc listopad 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat November 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Schwabin-Zbir. 
Svabín u Zbir. 

(Vanäk) 

Schwarzbach 
Schwarzbach 

(Balllng) 

Sedl 
Sedlo 

(ElBBcl) 

Skalic B. 
Skalice C. 

(Valenta) 

Soběslau 
Soběslav 

(Kukla) 

Sofienschloss 
Sofienschloss 

(Roller) 

Stěchowic 
Štěchovice 

(Paur) 

Stefanshöhe 
Štěpánka 

(Totoček) 

Stom 
Storn 

(štipek) 

Stubenbach 
Prášily 

(Lenk) 

Subschitz 
Zubčice      [ 

(Hdgek)          1 

1 

Světlá b. Rch. 
Světlá u Lib. 

(Sluka) 

Tábor 
Tál)or 

(Hromliiiko) 

Tau8 
Domažlice 

(Weber) 

Tepl 
Teplá 

(\Vlt7.) 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

mm 

v: 

09 
04 

1/: 
3,*: 

I5 

mm 

16„* 

3o' 

3o 

3/ 

5o* 

3o 

4. 

mm 
25 

1. 
O4 

3,* 

34*: 

lo 

mm 

Ol 

74 

Ol* 

7. 

Is 

04 

4,* 
2o 
lo 
24 

mm 

17s 

8a 
34 

Oe*: 

4o 
Oe 

mm 

-dg : 
3/ 

45* 

mTTt 

14s 

1« 

4s 

15 

Os 

mm 
Os- 
lo* 

Ol 

28 

19,- 
2O4 

98*: 

12,* 
2i* 
20, 
15, 

mm 

26e* 

3.* 

I5* 

lis*: 

6e 

7o*: 

6/ 

v: 
10, 

2e 
lo 

le*: 

mm 

18o* 

II5 

6s 

13e 

5o* 

60 
95 
33 

mm 

ISi- 

3u*: 

34* 

1. 

mm 
Sil 

0, 
9, 
85*: 
67 

44*: 

54* 
3.* 

10« 

mm 

15« 

34 
1. 

3o* 

3.*: 
li 

Is 

TTlflfj 

lOs*: 

0,*: 

03 

4o 

Ol 

5o 

2:* 

O4 

mm 

0. 
3i* 

73*: 

4e 

I5 

Os 

Součet 
Summa 

18« 

374 

11, 

27, 

36, 

32, 

223 

104, 

933 

73, 

25, 

661 

29, 

23, 

175 

Mkii. 

Regtg. 

6 

7 

6 

10     7 

3 

5 

11 

13 

8 

4 

11 

7 

8 

6 

._ et 
m s 

M» e 

EE 

Schwarzthal 
Černodol 

(HaUBa) 

Schweinitz 
Sviny Trhové 

(Beran) 

Schweissjäger 
Schweissjäger 

(Neumann) 

Senftenberg 
Žamberk 

(Němeček) 

Sichow 
Sichov 

(Krell) 

Siebengiebel 
Siebengiebel 

(Horlik) 

Siebengründen 
Siebengründen 

(Kratochvil) 

Skala 
Skála 

(Äaorhann) 

0  Ou 

a Q'S 

aas 

02 03 5. 

Smiřic 
Smiřice 

(Stupl) 

Smol otel 
Smolotely 

(Pleařlk) 

Sonnenberg 
Suniperk 

(Stein) 

Spitzberg 
Špičák 

(Hawel) 

Stranohoří 
Stranohoří 

(Vmta) 

0 0 

co  co v 
co  I» ^ 
03 c3j= 

.Sis? 

02»%. 

Součet 
Summa 

Dnidest 
ßegtg. 

51» 

35 e 

365 

41. 

8, 

30, 

157, 

393 

19« 

223 

28, 

30, 

33, 

34, 

21 e 

6 

9 

7 

10 

3 

11 

13 

20 

6 

5 

5 

10 

12 

11 

8 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


131 


Dešťoměrná zpráva za měsíc listopad 1888. 
Ombrometrischer Bericht für deü Monat November 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Thiergarten 
Obora mysl. 

(Prolopeo) 

a ai 

Tomkowka 
Tomkovka 

(Holub) 

Trčkadorf 
Trčkov 

(Friedrich) 

Třebotow 
Třebotov 

(de Pauli) 

Turnau 
Turnov 

(PellkoTský) 

Tynischt 
Týniště 

(Egelmayor) 

Unhošt 
Unhošt 

(Mulalsch) 

Weissbach 
Weissbach 

(K-iDtzl) 

Weisswasser 
Bělá 

(Peřina) 

Welhartic    | 
Velhartice 

(Schreiber) 

Wenzelsdorf 
Václavov 

(Ruff) 

Wildenschwert 
Ústí n. 0. 

(Novák) 

03  03 
:0 -.O 
to  OT 

a a 

^ 'qj .C- 

^^1 

Wiuterberg 
Vimberk 

(Němeček) 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

mm 

61 

2t*: 
1. 

mm 

23 

93* 

Os 

mm 

17o 

4., 

2x- 
I5 

mm 

2/: 

I4* 

2, 

23 

4e 

mm 

IO3 

3* 
0. 

60 

2«r 

mm 

lo 

1: 

2s 

5s 
O3 

mm 
43 

2, 

7,* 

mm 

7o 

3o 
45 
I3 

mm I4* 

i4e*: 

13/: 

5/ 

4e*: 
4/: 

mm 

4, 

0. 
Ir 

2. 

li 

10a 

03 

1/; 
I3 

mm 

23o' ! 

O2 

3, 
3e* 

Oa 

mm 
I3 

13/; 

2o 
83 
79 
35*; 

8/ 
6s 
74 
6a 

lo 

mm 

7. 
O3 

I4 

04 

3a 

1. 

6. 

4/: 
1. 

mm 

2O0* 
2O0* 

lOa' 
5e* 
7/ 

15o 

4« 

mm 

9o' 

h 

12o* 
4„- 

Součet 
Somiiia 

10« 

29^ 

24e 

14. 

23, 

32^ 

28, 

lös 

494 

28 0 

31o 

67, 

31, 

823 

26j 

MiúL 

Regtg. 

5 

4 

4 

6 

5 

9 

5 

4 

7 

9 

5 

12 

9 

7 

4 

Měsíc 
Monat 

Střem 
Střemy 

(Marek) 

Stříteř 
Strítež 

(Stoupa) 

Stroj edic 
Stroj edice 

(Kaipirek) 

Stupčic 
Stupčice 

(Sohreltor) 

Swarow 
Svárov 

(Petrař) 

Světlá 
Světlá 

(Seldler) 

Sýkora J. H. 
Sýkora mysl. 

(Heinrich) 

Tachlowic 
Tachlovice 

(Molltor) 

Tannenberg b. B. 
Tanenberk u Bl. 

(Erben) 

Trubijow 
Trubijov 

(Vlček) 

Sgl 

Uhersko 
uhersko 

(Llndner) 

Wčelákow 
Včelákov 

(Fischer) 

Weipert 
Vejprty 
(Lorenz) 

Welleschin 
Velešín 

(Vavreyn) 

Souf et 
Summa    ■'■ ' 5 

45= 

IO3 

5» 

12« 

3tí 1 

33» 

18s 

663 

44« 

17, 

49a 

45, 

37, 

25o 

DiiMi;. 

Regtg. 

6 

9 

5 

5 

4 

7 

7 

2? 

10 

9 

7 

5 

9 

9 

2 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


132 


Dešťoměrná zpráva za měsíc listopad 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat November 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Wittingau 
Třeboň 

(Kartik) 

WlascWm 
Vlašim 

((Jabrlel) 

Wobrubec 
Obrubce 

(Hoko) 

Wojetin 
Vojetin 

(štowlk) 

Wordan 
Vordan 

(Porech) 

Worlik 
Vorlik 

(KnblaB) 

Wostředek 
Vo středek 

Chroust) 

Wráž 
Vraž 

(Urban) 

1-5 £ 

Zirnau 
Dříteů 

(Schubort.) 

Zlonic 
Zlonice 

(Kozel) 

Zwickau 
Cvikov 

(Vllllous) 

Žďár b. Rokyc. 
Žďár u Rokyc. 

(Hořice) 

ždirec b. Chot. 
Ždirec u Chotb. 

(1'nobollk) 

Žilina 
Žiliua 

(Valta) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

mm 
64*: 

2i 
O4 

O9 

mm 

1, 
10e*i 

O4* 

03* 

O3 
33 

Os 

43 

4/ 

42 

03 

0. 

mm 

25 

5s 
125* 

33 

2t 

2e 
44 
60* 
34 

mm 

5, 

I2 

2s 
4t 

24 
4, 

2, 

mm 
2I5 

lo* 

75 

mm 

12/: 

Ol* 

39 
14 

n 

3s- 

0 

•^9 

mm 
O2 

26o 

O3*: 

Ol" 

Ol 
I4 

0/: 

I4** 
li 

mm 

65 

O4 

0, 

6e 

I4 

0,': 

4o' 
2, 

mm 

2l5*i 

l5o 
2/ 

la* 
lo 

mm 
89 

Ol* 

o> 

3„ 
O2 

2a 

2o*: 

I3 

mm 

5i 

80 
14o 

3. 

5o/: 
61* 

80 

25 

le 

mm 

123 

Oa 

Os 
2s 

Os 
Is 

2t*: 
I3 
O2 

mm 
123 

2i 

Is 

1« 

5o* 

I3 

I4 

mm 

i 

Oe 

j 

~  i 

-   1 

3e  ' 

43 
2-' 

2Í 

Součet 
Snrama 

19s 

31o 

24, 

253 

22e 

30« 

32, 

3I3 

22e 

41t 

18. 

54, 

23, 

32,   133 

Dni dešC. 
Regtg. 

6 

1 

12 

4 

6 

7 

3 

7 

9 

8 

5 

8 

9     9 

8 

5 

>« o 

ES 

Weltrus 
Veltrusy 

(Melle) 

Werscheditz 
Verušice 

(Eckert-Hetzel) 

Westec 
Vestec 

(Končický) 

Wildstein 
Vil stein 

(Opoleokj) 

Wysoká 
Vysoká 

(Tast) 

Wysoká 
Vysoká 

(Syká) 

Záwěšín 
Závěšín 

(Proil) 

Zbislawee 
Zbyslavec 

(Manllk) 

Zderadin 
Zderadiny 

(Homolka) 

"a 

Qj Ol ä 

Zeměch 
Zeměchy 

(Öejka) 

Zinnwald 
Cinwald 

(Tandler) 

Zwoleňowes 
Zvoleňoves 

(Sperl) 

Ždikau Gr. 
Ždikov V. 

(Knorro) 

Žiwotic 
Životice 

(Skála) 

Souče 
Summa 

185 

23, 

2I5 

2O3 

22= 

39, 

27 

-• ' 8 

31, 

32, 

12, 

27o 

13, 

30, 

33, 

Dnideší 

Regtg 

•j    5 

4 

9 

5 

1 

5 

6 

10 

5 

10 

5 

8 

■ 7 

3 

3 

10  , 

Prof. Dr. F.  J. Studnička. 


133 


Dešťoměrná zpráva za měsíc prosinec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat December 1888. 


Den měsíce / 
Monatstag 

Alberitz 
Malměřice 

(KlelsBl) 

Althütten 
Staré Hutě 

(Gttnthor) 

Aupa-Klein 
Oupa Malá 

(Hrooh) 

Aussergeflld 
Kvilda 

(Králík) 

Bärenwalde 
Bärenwald 

(Plnaker) 

Beneschau 
Benešov 

(Kurka) 

Bezno 
Bezno 

(Švejcar) 

Binsdorf 
Binsdorf 

(Stein) 

Bistrau 
Bistré 

(KrySpln) 

Blatná 
Blatná 

(Bastář) 

Bösig 
Bezděz 

(Feohtner) 

Borau 
Borová 

(Rohr) 

Braunau 
Broumov 

(Čtvrtočků) 

BrennporiSen 
Poříčí Spál. 

(Proküpek) 

Buchera 
Buchoří 

(Fischbook) 

miD 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 

O3 

2,- 

I3 

Is* 

o.'l 

2= 1« 

2= 

— 3o 

2i*: 

1, 2 

h 

74* 3/ 

ll* 

O4 

6, 

— 

— 

2o 

— 4,,* 

3 5o' 

2/ 

— 

— 

le 

— 

45 

— — 

23 

I4 

2. 

2o* 

4 

— 

0, 

0   • • 

05 : 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

le 

O2 

I4* 

5 
6 — 

— 

— — 

~~' 

Z 

^^ 

^~ — 

0, 

— 

— 

7 
8 — 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

9 

— 

— 

— 

— 

le-i 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

Ol 

1«* 

2/ 

w 

1/ 

O3* 

1,* 

Oe* 

I5* 

43 

K 

3/ 

Ol* 

1, 

— 

11 

1/ 

o„- 

5.* 

5.,* 

34* 

34* 

3s* 

3,- 

— 

0:*: 

W 

lo* 

44* 

0/ 

4/ 

12 

Ol* 

2«* 

2e' 

10,- 

— 

0/ 

— 

— 

— 

0/: 

— 

Is* 

Is* 

O3* 

60" 

13 

— 

0,' 

1«* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3* 

— 

42* 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— ■ 

— 

— 

— 

— 

— 

0,- 

— 

— 

— 

— " 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

lo* 

So* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ir* 

lo* 

Is*: 

— 

— 

18 

— 

— 

4.- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

04 

— 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

2o 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 
23 
24 

Ol 
0, 

— 

— 

. — 

— 

— 

— 

— 

3i 

— 

— 

— 

04 

Ol 

— 

— ^__ 

._ 25 

0. 

— 

— 

— 

v: 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

O5 

— 

Ir* 

I5*: 

7/; 

— 

1/ 

Ol* 

— 

— 

2i 

— 

02 

02- 

— 

27 

2i 

3/ 

I4* 

3/: 

0/ 

6r 

5/ 

8/ 

32* 

Oe 

7s 

lo* 

0, 

23 

I5 

28 

0, 

— 

(■V 

— 

05* 

— 

— 

— 

— 

— 

02 — 

29 

0., 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

0, — 

30 

0. 

— 

0,, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ol — 

31 

Ol 

I5 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

O5 

— 

Ol* 

— 

— — 

Součetjl   q 

27, 

47o 

27, 

215 

14, 

II5 

I85 

17,    65 

17i 

lös 

lös 

81 

24i 

Regtg.l 

11 

14 

7 

9 

7 

5 

7 

6 

4 

8 

8 

17 

8 

7 

Měsíc 
Monat 

Adolfsgrün 
Adolfsgrün 

(Walter) 

■5qS£ 

&n fco     .S .i; " 
ro  CO C-    >  >  0 

ggj .áái 

<l<ja 1 PQpqS 

I     1 

WPq© 

0 0-3 
•2.23 ! 

<it5 
.2.2 

Ul'tT-t ^> 

-*j -tj ra 

OQ  00  0 

C3 

•ggg 
cpfPSi 

.2S 
0 0 

>m iro T^ 

33s 
0 0.5 

0 a 3 
pqm" 

ai4 

° SB 

meqE 

^ > 
0 0 

0 a a 

mma 

.2S 
00 t? 

§ §1 

1 > 
ňfq" 

Součet 
Samma 

33, 

26e     11s 

92 

27, 

17i 

8e 

IO4 

16« 

15, 

124 

32s 

17 1 

3i 

IO3 

Dni ML 

24 

16 

7 

6 

10 

12 

6 

6 

1? 

2 

6 

10 

4 

2 

6 

Regtg 

(! Znamená tu bouřku.)  (! Bedeutet hier ein Gewitter.) 


Prof. Dr. F. J. Studnička, 


12 


134 


DešComěrná zpráva za měsíc prosinec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat December 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Buchwald 
Bučina 

(železný) 

Chotzen 
Choceň 

(Endrys) 

0 0 

>O3>03 ^ 

+3  ■*»   OB 

Christianberg 
Křišfanov 

(Bnlf) 

Christianburg 
Kristianburk 

(Czooh) 

Chrudim 
Chrudim 

(Bernhard) 

Čáslau 
Čáslav 

(Knthan) 

Qejkow 
Cejkov 

(Bohiiek) 

Cerma Böhm. 
Čerma Česká 

(Mallý) 

Černowic 
Cemovice 

(Huznka) 

Čistá 
Čistá 

(Mládek) 

Deutschbrod 
Brod Německý 

(Dnfek) 

Dobřan 
Dobřany 

(Obst) 

Dobřikow 
Dobřikov 

(HuusBer) 

Dobruška 
Dobruška 

(PlíMír) 

1 

mm 

mm 

mm 

4. 

mm 

mm 

0^ 

mm 

2o 

mm 
I4 

mm 
34 

mm 

4r: 

mm 

mm 

3, 

mm 

7,, 

1 
mm 

mm 

mm 

4. 

2 

4o- 

4e 

1, 

I3* 

— 

Or 

3. 

81 

0, 

2s 

O4 60 

0, 

3 

— 

I3 

2s 7 = 

Os 

1"- 03 

— 

O3 

— — 

— 

4 

— 

0, 

— — 

— 

— — 

— 

O3 

— — 

0„ 

5 

— 

— 

— 

— 

— 

Ox 

— 

— 

0. 

— 

— 

— — 

— 

,  6 

— 

— 

— — 

— 

— — 

— 

— 

— — 

— 

7 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

O4 

— — 

— 

8 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

9 

— 

— 

— — 

— 

— — 

— 

— 

— — 

— 

10 

— 

2/ 

24': 

Os* 

2t 

2x* 

— 2,-: 

2o* 

3/: 

— 

4,* 

— 

— 

11 

2.,' 

4,* 

1.- 

Is* 

Os* 

I3* 

24* 

0.* 

le' 

I4 

33* 

3,* 

84* 

3s* 

1/ 

12 

3/ 

— 

li* 

04* 

— 

0,' 

Is* 

04* 

1t* 

— 

Os- 

— 

— 

Is* 

— 

13 

2„* 

0, 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

O,- 

— 

li* 

— 

— 

— 

Os" 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0; 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

lo 

lo 

— ■ 

— 

0.': 

— 

— 

Os* 

lo* 

1,*: 

— 

— 

Ot* 

18 

— 

— 

— 

— 

Ot 

— 

— 

— 

0,,* 

— 

33*: 

— 

— 

— 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

" — 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-~ 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

03 

— 

— 

lo 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

04 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

05 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

o„ 

— 

— 

— 

— 

02 

O5 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

0,*; 

0, 

— 

— 

— 

26 

v: 

Os 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— 

Ot 

— 

le*: 

— 

— 

— 

O5 

27 

5o 

4o 

4, 

— 

9o- 

5o 

55 

34 

24*; 

55 

3s 

34 

— 

03 

0 

02 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— 

— 

— 

04 

— 

— — 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

Ol 

— 

— 

— 

— 

— — 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ot 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— Ol* 

Součet 
Samma 

17« 

2O0   19^ 

4i 

Sie 

13. 

15, 

15e 

15, 

124 

263 

145 i   13o 

1 

173      II4 

Dnideší. 

Regtg. 

6 

9 

9 

4 

6 

15 

7 

6     12 

5 

19 

5 

2 

5     10 

CO s 

>o o 
SE 

Břišfan 
Břišfany 

(Procbizka) 

Brník 
Brníky 

(Zeohner) 

Brünnl 
Dobrá Voda 

(Raab) 

Buč 
Buč 

(Nedobitý) 

Budweis 
Budějovice 

(Soběslavský) 

Buštěhrad 
Buštěhrad 

(Bosam) 

Bzí 
Bzí 

(Band) 

Chlomek 
Chlomek 

(Javlrek) 

Chotěborek 
Chotěborky 

(Mikeš) 

Chrbina 
Chrbina 

(Sohlmpko) 

Chrustenic 
Chrustenice 

(HeroBohoweký) 

Černic- Gr. 
černice V. 

(Hahnel) 

čemilow 
černilov 

(Clžlnský) 

Češtin 
češtin 

(Soldl) 

čimelic 
čimelice 

(Přádal 

Součet 
Snmma 

19, 

6t 

12e 

6, 

8, 

8e 

14i 

15, 

13e 

9, 

8. 

84 

65     3e      5o 

Dnidešf. 
iRegtg 

6 

7 

4 

4 

3 

6 

7 

6 

7 

6 

4 

3 

6 

1 

5 

4 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


135 


Dešťoměrná zpráva za měsíc prosinec 1888. 
Ombrometrischer Bericht fiir den Monat December 1888, 


Den měsíce 
Monatstag 

Duppau 
Doupov 

(Zarda) 

Einsiedel 

Mníšek 

(EetuBmullei) 

Eisenberg 
Eisenberk 

(Splndler) 

Espenthor 
Espenthor 

(Merker) 

Falkenau 
Falknov 

(Dobraner) 

Friedrichsthal 
Bedřichov 

(Klnschel) 

Fuchsberg 
Fuchsberk 

(Kalkant) 

Fünfhunden 

Pětipsy 

(Hodek) 

Grasslitz 
Kraslice 

(ROasler) 

Habr 
Habr 

(Hamböok) 

Hartenberg 
Hartenberk 

(Garels) 

Heidedörfel 
Heidedörfel 

(Pyhann) 

Heinrichsgrün 
Jindřichovice 

(Helmbeok; 

Hirschberg 
Doksy 

(Plnc) 

Hlawic 
Hlavice 

(Srb) 

1 
2 
3 
4 
5 
- 6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

mm 
Ob 
1b* 
I3 

Ob* 
Os* 

3,* 

1b* 

O5* 

le 
0.* 

mm 
23* 
I5* 
83 O4 

34* 

63* 

4b* 

_ 

5,* 

04* 
1.* 

Ob 
I4 
O5 

1/ 

5. 
I4 

Oe 
Ob 

mm 

2. 

04 

II2* 

I4 

1» 

Os* 

mm 

0, 

25* 

2s* 
2o' 

0,- 

0.* 

25 
5i 

O3 
0. 

mm 
O5 

Ir 
O4 

2.*: 

2b* 
1.* 

0/: 
1b*: 

5. 

mm 

0, 

03 

le* 
6.* 

2b* 
0/ 

3i* 

2,* 

1.* 
5o* 

-myn 
I4 

0/ 

13* 

0, 
lo - 

mm 

O5* 
Ob* 

I4*: 

3o*: 

25*: 

mm 

4o 
3o 

1/ 

54* 
4b* 

Ob* 

45 

5* 

mm 

2o 
lo 

2, 

Ol 
1.* 

Is* 

0.* 

O3 
44 

mm 

2„ 
24 
0, 

34* 
I9* 

5. 

24 

mm 

Ol* 

02* 
05* 

4„ 

I60 

mm 

Ob* 

25*: 
35 

Ol 

2/: 

6b* 

35* 
04* 

3s*: 

5« 

Ob*: 

mm 

3, 
O5 

O3* 

Os* 
Ob* 

I3* 
O3 

0. 

14 

73 

mm 

Ob 
O3 

2o. 
1. 
I5 

2. 

2, 

O5 

Ob 

7i 

Součet 
Summa      9 

45„ 

223 

155 

16,. 

24b 

54 

80 

28, 

13, 

17, 

20« 

30, 

15, 

18, 

Dni deší. 

Regtg. 

10 

18 

6 

10 

9 

10 

5 

5 

8 

9 

7 

5 

11 

10 

10 

M ě s í c 
Monat 

Dobern 
Dobranov 

(Lloblch) 

Dobrai-Gross 
Dobrá V. 

(Plaoht) 

Dobříš 
Dobříš 

(Kalabza) 

Dobschic 
Dobšice 

(Edelbaner) 

Dymokur 
Dymokury 

(Reimer) 

I 

m 

3 

Eisenstein 
Eisenstein 

(Hormann) 

Freudenhöhe 
Freudenhöhe 

(Bergmann) 

i rimburg 
Na Frimburku 

(Heller) 

Frühbuss 
Příbuzy 

(Troxler) 

Gässing 
Jeseň 

(Leyder) 

Geltschhäuser 
Gele 

(Homolka) 

Georgsberg 
Říp 

(Schreck) 

Görsbach 
Gersbach 

(Pletsch) 

3 
03 

Ü3M£ 

Součet 
Somma 

20,   4« 

5. 

IO3 

12, 

7,     19, 

2I3 

16, 

423 

9« 

5r 

10s 

373 

2O0 

Dni deší. 
Regtg. 

9 

3 

' 

11 

7 

7 

6 

9 

8 

10 

2 

3 

8 

10 

5 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


12* 


136 


Dešfoměrná zpráva za měsíc prosinec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat December 1888. 


1 

Den měsíce 
Monatstag 

Hlawno Kostel. 
Hlavno Kostel. 

(Molzer) 

Hlinsko 
Hlinsko 

(Rozíoda) 

Hochwald 
Hochwald 

(Scholz) 

Hohenelbe 
Vrchlabí 

(Kubrycht) 

Hohenfurt 
Brod Vyšší 

(Enden) 

Horaždowic 
Horažďovice 

(Krause) 

Hořín 
Hořín 

(Kubát) 

Hracholusk 
Hracholusky 

(Štěpánek) 

Hurkenthal 
Hůrka 

(Blaschek) 

Inselthal 
Inselthal 

(Nlckerl) 

0 0 g 

0 0 g 

Jičín 
Jičín 

(Vaňans) 

Jizbic 
Jizbice 

(Michálek) 

Jungbunzlau 
Boleslav Ml. 

(šámal) 

ll| 

1 

mm 

2. 

mm 
24 

mm 

mm       mm 
45       - 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
O3 

mm 

3a 

mm 
33 

mm 

mm 

mm 

2 

O4 

3., 

— 

29 

Os lOo* 

3o 

I4 

— 

Or 

— 

— 

3 

I9 

— 

O3 

— 

2t 

4o 

0« 

3o* 

O9 

— — 

— 

I4 

4 

— 

— 

Os — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — ■ — 

6 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— — — 

7 

— 

— 

—- 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

0. 

8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — — 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — — 

10 

— 

3, 

I4* 

5.* 

— 

I3* 

Ol 

05 

2o* 

K 

4i* 

2.--: 

— 

Is- 

0. 

11 

0,* 

4, 

5.* 

3,* 

4,* 

— 

O3* 

04*: 

2o* 

K 

0/ 

Os' 

2e- 

la* 

0/ 

12 

o„* 

4„ 

le* 

0/ 

0/ 

lo* 

0/ 

04* 

3o* 

— 

1/ 

lo- 

— 

— 

lo- 

13 

3, 

— 

1.' 

— 

— 

Os* O5* 

— 

— 

■ — 

lo* 

— 

0.* 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

0.* 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

O.- 

17 

— 

2, 

4,-: 

65*! 

- — 

— 

— — 

— 

la- 

12- 

— 

— 

Ol* 

18 

— 

— 

Ol* 

— 

~ 

— — 

— 

ll- i 

Oo 

— 

— 

lo* 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

03- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

1. 

— 

— 

— 

— 

I9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

Ox 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

0.* 

23 

— 

— 

— 

ÍÍ2 

— 

— 

— 

O3 

— 

— 

O4 

— 

O5 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ol 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

O4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

lo 

26 

0, 

— 

Is'i 

13* 

— 

— 

0, 

03 

^s*: 

7o': 

— 

— 

— 

— 

Os 

27 

4., 

4, 

— 

5.*: 

— 

3e 

53 

123 

3„* 

lil 

65* i 

5= 

2s 

75- 

3o 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

05* 

— 

— 

— ^^ 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0.* 

30 

0. 

— 

— 

ü. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Summa 

lOo 

3O4 

16. 

30, 

4. 

11 = 

12. 

15o 

29o 

253 

2I5 

14« 

73 

IO3 

lle 

Dnidešf. 
Regtg. 

8 

9 

7 

15 

2 

5 

8 

9 

8 

8 

10 

7 

5 

3 

15 

— rt 

CO  c 

Es 

Grafongrün 
Grafengrün 

(Plocek) 

Gratzen 
Nové Hrady 

(KewlBCh) 

Grossbürglitz 
Vřešťov 

(Málek) 

Grottau 
Hrádek 

(Mohaapt) 

Grulich 
Králíky 

(Holub) 

Hauichen 
Hanichen 

(Neowinger) Harabaska 
Harabaska 

(Schneider) 

Hauska 
Houska 

(Holý) 

Herrnskretschen 
Hřensko 

(JaroBchka) 

Hochchlumec 
Chlumec Vys. 

(šašek) 

Hochgarth 
Hochgarth 

(Bormann) 

Hořelic 
Hořelice 

(Bubeníček) 

Hořeňowes 
Hořeňoves 

(Kozák) 

Horka Gr. 
Horky V- 

(Pavlík) 

Hostiwic 
Hosti vice 

CSIrdček) 

Souče 
Summa 

25, 

95 

4. 

143 

20, 

424 

6, 

13. 

299 

75 

2I4 

34     13, 

12, 

73 

Díidešt 
Regtg 

11 

7 

1? 

9 

9 

11 

12 

4 

7 

3 

11 

2 

7 

7 

5 

Prof. Dt. F. J. Stodnlčka. 


137 


Dešťoměrná zpráva za měsíc prosinec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat December 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kaliich 
Kaiich 

(Lan genauer) 

Kaltenbach 
Nové Hutě 

(SchnurpfeU) 

Kaltenberg 
Kaltenberk 

(Charrát) 

Kamaik a. d. M. 
Kamýk n. V. 

(Kořínek) 

Kamnitz-B., 
Kamenice C. 

(Pompe) 

Kaplic 
Kaplice 

(Tokoun) 

Karlstein b. Svr. 
Karlstein u Svr, 

(Schlmanek) 

Klattau 
Klatovy 

(Nešpor) 

lis 

•3>Sg 

S.al 

Kohoutovř 
Kohoutov 

(Albrecht) 

Kolin 
Kolin 

(Potáček) 

Kreuzbuche 
Kreuzbuche 

(Drsek) 

Krumau 
Krumlov 

(Fnkarek) 

Kukus 
Kukua 

(Neumann) 

Kulm b. Karb. 
Chlumec u Ch. 

(Procházka) 

1 

mm 

mm 

mm 

4, 

mm 

mm 

mm 

mm 
1/ 

mm 

0. 

mm 

mm 

mm 
34 

mm 

2t 

mm 

mm 

Is 

mm 
O3 

2 

24*: 

2,,- 3.' 

Os 

Or 

Os 

— 

Ol 

— 

Or 3 

5«-; 

Os* 1/ 

— 

0. 

— 

— 

3. 

— 

0. 

0. 

4 

— 

— 

0. 

— 

Ol*: 

— — 

— 

5 

— • 

— 

— 2o ü, 

04 

— 

' — — 

— 

6 

— 

— 

— 

— 

lo 0. 

— 

— — 

— — 

— 

7 

— 

— 

— 

— 

45 

— 

— 

— 

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— — 

— 

9 

— 

— 

— — — 

— 

— 

— — 

— 

10 

6.,- 

— 

8., 

5„ 

— 

— 

6.* 

03 

0.*: is*: 

4,-: 3. 

13*: 

11 

4.,* 

2o* 

15« 

— 3/ 

lo* 

1.' 

1/ 

2s- 

5,* 0. 

Os* 

12 

05- 

2.' 

— 

— I4* 

0/ 

2.* 0; 

le* 

Os* 

Oe 

Os* 

13 1,, 

— 

— 1/ 

— 

— — 

— 

— 

Ol 

— 

14 — 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

0.* 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

16 — 

— 

— 

— — 

— ' 

— — 

— 

— 

— 

— 

17 — 

3/ 

lo 

6s 34 

— 

0/ 

— 

— 

75': 

— 

— 

l3*i 

18 — 

2.* 

— 

— 

— 

1. 

— 

— — 

2e 

— 

— 

— 

19 — 

— 

— 

— 

— 

— 

• — 

— — 

— 

— 

— 

— 

20 — 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 21 — 

— 

— 

— — 

— 

— 

— . 

— 

— 

— 

ii*: 

22 — 

— 

— 

— 0, 

— 

— 0. 

— 

— 

— 

Os 

23 — 

— 

2„ 

— O3 

— 

— 

— 

Ol 

0. 

— 

— 

— 

24 

4.*: 

— 

— 

— O4 

— 

— — 

Ol 

— 

— 

— 

25 

3, 

— 

— 

— 

— — 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

26 

lo 

1,,' 

1«* 

— 

3s — 

Oo 

is'; O3 

1«* 

— 

Os'i 

U": 

27 

0,- 

2,* 

3s 

— 

I4 2/ 

:  2, 

v: 

— 

5i 

13e 

03 

v: 

6: 

28 

04 

— 

— 

— — 

— 

— — 

— 

— 

— 

Os 

29 

0. 

— 

— 

lo 

— O4 

— 

— 

— 

— 

Os 

— 

— 

Os 

30 

O4 

— 

— 

— 

— 

Os 

— 

— O3 

0, 

— 

— 

— 

31 

0.,* 

— 

0, 

— 

I2 Oe 

t 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 

SniDma 

34s 

10s 

42,     9„ 

2O1    — 

29, 

1    6, 

10, 

2o 

13s 

43s 

lo 

113 

15, 

Dni deší 

Regtg 

13 

5 

10 

4? 

7 19 

8 

9 

2? 

9 

14 

3 

9 

12 

o*' 

._ (8 
CO s 
>aä o 

ES 

Hrádek Def. 
Hrádek Def. 

(Blahouš) 

Hradischt 
Hradiště 

(Plcker) 

0 0 

OJ  © 5» 

3  3á 

Jasená 
Jasená 

(Novák) 

Jeleni-Ober 
Jelení Horní 

(Beer) 

Jene 
Jene 

(Hacker) 

,3 3 

.Cn »DQ 

Johann St. 
Sv. Jan Nep. 

(Sanba) 

Johnsdorf 
Janovice 

(Knlttel) 

Kaaden 
Kadaň 

(Schneider) 

O.P. 

a a 
3 3 

j= 3 

»cQ >m ^^ 

^'■31= 

Kbel 
Kbely 

(Douda) 

Kleinbocken 
Bukovina M. 

(Eschler) 

Klenau 
Klenová 

(Schmiedt) 

Kopce 
V Kopcích 

(Bohutlnský) 

Souče 
Sa mma 

3, 

5,, 

IO3 

I80 

6s 

9 

1    27« 

17, 

l3o 

31, 

194 

21. 

— Ddí dešI 
Regtg 

•    6 

4 

3 

4 

10 

5 

3 

9 

16 

13 

4 

4 

10 

— 

— 

Prof. Dr. F. J. Studničku. 


138 


Dešťoměrná zpráva za měsíc prosinec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat December 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Kytín 
Kytín 

(Hofimann) Landstein 
Landštýn 

(Strohmajer) 

Langwiese 
Langwiese 

(Karisey 

Laučeň 
Loučen 

(Strejček) 

Laun 
Louny 

(Karz) 

Leitomyschl 

Litomyšl 

(Vajrauch) 

Libějic 
Libějice 

(PUiit) 

Lichtenau 
Lichkov 

(Sperling) 

Lis 
Liz 

(OUlern) 

Lobosic 
Lovosice 

(Hanamaan) 

Medonost H. 
Medonost 

(Wolf) 

Michelsberg 
Michalovíce 

(TUl) 

Mies 
Stříbro 

(TebenBzkj) 

Milčín 
Milčín 

(Tlsohlcr) 

Moldautein 
Vltavotýii 

(Saknř) 

1 

mm 

mm 

mm 

i 

mm 

mm 

0, 

mm 
I4 

mm 

0, 

mm 

mm 

0= 

mm 

lo 

mm 
32 

mm 

mm 

mm 
I5 

mm 
Os 

2 2^ 

3,* — 

3. 

— 

— 

— — 

O5 

Ot 

I3 

— 

3 

lo 

3, 

— 0, 

0, 

Ox 

— 

— 

0, 

— 

I3 

1, 

h 

:   0, 

4 

— 

— 

— — 

— 

— 

04 

— 

— — 

O3 

;  — 

5 

6 

7 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— - 

— 

— 

0,* 

— 

— 

Z — 

8 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

9 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

10 

6o 

0/ 

4/ 

— 

— 

3/: 

Or* 

— 

— 

1/i 

O5 

05* 

— 

0/: 

— 

11 

— 

1,* 

Is- 

— 

li* 

24' 

O3* 

— 

75*: 

— 

l4* 

Is* 

lo 

0/ 

— 

12 

— 

2/ 

la* 

— 

— 

Os* 

— 

— 

— 

02 

0,* 

2r* 

3, 

0/ 

13 

— 

— 

— — 

0/ 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

14 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

0,* — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

17 

— 

Oa- 

— — 

lo* 

^ 

— 

— 

— 

li 

Ol* 

— 

0, 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

1, 

" — 

O3* 

— 

— 

— 

— 

— 

Oo,- 

— 

19 

-- 

— 

— — 

— 

— 

— 

— — — 

20 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

03* 

— 

21 

— 

— 

lo — 

— 

— 

— 

— 

1« — 

— 

— 

22 

— 

— 

0« 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

23 

— 

lo 

— 

__ 

2o 

03 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

24 

— 

— — 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

0,* — 

Oo 

— 

2,* 

— 

— o„- 

1« 

— 

0. 

26 

— 

0, 

— 1. 

0,* 

— 

— 

1., 

1« 

1, 

- — 

— 

27 

85 

05 

43 

73 

5. 

5„ 

2,*: 

— 

U 

7. 

74 

45 

— 

13 

2, 

28 

— 

Oe 

54 — 

— 

— 

— 

— 

— 03 

— 

29 

— 

— 

0/ 

— 

O3 

0, 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

0, 

30 

— 

— 

Os 

2, 

— 

— 

— 

— — 

— 

31 

— 

— 

12 

— 

— 

—  1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- — 

Summa    -"-^s     ^'^s 

263 

9b 

II3 

21, 

2. 

4« 

9= 

13o 

16, 

13„ 

4s 

12, 

5o 

Dni dešt, 
Regtg. 

3 

10 

13 

2? 

7 

14 

5 

5 

3 

7 

7 

10 

1 
4    11 

6 

Měsíc 
Monat 

Kostelec-A. 
Kostelec n. 0. 

(Spiegel) 

Kosten 
Kostov 

(Beer) 

Křič 
Křič 

(Popelka) 

Kronporičen 
Korunní Poříč 

(DaneS) 

03  0 1 

a a ř 
330 
MM5. 

Kupferberg 

Měděnec 

(Ptók) 

Kuteslawic 
Chudoslavice 

(Seidel) 

Kwětow 
Květov 

(Jiskra) 

Langendorf 
Dlouhá Ves 

(Fi'iedl) 

Laubendorf 
Limberk 

(JaniBch) 

Lhota Sár. 
Lhota Šárov. 

(Milek) 

Libochowic 
Libochovice 

(Hofbauer) 

Lichtenwald-0. 
Lichtenwald H. 

(Duepiwa) 

Lidic 
Lidice 

(Zika) 

Liebwerd T. 
Libverda u D. 

(Liedl) 

Součet 
Summa \ 

llt 

I89 

7, 

80 

14, 

22,    30, . 

16e 

04 

IO3  !   17,   '    II5 

i9e   e. 

20j 

Ďnidešť. 

Regtg. 

7 

1 

9 

3 

5 

11 

12 

6 

6 

5 

9 

4 

4 

10 

4 

8 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


139 


Dešťoměrná zpráva za měsíc prosinec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat December 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Náwes 
Náves 

(Mašek) 

Nekmlř 
Nekmíř 

(Bauer) 

Nepomuk 
Nepomuk 

(Stopka) 

Neuhaus 
Hradec Jindř. 

(Schobl) 

Neuhäusel 
Nové Domy 

(Nestler) 

Neuhof b.Béch. 
Nový Dvůr 

(Nelser) 

Neustadt 
Neustadt 

(Fischer) 

Neustadtel 
Neustadtel 

(Kluch) 

Neuwelt 
Nový Svět 

(Jene) 

Neuwiese 
Neuwiese 

(Barte!) 

Olbersdorf 
Olbersdorf 

(Böhm) 

Osserhütte 
Osserhůtte 

(Schwelger) 

Pacow 
Pacov 

(NovÄk) 

Pardubic 
Pardubice 

(Sova) 

Petrowic 
Petro vice 

(Barth) 

1 

mm 

mm 

mm 

Os 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

10, 

mm 
83 

mm 

5o* 

mm 

mm 

Os*: 

mTTi 

2s 

mm 
23 

mm 
O5 

2 

0, 

— 0, 

1 

— 0,,* 

1« 

75': 

0, 

0? 

0, 

3 

lo 

— 

23 

— 

35* 

3, 

1/: 

53- 

2, 

— 

— 

2o 

4 — — 

— 

— 

I3 

O5 

— 

— 

— 

— 

— 

5 — 

3/ 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6] 
7 — 

— I 

I 

— 

I 

— 

— 

— 

— 

8 

— — 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9 -  

— 

— 

— — - 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

0, 

— 

— 

— 

0,- 

O4' 

53' 

4.s'; 

1,; 

03 

03*: 

23*: 

0. 

11 

2.* 

0,* 

— 

2,- 

Oo/ 

2o* 

3e- 

4s* 

2/ 

0.*: 

0.*: 

2i* 

0,* 

12 

Or* 0.,- 

0,* 

— 

— " 

0,- 

0/ 

3/ 

4,- 

1.* 

1.* 

2s*; 

04* 

03* 

13 

2/ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

03* 

— 

— 

— 

— 

14 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— — 

— 

^ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10,-: 

Ot* 

0.' 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0/ 

Is* 

2/ 

74* i 

25*: 

— 

— 

Oe* 

— 

18 

— — 

— 

— 

— 

— 

7, 

3.3* 

11 5 — 

— 

— 

— 

19 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— ■ 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

- — 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

1., — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Or 

— 

24 Ol* 

— 

— 

— 

— 

— 

I3 

I4 

Os 

— 

— 

— 

Os 

25 

— — 

— 

— 

1. 

— 

1. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 0, 

Oe 

34 

— 

5« 

3,- 

O3*: 

Oe 

4, 

03 

O5 

0. 

27 
28 
29 

4s Os 

I4 

43 

— 

— 3e*: 

5r*: 

v: 

8e 

61 

Oe 

4i 

2s 

_— . 

i   

, 

Os 

30 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— • 

31 

— — 

— 

O3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Summa 

9, 

— 

5^ 

4.    13, 

4. 

5. 

34, 

48., 

51, 

20, 

28, 

12e 

13, 

83 

Oiiideif. 

Regtg. 

4 

— 

9 

5      5 

3 

5 

9 

12 

13 

11 

7 

8 

9 

10 

Měsíc 
Monat 

Maader 
Mádr 

(Čada) 

Machendorf 
Machendorf 

(Mav) 

Mäudryk 
Mendryka 

(Macek) 

Marschendorf 
Marš 0 v 

(Stelgorhof) 

Marschgrafen 
Maškrov 

(Popp) 

— 1 

Maschau 
Mašov 

(Makas) 

Městec Woj. 
Městec Voj. 

(Liebl) 

MiUau 
Mílový 

(Brosíg) 

Míleschau 
Milešov 

(MatouSek) Mireschowic 
Mirešovice 

(Fischer) 

Mladéjowic 
Mladéjovice 

(Almeaberger) 

Modlín 
Modlín 

(štipek) 

Morau-Ober 
Morava H. 

(Adimek) 

Mühlörzen 
Mileřsko 

(SchmeloWBký) 

Nepomukb.Klenč 
Nepomuk uKlenč 

(Vokurka) 

Souče 
Snmma 

'  18„ 

18o 

18, 

103 

04 

2o 

I5e 

I65 

17 = 

1". 

9e 

7« 

283 

1       ' 

17^ 

13s 

Dqí dešI 
Regtg. 

•  12 

12 

9 

15 

9 

1? 

9 

1 

10 

6 

6 

12 

5 

11 

12 

3 

Prof. Dr. F. J. Studulčka. 


140 


Dešťoměrná zpráva za měsíc prosinec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat December 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Petschau 
Bečov 

(üngor) 

Pilgram 
Pelhřimov 

(MoUenda 

Pilsen 
Plzeň 

(čipera) 

Písek 
Písek 

(Tonner) 

Plass 
Plasy 

(Holeäek) 

Ploschkowic 
Ploškovice 

(PalmBteln) 

Ponéschic 
Poněšice 

(Kroh) 

Prag 
Praha 

(Studnička) 

Příbram 
Příbram 

(Lang) 

>0>ü 
03  03 ,-^ 

O)   K Jí 

2 2S 

PhPh'S 

Pürglitz 
Křivoklát 

(Buok) 

Pilrstling 
Pürstliuk 

(Soblmann) 

Rabenatein 
Rabštein 

(Bayer) 

Rakonitz 
Kakovník 

(Fahoun) 

Reichenberg 
Liberec 

(Walter; 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23, 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

mm 

3i 
1/ 

mm 
I5 

2o 
lo 

lo 

1/ 

mm 

0,- 

Ol- 
li 

mm 
Os 

Oe 
lo 

Oe 

O3- 

O5' 

Ol 

O4 
83 

mm 

0/ 

03- 

mm 

3, 

lo- 
0/ 
Os- 

0.' 
O3 

3e 

mm 

u 
05 

0, 

1.- 

le 

mm 
le 
lo 

Ix- 
0. 

0^ 
4» 

mm 
I2 

I5 

Oe 

mm 

0, 

03 
3o-; 

Ir- 
2.* 

1.- 

O3 

7o 

mm 

lo 

Is 
Is* 

lo 

4o 

04 

mm 

lOo- 
10/ 

Os- 

8/ 

10/ 

2o- 
3/ 

iv: 

mm 
O4 

Ü 
O4 

O5 
I3 

3r 

0„ 

mm 
O5 

O4 

0. 

Oe- 

0/ 

04' 
O3 

4. 
O3 

mm 

v: 
' 2, 

Os 

lo- 
2s- 
3,- 

2s- 
'5 

0-2 

1/: 
04 

Souěet| 

Sinnma | 

IO3 

82 

14 

7, 

Os 

llo 

03 

83 

33 

16e 

io„ 

56,    7, 

8s 

31s 

Onidrät. 
Regtg. 

3 

6 

3 

9 

2 

7 

5 

6 

3 

8 

6 

8 

7      10  '   13 

1      1 

Měsíc 
Monat 

Neahäuseln 
Neahäuseln 

(Oafgo) 

Neuhütte 
Neuhütte 

(Neumann) 

J.3 

a 0 J: 

Nezdic 
Nezdice 

(Walmann) 

Obisch 
Obíš 

(Arnoät) 

Oemau 
Sohěnov 

(Příhoda) 

Osek b. Kněz. 
Osek u Kněz. 

(šlma) 

Ossegg 
Osek 

(ťfitzuer) 

Paseka 
Paseky 

(Jablonský) 

Paseka b. Pros. 
Paseka u Pros. 

(PaJonr) 

Pelestrovř 
Pelestrov 

(Roaalaw) 

Philippsberg 
Filípov 

(Kalkant) 

Pičkowic 
Býčkovice 

(Jehautzke) 

Plöckenstein 
Plöckenstein 

(Koprlwa) 

Podmoklic 
Podmoklice 

(Koudelka) 

Součet 
Samma 

5i 

37, 

10, 

9s 

6» 

12, 

17i    24, 

11,    20, 

6, 

4.,   I  14„ 

7. 

7i 

)iii dest. 
Regtg. 

6 

14 

9 

2 

5 

4 

7 

7 

5 

11 

3 
p 

4 

rot Dr. F 

8  1 

J. studni 

4 

čka. 

6 

141 


DešComěrná zpráva za měsíc prosinec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat December 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Reitzenhain 
Reitzenhain 

(Schmidt) 

Richenburg 
Richenburk 

(Ziffer) 

Röhrsdori 
Röhrsdorf 

(Dnoke) 

Rokytnic 
Rokytnice 

(Ezer) 

Ronow 
Ronov 

(Hosp. zpráva) 

Rosenberg 
Rožmberk 

(Richter) 

Rosic 
Rosice 

(šťastní) 

Rothenhaus 
Hrádek Cerv. 

(Sachs) 

lludolfsthal 
Rudolfsthal 

(Krámský) 

Rumburg 
Rumburk 

(Lenk) 

Ruppau 
Roupov 

(Lote) 

Salmthal 
Salmthal 

(Peter) 

Schattava 
Satava 

(Amort) 

Schlosswald 
Schlosswald 

(Hlavsa) 

Schneeberg 
Sněžník 

(Linhart) 

1 

mm 

mm 

8, 

mm 

mm 

mm 
23 

TTtm 

mm 

2i 

mm 

mm 

0,,*; 

Tnvn 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
I4 

2 U 

— 

l4* 

I2 

0, 

— — . 3 

— 

Í1 

Is 

— 

— — 

2s 

0, 

23 

— 

— 2n*: 

9. 

4 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

Os 

— 

04 Os 

— 

5 — 

— — — 

— — 

— 6 

— 

— 

— — — 

— 

— — 

— 7 

— 

— 

— — — 

— 

— 

— 8 — 

— — — 

— 

— 

— 9 — 

— — — 

— 

— — 

— 10 23*: 

35* 

33* 

13 2/ 

— 

2.,* 

24* 

— 

le*; 

0/ 

0/ 

2,- 

11 3s* 

5e* 

7i* 

04* 

23* 

le* 

I5* 

6,- 

2s* lOe- 

04 

0«- 

3o* 

12 IV* 

24* 

— 

0/ — 

5o* 

1.* 

0/ 

— 

43* 

6s* 

Os* 

Os 

13 — 

— 

— 

Oe* 

w 

— 

— 

I4* 

— 13* 

— 

04* 

14 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 15 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

16 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 17 0, 

6. 

3e' 

— 

— 

— 

0,*: 

6,*: 

3o*: 

— 

— 

— 

1« 

18 — 

2s 

3s- 

— 

— 

Or 

1,*: 

u — 

— 

— 

3s 

19 — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

20 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

: 

— — 

— 

21 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— — — 

— 

— 

2, 

22 — 

— 

— 

— 

— 

. — — — 

— 

— 

23 — 

lo 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 05' 

— 

— 

— 

24 — 

0. 

— 

0« 

— 

— 

— 

04 

— — 

■ — 

— 

— 

25 — 

— 

— 

15 

— 

— 

0,; 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

Ir* 

— 

2s 

— 

— 

lo 

03*: 

I3 

Os 

4.*: 

— 

04 

1, 

27 7e 

10« 

8«- 

le 

— 

4« 

83 

4,* 

73 

2. 

7/: 

— 

Os 

7, 

28 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 29 — 

— — — 

— 

— 

30 — 

^ 

— 

— 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Součet 
Snmma 

— 

28o 

36„ 

26, 

12, 

4s 

132 

20 1 

25 e 

210 

3s 

29, 

74 

05 

32, 

M dešl 

Regtg. 9 

10 

5 

10 

3 

7 

9 

14 

8 

3 

7 

3 

7 

10 

.— es 

MD  o 

Se 

Polic 
Police 

(John) 

Politz-Ober 
Páleč Horní 

(Kachler) 

Přerow-Alt 
Přerov Starý 

(MlSek) 

Prorub 
Proruby 

(Kabelka) 

Psář 
Psáře 

(Werner) 

Rapic 
Rapice 

(Ztaa) 

Reinwiese 
Reinwiese 

(Teuschel) 

Rezek Forst. 
Rezek mysl. 

(Svoboda) 

Riesenhain 
Riesenhain 

(Vorrelth) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Zlenert) 

Rothoujezd 
Újezd Červ. 

(Butta) 

RndolflJäg. H. 
Rudolfi mysl. 

(Werner) 

Sandau 
Žandov 

(Stolle) 

Sattel 
Sedloňov 

(Bohntlnský) 

Schöninger 
Elet 

(Krbeóek) 

Součet 
Samma 

18, 

12s 

Oo 

19* 

lOo 

6« 

11.. 

32a 

16s 

03 

73 

8s 

22, 

26, 

1. 

M m. 

Regtg 

4 

10 

0 

8 

10 

2 

9 

6 

4 

6 

8 

4 

15 

10 

i   ' 

Prüf. Dr. F. J. Studnička. 


142 


Dešťoměrná zpráva za mésíc prosinec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat December 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Schwabín-Zbir. 
Švabín u Zbir. 

(Vaněk) 

Schwarzbach 
Schwarzbach 

(Balllng) 

Sedl 
Sedlo 

(Slssol) 

Skalic B. 
Skalice C. 

(Valenta) 

Soběslau 
Soběslav 

(Kokla) 

Sofienschloss 
Sofienschloss 

(Roller) 

Stěchowic 
Štěchovice 

(Paur) 

Stefanshöhe 
Štěpánka 

(Votoíek) 

Storn 
Stom 

(Štipek) 

Stubenbach 
Prášily 

(Lenk) 

Subschitz 
Zubčice 

(Hágek) 

Světlá b. Reh. 
Světlá u Lib. 

(Sluka) 

Tábor 
Tábor 

(Hromádko) 

Taus 
Domažlice 

(Weber) 

3.11 

1 

1   mm 

mm 

mm 

0. 

mm 

mm 
I9 

mm 

23* 

mm  ' 
li 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 
43*: 

mm 

mm 

mm 

2 

0. — Oa 

44* 

I9 4s* — 

Os 

— 

O3 

la 

3 

0,. 1« 

Oe 

3, 

4/i 

— 

Os* 

2o*: 2o 

1.*: 

2^ 

— 

Os 

4 

— Ol 

— 

— 

— 

2x* 

— — 

Oe 

— — 

5 

1  — — 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6 — 

— 

— 

— — 

— — 

— 

— — 

7 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

8 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— — 

9 

— — 

— 

— 

— — 

— — 

Os 

— — 

10 

— 

I.- 

— 

2,- 

6. 

2o' 3,* 

4e* 

13„* 

le 

I9 

— 

1, 

— 

11 

13* 

So* 

1/ 

I4* 

Oe' 

lo* 

23*: 

5i* 

lo* 

8„* 

— 

2e* 

23* 

— 

— 

12 

35* 

lo* 

1/ 

0/ 

0/ 

3,* 

25* 

— 

I5* 

60* 

O3* 

1/ 

Os* 

Ox* 

— 

13 

— 

0.,' 

— 

Ox* 

— 

— 

— 

— 

lo* 

7o* 

0/ 

Oe 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

— 

W 

— 

— 

— 

33*: 

— 

— 

— 

3.* 

— 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

0,, 

— ■ 

— 

— 

13s*i 

— 

— 

— 

2s 

— 

— 

— 

19 

■ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4o 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

24 

0, 

O4 

— 

— 

,  — 

— 

— 

I3 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

7o 

— 

O3 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

. — 

— 

O2 

— 

— 

— 

25 

— 

o„ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

Is 

l» 

0, 

0« 

— 

0, 

6e*: 

45* i 

4o 

— 

Os* 

— 

— 

— 

27 

3, 

— 

9* 

3, 

4. 

3o 

3, 

43* 

4o*: 

2n 

2. 

«2*: 

5. 

Is 

3s*: 

28 

■"" 

. — ■ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

le 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

Os 

0, 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

0., 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

03 

— 

— 

— 

Součet 
Summa 

11» 

6i 

18« 

IO5 

18« 

21, 

12o 

443 

23 1 

51« 

6a 

29, 

IO4 

4e 

5e 

Ddí dešť. 

Regtg. 

6 

5 

7 

12 

9 

7 

9 

10 

8 

8 

5 

18 

5 

5 

3 

0+- 

._ rt 

CO c 

>a> o 

ES 

Schwarzthal 
Cernodol 

(Hansa) 

Schweinitz 
Sviny Trhové 

(Beran) 

Schweissjäger 
Schweissjäger 

(Neomann) 

Senftenberg 
Žamberk 

(Němeček) 

Sichow 
Siehov 

(KreU) 

Siebengiebel 
Siebengiebel 

(Horllk) 

Sieben gründen 
Siebengrüuden 

(Kratochvil) 

Skala 
Skála 

(Auerhana) 

Sloupno 
Sloupno 

(Nykllček) 

Smiřic 
Smiřice 

(Stnpl) 

Smol otel 
Smolotely 

(Plaařik) 

Sonnenberg 
Suniperk 

(Stein) 

Spitzberg 
Špičák 

(Bawel) 

Stranohoří 
Stranohoří 

(Vlllta) 

CQ  00 7> 

äst 

Součet 
Summa 

274 

12e 

21. 

24, 

9= 

9, 

265 

19, 

5, 

lOe 

2« 

33 7 

194 

93 

144 

Dni dešt 

Regtg. 

7 

5 

4 

10 

5 

11 

9 

11 

5 

4 

5 

10 

12 

8 

12 

Prof. Dr. F. J. StudnI6ka . 


143 


Dešťoměrná zpráva za měsíc prosinec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat December 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Thiergarten 
Obora mysl. 

(Prokopeo) 

Tomic 
Tomice 

(šeplavý) 

Tomkowka 
Tomkovka 

(Holab) 

Trčkadorf 
Trčkov 

(Friedrich) 

Třebotow 
Třebotov 

(de Pauli) 

Turnau 
Turnov 

(PeUkovský) 

Tynischt 
Týniště 

(Egolmajer) 

Unhošt 
Unhošt 

(MulatBch) 

Weissbach 
Weissbach 

(Kintzl) 

S 

1  ^ 

Welhartic 
Velhartice 

(Sohielbor) 

Wenzelsdorf 
Václavov 

Wildenschwert 
Ústí n. 0. 

(Novák) 

0 0 

•9-9 

;0 SO 
to m 

Winterberg 
Vimberk 

(NěmeiSefc) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

Tnw 

1 

0, 

2s 

2o 

43 5, 

37 

— 

2 

o„ 

— 

— 

— — 5, 

ll 

— 

— 

3 

— 

1. 

O4 

O5 

Oe 

4,'; 

1« O5 — 

— 

4 
5 

I 

I 

3, 

— I I 

0/: 

O3 
O5 

— 

6 

7 

— 

— 

I 

-'^ 

I — 

— 

— 

. 

I 

— 

— 

8 

— 

— 

— 

O4 

— 

— 

— 

— — 

— 

9 

— 

— 

— 

U'\ 

— 

1. — 

— 

— — 

— 

10 

1/ 

— 

— 

0/ 

— 

I3* — 

— 

2„* 

03- 

25 

23' 

4o' 

— 

11 

2x- 

5,* 

2o* 

1/ 

lo* 

l3* 

3e- 

1.* 

25* 

— 

2/ 

8/ 

24 

5o* 

— " 

12 

— 

O3' 

3o* 

— 

0/ 

or 

O4' 

23* 

5e* 

lo' 

1b' 

3.' 

Oe 

o*- 

— 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

1.* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5„ 

— 

— 

— 

— 

■ — 

17 

— 

— 

— 

0/: 

— 

2e*: 

— 

lo* 

— 2o* 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

5,, 

— 

— 

16,,-: 

14 

— 

— 

Oe 

— 

— 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6, 

— 

20 

— 

- 

— 

0.,- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

22 

0. 

— 

— 

— 

— 

Os 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

0. 

— 

02 

— 

— 

— 

03 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

02 

— 

— 

— 

Oa 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0« — 

— 

— 

— 

— 

8e 

— 

26 

— 

— 

lo* 

— 

— 

o„ 

13 

— 

— 

— 

O4 

3, 

— 

— 

— 

27 

4. 

4o 

So 

— 

2o 

53 

3., 

13 

5/: 

IO3 

2s 

u. 

4, 

Ol 

— 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

K 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

Ol 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

0, 

— 

— 

— 

li 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

0,, 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ol 

2e 

— 

Součet 
Somma 

10s 

123 

145 

5, 

6. 

24e 

lli 

5, 

405 

26, 

7: 

37o 

175 

27o 

— 

um. 

Regtg. 

6 

4 

5 

8 

5 

15 

7 

4 

7 

14 

5 

7 

9 

9 

— 

Měsíc 
Monat 

ilf 

CQOüg 

>ř- >N ':?' 

0205S 

03 0!«, 

'S 'S « 

tfl 

coooS 

iif 

^ -*.= í3 
mtže 

>> 

h  b 'S 

0 0 g 

bo ^ 

§S| 

0 0 
■ffi 

4 S 0 

00^ 

děl 

all 

.9 

00 P a 

Součet 
Samnia 

15, 

28, 

8. 

2o 

8« 

105 

1 

6s 

55^ 

15o 

14o 

3. 

11. 

263 

14i 

Dnideif. 

Regtg. 

10 

9 

5 

2 

3 

7 

— 

2 

14 

10 

11 

3 

11 

9 

4 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


344 


Dešťoměrná zpráva za měsíc prosinec 1888. 
Ombrometrischer Bericht für den Monat December 1888. 


Den měsíce 
Monatstag 

Wittingau 
Třeboň 

(Kartik) 

Wlaschim 
Vlašim 

(Gabriel) 

Wobrubec 
Obrubce 

(Hoke) 

Wojetin 
Vojetín 

(štowlk) 

Wordan 
Vordan 

(Forsch) 

Wostředek 
Vostředek 

Chroust) 

Wráž 
Vraž 

(Urban) 

§.2 

2Í^ 

Zirnau 
Dříteu 

(Sobnbett) 

Zlonic 
Zlonice 

(Kozel) 

Zwickau 
Cvikov 

(TllHons) 

■sl" 

«a« 

>tS!>Na 

Ždirec b. Chot. 
Ždirec u Chotb. 

(PaoboUk) 

Žilinii 
Žilina 

(Valta) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1 
1 
mm 

1 

lOo 

24 

'ós 3, 24 

— 

Oe O5 

— 

24 

2 

2, 

O5 

— 

— 0. 

— — 

Ol 

0, 

5, 3 
4 
5 

0, 

I4 

— 

O3 — 

0. 

■ — 

lo 

li 

0, 

2s 

1. 

— 

— — 

— — 

— 

— 

— 

6 

7 
8 

• — — — - 

0« 

0, — 

— 

— 

— 

— — 

■ 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

9 

— 

lo 

— — 

— 

— — 

— 

— 

— 10 

0. U 

Os- 

I7 — 

lo 

2o 

— 

Os 

— 

lo* 

2e* 11 

On* 

3/ 

I5' 

la* 

I4 

2:* 

43* 

Ox* 

— 1.* 

7s* 

Oe* 

Is* 

Ir* 

12 

0/ 

O3* 

1/ 

Is* 

— 

34* 

14* 

04* 

0.* 

— 

0,- 

lo* 

Ol* 

3o* 

23* 

13 

0,,- 

— 

— 

— 

2/ 

— 

Ol* 

— — 

— 

— 

03* 

— 

14 

— 

— 

2i' 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

— 

— — — 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— • 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

O3* 

— 

2e* 

2i 

— 

— 

— 

0/ — 

43 

— 

1,* 

— 

18 

0«' 

— 

5.*: 

— 

2, 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 1 

19 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 0, 

24 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 04 

— 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

I5* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0. 

— 

— 

— 

— 

23 

2., 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 03 

— 

— 

09 

24 

— 

O5 

— 

— 

0. 

— 

— 

O4 

— 03 

— • 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

0, 

Ol 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

—  1 

26 

— 

% 

— 

Os 

O3 

O2 

— 

— 

— 03 

13 

Os 

— 

1. 

27 

— 

5o 

7. 

7s 

6« 

— 

65 

3s 

— 

— 

5, 

lOo 

2s 

5e 

3,  1 

28 

1. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

O4 

— 

— 

29 

t« 

O5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

O3 

— 

— 

— 

O3  1 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,' — 

— 

~~" 

— 

— ; 

Součet 
Samma 

2O3 

I64 

23,, 

145 

18, 

94 

14. 

6e 

23 11, 

28o    7, 

23 9 

13o 

Dni deší. 
Regtg. 

10 

12 

8 

6 

9 

6 

4 

8 

6 

— 

13 

8     9 

9 

7  \ 

O) s 

>ai o 

EE 

Weltrus 
Veltrusy 

(MelIg) 

Werscheditz 
Verušice 

(Eckert-Hetzel) 

Westec 
Vestec 

(Končioký) 

Wildstein 
Vilštein 

(Opolecký) 

Wysoká 
Vysoká 

(Tast) 

Wysoká 
Vysoká 

(Syka) 

Záwěšín 
Závěšín 

(Praxi) 

Zbislawec 
Zbyslavec 

(Manllk) 

Zderadín 
Zderadiny 

(Homolka) 

Zeměch 
Zeměchy 

(Öejka) 

Zinnwald 
Cinwald 

(Tandler) 

Zwoleůowes 
Zvoleňoves 

(Sperl) 

Ždikau Gr. 
Ždikov V. 

(Knorre) 

Žiwotic 
Životice 

(9k4la) 

Součet 
Samma 

10, 

89 

15, 

6: 

74 

lOo 

12, 

— 

5« 

145 

12, 

05 

83 

8e 

II3; 

i 

Dm iěí 
Regtg. 

3 

3 

9 

5 

5 

6 

8 

— 

5 

7 

9 

6 

5 

3 

6 

Prof. Dr. F. J. StndniíSka. 


o RUDISTECH, 


r v v O 


VYMŘELE ČELEDI  MLZU 


z  ČESKÉHO  KŘÍDOVÉHO  ÚTVARU. 


SEPSAL 


Dr. FILIP POCTA. 


S tabulkou I.— VI. a B dřevoryty. 


(Rozpravy k. české společnosti nauk. — A/II. řada, 3. svazek.) 
(Mathematicko-pfírodovědecká třída č. Z,) 


Y PRAZE. 

Nákladem královské české společnosti nauk. — Tiskem Dr. Edvarda Grégra. 

1889. 


ÚVOD. 


Äsi před šesti lety byla mi odevzdána ku vědeckému zpracování zásoba rudistů z českých 
křídových usazenin ve sbírkách musea království českého uložená a dlouholetým, neúnavným 
sbíráním komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech snesená. 

Vedle značného počtu rudistů, někdy dobře zachovaných a dobrý názor o vnitřním 
ústrojí poskytujících, přiměla mne i všeobecná zajímavost, která pojí se k těmto vymřelým 
a dosud nedokonale známým živočichům k tomu, abych, pokud možno, důkladně a soustavně 
di-ahocenný materiál ten zpracoval. 

K tomu třeba bylo nejen srovnávání našich jedinců s kusy z ciziny známými, nýbrž 
i, pokud možno, úplné obeznámení se s četnou a často bohužel velmi nepřístupnou literaturou. 

I podniknul jsem tudíž za tím cílem několik výletů dílem do našich českých nalezišť, 
dílem i do ciziny, při kteiých jsem se vždy podpory slavného přírodovědeckého sboru musea 
království českého těšil,  jemuž zde povinné díky své skládám. 

I navštívil jsem v cizině města Vídeň, Budapest, Drážďany, Vratislav, Berlín, Mnichov, 
Stuttgart, Strassburg, Paříž a Brüssel. Laskavostí přednostů museí a vědeckých ústavů, jakož 
i knihoven mohl jsem téměř veškerou literaturu o rudistech jednající prohlédnouti a mnoho 
cizích jediuců s našimi porovnati. 

Konám proto jen milou povinnost, vzdávám-li na tomto místě všem pánům, kteří jednak 
přívětivou úslužností při návštěvě mé, jednak radou svou mi nápomocni byli nejvřelejší díky. 

Jest to v první řadě velectěný učitel můj pan prof. dr. A. Fric, kteiý povždy mi 
radou i skutkem pomoci poskytoval a pak pánové: fprof. dr. J. Krejčí, prof. dr. O. Novák, 
vrchní horní rada prof. di-. W. Waagen, prof. dr. G. C. Laube, knihkupec F. Tempsky 
v Praze, dvorní rada dr. F. rytíř Hauer, kustos Th. Fuchs, dvorní rada a ředitel c. k. 
geolog, říšského ústavu D. Stur, prof. dr. F. Toulá ve Vídni, kustos dr. Krenner, ředitel 
kr. uherského geolog, ustavuj. Böckh, vi'chni geolog dr. J. Pethö v Budapešti, tajný dvorní 
rada dr. H. B. Geinitz, assistent dr. J. Deichmüller v Drážďanech, tajný horní rada dr. 
F. Roemer ve Vratislavi, prof. dr. G. Boehm ve Freiburce ve Breisgavě, tajný dvorní rada 
dr . B e y r i c h, horní rada a ředitel geologického ústavu V. Hauchecorne, prof. dr. W. D a m e s, 
v Berlíně, prof. dr. K. A. rytíř Zittel, assistent di-. C. Schwager v Mnichově, kustos 
prof. O. Fraas ve Stuttgarte, prof. dr. W. Ben ecke ve Štrassburgu, prof. Fischer a prof. 
St. Menier na jardin des plantes, prof. H. Bayle a prof. H. Douvillé na école des mineš, 

1* 


4 2.  Dr. F. Počta: 

prof. Munier Chalmas na Sorbonně v Paříži, prof. E. Renevier v Laussané, Prof. dr. 
E. rytíř Dunikowski ve Lvově, professor dr. J. Steenstrup v Kodani a prof. dr. H. 
Trautschold v Moskvě. 

Při prohlížení značnější zásoby zkamenělin jistých ohraničených čeledí přicházíme často 
na tvary, jichž určení dle dosud platných zásad velice nesnadným jest. Bývá to většinou ne- 
příznivý stav zachování, který nepřekonatelné překážky staví nám v cestu aneb i cizí, neoby- 
čejný zjev zvláště u čeledí vymřelých, který v nynější zvířeně nemá podobného. Jak máme 
určiti ku př. houbu zkamenělou, jsou-li veškeré stopy po jehlicích vyhlazeny, jak mlže, není-li 
možno dopátrati se zámku.? I zbyly by v případě takovém cesty dvě ; buď vůbec nevšímati si 
dále zbytků takových, aneb popsati ústrojnost jejich, pokud stav zachování tomu dovoluje, 
a vřaditi je do soustavy stávající. Jest na bíle dni, že mnohý mylný náhled touto druhou 
cestou povstává, který teprve nálezem jiných, lépe zachovaných zkamenělin téhož druhu opraven 
býti může. První cesta byla by ovšem velice pohodlnou, ale s důsledností jsouc sledována, 
měla by smutných následků na naše palaeontologické vědomosti. Což věděli bychom o silurských 
mlžích,  kdyby nestor palaeontologie Barr an de se byl tou zásadou řídil? 

A jedinců špatně zachovaných, bez zámku nalézáme dosti hojně i ve skupině, o níž 
jednati jest. I já jsem nevolil jíti cestou první, pouhé jednoduché negace, nýbrž snažil se, 
pokud možno, i ze zbytků neúplných ústrojnost a obraz zvířete doplniti a doufám, že nechybil 
jsem zvláště již proto, že právě mezi takovými nedobře zachovanými jedinci nalezly se tvaiy, 
které zvláštní ústrojností svou uvnitř stěn skořápkových pozornost naši vším právem nad míru 
(na sebe) poutají. 

Nauka o rudistech, zvláště pak onoho oddělení, jež se ku Chamaceim stavělo, jest 
poměrně mladou ; dosud novým způsobem popsáno rodů i druhů velmi málo, tak že pracovníci 
nynější, kteří na základech, jak nyní ustáleny jsou, dále budují, setkávají se při pozorováních 
svých stále s novými tvary, které dosud ve vědu uvedeny nejsou a které popisu a jména 
vyžadují. I vyskytují se tím způsobem nová jména, která nikterak ovšem ku zjednodušení 
nauky nepřispívají. 

Dále pozoruhodno při vymřelé čeledi této, že poskytuje množství přechodních tvarů, 
mezi nimiž možná udati sice hlavní typy nikdy však určité meze jednotlivých druhů. Největší 
měnlivostí vyznamenává se rod Caprotina, jak o tom na příslušném místě blíže jednáno bude. 
Rozhodnuvšímu se vydati práci tuto — pokud vím první větší palaeontologické po- 
jednání — v jazyku českém, bylo mi v některých případech navi-hnouti nová jména pro výrazy 
ve spisech francouzských a německých ustálené. Počet jich jest však velice skrovný a jsou 
s ustálenými našimi vědeckými terminy obdobně tvořeny. 

Dále třeba uvésti, že téměř veškeré originály jsou majetkem musea království českého 
a jsou ve sbírkách jeho uloženy. Nepatrný počet jedinců z jiných sbírek označen při popisu. 
Ze zkamenělin, jež Reuss v Čechách nalezl a popsal, viděl jsem jen sbírku Lobkowiczovu 
v národním museu v Pešti, bohužel ve stavu ne příliš spořádaném. Sbírka di-uhá, kterou 
Reuss c. k. dvornímu přírodovědeckému museu ve Vídni daroval, byla následkem stavby nové 
budovy a stěhování sbírek složena do beden, z nichž, pokud vím,  dosud vysvobozena nebyla. 


1. Seznam literatury. 

Za příčinou pohodlnějšího odkazování na spisy o rudistech jednající, sestaven tento 
seznam chronologický, do něhož pojata pojednání 

a) která jednají o rudistech vyskytujících se v českém křídovém útvaru, 

h) ve kterých se popisují nové rody, druhy ze zemí jiných,  soustava rudistů, ústrojnost 

aneb vztahy jejich ku měkkýšům žijícím. 

O spisech, jež v ohledu tom Čech se dotýkají, bude ještě obšírněji v odstavci jiném 
pojednáno. 

Spisy seřaděny dle stáří, při čemž hvězdičkou označeny jsou ty, jež nepodařilo se mi 
ku prohlédnutí dostati a jichž názvy jsem z jiných děl opsal. Články uveřejněné ve sbornících 
vědeckých označeny dvojtečkou, za níž pak uvedeno dílo, ve kterém vyšly. 

1. 1679.  Boh. Balbinus.  Miscellanea regni Bohemiae. 

2. 1719.  Mich. Mercatus.  Metallotheca Vaticana. 

3. 1771.  A. Fortis.  Saggio ďosservazioni sopra ďisola di Cherso ed Ossero. 

4. 1755—71.  Knorr et Walch. Lapides ex celeberimorum virorum sententia diluvii uni- 

versalis testes. 

5. 1774.  A. Fortis.  Viaggio in Dalmatia.  Lib. I. 

6. 1779.  De Luc:  H. B. Saussure.  Voyages dans les Alpes ďun essai sur l'histoire 

naturelle des environs de Geněve.  Tome I. 

7. *1780.  Favanne.  Conchyliologie ou Histoire naturelle des Coquilles. 

8. 1781.  Picot de Lapeirouse.  Description des plussieurs nouvelles especes d'Ortho- 

ceratites et d'Ostracites.  De novis quibusdam  Orthoceratitum et Ostracitum spe- 
ciebus dissertatio. 

9. *1782.  Bru giere:  Encyclopaedie methodique. 

10.  1801.  Lamarck.  Systeme des animaux sans vertebre.  Tome VI. 
11..  * —   W. Thomson.  Sur un nouveau fossile appelé Cornucopia:   Nouvelles de litt, 
seien, arts et commerces.  Naples Tome E. 

12. 1802.  —  Sur un nouveau fossile appelé Cornucopia (Article extrait):  Journal de phy- 

sique, chimie et l'hist. nat.  Tome LVI Nivose, an XI. 

13. 1804.  G. A. Deluc.  Nouvelles observations sur l'orthoceratite et belemnite:  Journal 

de physique, chimie et l'hist. nat.  Tome LVIII Nivose, an XII. 


6 2.  Dr. F. Počta: 

14. 1805.  J. C. D elamétherie.  De la Spherulite:  Journ.  de  phys.  chim.  et l'hist. nat. 

Tome LXI Messidor á Frimaire, an XIII. 

15. 1808.  Denys de Montfort. Concliyliologie systém, et classif. methodique des coquilles. 

16. 1811.  J. Parkinson.  Organic remains of a former World. Vol. II a III. 

n.  1812.  A. G. Desmarest.  Memoire sur deux genres des Coquilles fossiles cloisonnés 

et á siphon :  Bullet,  des sciences  physiques,  medicales  et  d'agric. d'Orleans. 

Tome V, str. 308. 
18.   1814.  J. Parkinson.  Observations  on the  specimens of Hippurites from  Sicily pre- 

sented to the Society by H. G. Benett:  Transact.  of geolog.  Society London. 

Vol. n, Str. 277. 

L. Bosc.  Hippurite:  Nouveau Dictionaire d'hist. nat.  Tome XIV, str. 499. 

A. G. Desmarest.  Memoire sur deux genres des coquilles fossiles, cloisonnées 

et á siphon: Journ. de phys. chim. et l'hist. nat. Tome LXXXV, str. 42. 

Lamarck.  Histoire naturelle des animaux saus vertebre. 

Def rance.  Hippurite: Dictionaire des sciences naturelles.  Tome XXI, str. 195. 

— Ichthyosarcolithe :  Dict. d. seien, nat.  Tome XXII, str. 549. 

— Rudiste:  Dict. d. seien, nat.  Tome XXIV, str. 230. 
•D'Orbigny:  Mémoires du Museum d'histoire nat.  Tome VIII, str. 105. 
de Ferusac.  Tableaux systematique des animaux mollusques. 
D'Orbigny:  Annales du Musée d'hist. nat. 
H. G. Bronn.  System der urweltlichen Conchylien,  str. 8. 
Def rance:  Tableau  des corps  organisées fossiles,  précédé  des remarques  sur 
leur petrification. 

G. P. Deshayes. Quelques observations sur les genres Hippurite et Eadiolite: 
Annales des sc. nat.  Ser. I. Tome V, str. 205. 

— Quelques  observations  sur les  genres  Hippurite  et Radiolite:  Bullet,  de la 
soc. philomat.,  str. 62. 
H. D. Blainville.  Manuel de Malacologie. 

Des Moulins. Essai sur les Spherulites, qui existent dans les collections de M. 
Jouanett et Ch. Des Moulins et considerations sur la famille, ä la quelle ces fossiles 
apartiennent : Bullet, d'hist. nat. de la soc. Linnéenne de Bordeaux. Tome I, str. 148. 
H. D. Blainville.  Rudistes: Diction. des seien, nat.  Tome XL VI, str. 418. 

—   Th. A, Cattulo:  Saggio di zoologie fossile, str. 171. 

Desmarest:  Bull, d'hist. nat. de la soc. Lin. de Bordeaux. Tome L 

G. P. Deshayes.  Quelques observations sur la famille des Rudistes:  Annales 

des seien, nat. Tome XV, str. 258. 

38. —   Ch. Keferstein.  Beobachtungen und  Ansichten über die  geognostisehen Ver- 

hältnisse der nördl. Kalkalpenkette in Österreich und Bayern: Deutschland geo- 
gnostisch-geologisch dargestellt, Band V, Heft 3, str. 425. 

39. —   L. V. Buch.  Ueber die Hippuriten: Oken's Isis. Band XXI, str. 438. 

40. 1829. Fr. Roulland.  Observations sur les lehthyosarcolithes et sur les Hippurites: 

Bull, d'hist. nat. soc. Lin. Bordeaux. Tome III, str. 197. 


19. 

1817. 

20. 

— 

21. 

1819. 

22. 

1821. 

23. 

— 

24. 

1822. 

25. 

— 

26. 

* 

27. 

1823. 

28. 

1824. 

29. 

* 

80. 

1825. 

31. 

— 

32. 

* 

33. 

1826. 

34. 

1827. 

35. 

— 

36. 

* 

37. 

1828. 

o rudistech, vymřelé čeledi mlžů 


41. 1830.  G. P. Deshayes. Hippurite: Encycl. meth. ďhist. nat. des verš. Tome II, str. 278. 

42. —   O. Eoulland.  Nouvelles observations sur les Ichthyosarcolithes. Mémoires soc. 

Lin. Bordeaux. Tome IV, str. 164. 

43. 1831.  H. G. Brenn.  Hippurites:  J. Ersch et J. Gruber.  Allgemeine Encyclop. d. 

Wiss. und Künste. Séct. II. Band 8, str. 371. 

44. —   G. P. Deshayes.  Observations sur Birostre:  Bullet, de la société geolog,  de 

France. Tome I, str. 192. 

45. —   Fr. Eoulland.  Observation sur le genre Hippurites:  Bull. soc. geolog. France. 

Tome I, str. 90. 

46. 1832.  G. P. Deshayes.  Radiolite:  Encyclop. method. ďhist. nat. des verš. Tome III 

Str. 876. 

47. —   — Rudistes: Encyclop. meth. ďhist. nat. des verš. Tome III, str. 916. 

48. —   —  Spherulite: Encycl. meth. ďhist. nat. des verš. Tome III, str. 966. 

49. —   W. von Eschwege.  Ueber die Hippuriten in der Umgebung von Lissabon: 

Karsten.  Archiv für Mineralogie. Band IV, str. 199. - 

50. —   H. G. Bronn. Die Versteinerungen des Salza-Thales : Neues Jahrbuch für Miner. 

und Geologie, str. 170. 

51. 1826—33.  A. Goldfuss.  Petrefacta Germaniae. Band I, str. 298. 

52. 1833.  G. Mantell. The Geology of the South East of England. 

53. *1834.  L. E. Dupuy.  Notice sur deux Hippurites. 

54. —   B. Stud er. Geologie der westlichen Schweizeralpen, str. 107. 

55. 1835.  J. Lamarck. Histoire naturelle des animaux sans vertebre. 2"= Edit. par G. Des- 

hayes et Milne Edwards.  Tome VII, str. 278. 

56. 1837.  G. H. Bronn.  Lethaea geognostica. 

57. 1838.  G. P. Deshayes. Distinction entre les Gaprines et les Diceratites: Bull, de soc. 

geolog, de France. Tome IX, str. 242. 

58. —   Dufrenoy. Sur les Diceratites de la craie: Bull. soc. geolog. France. Tome IX, 

Str. 241. 

59. —   d'Hombre Firma s. Extrait ďun memoire sur les Spherulites et les Hippurites 

du depart. du Gard.: Bull. soc. geolog. France. Tome IX, str. 190. 

60. 1839.  — Description d'une nouvelle Hippurite : Bibliothéque univers, des seien, et belies 

lettres. Tome XX, str. 411. 

61. —   — Description  d'une nouvelle Hippurite:  Eevue  zoologique  par  soc.  Guvier. 

Tome II, Str. 6. 

62. —   — Description de l'Hippurites Moulinsi : Actes soc. Lin. Bordeaux. Tome XI, str. 150. 

63. —   —  Les Hippurites d'Alais: Bull. soc. geolog. France. Tome X, str. 15. 

64. —   —  Description d'une nouvelle espěce de Spherulite:  Actes soc. Lin. Bordeaux. 

Tome XI, str. 148. 

65. ■ —   —  Description d'une nouvelle espěce de Spherulite:  Mémoires de l'academie du 

Gard., str. 117. 

66. —   A. d'Orbigny.  Note sur le geni-e Caprina;  Eevue zoologique par soc. Guvier. 

Tome II, Str. 168. 


8 2. Dr. F. Pocta: 

67. 1839.  Michelin:  Bull. soc. geolog. France. Tome X,  str. 257. 

67a.  —   Ph.  Matheron.  Essai sur  la  Constitution  geognostique  du  departement  des 
Bou ches-du-Rhone. 

68. *1840.  Agassiz.  Études critiques sur les moUusques fossiles. 

69. —   d'Hombre  Firm a s.  Description d'une nouvelle Spherulite:  Biblioth.  univers. 

Geněve. Tome XXV, str. 195. 

70. —   — Description d'une nouvelle Spherulite:  Bull.  soc.  geolog. France.  Tome XI, 

Str. 98. 

71. —   A. Goldfuss.  Bemerkungen über den Bau der Rudisten:  Neues Jahrbuch für 

Miner. Geolog., str. 59. 

72. —   Leymerie: Bull. soc. geolog. France. Tome XI, str. 32. 

73. —   Michel in:  Bull. soc. geolog. France.  Tome XI,  str. 220. 

74. "^ —   Sc. Grass.  Statistique mineralogique du depart. des Basses Alpes. 

75. 1841.  F. A. Roemer.  Die Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges. 

76. —    0. Rolland du Roqu an.  Description  des  coquilles fossiles  de la famille des 

Rudistes, qui se trouvent dans le terrain cretacé des Corbieres. 

77. 1839 — 42. H. B. Geinitz.  Charakteristik der Schichten und Petrefacten des sächsisch- 

böhmischen Kreidegebirges. 

78. 1842.  A. d"Orbigny.  Quelques considerations geologiques sur les Rudistes:  Bull. soc. 

geolog. France, Tome XIII, str. 148. 

79. —   —  Quelques considerations zoologiques et geologiques sur les Rudistes: Annales 

des seien, nat. Tome XVII, str. 173. 

80. —   —  Considerations zoologiques et geologiques sur les Rudistes.  Comptes rendus 

hebd. seances de l'acad. des seien. Tome XIV, str. 221. 

81. —   —  Voyage dans l'Amerique meridionale, Volume IV. Palaeontologie. 

82. —   Ph. Matheron.  Catalogue méthodique et descriptif des corps organisés fossiles 

du depart. des Bouches-du-Rhone. 

83. 1843.  A. Favre.  Observations sur les Diceras:  Mémoires soc. physique et d'hist. nat. 

de Genéve. Tome X. 

84. 1840—44. A. E. Reuss. Geognostische Skizzen aus Böhmen. I. díl: Die Umgebung von 

Teplitz und Bilin. IL díl: Die Kreidegebilde des westlichen Böhmens. 

85. 1844.  Gilles de la Fou rette.  Immense gisement d'Ichthyosarcolite decouvert dans 

environs de Vienne: Bull. soc. geolog. France. Serie II. Tome II, str. 312. 

86. —   G. P. Deshayes.  Observations sur les Rudistes:  Bullettin soc. geolog. France. 

Serie II. Tome I, str. 518. 

87. 1845.  0. G. Costa:  Atti del VTI congresso degli scienziati italiani tenuto  in Napoli. 

88. 1845 — 46. A. E. Reuss.  Die Versteinerungen der böhm. Kreideformation. 

89. 1846.  Def rance.  Sur ime coquille d"Orthoceratites : Bull. soc. geolog. France. Seriell. 

Tome III, Str. 131. 

90. —   H. B. Geinitz.  Grundriss der Versteinerungskunde. 

91. —   G.  Gemme 11 aro.  Appendice  sopra  una nuova specie di Sferulite:  Atti Acad. 

Gioenia di scienze nat. di Catania. Tomo III, str. 131. 


o rudisiech, vymřelé čeledi mlžů. 9 

92. 1845 — 47.  A. ďOrbigny. Mollusques vivants et fossiles,  ou desciiption de toutes les 

espéces des coquilles et des mollusques. 

93. 1847.  F. v. Hauer: Haidinger. Berichte über Mittheilungen von Freunden der Na- 

turwissenschaften. Band I, str. 142. 

94. —   F.  V.  Hauer.  Ueber Caprina  Partschii,  eine  neue Bivalve aus  den  Gosau- 

schichten: Hai ding er. Naturwiss. Abhandl. Band I, str. 109. 

95. —   A. d'Orbigny.  Considerations zoologiques sur la classe des mollusques bra- • 

chiopodes: Annales des seien, nat. Tome VEI. 

96. —   — Palaeontologie Fran^aise, Terrain crétacée. Brachiopodes. 

97. —   P. de Ryckholt.  Mélanges Palaeoutologiques :  Mémoires couronnées et Mém. 

de sav. étran. Tome XXIV. 

98. 1848.  J. Bailey.  Note concerning the minerals  and fossils:  J. W. Albert.  Report 

of the Secretary of War. and mape of the examination of New Mexico, str. 131. 

99. —   G. Gemmellaro. Sopra una varieta della Hipp. Fortisi: Atti Acad. Gioenia lett. 

seien, et arti. Tomo V, str. 33. 

100. —   J. Steenstrup.  Uddöde Skaldyr  of Hippuriternes  og Cyathophylernes Slaegt: 

Oversigt k. Dansk. Selskap Forhandlingar, str. 86. 

101. 1849.  L. Saemann.  Observations  sur quelques coquilles  de la famille des ßudistes: 

Bull. soe. geolog. France. Serie IL Tome VI, str. 280. 

102. —   Deshayes: Bull. soc. geolog. France.  Serie II. Tome VI, str. 285. 

103. —   F. Roemer.  Texas. 

104. —   Sharpe.  On the Secondary Rocks  of Portugal:  Quarterly  Journal  of geolog. 

Society.  Volume VI, str. 178. 

105. 1849— .50.  H. B. Geinitz. Das Quadersandsteingebirge o. Kreidegebirge in Deutschland. 

106. 1850.  Fr. Dixon.  The Geology and Fossils of the tertiaiy and cretaceous Fonnation 

of Sussex. 

107. —   A. d'Orbigny. Prodrome de Palaeontologie stratigxaphique. Vol. IL 

108. *—   J. Steenstrup:  Frorip. Tagsb.  Nro. 130, str. 193. 

109. 1851.  Deshayes.   Observations  sur le  Spherulites  caleeoloides :  Bull.  soe.  geolog. 

France.  Serie H. Tome VEI. str. 127. 

110. —   A. d'Orbigny.  Cours elementaire de Palaeontologie et de geologie  stratigTa- 

phique. Tome II, Fascicule 1, str. 92. 

111. 1852.  Bronn et Roemer.  Lethaea geognostica. 

112. — E. G. Giebel.  Deutschlands Petrefacten. 

113. — Ewald. Ueber Biradiolites : Zeitschr. d. deutseh. geolog. Gesell. B. IV, str. 503. 

114. — F. A. Quenstedt.  Handbuch der Petrefactenkunde. 

115. — F. Roemer.  Die Kreidebildungen von Texas. 

116. 1853.  R. A. Philippi.  Handbuch der Conchyliologie und Malaeozoologie. 

117. —   Guéranger.  Essai  d'un  repertoii'e  palaeontologique  du  departement  de  la 

Sarthe. 

118. —   A. E. Reuss. Ueber zwei neue Rudistenspecies aus den alpinen Kreidesehichten 

der Gosau:  Sitzgsber. kais. Akad. d. Wiss. Mathem.-nat. Gl. Band XI, str. 923. 

THda math.-pííiodoY. VII. 3. 2 


JO 2.  Dr. F. Pocta: 

119. 1853.  Michel in.  Sur un fragment presumé d'Hippurite:  Bull.  soc. geolog. France, 

Serie II. Tome X. 

120. 1854.  H. Coquand.  Description geologique de Province  de  Constantine:  Mémoires 

soc. geolog. France. Tome V, str. 147. 

121. —   F. Z ekel i. Ueber Radioliten: Jahrbuch der k. k. geolog. Eeichsanstalt. Band V, 

Str. 205. 

122. —   A. E. Reuss.  Beiträge  zur Charakteristik der Kreideschichten der Ostalpen; 

Denkschriften kais. Akad. Wiss. Band VII. 

123. 1854 — 55.  S. P. Wo od ward.  On the Structure and Affinities of the Hippuritidae : 

Quarterly Journ. geolog. Society London.  Volume X, str. 397,  Vol. XI, str. 40. 

124. *1853 — 55.  F. J. Pictét.  Traité de palaeontologie ou  hist. nat. des animaux fossiles. 

125. 1855.  E. Bayle.  Sur la Structure des coquilles du genre Hippurites: Actes soc. hel- 

vetique seien, nat. reunie á la Chaux de Fonds, str. 177. 

126. —   — Observation sur la structure des coquilles des Hippurites suivies des quelques 

remarques sur le Radiolites: Bull. soc. geolog. France. Serie II. Tome XII, str. 772. 
Í27.   —   G. P. Deshayes. Quelques observations au sujet de famille desRudistes: Bull, 
soc. geolog. France. Serie IL Tome XII, str. 947. 

128. 1851—56.  Wood-ward.  A manuál of the Mollusca. 

129. 1856.  E. Bayle.  Note sur le Radiolites angulosus: Fischer et Bernardi. Journal 

.  de Conchyliologie. 2""^ Serie. Tome I, str. 370. 

130. —   —  Notice sur une nouvelle éspěce du genre Chama:  Fischer et Bernardi. 

Journ. Conchyl. 2""' Serie. Tome I, str. 365. 

131. —   —  Observations sur le Radiolites Jouanetti: Bull. soc. geolog. France. Serie IL 

Tome Xm, str. 102. 

132. —   — Observations sur le Radiolites cornupastoris : Bull. soc. geolog. France.' Serie II. 

Tome XIII, str. 139. 

133. —   — Observations sur le Sphaerulites foliaceus : Bull. soc. geolog. France. Serie 11. 

Tome XIII, str. 71. 

134. —   J. Ewald. Uiber die am nördlichen Harziande vorkommenden Rudisten: Monat. 

Berichte Berliner Akad. Wiss., str. 596. 

135. —   F. Lan z a. Essai sur les formations geognostiques de la Dalmatie et sur quelques 

nouvelles especes de Radiolites et Hippurites : Bull. soc. geolog. France. Seriell. 
Tome XIII, str. 127. 

136. —   E. Otto.  Einiges über Rudisten: Allgem. deutsche naturhist. Zeitung. Band II, 

Str. 195. 

137. * —   Conrad:  Proceedings of the philosophical Academy, str. 315. 

138. —   VilanuovayPiera.  Memoria geognosticoagricola sobre la provincia de Ca- 

stellon: Mem. real academia ciencias Madrid. Tomo IV, str. 575. 

139. 1839 — 57.  Deshayes.  Traité elementaire de Conchyliologie. 

14ß.  1855—57.  Pictét.  Traité de Palaeontologie. Edit. 2. Volume 3 et 4. 
141.  1857.  E. Bayle. Nouvelles observations sur quelques especes des Rudistes: Bull. soc. 
geolog. France. Serie IL Tome XIV, str. 647. 


o rudistecJi, vymřelé čeledi mlžů. H 

142. 1857.  E. Bayle:  Fischer.  Journal de Conchyliologie. 

143. —   J. Esquerra del Bayo.  Ensayo de ima descripcion generál  de la estrutura 

geologica del terreno de Espaňa en la Peninsula. 

144. 1858.  E. Bayle.  Sur les Rudistes decouverts dans la craie de Maestriclit:  Bull. soc. 

geolog. France. Tome XV, str. 210. 

145. —   H. Trautschold.  Uiber die Geologie von Spanien:  BiiU. soc. imperiale des 

nátur. Moscou. 

146. 1859.  H. Ab ich.  Vergleichende  Grundzüge der Geognosie des Kaukasus:  Mém.  de 

l'acad. imper. des seien. Set. Petersbourgh. Tome VII, str. 359. 

147. —   J. Binkhorst van der Binkhorst. Exquisse geologique et palaeontologique 

des couches cretacées du Limbourg. 

148. —   — Uiber Rudisten der Mastrichter Kreide. Mitth. an Prof. Bronn: Neues Jahrb. 

für Mineralog. Geolog., str. 177. 

149. —   H. Coquand.  Synopsis des animaux  et des vegetaux fossiles observes dans la 

formation cretacée du sudouest de la France : Bull. soc. geolog. France. Tome XVI. 

150. —   J. Müller.  Monografie  der Petrefacten  der Aachener Kreideformation.  Sup- 

plementheft, Str. 16. 

151. 1860.  Gemellaro G.  Sopra una varieta de conchylio fossile del cretaceo superiore et 

numul. di Paclimo. Catania. 

152. 1862.  J. G. Chenu.  Manuel de Conchyliologie. 

153. * —   Wood ward:  Geologist, str. 5. 

154. —   H. Coquand.  Geologie et palaeontologie de la province de Constantine. 

155. 1864.  Arn au d. De la Distribution des rudistes dans la craie superieure du sudouest: 

Bull. soc. geolog. France. Serie IL Tome XXI. 

156. —   Guiscardi.  Studii  sulla famiglia  delle Rudiste:  Atti  de la reale acad. seien. 

fisiche math. Napoli. 

157. —   Conrad:  Proceedings of the american philosophical Academy, str. 214. 

158. 1865.  M. Duncan et P. Wall.  A notice of the geology of Jamaica especially with 

reference to the district of Clarendon. Quarter. Journ. geolog. Soc. Vol. XXI, str. 1. 

159. —   E. de Eichwald:  Lethaea Rossica ou Palaeontologie de la Russie. Volume IL 
J6U   —   G. Gemellaro.  Caprinelidi de la zona superiore della Ciaca dei d'intorni di 

Palermo. 

161. —   H. Wolf,  lieber die Gliederung der Kreideformation in Böhmen: Jalii-buch der 

k. k. geolog. Reichsanstalt, str. 183. 

162. 1866.  C. Giebel.  Repertorium zu Goldfuss Petrefakten Deutschlands. 

163. —   K. A. Zittel.  Die  Bivalven  der  Gosaugebilde  in  den nordöstlichen  Alpen: 

Denkschrift kais. Acad. Wiss.  Band XXV. 

164. 1867.  A. Pirona.  Synodontites nuovo genere di Rudiste: Atti del regio Institute ve- 

neto di seien, lett. et arti.  Volume XII, str. 833. 

165. —   A. d'Orbigny.  Caprine:  Dictionaire  universel d'hist. nat  Tome III, str. 210. 

166. —   — Caprotine: Diet. univ. d'hist. nat.  Tome III, str. 211. 

167. —   Guéranger.  Album palaeontologique de la Sarthe. 

2* 


12 2.  Dr. F. Počta: 

168. 1868.  Meneghini:  Atti della societa ital. seien, nat. di Milano.  Tomo XI. 

169. —   A. Piro na.  Sopra una nuova specie  di Hipp, polystylus:  Atti della soc. ital. 

seien, nat. di Milano. Tomo XI, str. 508. 

170. —   — L'ippuritidi del colle di Medea nel Friuli:  Mem. del instit. Veneto di seien. 

lett. et arti.  Vol. XIV. 

171. —   U. Schlönbach. Laube's Petrefaeten aus der Porphyrbreeeie vonTeplitz: Ver- 

handlungen der k. k. geolog. Eeichsanstalt, str. 4.34. 

172. 1868—69.  Pictét et Campiehe.  Terrain cretacée de Set. Croix.  4"* partie. 

173. 1869.  A. Fric. Palaeontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten in der böh- 

mischen Kreideformation.  I. Perutzer und Korytzaner Schichten:  Archiv für na- 
turwiss. Landesdurchf. von Böhmen. Band I. 

174. —   — Palaeontologická bádání v jednotlivých vrstevních pásmech českého křídového 

útvaru.  I.  Perucké a Korycanské vrstvy:  Archiv  pro přírodovědecký výzkum 
Čech.  Díl I. 

175. —   J. Krejčí.  Allgemeine und orographische Verhältnisse,  so wie Gliederung der 

böhmischen Kreideformation:  Archiv  für natunviss.  Landesdurchforschung  von 
Böhmen.  Band I. 

176. —   — Všeobecné a horopisné poměry, jakož i rozčlenění křídov. útvaru v Čechách : 

Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech.  Díl I. 

177. —   W. M. Gabb.  Palaeontology Volume II: Geological Survey of California, str. 61. 
177a.  —   MunierChalmas:  Hébert.  Calcaire á Polypiers de la Nerthe: Bull. de la 

soe. geolog.  Serie 2. Tome XXVII, str. 116. 

178. 1870.  B. Lundgren.  Om Rudister i Kritformationen i Sverge. 

179. —   F. Eoemer. Geologie von Oberschlesien. 

180. 1871.  F. Stoliczka.  The Pelecypoda:  Palaeontologia indica. Cretaceous fauna.  Vo- 

lume III, str. 223. 

181. 1872.  Deshayes.  Hippurite: Dictionaire universel ďhist. nat.  Tome VII, str. 214. 

182. —   — Ichthyosarcolithe : Diction. univ. ďhist. nat.  Tome VII, str. 530. 

183. 1873.  E. Bayle.  Observations sur quelques espěces de Diceras : Bayan. Etudes faites 

dans la collection de Téeole des mineš. Fascicule 2. 

184. —   Chaper.  Observation sur une espěee du genre Plagioptyehus : Bayan. Etudes 

faites dans la coli, de l'ecole des mineš. 

185. —   Munier  Chalmas.  Prodrome d'une Classification  des Kudistes:  Journal de 

Conchyliologie. Tome XXI, str. 71. 

186. 1871—75.  H. B. Geinitz.  Das Elbethalgebirge in Sachsen.  I. Theil:  Palaeontogra- 

phica.  Band XXI. 

187. 1875.  G. A. Pirona.  Sopra una nuova specie di ßadiolite:  Atti reale instit. veneto 

di seien, lett. e arti.  Tomo I. 

188. 1876.  F. B. Meek.  Description of the cretaceous fossils:  Exploring Expedition from 

Santa Fé to junetion of Grand and Green River. 

189. 1877.  V. Kurz.  Geologický nástin okolí  Kutnohorského:  První veřejná zpráva c. k. 

učitelského ústavu v Hoře Kutné. 


195. 

1878- 

196. 

1880, 

197. 

_, _ 

198. 

— 

199. 

1881. 

200. O rudistech, vymřelé Čeledi mlžů. ]^3 

190. J877.  A. Leymerie.  Memoire sur le type Garumnien. Ann. de seien, geolog- Tome IX. 

191. —   F. Teller.  Ueber  neue Rudisten  aus  der  böhm.  Kreideformation:  Sitzgsber. 

kais. Akad. Wiss.  Band LXXV. 
191a.   —   J. Krejčí.  Geologie čili nauka o útvarech zemských. 

192. 1878.  E. Bayle.  Explication de la carte geologique de la France. Volume 4. 

193. 1879.  M. Vacek.  Ueber Vorarlberger Kreide:  Jahrbuch k. k. geolog. Eeichsanstalt. 

Band XXIX, str. 753. 

194. —   E.Bárta. Geognostický a geologický popis okresu Litomyšlského : Třetí výroční 

. zpráva reálných škol v Litomyšli. 

-80.  Ph. Math er on.  Eecherches Palaeontologiques. 

G.  S e q u e n z a.  Le formazione  tertiarie nella  provincia  di Reggio  (Calabria) : 
Memorie della reale Academia dei Lincei. 

H. C o q u a n d.  Etudes supplementaires sur la palaeontologie algerienne. 
G. A. Piro na.  Sopra  una particolare  modificazione deU' apparato cardinale in 
un ippurite: Memorie del reale instituto veneto di seien, lett. e arti Venecia. 
K. A. Zittel.  Handbuch der Palaeontologie.  Band I. 

A. Hoernes.   Die Entfaltung  des Megalodusstammes in  den jüngeren meso- 
zoischen Formationen: Kosmos, str. 422. 

201. 1882.  Fr. Teller:  Ueber Analogien des Schlossapparates von Diceras und Caprina: 

Verhandlungen d. k. k. geolog. Eeichsanstalt, str. 131. 

202. —   R. Hoernes. Ueber die Analogien des Schlossapparates von Megalodon, Diceras 

und Caprina: Verhandl. k. k. geolog. Eeichsanstalt, str. 179. 

203. —   G. Boehm.  Ueber  die Beziehungen von Pachyrisma,  Megalodon,  Diceras  und 

Caprina:  Zeitschrift deutsch, geolog. Gesellsch.  B. XXXIV, str. 602. 

204. —   J. Pethö.  Ueber das Ligament und die innere  Organisation der Sphaeruliten : 

Földtani Közlöny. Geolog. Mittheilungen. Jahrg. XH, str. 158. 

205. —   Munier Chalmas. Etudes critiques sur les Eudistes : Bull. soc. geolog. France. 

Serie HL Tome X, str. 472. 

206. —   J. de Morgan.  Geologie de la Bohéme. 

207. —   G. Sequenza.  Studi geologici e palaeontologici sul cretaceo medio dell' Italia 

meridionale: Memorie della reale academia dei Lincei. Roma, str. 123. 

208. 1884.  G. L a u b e. Geologische Excursionen im Thermalgebiet des nordwestlichen Böhmens. 

209. —   r. PoMaHOBCEÍÉ,  MaxepĚajiH ]i,Jia. reojioraa TypKecTaHCsaBO Kpaa. 

210. —   Ch. White. On mesozoic fossils : Bull, of the United States geolog, survey. Nro. 4. 

211. 1885.  — On new cretaceous fossils from California : Bull, of the Unit. St. geol. survey Nr. 22. 

212. —   G. Laube.  Ueber das Vorkommen von Chamiden und Rudisten im böhmischen 

Turon: Verhandl. der k. k. geolog. Reichsanstalt, str. 75. 

213. —   Fischer:  Manuel de Conchyliologie. 

214. 1886.  Ph. Počta.  Vorläufiger Bericht über die Rudisten der böhm. Kreideformation: 

Sitzgsber. köngl. böhm. Gesell, d. Wiss., str. 194. 

215. —   H. D 0 u V i 1 1 é. Essai sur la Morphologie des Rudistes : Bull. soc. geolog. France. 

Serie HI. Tome XIV, str. 389. 


14 2.  Dr. F. Počta: 

216. 1887.  Ph. Počta. Kritisches Verzeichniss der Rudistenliteratur : Sitzgsber. köngl. böhm. 

Gesell, der Wiss., str. 412. 

217. —   H. Douvillé.  Sur quelques formes peu  connues  de la famille  des Chamidés: 

Bull, de la soc. geolog. France. Serie III. Tome XV, str. 756. 

218. 1888.  F. Roemer.  Ueber eine durch die Häufigkeit hippuritenartiger Chamiden aus- 

gezeichnete Fauna der oberturonen Kreide von  Texas:  Dam es  und Kay ser 
Palaeontologische Abhandlungen. 

219. 1889.  Kra mb erger Gorjanovic. Ueber einen tertiaeren Rudisten aus Podsused bei 

Agram. *) 


2. Dějepisný nástin poznáni českých rudistů. 

První zmínka o rudistech v Cechách se vyskytujících děje se ve znamenitém díle 
učeného jezovity B albín a (L. 1.). V okolí Kutné Hory lámal se před dávnými léty kámen, 
jehož také použito ku stavbě kostela sv. Panny Barbory. Kámen ten jest hi-ubozrný pískovec 
a chová v sobě množství úlomků radistových (druhu Radiolites Sanctae Barbarae), kteréž po- 
dobají se následkem mřížoviny zevnější vrstvy skořápkové na průřezích svých zlomeným kostem. 
Dotyčné místo u Balbína (Liber I. Caput L str. 116.) zní v překlade : „V Kutné Hoře a v okolí 
jejím uzříš často kameny, jež jakoby srostly ze směsi lidských kostí, z částí žeber, ohbi ko- 
leních, ramen a noh ve skálu stvi-dlých ; jsou některé, které z lastur a plžů sestávati a skládati 
se zdají; z množství kamena druhu takového sestává sedlecký a dále i sv. Barbory chrám 
v Kutné Hoře zvláště pokud stěn a podlahy se týče. V šatně svaté čili v saki-istii sv. Barbory 
lze zříti náhrobní kámen kostem lidským tak podobný, že se mnozí při prvním pohledu na 
něj až děsí." 

Ač zjev ten zvláště pro krajinu Kutnohorskou tak význačným jest, předce — pokud 
známo • — nebylo o něm psáno až téměř do polovice nynějšího století. Teprve až počalo se 
vědecky pracovati na prozkoumání krajin a jednotlivých zeměznaleckých oddělení, byly ovšem 
radisté vedle ostatních zkamenělin, z dotyčných vrstev získaných popisovány. První vědecký 
popis rudistů českých nalézáme v základním díle o české a saské křídě, které sepsal H. B. 
Geinitz (L. 77.).  On uvádí (na str. 87.) 6 druhů rudistů a sice: 

1. Hippurites undulatus Gein. (Tab. XIX. vyobr. 6 — 10.) Z popisu poznati možno 
pouze skořápku svrchní, kdežto popis i vyobrazení skořápky zpodní jsou nedostatečné. Druh 
ten uvádí se jakožto hojný ve vápenitém pískovci u Kučlína (blíže Bíliny). 

2. Hipp. Saxoniae Rom. uveden rovněž z Kučlína. Jedinci zde nalezení liší se prý od 
německých delší zpodní skořápkou a značnějším zahnutím. Vyobrazen však úlomek tak nepa- 
trný (tab. XIX. vyobr. 15), že nelze si žádného úsudku o druhu tomto učiniti. 

3. Hij>p. subdilatata Gein. (Tab. XIX. vyobr. 11 a 12.) Rovněž z Kučlína. 

4. Hipp. elUpticus Gein. (Tab. XIX. vyobr. 13, 14.) Část zpodní skořápky a vlčkovité, 
bezpochyby druhu Radiolites hohemicus Telí. náležející, svrchní skořápky z Kučlína. 


*) Zkamenělina tuto popisovaná není dle mého mínění rudistem,  jak jsem to již  uvedl ve své zprávě 
o spise tomto ve „Vesmíru" 1889. oís. 15. 


o rudistech, vymřelé čeledi mlžů. J^g 

5. HippJ rovněž z Kučlfna. Dle vyobrazení (tab. XIX. vyobr. 16) zdá se to býti čásf 
svrchní skořápky od Plagio-ptychus Haueri Telí. 

6. Caprina laminea Gein. (Tab. XIX. vyobr. 18, 19 a 19a.) 

Křídový útvar český počal zkoumati A. E. Reuss, který roku 1840. a 1844. podal 
důkladný popis geologický západní části Čech (L. 84.). On uveřejnil při jednotlivých nale- 
zištích seznam zkamenělin zde nalezených a pokud se týče rudistů, uvádí mimo ony druhy, 
jež již Geinitzovi byly z Čech známé, ještě 1. Hippuntes Germari Gein., 2. Eipp. falcatus 
Eeuss z Kučlína a 3. Hipp. pussilus Eeuss z Velké Vsi a Debrna. 

Tyto zbytky rudistů z českého útvaru křídového a pak i později nalezené, byly však 
tak špatně zachované, že určování setkávalo se s velkými obtížemi. Proto pozorujeme, že 
v novém díle Eeussovém (L. 88.) neuvedeno žádných nových druhů více, ač zásoba zkame- 
nělin oddělení toho velice značnou byla. Reuss omezil se, jak sám (na str. 54.) praví: „na to, 
aby zachoval typy Geinitzem rozlišené, z nichž mnohé snad splynou, aniž by vždy mohl 
určitě je omeziti a tak přesně popsati, aby úplně objasněny byly." — Ve spise tom uvedeny, 
jak praveno, druhy již z cech známé, při čemž druh Hipp. falcatus Eeuss uznán za synonym 
druhu Sph. Saxoniae Eöm. Mimo zde uvedené formy znal Eeuss ještě hojné, podobné zbytky 
z Korycan, jež ale nebylo možno blíže určiti pro nepříznivé zachování. 

A tento počet druhů našich rudistů, jehož došel roku 1846. A. E. Eeuss, udržel se 
nezměněný téměř až na naše dny. Geinitz v jednom díle svém (L. 90.) vypočítává tuto 
známou řadu rudistů z Čech, v jiné publikaci (L. 105.) pak přidává několik nových nálezů. 

On podává zde seznam zkamenělin nalezených v křídovém útvaru v Německu, při čemž 
i ohled bére na zemi českou. I jsou zde uvedeny z Kučlína: Eadiolites agaricifoi-mis de La 
Meth., Hippurites undulatus Gein., suhdilatatus Gein., elliptícus Gein. a Caprina laminea Gein., 
z Bilíny Eipp. falcatus Eeuss, z Velké Vsi a Vodolky Hipp. Saxoniae Eöm. a z Tyssi Hipp. 
Germari Gein. 

A toto aneb aspoň podobné sestavení rudistů českých přešlo i do spisů v cizině uve- 
řejněných, jako na př. do seznamu D'Orbignyho všech až do té doby známých zkamenělin 
všech útvarů. (L. 107.) Ve druhém díle uvádí se tu na str. 199. Hippurites falcata Eeuss 
a laminea Gein. z Korycan, na str. 200. pak Eadiolites undulata Gein., suhdilatata Gein. 
elliptica Gein. a Germani*) Gein. z Kučlína. D'Orbigny přikládal rudistům našim stáří 
mnohem menší.   O jeho mylném názoru bude na jiném místě blíže pojednáno. 

V přehledu křídového útvaru českého a jeho vztazích ku německým a francouzským 
uloženinám uvádí H. Wolf (L. 161. na str. 191.) 3 druhy rudistů a sice: Hipp. undulatus 
Gein., elliptícus Gein. a Caprina laminea Gein. omylem z vrstev mladších než jak ve skuteč- 
nosti tomu jest. 

Ve sbírce zkamenělin z porfyrového slepence u Teplic, již prof. dr. Laube c. k. geo- 
logickému říšskému ústavu daroval, poznal dr. U. Schlönbach (L. 171.) mimo jiné zkame- 
něliny také druh Caprina laminea Gein., kterýž prý francouzskému druhu Caprina Aguilloni 
velice příbuzným jest. 

Ku  poznání  českého  křídového  útvaru a jeho  zkamenělin  položil  základný  kámen 
komitét pro přírodovědecký výzkum Čech, jehož geologická sekce,  pracovavši od léta 1864., 
*) Chyba tisková místo „Germari". 


16 2.  Dr. F. Počta: 

roku 1869. podala první zprávu o rozšíření a skladbě tohoto útvani, jakož i o jeho zkame- 
nělinách. Prof. J. Krejčí v předběžných poznámkách (L. 176.) uvádí všeobecné roztřídění 
útvaru křídového a zmiňuje se při tom na mnohých místech o mdistech ponejvíce geologických 
poměrech jejich ložisk, o čemž později ještě promluvíme. Prof. A. Fric vzal si za úkol palaeonto- 
logickou kořist na výletech sekcí sebranou prohlédnouti, i podal (L. 174.) důkladné pojednání 
o dvou nejzpodnějších odděleních křídy naší, přihlížeje jak ku geologickým a stratigraíickým 
poměrům, tak i ku zkamenělinám. 

Na mnohých místech setkáváme se se zmínkami o radistech většinou jen přibližně 
určených, jak vůbec toho času rudisty určovati možno bylo, kdy o zámkovém ústrojí jejich 
ničeho známo nebylo. 

V korycanských vrstvách prof. A. Fric rozeznává pět rozličných typů petrografických, 
jež, ač usazeniny jednoho moře, předce zvláštnostmi nerostnými někdy i palaeontologickjoni se 
různí. Eudisty shledáváme ve vápnitých vi'stvach rázu korycanského, kdež udány Radiolites 
Saxoniae Köm., Caprotina, Caprinella a rázu kněživského; ze slepencových vrstev pobřežních 
jest to ráz přemýšlanský, který chová Caprina, Caprinella a j., mezholeský s Radiolites mam- 
millaris D'Orb. (=: Sandae Barharae Poč.)  a radovesnický s četnými druhy rodu Caprotina. 

V seznamech zkamenělin z jednotlivých nalezišť shledáváme udáno u Chocenic Ra- 
diolites cf. mammillaris D'Orb. (str. 175.), na Bedřichově kopci u Velími Caprotina cf. trilo- 
hata D'Orb. a Radiolites cf. lumbricalis D'Orb. (str. 176.), ze Zálabí u Kolína Caprotina sp. 
(str. 177.), v zátoce u Radovesnic Caprotina cf. trilohata D'Orb., cf. laevigata D'Orb., nov. 
spec, Caprinella triangidaris D'Orb. (str. 179.), dále zmíněno se i hromadného vyskytování 
se rodu Caprotina u Zibohlav, z Mezholes uveden Radiolites mammillaris D'Orb. (str. 181.), 
z lomu mezi Telčicemi a Chvaleticemi Rad. Saxoniae Piöm. (str. 188.), ze Smixku Rad. cf. 
agariciformis D'Orb. (str. 189.), na silnici z Petrovic do Nakléřova mezi Jungferndorfem 
a Oberwaldem Rad. Saxoniae Rom. a Caprotina sp. (str. 195.), u Holubic nedaleko zřícenin 
bývalé skelné huti Marienhain Rad. Saxoniae Rom. (? socialis, str. 204.), u Debma Rad. 
Saxoniae Rom. (str. 205.), u Korycan Caprotina cý. Coqimndiana D'Orb., Caprina, Caprinella 
Germari Gein., Rad. Saxoniae Rom., Rad.? elliptica Gein., Caprotina (str. 209.), z Kněživky 
Caprinella sp. (str. 212.) a z Přemyšlan konečně Caprina cf. Coquandiana D'Orb., Caprinella 
Germari Gein. a rozličné úlomky (str. 215.). Mimo to podává přehledný seznam již Reussovi 
známých zkamenělin z Kučlína (str. 200.). 

Ve svém spise o ki-idovém útvaru labského údolí v Sasku (L. 186.) Geinitz zmiňuje 
se při popisu zkamenělin o vyskytování se jich v Čechách, i uvádí z rudistů Rad. Sa,roniae 
Rom. z Velké Vsi a Vodolky a Rad. Germari Gein. a Caprotina semistriata D'Orb. z Kučlína. 

V geologickém nástinu okolí kutnohorského popisuje prof. V. Kurz (L. 189.) naleziště 
korycanských zkamenělin a mezi nimi taková místa, kde rudist Radiolites Sanctae Barharae 
Poč. se vyškytá a sice jsou to : 

1. západní břeh křídového útvaru na širokých mezích u Hořejší Lhoty chová řídké 
radiolity ; 

2. v pískových jámách na levé straně Vrchlice nad Rabštýnkou proti „rudě" jest 
hojnost zpodnlch skořápek uvedeného druhu a pak i víčka di'uhu Radiolites widulatus Gein.: 


o rudistech, vymřelé čeledi mlžů. J7 

3. na rozvodí mezholesského potoka na půl cestě z Rabštýnky do Mískovic nalezeny 
rovněž (až 13 cm dlouhé a 11 cm široké) zpodní skořápky radiolitové. 

Na výletě, jejž vídeňský prof. E. Suess s posluchači svými do okolí Teplic podnikl, 
nalezena na cestě k výšině zvané Schlossberg v porfýru trhlina vyplněná korycanským ro- 
hovcem, v němž hojnost rudistů Rad. bohemicus Teller sp.  se vyskytla. 

Zpracování zkamenělin těch přejal F. Teller (L. 191.) a rozpoznal dva druhy rudistů 
Sphaerulttes (= Radiolites) bohemicus n. sp. a Caprina {=: Plagioptychus) Haueri n. sp., které 
způsobem důkladným a ve směru srovnávacím popsal. On první upozornil na to, že uspořádání 
zámkového ústroje u rodu Caprina je vzhledem ku zámku rodu Diceras zvrácené, čili, že levá 
skořápka rodu Caprina odpovídá pravé skořápce rodu Diceras, čemuž teprve roku 1882. 
Munier Chalmas náležitého důrazu dodal . 

Prof. J. Krejčí ve své geologii (L. 191a) podává do té doby známý seznam zka- 
menělin z českého křídového útvaru a uvádí z rudistů hlavně dle Geinitze (str. 773.) tyto 
druhy: Rad. Saxoniae Rom., Germari Gein., agariciformis de la Meth. a zmdulatus Gein., 
Sphaerulites bohemicus Teller, Caprina laminea Gein., Haueri Telí., Caprotina semistriata 
D'Orb. sp. a Caprinella sp. 

Prof. E. Bárta ve svém geognostickém a geologickém popisu okresu litomyšlského 
(L. 194.) uvádí sesbírané zkameněliny, mezi nimiž na str. 18. jsou i Hippurites ellipticus Gein. 
z bělohorských a kalianassových (?) vrstev od Chotěnova a Strakova a pak Caprina laminea 
Gein. z kalianassových vrstev od Strakova. Obě tato udání spočívají na omylu a na chybném 
určení špatně zachovalých zbytků zcela jiným živočichům přináležejících. 

V geologii Čech uvádí Morgan (L. 206.) z korycanských vrstev tyto druhy: Radio- 
lites Saxoniae Rom., Germari Gein., agariciformis Meth., undulatus Gein., Sphaerulites bohe^ 
micus Tel., Caprina laminea Gein., Haueri Tel., Caprotina semistriata D'Orb. a plauensis Gein. 

V průvodci geologickém do okresu teplých pramenů, jež prof. G. Laube (L. 208.) 
vydal, uvedeny z rohovce u Teplic se vyskytujícího Cap^-ina lamellosa Reuss (má zníti bezpo- 
chyby laminea Gein.), Radiolites Saxoniae Gein. (má býti Rom.), Germari Gein. a Haueri Tel. 
a Sphaeridites bohemicus Telí. 

Týž podal (L. 212.) další zprávu o vyškytání se rudistů v malnickém glaukonitickém 
pískovci u Vobory a čenčic poblíže Loun, odkud dva nové druhy popsal. Jsou to Radiolites 
inexpectus a Caprina Telleri. První z nich jest v tak nepříznivém stavu zachován, že nelze 
se ani pokusiti o určení rodu, druhý pak upomíná spíše na mlže Exogyra lateralis Reuss 
než na rudista. 

V předběžné zprávě o výsledku pozorování svých podal F. Počta (L. 214.) seznam 
do té doby jím určených rudistů,  ve kterém jsou uvedeny následující druhy: 

1. ? Radiolites Zignana Pir. 8. Sphaer. cf. lombricalis D'Orb. 

2. Sphaerulites mammillaris Math. 9. Monopleura Germari Gein. 

3. Sphaer. Saxoniae Rom. 10. Mon. trilobata D'Orb. 

4. ? Sphaer. tener nov spec. 11. Mon. exilis nov. spec. 

5. Sphaer. bohemicus Teller. 12. Mon. accuminata nov. spec. 

6. Sphaer. undulatus Gein. 13. Mon. contorta nov. spec. 

7. Sphaer. cf. socialis D'Orb. 14. Mon. opima nov. spec. 

Třída jnath.-přlrodoy. VU. 3. 3 


18 


2.  Dr. F. Počta: 


15. Mon. planoperculata nov. spec. 

16. Mon. carinoperculata n. sp. 

17. Mon. minima nov. spec. 

18. Mon. imbricata Math. 

19. Mon. multicarinata Math. 

20. Mon. rugosa Math. 

21. Mon. marcida White 

22. Plagioptychus Haueri Tel. 


24. PI. venustus nov. spec. 

25. PL bohemicus nov. spec. 

26. PI. alienus nov. spec. 

27. ?P1. Coquandianus D'Orb. 

28. Caprina adversa D'Orb. 

29. Caprotina semistiiata D'Orb. 

30. Ichthyosarcolithes ensis n. sp. 

31. Ichthyosarc. marginatus n. sp. 


23. PI. angustissimus nov. spec. 

Následkem porovnávání našich rudistů s druhy cizími, jakož i následkem stále nových 
názorů o čeledi této, zejména pracemi Munier Chalmasovými a Douvilléovými v nejnovější 
době přivedených, naskytlo se mnoho závažných změn v seznamu tom, jak při popisu jedno- 
tlivých druhů vidno bude. 

Týž podal iiále kritický seznam literatury o rudistech (L. 216.), ve kterém zvláště 
povšiml si spisů o českých druzích jednajících. 


3,  O 'g-eologiekém stáří rudistů. 

Ony čeledi živočišstva, které povstavše z nečetných tvarů v brzku se rozšířily a za 
nedlouho opět zanikly v době geologické, mají pro palaeontologii obzvláštní zajímavosti, ježto 
lze z úkazů takových mnohé všeobecné závěry, týkající se vývoje čeledi a i živočišstva vůbec 
činiti. Nad jiné jsou k účelu tomu způsobilí rudisté, ježto život jejich trval dobu poměrně 
krátkou a ježto přicházejí ve vrstvách mladších, nám přístupnějších, ze kterých i zkamenělin 
lépe zachovaných se nám dostává. Dovolíme si tudíž v tabulce následující rozvoj rudistů naznačiti : 


Jurský útvar 


tu C4 

S.2 

í3 


Křídový  útvar 


3 
ta 

to 


a 

CU 

a 

c 

a 

.a 

S 

<J 

o 

OJ 

<-' 

.S   I   Ó3 


Diceras Lamk . . 
Matheronia M. Ch. 
Toucasia M. Ch. . 
Requienia Math. . 
Apricardia Guer. . 
Bayleia M. Ch. . . 
Monopleara Math. 
Gyropleura Douv. 
Valletia M. Ch. . 
Agria Math. . . . 
Caprotina D'Orb. . 
Polyconites Eou. . 
Caprina D'Orb. 
Plagioptychus Math 
Caprinula D'Orb. . 
Hippurites Lamk. . 
Radiolites Lamk. . 
Biradiolites D'Orb. 
Ichthyosarcolithes Desm, 


o rudistech, vymřeli čeledi mlžů. 19 

V tabulce této neuvedeny rody v Čechách se vyskytující, jakož i pominuty některé 
podrody, jež větším dílem založeny na nepatrných různých znacích ráz spíše místní míti se zdají. 

V poslední době oznámen nález zástupce čeledi této v rodu příbuzném Kadiolitu (Cerato- 
concha costata Kr. G. viz L. 219.) v třetihorním litavském vápenci u Záhřebu, čímž by doba 
trvání čeledi rudistů až do třetihor prodloužena byla. 

Ze závažných důvodů však není možno výklad zkameněliny popsané přijati, dokud 
týž odborníkem potvrzen nebude. 

Největší rozšíření rudistů a zvláště nejmladších tvarů jejich z rodů Hippurites a Radio- 
lites jest v jižní oblasti křidové. V severní oblasti, ku které počítají se uloženiny křídové 
v Anglii, severní Francii, Belgii, Vestfálsku, Sasku a v Čechách, jsou rudisté velice vzácní. 
Nejvíce jich vykazuje křída česká, která položena jsouc již jižně považována býti může za 
jakýsi přechod mezi oblastí jižní a severní, v němž ovšem ještě ráz severní převládá. 

Všechny dosud z Cech a ze Sas popsané druhy rudistů jakož i všechny tvary mně 
z Cech známéj pocházejí z vrstev korycanských čili ze stupně cenomanského. V mladších vrstvách 
dosud se nevyskytly a všecky zprávy o radistech českých z vyšších horizontů, než jest cenoman, 
zakládají se buď na zřejmém omylu aneb na zbytcích tak špatně zachovaných, že o bližší 
určení jich není možno se ani pokusiti. Ovšem nelze pravidlo toto, dle zkušenosti stanovené, 
považovati za apodiktické, ježto i zkušenost se může měniti; poměry ty však souhlasí úplně 
s rázem, jaký v severní oblasti křidové pozorujeme, neboť jinde (až na nepatrné výjimky) 
známy jsou rudisté pouze ze cenomanu. 

Téhož náhledu došla i většina zkoumatelů našeho křídového útvaru. 

Reuss znal dvě vrstvy v křídě české, ve kteiých rudisté se vyskytují a sice: sle- 
pence (Conglomeratschichten) a dále rudistové vrstvy (Hippuritenschichten). O obou vrstvách 
těch čteme důkladné pojednání ve spise jeho (L. 84. II. díl str. 59.). Slepence chovají v sobě 
vždy značné množství kyseliny křemičité a jsou to většinou děravé, zelenavé, hnědé neb šedé 
aneb i skvrnité rohovce, které do trhlin ruly neb porfýru vnikly a také hojné úlomky horniny 
této v sobě chovají. Dle domněnky, již podal H. "Wolf (L. 161. str. 186.), jsou tyto slepence 
výrobkem teplých vyvřelých pramenů, kyselinou křemičitou bohatých, které vápeníte a hli- 
nité uloženiny kyselinou křemičitou nasytily a i úlomky horniny původní spojily. Nad rohovcem 
ležívá místy jemnější slepenec s hojnými lístky slídovými. 

Rohovce vyskytují se hlavně v teplickém okolí, kde porfyry a ruly přicházejí a sice 
na místech: Kučlín, Bílina, Sauerbrunn, úpatí vrchu Bořenu, Liběšice a j. 

Ü Liběšic na jižním úpatí Bořenu pozorován bezprostřední přechod z těchto slepenců 
do vápenitých vrstev (Plänerkalk u Reusse), který rovněž hojnost rudistů v sobě choval. 
Pokud se geologického stáří slepenců týče, považoval je Reuss za starší než spodní vápenec 
(unterster Plänerkalk), který všude nad nimi leží a řadí je tudíž do tohoto spodního vápence, 
jak na základě hojných přechodů mezi oběma vrstvami, tak i na základě souhlasného palaeonto- 
logického rázu. Rudistové vi-stvy (Hippuritenschichten) znal R e u s s z těchto nalezišť: Hradiště, 
Holubic, Debrna, Velké Vsi, Korycan a Vodolky, jež vesměs k nejspodnějšímu oddílu našeho 
křídového útvaru (unterer Quader) stavěl. Při porovnávání našich vrstev s útvary cizími, přišel 
Reuss k tomu názoru, že oddělení „unterer Quader" nejspíše odpovídá anglickému spodnímu 
zelenému pískovci  „lower  gi-een sand" (L. 88. str. 116.).   Ve Slezsku  popsal a prozkoumal 

' 3* 


20 2.  Dr.  F.  Počta: 

H. B. Geinitz (L. 77.) již roku 1839. slepence a vrstvy rudistové v tunelu u Oberau a Košic 
(Koschütz) přicházející a kladl je pokud se stáří týče ku svému „unterer Quadermergel ". 
Z Čech známy mu byly rudisté vesměs jen z rohovce kučlínského, kterouž horninu rovněž do 
tohoto zpodního oddělení kladl. 

Reussem zavedená pojmenování rozličných vrstev našeho křídového útvaru, jako: 
„Plänerkalk, Quader" a jiná nevýznačná jména byla obzvláště v cizině příčinou různých omylů. 
Tak D'Orbigny (L. 107.) přikládaje hornině „Pläner" stáří turonské neb i senonské považoval 
i „unterer Plänerkalk" za turon a uvádí z vrstev těch jemu známých 5 druhů rudistů. 

Téhož omylu dopustil se i H. Wolf, který chtěje (L. 161.) křídové usazeniny naše 
s cizími porovnati, vrstvy, v nichž rudisté se vyskytují (a jemu byly jen 2 druhy známy) beze 
všeho důvodu do svrchního turonu položil. 

Pracemi geologické sekce komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech nezvýšil se jen 
počet dosud známých druhů rudistů z Čech, nýbrž určeno i přesně geologické stáří jejich. 
Bylo konstatováno (L. 174 a 176.), že dosud známé druhy výhradně z korycanských vrstev 
pocházejí, které francouzskému stupni cénomanien odpovídají, ano že jsou pro vrstvy tyto 
vůdčími zkamenělinami. 

V poslední době podal pan prof. G. Laube zprávu (L. 212.) o dvou nových druzích 
z malnického pískovce od Obory a Čenčic v okolí lounském. Bohužel jsou doklady k této 
zprávě, jak jsem se laskavostí pana professora sám přesvědčiti mohl, tak špatně zachovaný, 
že na správné určení ani pomýšleti nelze. Druh Caprina Tellerí jest dle mého mínění větší 
skořápka ustřice Exogyra lateralis Reuss a druhého rudisty Eadiolites inexpectus dochována 
nám jen asi pětina skořápky, která ovšem kuželovitým obrysem svým na rudistů upomíná, na 
níž se ale mimo to žádný jiný význačný znak nenachází. 

V následujících řádcích dovolím si jednotlivá naleziště uvésti a krátkými rysy geo- 
logické poměry a stáří jejich popsati. 

Největší díl nalezišť rudistů Reussovi známých jest dnešního dne vyčerpán aneb ne- 
přístupný, tak že není možno bližší popis jich podati. Stůjž zde pozorování prof. J. Krejčího 
pokud se stáří nalezišť těchto týče, jak je ve spisu svém (L. 176. str. 51.) uvádí. 

„K pásmu korycanských vrstev připočítati sluší též vrstvy od prof. Reusse hippuritové 
a slepencové vrstvy zvané, které jsouce vápnitou opukou pokryté bezprostředně na rule spočí- 
vají a na stráních Bilinského údolí mezi Libčicemi*) a Bilinou jakož i v údolí Žižkovém 
a Radovesickém na den vycházejí. Podobné vrstvy objevují se také u Teplice, kdežto v po- 
dobných poměrech na rule leží. Již prof. Reuss poznal obdobu těchto vrstev se slepenci u Oberau 
a Plauen v Saších, kteréž s vrstvou v Belgii a ve Westfalech pode jménem Tourtia u geologů 
známou zcela souhlasí; ještě určitěji vytkl dr. Fric souhlasnost těchto středohorských slepenců 
a hippuritových vrstev s význačnými korycanskými vrstvami u Zbislavi, Kamajky a Radovesnic 
blíže Kutné Hory, na turtiové zkameněliny tak bohaté, z čehož tedy vychází, že všechny po- 
dobné vi-stvy u spodu křídového útvaru ve Středohoří k Tourtii čili ke korycanským vrstvám 
připočísti se musí." 

*) Něm. Liebschitz. Palacký ve svém „Popisu království Českého" z roku 1848. uvádí české jméno Li- 
běšice, jehož v pojednání tomto jsem se přidržel. 


o rudistech, vymřelé čeledi mlžů. 21 

Budiž zde nejdříve uvedeno naleziště u Mezholes poblíže Kutné Hory, jedno z nejbo- 
hatších radiolity. 

Již od vrchu Vysoké prostíi-ají se koiycanské vrstvy v podobě krystalických vápenců 
a hiTibých pískovců přes Myskovice ku Mezholesům a odtud ku Bylanům až do města Kutné 
Hory. Dobře zachovaných, určitelných zkamenělin nalézáme v uloženinách těchto dosti poskrovnu. 
Vápenitý pískovec u Myskovic sestává z úlomků zkamenělin většinou nezřetelných a v hrubo- 
zrném pískovci u Mezholes vyskytly se mimo hojné RadioUtes Sancfae Barharae Poč. a Exo- 
gyra columba Sow. ještě Ostraea diluviana Lamk., Natica nodosocostata Reuss a špatně za- 
chované Cardiaster sp. a Panopaea sp. 

Vápence Býlanské přímo na rule spočívající, chovají mocný útes hub z čeledi Lithistid 
ponejvíce z rodu Chonella. Dále na stráni údolíčka, v němž potok Vrchlice se vine, vycházejí 
na den rozrušené výběžky mezholeských pískovců v podobě pískových jam a chovají zde četné, 
deštěm vymleté radiolity. 

Ač vzhledem ku nedostatečnému počtu vůdčích zkamenělin, jež z těchto vrstev známy 
jsou stáří jejich samozřejmě nevysvítá, předce nelze pochybovati o tom, že je dlužno ku vrstvám 
korycanským připočísti, ježto jednak Natica nodosocostata Reuss a Ostraea diluviana Lmk. 
v pískovcích těch přicházejí, jednak souvislost těchto vrstev s koiycanskými v okolí kutno- 
horském a čáslavském se prostírajícími dokázána jest. 

Jiné, radiolity velmi bohaté naleziště jest malý lom u vesnice Chocenic nedaleko 
Kolína. Lom ten položen na jih od vesnice a zaopatřuje dvě malé pece vápenné; dříve po- 
užíváno bylo kamene z něho také ku saturaci  do cukrovarů. 

Na zpodu lomu toho leží as na 2 metry mocná vrstva hrubozrného vápence, která 
množství ustřic chová a dole ve vápenný slepenec přechází. Nad ní leží slabou vrstvičkou od- 
dělený vápenec s radiolity většinou špatně zachovanými, jehož ku pálení na vápno se užívá. 
Mocnost vápenité vrstvy této není všude stejná, v lomu páčí se as na 4"5 metry a zvětšuje 
se dále na sever až na 6 m. Nad ní jest as 4 m mocný hrubý pískovec bez zkamenělin, který 
la-yt jest as na 8 m diluvialní hlínou. Pokud se zkamenělin týče, nalezeny ve vrstvě ustřicové 
Ostraea diluviana Lmk., flahelliformis Nils., haliotoidea Gldf. a hijppopodium Nils., v rudistovém 
vápenci mimo radiolity, Ostraea diluviana L., Euchri/salis Stoliczkai Gein., a Cuculea glabra Sow. 

Jiné rudisty a to zvláště z oddělení, jež dříve ku Chamaceim počítáno bylo, bohaté 
naleziště je zátoka u Radovesnic na jih od Kolína se zvláštním palaeontologickým rázem. 
V nalezišti tom leží na rule a částečně také na cenomanských sladkovodních usazeninách, 
peruckých vrstvách, slepence neb bílé krystalické vápence s velmi hojnými zkamenělinami, 
mezi nimiž jich jest mnoho pro korycanské vrstvy význačných. Nejhojnější jsou rudisté, pak 
břichonožci z rodů Nerinea a Actaeonella. Ve vesnici Zibohlavech nedaleko položené jsou 
schody ke kostelu vedoucí přirozeně tvořeny pevnějšími lavicemi, jež z měkkého pískovce vy- 
čnívají a hojné průřezy rudistů nesou. Z množství zkamenělin v této zátoce se vyskytujících 
jsou hlavně tyto pro koi'ycanske vrstvy význačnými: Trigonia sulcataria Lam. Lima (Eadula) 
Reichenbachi Gein. aequicostata Reuss a Actaeonella Briarti Gein. 

Z ostatních nalezišť rudistů u Korycan, Přemyšlan, Debma, Vodolky a j. není žádného, 
o jehož geologickém stáří by bylo pochybnosti a jež by nebylo již důkladně popsáno. Tak ze- 
jména to platí o vrstvách,  obyčejně jen náhodou v polích  odkrývaných u Korycan, které tak 


22 2.  Dr. F. Počta: 

význačnými cenomanskými zkamenělinami jsou přeplněny, že jména místa toho použito ku 
označení cenomanských vrstev mořských našeho křídového útvaru. Bližší podrobné popisy mist 
těch uvedeny v pracích komitétu pro výzkum Čech (L. 174.)- 

4.  O všeobecných znacích a soustavě rudistů. 

Ačkoli do třídy rudistů vřadují se tvary zevnějškem svým i ústrojím vnitřním často 
velice rozdílné, předce možno je všecky do jistého omezeného rámce vložiti a vytknouti znaky 
příbuzné, které všem rodům jsou společný. 

Rudisté jsou měkkýši dvojskořápkovití, velice nestejnomiskatí, kteří tu pravou tu levou 
skořápkou přirůstali ke dnu mořskému. Následkem toho vyvinula se většinou zpodní skořápka 
ve vlastní podélnou schránku pro tělo zvířecí, kdežto svrchní ponejvíce přejala jen úlohu víčka 
ku přikrytí otvoru. 

U rudistů rozeznáváme: 

1. skořápku dvouzubou (kterou Munier ChalmasL. 205. označil hláskou a), ta 
má dva zuby zámkové, oddělené od sebe jamkou (fossette cardinale) pro zub druhé skořápky 
určenou. Zuby ty jsou tak postaveny, že jeden z nich je předním (B^ u Douvillé L. 215., 
217.) a druhý zadním (-B u Douvillé), kterýžto poslední bývá poblíže kraje a svazu a protož 
i někdy okrajním (dent marginale) se jmenuje; 

2. skořápku jednozubou, (kterou Munier Chalmas označil ß) s jediným středním 
zubem {N u Douvillé), po jehož obou stranách jsou jamky (6j a 6 u Douvillé) pro zuby 
skořápky protilehlé. 

Tyto typy skořápkové dlužno dobře rozeznávati, ježto rudisté (jakož i žijící rod Cháma) 
jednak přirůstají rozličnými skořápkami, jednak i pokud se polohy týče  mění své skořápky. 

U rodu rudistů v jurském útvaru již se vyskytujících jest skořápka dvouzubá skořápkou 
pi-avou a jednozubá levou a přirůstá rod Diceras buď pravou neb levou, rod Heterodiceras 
vždy levou skořápkou. 

Uspořádání toto, když totiž skořápka dvojzubá jest pravou a jednozubá levou nazýváme 
normálním. U jiných tvarů pozonijeme však, že skořápka dvojzubá jest naopak levou, tak že 
povstává zde uspořádání zvrácené. 

Ta toho vysvítá, že jest čtverý možný způsob přirůstání skořápek, který podáváme 
v schematickém vyobrazení čís. 1. znázorněný (dle Tellera L. 201.). Skořápka přirostlá jest na 
levé straně a silnějšími čárami naznačeny zuby. 

Ve skořápkách pozorujeme dále otisky svalové, jež obyčejně poblíže zubů se ukládají. 
Bývají vejčité tu určitě, tu nezřetelně naznačené, ploché, vyduté neb vypouklé. Někdy upínal 
se sval na zvláštní vysoký násadec (lamě myophore), ktei*ý pak ve skořápce dvouzubé podobu 
třetího zubu na se bral. 

Poblíže otisků svalových otevírají se u některých rodů ústí chodeb stěnu skořápkovou 
prostupujících (cavité accessoire). 

Svaz (ligament) obě skořápky pojící: 

1. u některých rodů vůbec chybí, 2. u jiných jest na zevnějšku, 

3. u jiných ve vnitř skořápky. 


o Tudistech,  vymřelé  čeledi  mlžů. 


23 


umístění svazu má veliký 'vliv na podobu skořápky a na tvar zubů. 

1. Chybí-li svaz vůbec, bývají zuby dlouhé, kuželovité, umístěné v problubených jamkách 
a pohyb skořápek děje se podobně jako u víčkatých břichonožců. Svaly oddalují svrchní víčko, 
aby propustilo proud vody a přitahují je opět dle potřeby.  Ovšem zdá se, že v tom případě 
neoddalují se skořápky  příliš od sebe, ano že 
snad zuby aneb aspoň hlavní dva zuby střední 
na skořápce jednozubé a přední na dvouzubé 
ani ze svých jamek úplně nevycházejí, poněvadž 
nelze předpokládati roztažení svalů vůbec ne 
příliš  dlouhých  na vzdálenost až 5 centm. ve 
směru kolmém. V tom případě slouží zuby jako 
sloupy veřejí, čili regulativy pohybu a zabraňují 
tomu, aby snad víčko se nevymknulo. 

2. Je-li svaz na vnějšku děje se otevírání 
misek pohybem podobným otevírání knihy aneb 
otáčení kol pevné osy jdoucí svazem. U zařízení 
podobného třeba, aby zuby nebyly příliš dlouhé 
zvláště přední, od osy myšlené vzdálenější nesmí 
býti dlouhý, tak aby z jamky své dobře vyjíti 
mohl. Avšak i zadní, svazu bližší zub musí býti 
krátký aneb ve směru ku svazu zahnutý. Obě 
vlastnosti pozorujeme u rodů svazem vnějším 
opatřených. Diceras se svými podrody má přední 
zub silný, nepříliš dlouhý, kteiý v mělké, ši- 
roké jamce při otevírání dobře se pohybovati 
může. Zadní zub jest tu silněji, tu slaběji na 
venek zahnut, tak že se při otevírání skořápek 
z jamky své šikmě a znenáhla vysouvá. Podobně 
shledáváme i u rodu Caprotina. 

3. Je-li svaz vnitřní tu zřejmě naznačeno, 
že otevírání děje se kolmo znenáhlým posu- 
nováním víčka do výše. V tom případě jsou 
zuby kuželovité, rovné a dlouhé. 

Soustava rudistů pokračovala stejným kro- 
kem s poznáním jednotlivých rodů. Z počátku 
známo bylo jen několik málo tvarů, ku kteiým 
pak čítány všechny zbytky upomínající na vy- 
mřelou čeled tuto.  Byly to hlavně Hippurites, 

Sphaerulites, Radiolites, Caprina, Caprotina a Ichthyosarcolites. Tak uvádí Geinitz iEeuss 
z Čech několik nezřetelných úlomků pod jménem Hippurites, ač rod tento v naší křídě vůbec 
se nevyskytá. Větším množstvím známých rodů vládl již K. A. Zittel při popisu čeledi této 


Obraz 1. 


Schematický obrazec ku vysvětlení 
poměru přirůstání rudistú. 


24 2.  J>r. F. Počta: 

V příruční knize palaeontologické (L. 199.*j, ve které radisty do dvou čeledí řadí a sice jednak 
přímo ku Chamaceim, jednak do zvláštního oddělení zvaného Rudistae. 
Jeho rozdělení je následovní: 

Čeleď Chamidae Lamarck. 

Diceras Lam. Cháma Lin. Caprina D'Orb. 

? Ethra Math. Monopleura Math. Plagioptychus Math. 

Eequienia Math. Caprotina D'Orb. Ichthyosarcolithes Desm. 

Rudistae Lamarck emend. Deshayes. 

Hippurites Lam. se 4 podrody. Eadiolites (Lam.) Bayle. 

Sphaerulites (Desm.) Bayle. 

Náčrtek nové, značně složitější soustavy podal Munier Chalmas v pojednání ně- 
kolik málo řádků čítajícím (L. 185.), aniž by návrh ten byl odůvodnil. 

Právem tudíž Zittel zmiňuje se o soustavě té ji jakožto nedostatečně odůvodněnou 
a tudíž prozatím nepřijatelnou označil. 

Teprve v dalších pojednáních Munier Chalmas jakož i Douvillé (L. 205., 215. 
a 217.) podali nová vysvětlení, tak že o soustavě této nyní již celkem dobrého názoru na- 
býti možno. 

I mně bylo se přidržeti soustavy té, ježto nemohlo poměrně nepatrné množství rudistů 
z našeho křídového útvaru nic na ní změniti a ježto se dále zdá, že v hrubých rysech na zá- 
kladech jistých spočívá. 

Jen někde odlišování rodů ano i čeledí založeno na znacích poněkud vedlejších. 

I do soustavy této kladou původci její žijící rod Cháma následkem nejbližší příbu- 
znosti s rudisty, která ovšem upříti se nedá. Ale vzhledem ku nadobyčej silnému vývoji zám- 
kového ústroje, pro velice zvláštní poměry v umístění svalů a ústrojnost stěn skořápkových, 
jaké u rudistů se jeví a jaké v nynějším tvorstvu více nespatřujeme, zdá se nám předce zá- 
hodnějším, vyloučiti žijící rod tento z vymřelé třídy rudistů a to tím spíše, ježto, jak popis po- 
zději ukáže, často mnohem jemnější znaky v soustavě za rozdíly rodové se přibírají. 

Přicházejí nám rudisté jako vymřelá, samostatná větev daleko od původního kmeue 
se odchýlivší, která ovšem s některými rody nyní žijícími jakési podobnosti chová, předce ale 
za úplně osamocenou považovati se může. 

I klademe tudíž čeleď rudistů jakožto celek o sobě, jejž označiti chceme historickým 
jménem rudistae, do příbuzenstva mlžů se sifony a okrajem pláště celistvým. 

Celá pak soustava by byla tato: 

A)  Uspořádáni normálně, to jest dvojzuhá skořápka jest prámu, jednozuhá levou. 


*) Odkazuji na dílo toto a pak i na jiný  spis  téhož  spisovatele  (L. 166.'', ve  kterých všeobecná část 
a zvláště dějepisná přehledně jsou sestaveny. 


o rudistech, vymřelé čeledi mlžů, 25 

1. skupina. Diceratinae. 

Obě skořápky téměř stejné s vrcholem silně zatočeným. Otisky svalové buď ploché 
neb na násadci. Přii-iistají tu pravou, tu levou skořápkou. 

Diceras Lamarck 1805. 

Levá skořápka nese obyčejně mohutný zub obrysu boltcovitého, podle něhož po každé 
straně jamka pro zub pravé skořápky leží. Jamka přední jest mělká někdy ani hrubě nena- 
značená, zadní jest hluboká, dlouhá a zahnutá. Svaly umístěny bud na valech z povi"chu 
skořápkového uvnitř vyvstávajících aneb na plocho, při čemž jsou otisky tu vyduté, tu vy- 
pouklé aneb i šikmé. Svaz leží v úzké rýze na zadním okraji zámkovém a vine se odsud na 
zevnějšku až ku vrcholí skořápky. Pravá skořápka má 2 zuby, z nichž zadní bývá mocně vy- 
vyvinut, prodloužen a zahnutý. Přední jest slabší někdy i zakrsalý a obyčejně do prostřed 
ústrojí zámkového postaven. 

Dle rozdílů jevících se v uspořádání otisků svalových, rozeznává Munier Chalmas 
tři podrody. 

1. Diceras Lamk. (sensu strictiore). Zadní sval upjat v obou skořápkách na násadci 
(lamě myophore) tu více, tu méně vynikajícím. Hlavní typ D. arietinum Lamk. a pak dále 
druhy D. sinistrum Lamk., Moreaui Bayle, Buvigneri Bayle, Chantrei Mun. Chal., Bavaricum 
Zitt. a jiné. 

2. Het&rodiceras Munier Chalmas 1869. Na obou skořápkách upíná se zadní sval na 
plochách vodorovných aneb i vydutých, které sbíhají se v ploše zámkové. Přední sval opírá se 
rovněž o plochu vodorovnou aneb i nahnutou a leží vůbec souměrně ku svalu zadnímu, 

Het. Lucii Defrance, Zitteli M. Ch., Zejsneri M. Ch., Oosteri M. Ch. 

3. Plesiodiceras Munier Chalmas 1882. Upevnění svalů podobné jako u předešlého 
podrodu. Zub zadní ku předu mohutně vyvinut a více méně na zad zahnut. Otisk zadního 
svalu vniká mezi oki-aj zámkový a základnou část zadního zubu. 

Ples. Miinsteri Goldf., Sanctae Verenae Gresley, Bernardina D'Orb. 

Matheronia Munier Chalmas 1873. 

Skořápky nestejné, tlusté. Skořápka dvouzubá jest víčkovitá a nese 2 nestejné zuby. 
Zadní jest zahnutý, šikmě vodorovný a přesahuje okraj skořápkový. Přední jest vejčitý, široký 
a nízký, někdy i úplně zakrslý. Zadní otisk svalový umístěn na násadci a jest menší předního, 
který podobně jest upjat. Svaz jest vnější, táhne se na okraji skořápky kol zadního zubu 
a probíhá až ku vrcholí skořápky. Jednozubá skořápka jest prodloužená s vrcholem zatočeným, 
kterým přirůstá. Zub jest málo vyvinutý a ku přední straně ústrojí zámkového kosme postavený. 
Na hoření části své má zub vtlačeninu, do které při uzavření skořápek vniká část předního 
zubu svrchní skořápky. Oba otisky svalové jsou ploché. 

Tento rod blíží se (jak Douvillé L. 217. str. 762. podotýká) velice rodu Requienia 
a zdá se, že za typ přibráni byli staří jedinci rodu toho. 

Math.  Virginiae Gras, rugosa D'Orb, navis Roul. 

THda mnth.-přírodov. VU. 3. 4 


26 2.  Dr. F. PoSta: 

Toucasia Munier Chalmas 1873. 

Zpodni jednozubá skořápka se zubem úzkým a nízkým. Jamka pro zadní zub sko- 
řápky svrchní široká a mělká. Přední otisk svalový malý a vydutý, zadní na násadci, který 
pod plochu zámkovou se zahýbá. Svrchní skořápka víčkovitá, zadní zub plochý a silně na ze- 
vnějšek zahnutý. Z přední strany jest omezen úzkou jamkou, u níž stojí krátký, plochý a na 
přič směřující přední zub. Přední otisk svalový plochý, zadní upjat na násadci, který v pro- 
dloužení svém přijímaje na se podobu lišty pod zámkovou plochu se kloní. Svazová rýha hra- 
ničí se zubem zadním na vnější straně. Tom. carinata Math. 

Requieuia Matheron  1839. 

Svrchní skořápka víčkovitá a na venek silně do spirály vinutá. Přední zub zakrslý, 
okrouhlý, zadní vysoký, plochý, silně na venek zahnutý. Poblíže jeho základné končí rýha 
svazová. Přední otisk svalový jest malý, plochý, zadní na malé liště, která povstává nedaleko 
předního zubu z okraje plochy zámkové a na druhé straně otisku svalového buď úplně mizí, 
bud ve způsobe nepatrného valu ještě zachována jest. Jamka pro zub zpodní skořápky jest ši- 
roká a mělká. Zpodní skořápka jest silně zavitá a má plochu zámkovou téměř trojhrannou. 
Největší díl plochy té zaujímá jamka pro přední zub svrchní skořápky, která prohlubuje se 
od zadu pod plochu skořápkovou. 

Na přední straně jamky snižuje se okraj plochy zámkové, kterážto nepatrná prohlu- 
benina odpovídá jamce pro zub zadní na skořápce svrchní. Otisky svalové méně zřetelné, 
ploché. Celkem upomíná rod tento na jurské Diceraty. Eequ. ammonia Goldf., gryphoides Math. 

Apricardia Guéranger 1853. 

Celkem podobá se dle zevnějšku i dle zámkového ústrojí i"odu Toucasia. Násadec 
pro sval zadní na svrchní dvojzubé skořápce jest však od plochy zámkové vzdálen, posunut 
do dutiny pro zvíře a vybíhá v příčnou, ku vrcholi probíhající lištu. Apr. carinata Guer., 
Archiaci Guer. 

2. skupina. Bayleidae. 

Zevnějškem svým předešlým podobná. Ve stěně svrchní skořápky probíhají 2 chodby, 
jichž vývody jsou poblíže otisku zadního svalu. 

Bayleia Munier Chalmas 1873. 

Skořápka dvojzubá, svrchní jest vydutá a s vrcholem do spirály vinutým. Přední zub 
zakrslý, zadní krátký málo vynikající. Zadní otisk svalový na násadci a oddělen od dutiny pro 
zvíře ostrou lištou. Poblíže násadce jsou otvory chodeb, které skořápkou probíhají. Jamka pro 
zub zpodní skořápky jest vejčitá. Svaz uložen v rýze, která probíhá kol okraje skořápkového 
ku vrcholi. Skořápka jednozubá jest připevněna. Vrchol vinutý, v závitcích volných. Zub ne 
příliš veliký, nahoře široký; jamka pro zadní zub svrchní skořápky rozsáhlá a prodloužená. 
Zadní otisk svalový na násadci; přední jest plochý.  B. Pouchei M. Ch. 

B)  Uspořádání zvrácené, to jest dvojzubá skořápka jest levou a jednozubá pravou. 


o rudistech, vymřelé čeledi mlžů. 27 

3. skupina. Monopleuridae. 

Otisky svalové slabě naznačeny. 

Monopleura Mathéron 1842. 

Svrchní skořápka (levá) nese 2 kuželovité, téměř stejně dlouhé zuby, oddělené od sebe 
jamkou pro zub skořápky zpodní. Svaz uložen v rýze téměř kolmo od okraje skořápkového 
ku vi'choli probíhající. Na zpodní skořápce (pravé) jest zub dobře vyvinut a obyčejně napříč 
postaven. Otisky svalové na obou skořápkách povrchní na ploše, která povstala stloustnutím 
skořápky.   Mon. varians Math., sulcata Math. 

Gyropleura Douvillé 1887. 

Zdá se býti podrodem rodu Monopleura. Zámkové ústrojí totéž, sval zadní na násadci. 
Gyr. ceiiomanensis D'Orb., cornucopiae D'Orb. 

Valletia Munier Chalmas 1873. 

Nestejnomiskaté se zavitými vrcholy zevnějškem Diceratum podobné. Dvojzubá sko- 
řápka má přední zub vysoký, rovný a v průřezu kruhovitý. Na povrchu svém nese zub tento 
prohnutá, podélná žebra. Zadní zub jest nepatrný. Mezi oběma zuby leží zahnutá a prodloužená 
jamka, která od základné předního zubu oddělena jest valem. Otisky svalové jsou v ploše 
skořápkové, přední otisk vniká až mezi přední zub a okraj skořápkový. Přirostlá (pravá) 
skořápka nese silný boltcovitý zub s podélnými rýhami na povrchu, po jehož stranách jsou 
2 jamky velmi nestejné. Přední jest veliká a hluboká, obyčejně vejčitá a má ve svém středu 
ještě druhou prohlubeninu pro vrchol zubu. Přední otisk svalový jest poněkud šikmo položen, 
zadní jest vodorovný a oba povrchní. Svaz počíná od základné zadního zubu a pokračuje na 
vnějšku v rýze až ku vrcholí.   Val. Tomiecki M. Gh., Oermani Piet., Lorioli Piet. 

4. skupina. Caprotinae. 

Dvojzubá levá skořápka má násadec ,'pro zadní sval. Ve vnitřní vrstvě skořápkové 
soustava chodeb. 

Caprotina D'Orbigny 1842. 

Zpodní skořápka (pravá) má střední, obyčejně smáčkly zub, po jehož obou stranách 
jamky leží. Vedle jamky zadní jest tu ještě druhá prohlubenina, ve které umísťuje se násadec 
svalový na svrchní skořápce. Přední jamka hluboká, kruhovitá ; přední otisk svalový nepatrný, 
ploský, často neznatelný. Svaz v rýze, která se dovnitř skořápky rozšiřuje. Svrchní (levá) 
skořápka víčkovitn, přední zub delší zadního, mezi oběma podélná jamka pro zub zpodní 
skořápky. Přední sval plochý, zadní na násadci svalovém. Poblíže násadce otevírají se chodby, 
jež procházejíce skořápkou končí u vrchole. Někdy jsou i u svalu předního otvory chodeb. 
Capr. trilobata D'Orb., costata D'Orb., quadri/partita D'Orb. Eod ten omezuje se na svrchní 
stupeň cenomanský. 

i* 


28 2.  Di: f. Počta: 

Polyconites RouUand 1830. 

Zpodni (pravá) skořápka kuželovitá, celkem rodu Monopleura příbuzná. Střední zub 
dlouhý a plochý, otisky svalové povrchní. Svrchní skořápka víčkovitá s výstředným vrcholem. 
Oba zuby téměř stejné, přední o málo větší zadního. Otisky svalů povrchní ploché. Ve sko- 
řápce probíhá více (4 — 5) širokých chodeb z různých stran počínajících a směřujících ku 
vrcholí.   Pol. operculatus Roul. 

5. skupina. Caprinae. 

Ve svi"chní a někdy i ve zpodní skořápce soustava hustých chodeb, mezi sebou buď 
úplnými nebo neúplnými příčkami oddělených. 

Caprina C. D'Orbigny 1822. 

Zpodní (pravá) skořápka protáhlá, silně zatočená nebo i zavitá má dlouhý střední 
zub, po jehož obou stranách jamky pro zuby svrchní skořápky leží. Přední otisk svalový jest 
vejčitý a plochý, zadní prodloužený a na vyvstávající liště, pod níž dlouhý otvor chodby pře- 
pažený několika příčkami se otevírá. Rýha svazová vnější rozšiřuje se uvnitř. Svrchní skořápka 
víčkovitá, nahoře vypouklá. Stěna sestává ze dvou od sebe oddálených vrstev vnější a vnitřní 
spolu hustými a tenkými příčkami spojených. Přední zub silný a dlouhý, zadní mnohem menší 
a na okraj skořápkový postaven. Jamka pro zub zpodní skořápky leží mezi předním zubem 
a okrajem skořápkovým a rozšiřuje se ve velikou dutinu od komory pro zvíře lištou oddělenou. 
Přídavná dutina tato má týž význam jako chodby u rodu Caprotina. 

Capi: adversa D'Orb. Rod Gemellaria Munier Chalmas 1873., ustanovený pro Capr. 
communis Gemellaro, třeba považovati za synonym. 

Plagioptychus Mathéron 1842. 

Uspořádání celkem podobné jako u předešlého rodu. Svaz na svi-chní skořápce pro- 
bíhá ve směru tečny. Zadní zub na téže skořápce zahnut na venek. Příčky obě stěny skořápkové 
spojující pravidelně se střídají a zatáčejí, tak že tvoří veUce složitou strukturu. Plag. 
Haueri Telí. 

Oaprinnla D'Orbigny 1847. 

Uspořádání jako u rodu Caprina. Skořápka zpodní dlouhá, po celé délce četnými 
chodbami podélnými opatřená. Zámek jako u rodu Caprina, zuby menší. Svrchní skořápka má 
opět přídavnou dutinu. Capr. Boyssyi D'Orb. 

6. skupina. Hippuritidae. 

Svrchní skořápka víčkovitá četnými chodbami prostoupená, které od vrchole ku okraji 
skořápky paprskovitě se rozbíhají. Svaz vnitřní. Zadní sval na svrchní skořápce na mo- 
hutném násadci. 


o rudisiech, vymřelé Čeledi mlžů. 29 

Hippurites Lamarck 1801.*) 

Zpodní skořápka (pravá) kuželovitá daleko větší skořápky svrchní. Zámek nese zub 
často zakrnělý, po jehož stranách jamky pro zub svrchní skořápky leží. Jamka přední jest 
hluboká, kuželovitá, zadní dvojitá, stěnou přepažená. Skořápka tvoří tři do vnitř zabíhající 
záhyby a sice 1. záhyb svazový, 2. první a 3. druhý sloupek, místa, kde za živa otvor řitní 
a dýchací byl. Sval přední jest rozdělen ve dví, každá část jeho má pro sebe mohutný otisk, 
zadní vnikal do dutiny poblíže zadní jamky zubové ležící a od této stěnou oddělené. Svrchní 
skořápka má dva zuby, z nichž přední jest dlouhý, kuželovitý, zadní menší poněkud splo- 
štilý. Vedle zadního zubu vyčnívá mocný násadec pro sval zadní. Dutina pro zvíře vniká oby- 
čejně pod přední zub, který pak se nad ní klene. Na vnějšku svém nese skořápka 3 rýhy, jež 
záhybu svazovému, prvnímu a druhému sloupku odpovídají. 

7. skupina, Radiolitidae. 

Svi-chní skořápka bez chodeb. Násadce svalové mocné. 

Radiolites Lamarck 1805. {■= Sphaerulites). 

Zpodní skořápka kuželovitá, mívá někdy zakrnělý zub, po jehož stranách podélné jamky 
pro zuby svrchní skořápky leží. Svaz naznačený rýhou na povrchu jest vnitřní a rozšiřuje se 
na konci rýhy uvnitř. Po obou stranách jeho jsou podélné chodby. Otisky svalu mohutné na 
násadcích. Svrchní skořápka má 2 zuby, z nichž přední jest mohutnější, a pak mělkou jamku 
pro zub zpodní skořápky. Otisky svalové jsou povrchní. Ead. angeoides Lamk. 

Biradiolites D'Orbigny 1847. 

Podobný rodu předcházejícímu. Jamky na zpodní skořápce často neúplně uzavřeny. 
Svaz chybí a následkem toho není i rýha svazová na zevnějšku naznačena, za to ale 2 pruhy 
pod místy, kde za živa otvor řitní a dýchací byl. Bir. comu pastoris D'Orb. 

8. skupina. IchthyosarcolitMnae. 

Vyznačují se četnými chodbami, jež probíhají na podél oběma skořápkami. 

Ichthyosarcolithes Desmarest 1837. (=: Caprinella D'Orb.). 

Ústrojím podoben rodu Radiolites. Přední otisk svalový jest na násadci. Zpodní sko- 
řápka zatočená, svrchní rovná. Podélné chodby prostupují v množství nesčetném; skořápky 
jsou bud úzké a kruhovité neb široké a hranaté. Svrchní skořápka vyznamenává se chod- 
bami širšími. 

Dále zbývá ještě několik rodů Mathéronem (L. 195.) ustanovených, jichž popis ne- 
podán a o jichž ústrojnosti pouze z vyobrazení nelze se přesvědčiti. Jsou to Agria, Ethra a j. 


*) Popis rodu toho jakož i následujících dvou podán zde jen velice stručnými rysy. 


30 


2.  Dr. F. Počta: 


Mezi našimi tvary bylo mnoho takových, které nebylo možno do žádného z rodů zde 
popsaných vřaditi, tak že bylo třeba ustanoviti 4 rody nové, jichž obšírný popis v části sy- 
stematické uveden bude. 

Zde budiž jen ještě podotčeno, že při popisu jedinců ukázalo se prospěšným všímati 
si poměrů a postavení vrchole ku zubům, a že ku označení poměrů těch volena byla myšlená 
přímka spojující středy obou zubů na skořápce dvouzubé (uváděná při popisu slovem „čára 
zubová"). Přímka z vrchole ku této čáře zubové vedená stojí buď kolmo, bud tvoří jakýsi úhel, 
buď ani nedosahuje středobodu čáry té jsouc k ní rovnoběžnou. 

Dále bylo ještě možno rozeznati, pokud se týče obústí, stojí-li toto — když myslíme 
si zpodní skořápku vrcholem přirostlou — vodorovně aneb šikmě, to jest částí, kde zámek se 
rozkládá, dolu sníženou a bylo často, hlavně u rodu Caprotina, znaku toho použito. Celkem 
známo nyní z českého křídového útvaru 47 druhů, uvedených v následujícím seznamu, ve 
kterém nové rody jsou označeny hvězdičkou. 


Skupina Monopleuridae. 


Monopleura cumulus Poč. 
*Stenopleura angustissima Poč. sp. 

— carinoperculata Poč. sp. 

— pileus Poč. 


Stenopleura venusta Poč. sp. 

— —    var. fornicata Poč. 

*SimaAÍa minima Poč. sp. 
Valletia aliena Poč. sp. 


Skupina Caprotinae. 


Caprotina stimulus Poč. sp. 

— deformis Poč. 

— vadosa Poč. 

— aculeata Poč. 

— caudiculata Poč. 

— acuminata Poč. sp. 

— sinuata Poč. 

— perplexa Poč. 


Caprina striata Poč. 
—    incerta Poč. 


Caprotina umbonata Poč. 

— sodalis Poč. 

— ? contorta Poč. sp. 

— pleuroidea Poč. 

— semistriata D'Orb. 
*Cryptaulia triangulum Poč. 

— paradoxa Poč. 

— perlonga Poč. 


Skupina  Caprinae. 

Caprina laminea Gein. 
Plagioptychus Haueri Tel. sp. 
Caprinula incerta Poč. 


Skupina Radiolitidae. 


Badiolites bohemicus Tel. sp. 
sodalis D'Orb. 


? Biradiolites Zignana Pir. sp. 
'^Pefalodontia Germari Gein. sp. 


o riidistech, vymřelé čeledi mlžů. 3]^ 

Radiolites Saxoniae Roem. *Petalodontia planoperculata Poč. sp. 

— ? Sauvagesi ďHombre Fir. — opíma Poč. sp. 

— undulatus Gein. — crassodentata Poč. 

— Sanctae Barbarae Poč. — foliodentata Poč. 

— humilior Poč. — aculeodentata Poč. 

— tener Poč. sp. — ? bohemica Poč. sp. 

Skupina Ichthyosarcolithinae. 

IchthyosarcoUthes ensis Poč. Ichthyosarcolithes marginatus Poč. 

I 

5. O ústroj nosti stěn skořápkových. 

Jedním z neobyčejných znaků čeledi radistů, jímž liší se ode všech ostatních mlžů, 
jest ústrojnosť stěny skořápkové. 

Stěna skořápková u mlžů sestává ze dvou vrstev : 

1. vnější, složené z hranolků kolmo postavených na skořápku; 

2. vnitřní, z jemných, rovnoběžně uložených lístků, které dodává stěně vzezření buď 
perleťového (.následkem interference světla), aneb porculánovitého. 

Prvky skořápku i*udistů budující jsou celkem tytéž, jen že nabývají často podoby 
i tvarů zvláštních. U většiny rodů, jež dříve ku Chamaceim se stavěly, není, pokud ve stavu 
zkamenělém rozeznati možno, žádného zvláštního rozdílu. Většina rodů má vnitřní stěnu pevnou, 
porculánovitou a na povrchu vrstvu, která se skládá jaksi z lístečků kolmo na skořápku po- 
stavených. Lístečky samy ovšem jsou jen řadami malých hranolků. Ano tyto rozdíly jsou ještě 
u nejvýše vyvinutého rodu Hippurites velice nepatrný, tak že na př. řez stěnou druhu Hipp. 
cornu vaccinum Bron. velice se podobá řezu stěnou některého ze žijících druhů rodu Cháma. 
Podobnost složení stěn skořápkových zde naopak jest překvapující a příčinou, že oba tvarem . 
i vývojem tak rozdílné rody v tom ohledu k sobě družiti třeba. Tím podivnější jest však 
ústrojnosť vnější vi'stvy skořápkové u rodů Eadiolites a Biradiolites. Stěna, obyčejně velice 
mocná, jest zde rozdělena příčkami šikmo anebo kolmo na skořápku postavenými v malé 0-2 
až 0-5 mm veliké pěti- nebo šestihi-any. Příčky samy jsou tenké, dlouhé a tvoří tkáň, která 
na příčném průřezu objevuje se nám jako mřížována, v níž jednotlivá očka jsou čtyř-, pěti- 
nebo i vícehranná. Obyčejně popisuje se ústrojnosť tato jako složení z kolmých a dutých 
hranolů. Panoval kdysi také již náhled, že podivná ústrojnosť stěny této vytvořila se snad 
následkem zkamenění, že totiž rozličné nerosty (vápenec a dolomit) skořápku skládající ne- 
stejným způsobem při zkamenění se přeměnily. Avšak určité tvary jednotlivých oček v mří- 
žovině a stejný způsob zachování v rozličných, pokud se petrografického složení týče, různých 
nalezištích jasně dokazují, že činiti jest zde s ústrojím organickým. U někteiých jedinců 
prázdné prostory čili očka vyplněny jsou kiystalky vápence, čímž výbrus stěny takové nabývá 
zvláštního, malebného rázu. (Viz tab. VI. obraz 15.) Mřížovina není také u všech dmhů stejná ; 
někde jsou očka veliká, pěti- neb šestihranná, jinde menší, jinde téměř pravidelně čtyřhranná. 
Na průřezu podélném  pozorujeme,  že příčky  v jistých odstavcích přepaženy jsou dny, které 


32 2.  Dr. F. Počta: 

povstaly, jak se zdá, růstem skořápky. Tento zjev považován byl vždy za velice zvláštní 
a blíže nevysvětlitelný a bylo by také skutečně nesnadno mu porozuměti, kdybychom měli jej 
samotná na zřeteli. Avšak podobných příkladů jest u rudistů více, které nám mohou zjev ten 
aspoň částečně vysvětliti. U rodu Plagioptychus jest stěna skořápková složena z podélných 
příček, které rozdvojujíce se, dvěma neb i třem řadám úzkých, dlouhých chodeb dávají vzniku. 
Podobně děje se úrodu Caprina; u rodu Ichthyosarcolites jest celá stěna skořápková složena 
z chodeb podélných, kruhovitých, tu užších, tu širších. U radiolitů jest vnější stěna skořáp- 
ková složena z dutých hranolů ; u rodů Plagioptychus, Caprina a Ichthyosarcolites, vlastně 
střední vrstva stěny skořápkové se vyznamenává ústrojností popsanou. Sestává totiž celá stěna 
skořápková ze tří částí, vnitřní porculánovité, střední chodbami prostouplé a vnější, lístkovité 
to povrchní kůry. Není možnost vyloučena, že i u radiolitů taťo jemná povrchní vrstva vy- 
vinuta byla, jen že až dosud se nikdy nezachovala, což by však se dalo snadno vysvětliti 
křehkostí střední vrstvy. Srovnáme-li ústrojnosf skořápek u skupiny Caprininae s lístrojností 
skořápek u radiolitů, shledáme, že mají jakousi obdobu. U prvních probíhají chodby souběžně 
s vnějším obrysem, u zpodních skořápek jsou totiž podélné, u svrchních ve smyslu zavití 
skořápek zatočené. U druhé skupiny jest celá vnější vrstva složitě komůrkovaná ; směr jedno- 
tlivých chodeb jde šikmo na skořápku a jsou chodby ty ještě dny přepaženy. Zdálo by se, že 
příčinu podivné ústrojnosti této hledati jest ve snaze vytvořiti skořápku velkou a silnou 
s prostředky pokud možno nejmenšími a že tato snaha dostoupila vrchole svého právě 
u radiolitů. 

Chodby ve stěnách skořápkových nalézáme u velké části rodů radistových a to roz- 
dílně vytvořené. U rodu Caprotina jsou chodby pouze ve skořápce svrchní a táhnou se od 
plochy zámkové ku vrcholi. V rodu tomto možno rozeznávati dvě oddělení. V prvním jsou 
chodby po obou stranách ústroje zámkového, u předního zubu jedna široká a u zubu zadního 
dvě rovněž široké. Uspořádání takové jest u druhů ve francouzské křídě se vyskytujících. 
V druhém oddělení jsou chodby pouze po jedné straně a sice počínají u zubu zadního čtyřmi 
neb i pěti kulovitými otvory a probíhají v oblouku rovnoběžně až ku vrcholi, kdež slepě 
končí. Mimo to jde ještě jiná, kratší a širší chodba ode dna dutiny pro zvíře směrem k vrcholi. 
To vyskytuje se u českých druhů. Podobné uspořádání má i podivný rod Bayleia ze skupiny 
tvarů normálných, kde poblíže zadního zubu ve skořápce svrchní se otevírají počátky dvou 
chodeb. Větší počet chodeb pozorujeme u rodu Polyconites, v jehož vrcholi svrchní skořápky 
soustřeďují se z rozličných stran přicházející chodby v počtu 4 — 6. Nejvyššího stupně dosahuje 
však vývoj chodeb ve svrchní skořápce u rodu Hippurites, kde množství chodeb od vi'chole 
paprskovitě se rozbíhá. Pokud se fysiologie zjevu toho týče, možno jej vysvětliti z vývoje 
čeledi samého. Mlži tito původně se skořápkami téměř stejnými (Diceras) počali přirůstati 
jednou skořápkou ke dnu nebo ke skalinám v moři. Tím omezena pohyblivost skořápek pouze 
na svrchní. Zpodní skořápka počala mohutněti, přejímajíc znenáhla sama úkol poskytovati 
obydlí zvířeti, kdežto svrchní se zmenšovala, ježto úkol její byl pouze pozdvihovati se a uvol- 
niti přístup vodě a potravě. Jest zřejmo, že těžké svrchní skořápky, určené původně k roze- 
vírání, při kterém i zpodní skořápka pohybu se zúčastnila, když samy přejaly úkol pohybu, 
byly zvířeti jen na obtíž. A proto pozorujeme postupem velice poučným, že skořápka tato se 
zmenšuje (Valletia), až nabývá podoby i úkolu pouhého víčka (Caprotina, Hippurites, Kadio- 


o rudistech, vymřelé čeledi mlžů. 33 

lites). Chodby ve svrchních skořápkách zdají se míti původ svůj ve snaze, aby pohyb pokud 
možno s nejmenší obtíží byl vykonáván, čili aby skořápka svrchní byla pokud možno lehkou. 
Rod Monopleura má obě skořápky celistvé ; u druhu Stenopleura angustissima Poč. z naší křídy, 
prve jmenovanému rodu velice podobného, objevuje se široká a hranatá chodba probíhající 
celou svrchní skořápkou. Později následují tvary, jichž svrchní skořápky chovajíce množství 
chodeb (Bayleia, Caprotina) velmi lehkými jsou. Největšího stupně dosahují v tom ohledu ro- 
dové Plagioptychus a Hippurites. Větších obtíží poskytuje vysvětlení chodeb ve zpodních sko- 
řápkách, u nichž důvod lehkosti a snazšího pohybu odpadá. V rodech Caprina, Ichthyosarco- 
lites a Eadiolites dal by se zjev ten vysvětliti jen snad snahou, prostředky co možno nejmen- 
šími vytvořiti pevnou a mocnou skořápku. Jakési světlo v té příčině vrhá snad problematický 
rod Cryptaulia, v jehož zpodní skořápce jsou mimo vyvinutou jednu (neb 2) chodbu, ještě 
záhyby naznačující buď počátek aneb zbytek chodeb dalších. Přemýšlejíce o významu úkazu 
toho, musíme míti na paměti, jak později blíže rozvedeno bude, že u rudistů a příbuzného 
rodu Cháma dvakráte v dobách geologických povstalo převrácení skořápek tím způsobem, že 
skořápka dvouzubá, původně pravá, pojednou stala se levou a levá opět pravou, i bylo by 
snad možno domnívati se, že u rodu Cryptaulia přirostla skořápka, která byla u některého 
předchůdce rodu toho původně svrchní. 

Dlužno se ještě zmíniti o významu chodeb ve skořápkách rudistů pro rozlišování rodu. 
Zdá se nám, že význam ten je přeceňován u spisovatelů francouzských, kteří i na základě 
malé odchylky ve směru tom pozorované stanoví nové rody. Přijme-li se fysiologický výklad, 
jak zde ve stničnosti uveden byl, mění se větší či menší počet chodeb poměry místními, neboť 
již menší neb větší hloubka moře, či menší neb větší tlak mají značného vlivu na lehkost 
skořápek. 

6. O způsobu zachování: 

Rudisté dochovali se na naše časy ve stavu pro zkoumání palaeontologické celkem 
ne příliš příznivém. Tak jsou mezi nimi druhy ano i celé rody, jichž ústroj zámkový dosud 
neznáme, ježto u žádného jedince není přístupen. Ač, jak se zdá, pocházejí rudisté vesměs 
pouze z nejzpodnějšího stupně mořského našeho českého křídového útvaru, předce možno roz- 
lišiti několik způsobů zachování. 

1. Ve slepencích křemenitých na doteku s porfýrem nebo rulou, při čemž pevný ro- 
hovec jednotlivé kusy hornin váže, jsou zkameněliny samy o sobě dosti dobře zachované. Po- 
vi-chní ozdoby a u našich rudistů vnější vrstva skořápková bývá ovšem obyčejně odřena aneb 
jen v nepatrných úlomcích zachována, za to ale vnitřní vrstva a i zámkový ústroj bývá dosti 
čistě v rohovec přeměněn. Avšak na veškerém povrchu skořápek lpí nesčíslné množství malých 
kousků rohovce aneb i krystaly těživce, které je velice znečisťují a mimo to bývá často více 
snad o sobě dobrých zkamenělin rohovcem v sebe pevně spojeno, což rovněž bhžšímu pro- 
hlížení vadí. Velká pevnost a tvrdost kamene toho činí pak očisťování neb vytloukání jedno- 
tlivých kousků buď vůbec nemožným aneb aspoň velice obtížným. 

V docela podobných usazeninách nalézáme však také pouhá jádra vnitřní beze vší 
skořápky, tu i tam rozličnými výplňky ozdobená, které na složitou ústrojnosf stěn skořápkových 

Třída math.-přlrodOT. VH. 3. 5 


34 2.  Br. F. Počta: 

poukazují, v tom případe bývá určení obyčejné nemožným a nálezy podobné pro palaeonto- 
logii bezcennými. Eobovcovité takové usazeniny, v nichž rudisté přicházejí, jsou známy ze 
starších dob u Kučlína, z novějších v porfýru na Sandbergu v Teplicích. 

2. V hrubých pískovcích bývá stav zachování zkamenělin obyčejně nepříznivý, ježto 
přicházejí v podobě jader. Jádra taková určiti lze jen v tom případě, když mají zvláštní 
typický tvar jako výplňky některých význačných ústrojů druhu. 

Jindy však, jako ve velmi bohatém nalezišti u Mezholes blíže Kutné Hory, činí rudisté 
v tom ohledu výjimku a vyskytují se dosti dobře zachovalí. Vnější vrstva skořápková jest 
v tom případě obyčejně neporušená, ač často zrny pískovými znečištěna; vnitřní stěna pak 
úplně chybí a s ní zároveň zmizely ovšem i nejmenší stopy po ústrojí zámkovém. Zvláštností 
v usazeninách těchto jest, že veškerým, původně ku skalám podmořským přirostlým rudistům 
scházejí zpodní vrchole, kterými přisedali. Zdá se, že mocné vlny mořské ulámaly a utrhaly 
je v hlubinách a zanesly daleko od stanoviště jejich do uloženin pobřežních. 

■ Tam, kde hrubozrný pískovec tento následkem dlouhotrvajícího větrání přechází v sypký 
písek, nalézáme deštěm vyprané pěkné jedince, ponejvíce svrchních skořápek druhu Radiolites 
undulatus Gein. aneb i také zpodních skořápek  druhu Rad. Sanctae Barharae. 

3. V pevném, krystalickém vápenci u Chocenic rudisty přeplněném, jsou zkameněliny 
rovněž velmi špatně zachované. I zde jest u radiolitů pouze vnější vrstva, na povrchu svém 
obyčejně velice znečištěná a dolejší vrchol utržen. Ježto vnější vrstva tato nejsouc příliš silná 
snadno puká, nalézáme často jen roubíky, výplňky to vnitřní dutiny rudisty, které po většině 
otisk rýhy svazové dobře zříti dávají. 

4. V pevném vápenci u Přemyšlan, Korycan a Radovesnic jest stav, v jakém se zbytky 
předvěkého tvorstva zachovaly, rovněž velmi nepříznivý. Pokud se týče rudistů, tu nalézáme 
víčkovité svrchní skořápky a i zpodní skořápky rodu Caprotina v nesčetném množství spolu 
pevným kamenem spojené, při čemž možno na obou stopy příboje aneb snad déle trvajícího 
smýkání ve vodě pozorovati. Jednotlivé skořápky jsou jaksi omleté, hladké; vnější, z jemných 
lístečků sestávající stěna zpodní skořápky je až na nečetné výjimky zúplna odřená aneb jen 
v nepatrných útržcích zachována. Svrchní skořápky nikdy stopy vnější vrstvy na sobě nechovají, 
kdežto vnitřní stěna, která zuby a vůbec ústroj zámkový buduje, v pevný, někdy krystalický 
vápenec proměněna jest. 

Naleziště ta dle stavu zkamenělin, které v nich nalézáme, považována mohou býti za 
pobřežní. Vlny moře křídového bily mocnými nárazy v rulové břehy přinášejíce sebou množství 
zbytků organických, z hlubin mořských pochodících, které pak ukládaly se na sebe a zkame- 
něvše proměnily se v detritus pevně vápencem spojený, v němž tu i tam za příznivých okolností 
i výtečně zachovalou zkamenělinu nalézti můžeme. Poněvadž, jak již praveno, vnitřní vrstva 
skořápková, ač jaksi omletá, předce obyčejně dobře se dochovala, možno někdy namáhavým 
a pracným praeparováním některých kusů dosíci po odstranění tvrdého vápence zvláště pěkných 
předmětů ke zkoumání. 

Ústrojnosť stěn skořápkových nebývá zachována vyjímaje svrchní stěny u některých 
radiolitů. Skořápky Caprotin i Caprinell chovají někdy na povrchu svém úlomky vnější stěny, 
než ta bývá zúplna v krystalický vápenec přeměněna takovým způsobem, že ve výbrusu drobno- 
hledném ni stopy po ústrojnosti neshledáváme. 


o rudisiech, vymřelé  čeledi mlžů. 35 

7.  Popis druhů. 

Při popisování druhů rudistových, v českém útvaru křidovém se vyskytujících, při- 
držíme se soustavy, jak Douvillém a Munier C halm as em navržena a hořeji ve stručných 
rysech uvedena byla. 

Z tvarů s uspořádáním normálným není žádný v naší křídě zastoupen. Druhové z od- 
dělení toho omezují se většinou na zpodní vrstvy křídového lítvaru, které v Čechách vyvinuty 
nejsou. Z di-uhého oddělení, jež vyznačuje se uspořádáním ústroje zámkového zvráceným, 
jest zastoupena 

skupina MoBoplenridae. 

Rod  Monopleura  Mathéron. 

Do rodu tohoto, ve francouzské křídě tak hojně zastoupeného, mohu na základě ústrojí 
zámkového s jistotou klásti jen jedinou svrchní, malou skořápku, která na sobě nese všecky 
v diagnose uvedené znaky. Skořápka tato podobá se celkem oné, již doleji pod jménem Val- 
letia aliena Poč. sp. popisuji, liší se od ní jen zevnější podobou, ježto jest sice kápovitá 
a vysoká, ale vixhol má jen nepatrně naznačený. Skořápka tato podává nám ale ještě blízkých 
vztahů ku rodu Stenopleura Poč. a zvláště ku odrůdě 8t. venusta var. fomicata, s níž velice 
je příbuzná. 

Monopleura cumulus nov. spec. 

(Tab. V. obraz 22 a, h.) 

Svrchní skořápka kápovitá, homolovitě vysoká a na zevnějšku kýlem opatřená. Slabě 
naznačený vrchol sklání se ku oki-aji zámkovému; obústí jest vejčité; rýha svazová, dosti ne- 
určitá, probíhá od předního zubu ku vrcholí. Zuby dva, téměř stejně vysoké. Přední o něco 
málo vyšší, jaksi smáčkly, zadní okrouhle trojboký, postaven až na samý okraj skořápkový. 
Jamka mezi oběma, určená pro zub zpodní skořápky jest podkovovitá, dosti hluboká a nese 
na okraji po obou sti*anách předního zubu bradavičnaté vyvýšeniny, z nichž ona u oki-aje 
skořápkového je mocnější. Zdá se to býti opatření pro lepší přijetí zubu skořápky zpodní, 
který, jsa v průřezu ledvinitý, velmi přesně zapadal. Přední otisk svalový jest prodlouženě 
vejčitý a silně vypouklý; zadní otisk vejčitý, poněkud vypouklý a ostrou rýhou od okraje 
skořápkového oddělen. Soudě dle mohutnosti otisků svalových a zubů, náležela skořápka tato 
jedinci již vyspělému. Dutina pro zvíře jest v obrysu vejčitá, hluboká a stěna skořápková, na 
níž umístěn přední otisk svalový, zvolna se v ní níží. 

Naleziště. Dle udání nálezce pana R. Honzíka Zbyslav; zdá se ale spíše z Piado- 
vesnic pocházeti. 

Rod Stenopleura nov. gen. 

Z cenomanu našeho známa jest řada podivně ustrojených rudistů ze dvou nalezišť a sice: 
1. z Eadovesnic, 
a) asi 15 spodních skořápek velice sploštělých a tenkým vrcholem do polovic až i přes 
jeden závitek zavitých. Zámek nepřístupný; 

5* 


36 2- -Di-. F. Počta: 

h) větší počet svrchních skořápek s ústrojím zámkovým dobře zachovaným.  Počet zubů: 

2 bez násadce svalového. 

Na některých zpodních skořápkách nalézáme ještě i svrchní, obyčejně však neúplně 
zachovalou skořápku a na základě těchto zbytků, jakož i na základě souhlasného obrysu obústí 
soudíme, že obě pod a) i h) uvedené skořápky patří témuž druhu; 

2. z Korycan; větší počet plochých aneb na vnějšku ostrým kýlem vyznačených sko- 
řápek svrchních se zámkovým ústrojím onomu u skořápek z Kadovesnic podobným. 

Dle všeobecné povahy nelze rudisty tyto vřaditi do žádného druhu ani rodu až dosud 
známého a nutno tudíž zříditi pi'O ně rod nový. 

Skořápka zpodní velice sploštělá, plochá, neb i někdy nepravidelně prohnutá, v tenký 
zpodní vi'chol vybíhající, který tu značněji, tu méně se zavijí. Následkem toho, že špice vrcholu 
vždy nahoru zatočena jest, nelze určiti, zdali a jakým způsobem rod tento přisedal. Skořápka 
vůbec jest točená dle rýhy svazové, která nejkratším směrem od okraje zámkového ku vrcholí 
probíhá. Svrchní vrstva stěny skořápkové zachována jen v úlomcích a sestává z vodorovných 
vrstev, které již na povrchu jemným rýhováním jsou naznačeny. Zpodní stěna jest pokryta 
četnými, tu jemnějšími, tu hrubšími rýhami, jež rovnoběžně ku obústí probíhají. Obústí samo 
není vodorovné, nýbrž ku straně, kde vine se svazová rýha, značně sníženo. O vnitřním ústrojí 
zpodní skořápky nelze se přesvědčiti, ale dle obdoby, jakou poskytuje nám svrchní skořápka, 
byla dutina pro zvíře úzká, na stranu proti rýze svazové položenou se rozšiřující. Hlavní zub 
dosti krátký stál až u samého kraje skořápkového, maje po obou stranách jamku pro zuby 
skořápky svrchní. Bezprostředně u jamek rozprostíraly se otisky svalové a sice byl přední 
otisk podlouhlý a na stloustlé stěně skořápkové, zadní téměř čtverhranný a na ploše zámkové 
položený. Svazová rýha není u všech jedinců dobře pozorovatelná, jest úzká a probíhá na 
cestě nejkratší, t. j. vrchol jest ku okraji zámkovému velice blízko položen. Ku bližšímu 
vysvětlení těchto poměrů stůjž zde míra jedné skořápky. Kdežto rýha svazová, to jest vzdá- 
lenost oki-aje zámkového od vrchole, měří as 5 mm, jest vnější obvod skořápky čili vzdá- 
lenost okraje rýze svazové protilehlého od vrchole asi 55 mm. 

Svrchní skořápka jest obrysu vejčitého, knihovitého neb půlkruhovitého neb prodlou- 
ženého až palicovitého, plochá aneb na vnější straně kýlem opatřená. Vnější vrstva skořápky 
nebývá zachována. Vrchol mírným naduřením slabě naznačen. Dutina zvířeti určená jest roz- 
ličného obrysu dle podoby skořápky, buď je prodloužená, úzká aneb trojhranná, široká. Sko- 
řápka má 2 zuby, co do velikosti téměř sobě stejné, ne příliš vysoké. Přední klene se nad 
dutinou pro zvíře a jest od zadního hlubokou jamkou pro střední zub zpodní skořápky od- 
dělen. Zadní zub jest až na samém kraji. Z otisků svalových jest normálně vyvinut zadní 
otisk, který bývá vejčitý a někdy částečně vydutý. Přední jest obyčejně veUce protáhlý a upíná 
se na valu povstalém sesílením skořápky podél dutiny pro zvíře. 

Rod tento přimyká se k rodu Monopleura, s nímž také, pokud se zámkového ústrojí 
týče, zcela souhlasí. Vidíme zde uspořádání, jež rodu Monopleura jest vlastní, ale jaksi seši- 
nuté v obrazec jiný. Původní uspořádání u rodu Monopleura jest to, že, prodloužíme-li rýhu 
svazovou (r na obr. 2.), stojí na čáře zubové {xy.) téměř kolmo a na obou koncích čáry té 
položeny jsou souměrně svaly {p. s. a z. s.). U rodu Stenopleura přichází však svazová rýha 
(»•.' na obr. 2.) pod úhlem a svaly jsou nesouměrné,  přední {p.' s.') je protáhlý téměř  ve 


o rudistech,  vymřelé čeledi mlžA. 37 

směru čáry zubové, zadní pak vejčitý. Tím také i tvary svrchních skořápek i obústí se mění. 

Kdežto u rodu Monopleura jest obústí téměř kruhovité neb vejčité, jest zde úzce vejčité, 

v jednom  směru  protáhlé a v tom  směru  prodlužuje se 

přední sval.  Tím přibližuje se, pokud uspořádání ústrojí 

zámkového se týče, rod tento ku rodům Caprina a Plagio- 

ptychus. Nejlépe to pozorovati na druhu Sten. venusta var. 

fornicata Poč.,  jejíž svrchní skořápka jest obrysu půlkru- 

hovitého, na rovné,  liště podobné straně je rýha  svazová, 

není však ve středu, nýbrž jest téměř až v zadním rohu, 

jamka pro  zub  zpodní  skořápky jest mohutná.  Třeba si 

pouze  přimysleti jamku  tuto  vzrostlou až téměř  do téže ^f' -^"^ 

velikosti jako je dutina pro zvíře a typ rodu Caprina a    obraz 2. Schematický obrazec ústroji 

příbuzných jest dokonalý. zámkového, nahoře u rodu Monopleura, 

Do  rodu toho  řadíme 4 druhy,  z nichž jeden ještě ''«'e " '■<"'" Stenopleuřa. 

ve varietu jest rozlišen. Zpodní skořápka známa jen u druhu St. angustissima Poč. ; zámek znám 
u druhů angustissima, venusta, venusta var. fornicata a pileus, neznám u druhu carinoperculata. 

Stenopleuřa angustissima Počta sp. 

(Tab. 11. obraz 13.  Tab. III. obraz 7 a, b.  Tab. IV. obraz 6—9.) 
1886.  Plagioptychus angustissimus Počta (L. 214.) str. 11. (204.) 

Zpodní skořápka silně smáčkla, široká, s vrcholem rychle ve špici se zužujícím, který 
v jednom neb více závitech směrem nahoru se otáčí. Obústí jest šikmé, tak že vzdálenost 
okraje zámkového od vrchole jest nepatrná a tímto směrem probíhá svaz ve velmi úzké rýze. 
Svi'chni vrstva skořápkové stěny ponejvíce jen v útržcích zachována, složená z jemných na 
skořápku kolmo postavených lístků; vnitřní stěna ve vápenec přeměněna a nese hojné rýhy, 
které rovnoběžně s obústím probíhají. Mimo to nalézáme na povrchu nepravidelné stlačeniny 
i opět zase vypukliny, zejména na zevnějším odvodu, povstalém smáčknutím skořápky. Zámek 
vždy nepřístupen. 

Svrchní skořápka prodloužená, úzká, obrysu úzce vejčitého, má na vnější straně 
v prostředku vyvýšený val, kteiý po celé skořápce probíhá. Ve vale tomto táhne se souběžně 
chodba. Prořízneme-li skořápku příčně, pozorujeme, že val jest dutý a že v něm prochází 
chodba nepravidelně hranatá a na obou stranách slepě končící. 

Na vnějšku skořápky pozorujeme ještě tu i tam přii-ůstací rýhy. Na zpodní straně 
jest pak u většiny jedinců ústroj zámkový dosti pěkně vyvinut. Dutina pro zvíře jest úzká, 
počíná koncem naproti zámku položeným, mělce se prohlubuje a rozšiřuje se zvolna směrem 
k zubům. Napřed ohraničuje ji mohutný val, na němž se přední sval rozkládá. 

Oba zuby jsou malé a poměrně gtejné; přední má obyčejně podobu malé bradavky, 
vybíhá však ku ohraničení dutiny pro zvíře v malou lištu. Dvě mnohem slabší lišty bývají 
pozorovány na základné předního zubu kol jamky pro zub zpodní skořápky. Zadní zub jest 
podobně vytvořen a až ku oki-aji skořápkovému posunut. I on sedí na dvou, obyčejně jen slabě 
naznačených lištách, jež kolem jamky pro zub zpodní skořápky se vinou. Tato jamka jest obrysu 
obyčejně ki-uhovitého, u poměru ku zubům dosti hluboká a sousedí bezprostředně s okrajem 


38 2. Dr. F. Pořla: 

skořápkovým. Z předního zubu sestupuje do jamky malá, vyvstalá lišta. Přední otisk svalový 
jest u předního zubu na stloustlé stěně, která omezuje dutinu pro zvíře. On jest u někteiých 
jedinců značně protáhlý a pokládá se obyčejně na plocho. Zadní sval jest vejčitý, v sousedství 
zadního zubu, ano někdy přibližuje se též ku zubu přednímu, tak že se upíná na místě, které 
leží mezi zuby a jamkou s jedné, a mezi okrajem skořápkovým s druhé strany. Otisk ten 
bývá obyčejně poblíže zubu zadního ve val vypouklý, doleji pak mezi okrajem skořápkovým 
a dutinou pro zvíře vydutý v jednoduchou neb i podkovovitou dutinu. 
Naleziště. Radovesnice. 

Stenopleura carinoperculata Počta sp. 

(Tab. V. obraz 23.) 
1886.  Monopleura carinoperculata Poč. (L. 214.) str. 10. (203.). 

Známo několik svrchních víčkovitých skořápek do kamene vrostlých, jejichž zámek 
z té příčiny není přístupný. 

Obrys jest úzce vejčitý, délka obnáší 10 — 18 mm, šířka pak 5 — 8 mm, na vnější straně 
probíhá velice ostrý a vysoký kýl celou skořápkou. Kýl ten se na jedné straně zatáčí a tvoří 
tak vrchol, k němuž probíhal svaz v úzké rýze. Spodní strana nepřístupna. Soudě dle otisků, 
jež v kameni při roztloukání skořápek těch zůstávají, bylo ústrojí zámkové souhlasné s oním, 
jaké u druhu předešlého pozorujeme a řadíme proto skořápky do tohoto rodu. 

Naleziště. Korycany. 

Stenopleura pileus nov. spec. 

(Tab. V. obraz 19., 20.) 

Pouze svrchní skořápky známy, podoby celkem kápovité, obrysu ki-uhovitého neb vej- 
čitého, na jedné (zámkové) straně tu více, tu méně zřetelně uťaté. Eozměry obnášejí obyčejně 
v delším průměru 16- — 25 mm, v kratším 14 — 22 mm; zřídka přicházejí jedinci až 35 mm 
dlouzí a 30 širocí. Na vnějším povi'chu zdvihá se skořápka v podobě čepičky a nese buď oblý 
aneb i dosti ostrý kýl, který na straně uťaté zřetelným vrcholem končí. K vrcholí tomu táhne 
se od okraje skořápkového úzká rýha svazová. Kolem vrchole na povrchu bývá obyčejně 
mnoho jemných, soukrajných (přii-ůstacích) i-ýh, mezi nimiž některé silněji jsou naznačeny. 

Jen u nečetných jedinců zpodní strana, obyčejně v kámen vrostlá, přístupna. Zámkové 
ústrojí blíží se velice již základnímu typu, jenž u rodu Monopleura je vyvinut. Zuby jsou 
téměř stejné, přední jest ploský, o málo vyšší, zadní až na okraj skořápkový posunut. Jamka 
pro zub zpodní skořápky, mezi oběma zuby ležící jest trojhranná až ledvinitá. Přední otisk 
svalový prodlouženě vejčitý, zadní vejčitý, oba ploché. 

Naleziště.  Korycany. 

Stenopleura venusta Počta sp. 

(Tab. UI. obraz 15 a, b, 16.) 

1886.  Plagioptychus venustus Poč. (L. 214.) str. 12. (205.) 

Známy jen svrchní ploché skořápky, obrysu vejčitého, velikosti rozličné. Nejmenší 
jsou asi 12 mm dlouhé a 8 mm široké,  dále měří některé 20 — 28 mm v délce a 12 — 16 mm 


o rudistech, vymřelé čeledi mlžů. 39 

V Šířce. Na vnějším povrchu jsou ploché aneb jen nepatrně klenuté a nemají, vyjma jemné 
soukrajné rýhy, žádných zvláštních ozdob. Na vnitřní straně pozorujeme dutinu pro tělo 
zvířecí, která v obrysu jest obyčejně téměř trojhranná a prohlubuje se pod přední zub. Zuby 
jsou dva, ne příliš vysoké a téměř stejně dlouhé; přední má podobu bradavice poněkud splo- 
štilé a od jeho základné vycházejí dvě zřetelné lišty, které omezují dutinu pro zvíře. Na straně, 
kde jamka ku zubu přiléhá, sbíhá z tohoto val až na dno jamky. Zadní zub jest až ku okraji 
skořápkovému posunut, bývá někdy nepatrnější předního a obyčejně poněkud na venek zahnut. 
Sedí na dvou, více neb méně zřetelných lištách, které ohraničují částečně jamku pro zub 
skořápky zpodní. Jamka tato jest obyčejně trojhranná, u dospělejších jedinců jaksi podkovovitá, 
ježto vyvýšený val z předního zubu do ní sbíhající silnější bývá. Přední otisk svalový jest 
prodloužený a klade se na stloustlou skořápku, která ohraničuje dutinu pro zvíře. Zadní 
otisk jest podlouhle vejčitý a rozprostírá se podél zubů i jamky. 
Naleziště.  Korycany. 

Stenopleura venusta var. fornicata nov. var. 

(Tab. V. obraz 25.) 

Jedna ze svrchních skořápek druhu St. venusta vyznačuje se zvláštními vlastnostmi, 
jež jsou takové důležitosti, že třeba ji jakožto varietu vyloučiti. Skořápka jest silně klenutá, 
obústí polokruhovité, na jehož rovné liště podobné straně ústrojí zámkové se nalézá. Dutina 
pro zvíře jest hluboká a zatáčí se pod plochu zámkovou ku vrcholí. Zuby jsou nepříliš vy- 
soké, kolmé, nezahnuté. Zadní zub na okraj skořápkový posunut, v průřezu trojhranný; přední 
na jediném kuse našem u základné ulomen. Mezi nimi leží hluboká, trojhranná a široká jamka 
pro zub skořápky zpodní. Otisky svalové jsou silně vyvinuty a zřetelně omezeny. Přední jest 
v podobě prodlouženého, vyvýšeného valu, který podél rovné strany běží a ku okraji skořáp- 
kovému lýhou jest omezen. Zadní jest vejčitý, od okraje skořápkového rovněž rýhou oddělen 
a směrem ku zadnímu zubu trochu vyvýšen. 

O zajímavosti variety této, ve které typ rodu Monopleura značně přeměněn ve směru 
ku rodům Caprina a Plagioptychus, promluveno při.diagnosi rodové. 

Naleziště. Korycany. 

Rod Simacia nov. gen. 

Skořápka zpodní malá, vrcholem někdy málo zahnutá, jindy v kotouč zatočená; ná- 
sledkem pospolitého života nepravidelně smáčknutá. Na povrchu nese vnitřní vrstva stěny sko- 
řápkové jemné, soukrajné pruhování a od okraje až ku vixholi probíhající úzkou rýhu svazovou. 
Ústroj zámkový sestává ze středního podélného zubu, někdy plochého ve dví rozděleného, 
jindy a to zvláště u skořápek starších jen v podobě nepatrného hrboulku naznačeného. Vedle 
zubu leží kruhovitá, u mladých skořápek hluboká, u starších mělká jamka pro přední zub 
skořápky svrchní. Jamka pro zub zadní není vyvinutá, z čehož dlužno souditi, že zub ten na 
skořápce svrchní byl zakrnělý. Otisky svalové povrchní u mladších slabě, u starších jedinců 
zřetelně označeny.   Svrchní skořápka neznáma. 

Rod tento přibližuje se jak vnější podobou, zatočeným vrcholem, tak i ústrojím zám- 
kovým rodu Monopleura, od něhož se liší nepatrnou veUkostí a pak hlavně zakrnělým zadním 


40 2. Dr. F. Počta: 

zubem. V tom ohledu nalézáme opět u rodu Requienia obdobu, v němž zadní zub rovněž ne- 
bývá vyvinut ; ovšem vyznačuje se však rod Requienia nonnálným uspořádáním skořápek. 

Simacia minima Poč. sp. 

(Tab. IV. obr. 10—17.) 
1886. Monopleura minima Poč. (L. 214.) str. 10. (203.). 

Zpodní skořápka v rozličných velikostech od 3 mm počínaje, nepřesahuje délky 25 mm, 
jest vždy zahnuta, někdy i zatočena vrcholem svým v kotouč, který pak těsné se přikládá ku 
postranní stěně skořápkové (obr. 14, 15). Na povrchu má nepravidelné plochy, které stlačením 
jedinců k sobě povstaly a bývá proto v průřezu obyčejně troj- neb čtyřhranná zřídka více- 
hranná (obr. 13 c). Na zadní stěně probíhá touže fysikální příčinou vzniklá hrana, která u tvarů 
stloustlých zvláště zřetelně jest vyvinuta (obr. 17 a). Vnější vrstva stěny skořápkové v úlomcích 
zachovaná sestává z kolmých lístečků, vnitřní je na povrchu soukrajně pruhovaná. Od oki'aje 
zámkového až ku vrcholi probíhá úzká rýha svazová, která je vyvinuta na okraji u tvarů 
mladších s tenkou skořápkou někdy v podobě dosti hlubokého zářezu. Obústí je kruhovité 
aneb následkem smáčknutí nepravidelně hranaté. Dutina pro zvíře kruhovitá dosti hluboká, 
u stloustlých skořápek poměrně úzká. Střední zub jest široký, u mladších tvarů ploský, někdy 
jaksi ve dví rozdělen, u starších v podobě malého, podélného hrboulku naznačen a leží téměř 
kolmo na dutinu pro zvíře. Jamka pro přední zub skořápky svrchní jest ki'uhovita, tu hlubší, 
tu mělčí. Jamka pro zub zadní chybí. Otisky svalové jsou povrchní, přední bývá určitě ome- 
zený, poblíže jamky pro zub přední, zadní jest méně určitý a nepatrně prohloubený. Svrchní 
skořápka dosud nenalezena. 

Smáčkliny na vnějším povrchu skořápky, jakož i celé kolonie svědčí tomu, že dnih 
ten žil pospolitě, společně ve větším počtu jedinců. Na jedné takové kolonii (obr. 10), v níž 
jedinci vrostlí jsou téměř vesměs obústím v kámen, pozorujeme po obou stranách velkého 
matečného zvířete v ploše oblé skořápky rozličné velikosti počínaje délkou 3 mm. 

Naleziště. Radovesnice, Korycany. 

Kod Valletia Munler Chalmas. 

Do rodu toho kladu jednu svrchní skořápku, která pokud se týče ústrojí zámkového 
výtečně je zachovaná. Rod Valletia přibližuje se velmi rodu Monopleura, od něhož vlastně 
rozlišuje se jen vyššími a vrcholem zahnutým opatřenými svi'chnimi skořápkami. U druhů 
z neokomu popsaných jest tento pro rod Valletia ustanovený znak význačným, ježto přicházejí 
tam tvary zevnější podobou svou ku Diceratům, zámkovým ústrojím však ku Monopleurám pří- 
slušné. A pro tyto utvořen právě nový rod, který však, myslím, všude přísně ohraničiti se nedá. 

Valletia aliena Poč. sp. 

(Tab. V. obr. 21 a, b.) 

1886. Plagioptychus alienus Poč. (L. 214.) str. 12. (205.). 

Pouze svixhní skořápka známa, jest dosti vysoká, s vrcholem tlustým, na právo za- 
hnutým; obústí jest vejčité, po jedné straně dosti ostře zakončené a z té strany vychází kýl, 
který se po zevnějšku skořápky ku vrcholi táhne.  Přirůstací čáry soukrajné slabě naznačen)-, 


o rudistech, vymřelé čeledi mlžů. 41 

ponejvíce jen pod vrcholem. Povrch hladký, vnitřní vrstva stěny skořápkové jest porovitá 
a blízko u vrchole dává zříti uložení z tenkých lístečků. Rýha svazová velmi slabě naznačena 
až nezřetelná. Na zpodní straně skořápky vidíme předně dutinu pro zvíře ku zámku se roz_ 
šiřující. Ústrojí zámkové sestává ze dvou téměř stejných zubů, mezi nimiž leží velká, polokru- 
hovitá jamka pro hlavní zub skořápky zpodní, kterýž, jak se zdá, byl obrysu ledvinitého. 
Přední zub jest kuželovitý, trochu smáčkly a napřed znenáhla do jamky se sužující. Jamka 
má po straně na liště, která ji od dutiny pro zvíře dělí, ještě malou bradavici, kteráž odpo- 
vídá rýze na zubu zpodní skořápky. Zadní zub jest trojlaločný a sedí až na samém oki*aji 
skořápkovém. Dvě lišty ze základné jeho vycházející, ohraničují jamku, zadní lišta táhne se 
kol zadního otisku svalového a ztrácí se v okraji skořápkovém. Přední otisk svalový jest velice 
protáhlý, téměř plochý a jen málo vypouklý. Zadní jest pravidelně vejčitý, určitě omezený, plochý. 

Druh tento vyznačuje se porovitou strukturou vnitřní skořápky, která na zlomech 
patrně se jeví. 

Naleziště. Jediný kus pochází dle udání nálezce jeho pana R. Honzíka ze Zbyslavi, 
ač jeho stav zachování spíše podobá se onomu, jejž u tvarů z Radovesnic shledáváme. 

Skupina Caprotinae. 

Eod  Caprotina D'Orbigny. 

Rod tento jest velice nestejnomiskatý, pravou, jednozubou skořápkou přirostlý. 

Zpodní shořápha jest prodloužená, kuželovitá, ku dolenímu konci obyčejně přišpičatělá, 
na průřezu kruhovitá, obyčejně se dvěma záhyby, které zdají se odpovídati místům, kde za 
živa zvířete byly otvory jednak pro vnikání vody do zaber, jednak pro vytékání zbytečné 
vody. Někdy povstávají na skořápce stlačením tupé hrany. Stěna skořápková sestává ze dvou 
vi'stev. Vnější jest na našich jedincích většinou odřená aneb jen v nepatrných kusech zacho- 
vaná. Pokud se barvy týče, je téměř vždy bílá, dále jest na povrchu drsná, vodorovně pru- 
hovaná a sestává z tenkých lístků kolmo na skořápku postavených. 

často pozorujeme v této, celkem měkké vrstvě kulaté otvoi'y zvící špendlíkové hlavy, 
jež k rozvětveným chodbám vedou a za stopy činnosti vrtacích hub považovati se mohou. 

Zpodní vrstva jest u našich tvarů ve vápenec přeměněna, který často jest krystalický, 
jak zvláště na zlomech skořápky pozorovati možno. Vrstva tato jest dosti tlustá, tvoří hmotu 
zubů zámkových, svalových otisků a vůbec celé skořápky a nese na povrchu vodorovné, jemné, 
často nestejnoměrně husté pruhy. Ve vrstvě této probíhá ve skořápce svrchní zvláštní sou- 
stava chodeb. Rýha svazová je celkem úzká, rozšiřuje se do vnitř skořápky a vine se od 
okraje zámkového až ku vrcholí. 

Ustroj zámkový zpodní skořápky jest na ploše zámkové, ktei"á asi V4 ^^^ i V2 P''^" 
měru obústí zaujímá. Rýha svazová dělí plochu zámkovou — držíme-li před sebou obústí 
skořápky s rýhou svazovou dolu — na dva stejné díly; často jest ale pravá strana plochy 
zámkové větší. Naproti rýze svazové vyniká střední zub skořápky zpodní. Jest v průřezu 
tříhranný a na 3 lištách postaven, z nichž přední ku rýze svazové se táhne a se pak kol 
jamky pro přední zub svrchní skořápky vine. Druhá lišta odděluje tuto jamku od dutiny pro 

Třída math.-přlrodOT. Til. 3. 6 


42 2.  Dr. F. Počta: 

zvíře. Obloukovité zahnutí obou těchto lišten dalo podnět ku výrazu „podkovovitá základna" 
(hufeisenförmige Basis). Třetí lišta spojuje se se stěnou skořápky naproti ležící, splývajíc ve 
hranu plochy zámkové, která odděluje ústrojí zámkové, položené na levé straně rýhy svazové 
od dutiny pro zvíře. Na pravé straně rýhy svazové položena hluboká jamka pro přední zub 
svrchní skořápky určená. V obrysu svém jest kruhovitá neb vejčitá a omezena tu více, tu 
méně zřetelnými dvěma lištami ze středního zubu vycházejícími. Na levé straně lýhy svazové 
poblíže zubu rozkládá se prodloužená jamka, která tenkou, obyčejně nízkou příčkou ve 2 ne- 
stejné části je rozdělena; přední část, blíže zubu ležící jest jamka ku přijetí zadního zubu 
svrchní skořápky určená a za ní ležící prohlubina je místo, kde se ukládá násadec svalový, 
vynikající za zadním zubem na skořápce svrchní. Přední otisk svalový jest široký, obyčejně 
však nezřetelně naznačený; jest poblíže jamky pro zub přední, prostírá se odtud až ku okraji 
obústí a bývá v obrysu vejčitý až čtverhranný. Zadní otisk svalový jest v prohlubenině za 
jamkou pro zub zadní ležící, rovněž zřetelně neomezený. Dutina pro zvíře jest v poměru ku 
celé skořápce malá a často následkem smáčknutí hranatá. 

Svrchní skořápka jest, hlavně z mládí, plochá, víčkovltá, později stěna její mohutní 
a skořápka zaokrouhluje se na vnějšku. V průměru měří 10 až 40 mm. Na bodu tam, kde 
přilehá ku okraji zámkovému, jest trochu stloustlá ve vrchol, ku kterému lyha svazová vět- 
šinou v podobě jednoduché, krátké čáry probíhá. Jen výjimkou u jednoho druhu Cap. umbo- 
nata Poč., právě na základě této vlastnosti ustanoveného, jest vrchol více vyvinut a má pak 
zvláštní ústrojnosť tato vliv i na ostatní znaky. 

Na zpodní straně skořápky pozonijeme — postavíme-li si skořápku proti sobě s rýhou 
svazovou nahoru obrácenou — dva zuby, každý po jedné straně rýhy. Onen na pravé straně 
je předním, podoby kuželovité, rovný. Základna zubu toho bývá tříhranná ; jedna hrana směřuje 
ku okraji skořápkovému poblíže svazu, druhé dvě pak, vybíhajíce v poznenáhlu mizící a ku 
zadnímu okraji jdoucí lišty, omezují dutinu pro zvíře. Z pravé strany tvoří jednu plochu troj- 
stěnné základné otisk svalový, z levé stěna jamky pro zub zpodní skořápky určené. Přední 
zub ukončen bývá nahoře kuželovité, aniž by ovšem v ostrou špici vycházel, někdy mívá po 
straně napuchlinu, od níž pak mimostředně vrchol zubu vychází. Zub ten jest vyšší zubu 
zadního, nepřesahuje však nikdy výši 1 cm. Zdá se, že při růstu, který se u svrchních víček 
jeví tím, že skořápka velice tloustne, zub sám nepřirůstá, nýbrž že zůstává na stupni, na jakém 
byl v mládí, čímž se stává, že u mladých, ploských víček jsou zuby poměrně delší než u starých 
stloustlých. Zadní zub jest po levé straně rýhy svazové. V místech těch vidíme jakousi ne- 
pravidelnou vyvýšeními, obyčejně trochu od zdola nahoru obloukovité zahnutou, která nese na 
vrcholí dva bradavkovité vrchole. Přední z nich vyšší zadnějšího považuje se za zadní zám- 
kový zub, kdežto zadní, od tohoto zubu rýhou oddělená vyvýšenina má se za násadec, na 
jehož vnitřní, postranní ploše, obyčejně trochu vyduté, sval se usazoval. Násadec (lamě myo- 
phore, Apophyse) tento dosahuje rozličné výše, zřídka je se zubem stejně vysoký, obyčejně 
o něco nižší a často je sám ještě slabou rýhou ve 2 části rozdělen. 

Příčiny, proč se útvar tento vykládá za násadec pro sval a nikoliv za zub, jehož 
podobu má, jsou: 

1. jamka pro násadec ve zpodní skořápce je širší než násadec sám; 

2. jest násadec to jediné místo, kde zadní sval usazen býti mohl. 


o rudistech,  vymřelé  čeledi mlžů. 


43 


Ve své předběžné zprávě (L. 214.) považoval jsem násadec tento za třetí zub a tím 
vznikly v referátech o zprávě té v rozličných sbornících uveřejněných pověsti o rodu Caprotina 
(Monopleura) se třemi zuby. Té doby nebyl však názor o násadci svalovém dosud ustálen 
a i zcela podobné vyvýšeniny u jiných rodů, jako Hippurites, vykládány jako třetí zuby. Zdá 
se, že násadec u rodu Caprotina vykonával úlohy obou, že sloužil jakožto místo, kde sval se 
připínal a zároveň jako zub. U rudistů vůbec přikládají se svaly těsně k zubům a zde, zdá 
se, děje se podobně. 

Na čáře, spojující oba zuby, stojí vrchol u prostřed a prodloužená rýha svazová 
téměř kolmo. 

Mezi oběma zuby leží jamka pro zub skořápky zpodní v obrysu svém vejčitá nebo 
trochu zahnutá, výjimkou {Capr. umhonata Poč.) polokruh ovitá. Největší hloubka její jest asi 
u prostřed, jest však jamka tato vždycky obsáhlejší než zub zpodní skořápky, tak že po uza- 
vření misek zbylo vždy prázdného prostoru. Ku předu poblíže rýhy svazové bývá jamka rovněž 
dosti prohloubena, kdežto ku zadnímu kraji ponenáhla vystupuje a bývá tu omezena lištou, 
která od základné předního zubu vycházejíc, na dutinu pro zvíře hraničí. 

Dutina pro zvíře určená jest obrysu tříhranného a je po obou stranách lištami ku 
přednímu zubu probíhajícími omezena. K okraji znenáhla se splošťuje a vychází, kdežto do 
vnitř prostírá se pod přední zub, který nad ní se klene. Od konce dutiny táhne se ovšem 
jen krátká chodba ku vrcholi skořápky. Dutina pro zvíře bývá dosti značná i dlouhá, tak 
že přední zub postaven jaksi na klenutí, které po levé straně postranní stěnu jamky po 
pravé místo pro otisk svalový tvoří. Přední otisk svalový položen na šikmé ploše, která se 
od předního zubu ku okraji skořápkovému táhne. Místo to je podélné, na vnějšek vypouklé 
a od okraje skořápky rýhou tu méně, tu více zřetelnou odděleno. 

Zadní svalový otisk jest na násadci, o němž při popisu zadního zubu blíže bylo mlu- 
veno, a sice na vnitřní jeho straně v podobě slabě naznačené prohlubiny, která na základné 
násadce tu více, tu méně vyvinutou jamkou ukončena 
jest. Otisk dotýká se na předu zadního zubu, jde pak 
asi středem násadce až ku jeho zadní, často ostré hraně 
dolu. Z toho vysvítá, že sval upotřebuje jen nejvýše polo- 
vici násadce k účelům svým, ježto vlastně hlavní massa 
svalová v hlubší jamce na základné násadce uložena jest; 
druhá polovice násadce slouží pak jako zub. Nedá se 
předpokládati, že by vyvýšený otisk svalový měl jakési 
výhody pro ústroj zámkový neb zvíře samo a naopak 
lze se domýšleti, že by sval rovněž i na vodorovné ploše 
dobře utkvěti mohl. Z toho zřejmo, že fysiologický výkon 
násadce svalem jen malou částí užívaného byl zajisté 
i výkon zubu. 

Pod násadcem otevírají se ve vnitřní stěně sko- 
řápkové čtyiy až pět otvoru kruhovitých 7« až 2 mm širokých, které jsou počátkem tohkéž 
chodeb (Obraz 3.).  Chodby tyto směřují k vrcholi skořápky a probíhají následkem toho za- 
hnutě až dosti zřetelně obloukovitě ;  zpočátku jsou širší, pak ubývá jim na postrannosti,  až 


Obraz 3. Schematické řezy víčkem Capro- 
tiny. I. Kolmý řez, uprostřed chodba od 
dutiny pro zvíře ku vrcboli, na levo chodby 
postranní. II. Vodorovný průřez, chodba 
z dutiny ku vrcholi a postranní chodby 
zahnuté. 


44 2. Dr. F. Pocta: 

konečně nedaleko vrchole dosti tupě končí. První chodba od vrchole počítaje a tudíž i nej- 
kratší je zároveň nejužší a probíhá často přímo ku vrcholí, tak že na povrchu je zpola ote- 
vřená a přijímá na sebe podobu kruhovité rýhy. 

Ku konci popisu rodu toho dovolím si ještě sděliti, jaký názor měli o našich podivných 
tvarech, jež do rodu Caprotina já zaraduji, zakladatelé nové soustavy rudistů pánové prof. 
Munier Chalmas a prof. Douvillé. 

První z nich považoval některé ze svrchních skořápek, tak zejména originál ku tab. III. 
obraz 2, za typického zástupce nového svého rodu Chaperia, dle mého zdání velice pochybného 
to rodu, který od rodu Caprotina liší se tím, že na zpodní skořápce jamka pro zadní zub od 
dutiny pro násadec svalový není příčkou rozdělena. V našich četných zásobách, ve kterých 
jest množství zpodních skořápek s ústrojím zámkovým buď zcela aneb aspoň částečně zacho- 
vaným, nenalezl jsem dosud znak tento a ježto dle svrchní skořápky v tom ohledu na ústrojnosf 
zpodní souditi nemožno, myslím, že rod tento u nás nepřichází. 

Prof. Douvillé, jemuž jsem rovněž za pobytu svého v école des mineš originály 
ukazoval, byl toho mínění, že tvary, jež já zde do rodu Caprotina kladu, náleží novému, dosud 
nepopsanému rodu přechodnímu mezi rody Caprotina a Caprina a mínění toto také i vyslovil 
ve svém pojednání (L. 217. str. 780.). Francouzské druhy rodu Caprotina mají chodby po- 
blíže násadce svalového pouze dvě, za to ale širší, a pak i u svalu předního jednu širokou 
chodbu; naše tvary však jen u násadce a to v počtu 4 až 5. Tento rozlišný znak nepovažuji 
za dosti závažný, aby na základě jeho nový rod byl utvořen, ježto zdá se býti výsledkem změn 
původ svůj v místních poměrech majících. Zda-li by nebylo záhodno aspoň do zvláštního pod- 
rodu tvary naše zařaditi, budiž osobnímu náhledu ponecháno. 

Tolik ale koncedoval jsem názorům páně Douvilleovým, že jsem náš druh, který fran- 
couzskému Capr. trilobata velice se podobá, ovšem až na počet a rozložení chodeb, novým 
jménem označil. 

Roztřídění v jednotlivé druhy setkává se u rodu tohoto s obtížemi nemalými; po pro- 
hlédnutí značnějších zásob, jež i mně po ruce byly, docházíme toho přesvědčení, že mezi 
jednotlivými, dle vnější podoby ustanovenými druhy četné přechody se vyskytují. Mimo to 
přichází jen nepatrný počet jedinců s oběma skořápkami; obyčejně jsou zpodní i svrchní sko- 
řápky ojedinělé, tak že jen zřídka se podaří ustanoviti, které k sobě patří. 

Aby však předce jednotlivé typy ustanoveny byly a také umožněno bylo uvádění 
jednotlivých tvarů při prácech geologických, rozdělil jsem zásoby rodu tohoto v několik druhů, 
při čemž mi pomůckou byly při zpodních skořápkách, které vesměs ústrojím zámkovým, výše 
popsaným se vyznačovaly: 

1. obrys skořápky a tvar obústí, 

2. zevnější tvar skořápky, 

3. způsob, jakým zpodní vrchol jest vytvořen. 

Tyto, jako hlavní typy ustanovené druhy jsou proti sobě dosti ostře omezeny ; vždycky 
ale zůstává ještě množství kusů, které bud přechody mezi jednotlivými, zde ustanovenými druhy 
tvoří, aneb smáčknutím, sražením a jinými fysikálnými příčinami takového tvaru zevnějšího 
nabývají, že do žádného z typů zařaditi se nedají. 

Bylo-li obtížno rozeznati typy u zpodních skořápek, které předce rozličným způsobem 


o rudistech, vymřelé čeledi mlžů. 45 

přisedání a tvarem vrchole někdy od sebe se různí, tím nesnadněji lze to provésti u skořápek 
svrchních, ústrojnosti větším dílem jednoduché, předce však různé. Svrchní, ojedinělé skořápky 
rozděliti můžeme, není-li nějaký zvláštní znak vyvinut, vlastně jen dle obrysu aneb dle obústí. 

Budiž zde ještě zmíněno se jader, které v některých nalezištích — jako na př. u Ko- 
lycan — hojně se vyskytují a které bezpochyby rodu Caprotina náležejí. Některé z nich jsou 
dosti věrným otiskem vnitřku skořápky, majíce výlitek dutiny pro zvíře a dva výplňky jamek 
na zpodní skořápce. Obyčejně ale vyskytují se jádra tak špatně zachovaná, že o původu 
jejich nic blíže pověděno býti nemůže. 

U Kadovesnic vyškytá se také hojnost malých, podélných, obyčejně nepříznivě zacho- 
vaných skořápek (tab. III. obraz 5, 6), jež možno, že k rodu Caprotina náležely. K zajímavým 
zjevům náleží také skořápka (tab. III. obraz 14), která za života zvířete byla zlomena a opět 
částečně nahrazena, kterýžto nový přírostek silným stupněm je označen a nepravidelnost 
v ústrojí zámkovém přivodil. 

Caprotina stimulus nov. spec. 

(Tab. II.  obraz 19 a, b, 20.) 

Zpodní skořápka jest prodloužená, měří v délce 30—65 mm v průřezu, jest vejčitá 
neb i kruhovitá, zřídka nepatrně stlačená a vybíhá ku zpodnímu vrcholí pozvolna v tenkou 
špici, rovnou aneb jen málo zahnutou, kterou druh ten přisedal. Na zadní, naproti rýze sva- 
zové položené straně probíhají dvě slabě naznačené, široké rýhy. Někdy nese povrch nepravi- 
delné zaškrceniny a valům podobné vyvýšeniny, které vznikly snad při vzrůstu následkem pro- 
tažených, starých obústí. Svrchní stěna skořápková jest vždy odřená. Vnitřní nese vodorovné 
pruhování. Obústí téměř kruhovité a následkem toho i ústroj zámkový pravidelný. Eýha svazová 
rozšiřuje se ve skořápce v příčný pruh a za ním vystupuje střední zub na základné podkovo- 
vité. Jamka pro přední zub svi'chni skořápky hluboká, kruhovitá. Jamka pro zadní zub rovněž 
kruhovitá; mělká prohlubina pro násadec svalový určená, široce vejčitá a hluboká. Dutina 
pro zvíře vejčitá. Jeden exemplář má ještě svrchní skořápku. Tato jest plochá, ku rýze sva- 
zové nepatrně ve vrchol vyvýšená. Přisedá ku zpodní skořápce vodorovně, to jest vrchol její 
není ku okraji zpodní skořápky nahnut. 

Příbuzenství. Math ér on (L. 82. str. 109., tab. 3 vyobraz. 14 a 15.) popisuje ze- 
vnějškem podobný druh Monopleura sulcata a sice na základě tvaru vnější vi'stvy skořápkové, 
jak již jméno samo naznačuje. D'Orbignym (L. 96.) pod týmž jménem popsaný tvar zdá se 
býti rozlišný a jinému druhu náležející. 

Naleziště. Radovesnice. 

Caprotina deformis nov. spec. 

(Tab. VI. obraz 17.) 

Zpodní skořápka jest krátká, měříc as 30 mm v délce, nahoře vypouchlá a vybíhá 
ku zpodu v ostrou a obyčejně zavitou špici. Na povrchu má nepravidelné záhyby, vmáčkliny 
a hrany, tak že průřez podobá se buď trojúhelníku s otupenými rohy, buď i zcela nepravi- 
delnému mnohoúhelníku. Svrchní stěna skořápková zachována v nepatrných úlomcích, které 
na některých jedincích ještě lpí.  Jest velice křehká a sestává z jemných lístečků,  kolmo na 


46 2.  Dr. F. Počta: 

skořápku postavených, které jemné, vodorovné pnihování tvoří. Vnitřní vrstva skořápková je 
rovněž vodorovně pruhovaná a nese mimo to na místech, kde nepravidelné záhyby povstávají, 
i silné vodorovné rýhy. Na zadní stěně, proti svazové i-ýze položené, probíhají dvě tu více, 
tu méně zřetelné, podélné, ploché rýhy. 

Zámek jest dosti pravidelný. Přední otisk svalový jest mohutný a přikládá se hlavně 
u nepravidelných tvarä na stěnu skořápkovou kolmo vyčnívající, čímž se druh tento druhu 
Capr. vadosa Poč. přibližuje. Jamka pro zadní zub jest malá a mělká, prohlubenina, v níž 
násadec svalový se ukládá, hluboká a velká. 

Svrchní skořápka neznáma. Čára, v níž obě skořápky při uzavření se setkávají, je 
šikmá, čili posta víme-li zpodní skořápku kolmo, je obústí šikmé. 

Příbuzenství. V druhu tomto zahrnuty jsou i tvaiy, u nichž se stěna na právo od rýhy 
svazové ležící, splošfuje a kolmo nahoru vypíná. V této odrůdě přibližují se druhu C. vadosa 
Poč. a možno je pak jen ostrým vrcholem a nepravidelnými stlačeninami na povi'chu rozlišiti. 

Naleziště. Radovesnice. 

Caprotina vadosa nov. spec. 

(Tab. II. obraz 18. a, h, tab. V. obraz 28. a, b.) 

Zpodní skořápka ki-átká, as 20 až 50 mm v délce měřící, tlustá, s tupým, poněkud na 
právo zatočeným vrcholem. Na zadní, ryze svazové protilehlé straně, jest stěna skořápková 
úplně do roviny smáčkla, tak že průřez trojúhelníku s rohy otupenými se podobá. 

Svi'chni vi'stva skořápkové stěny není zachovaná, vnitřní na povrchu drsná a jaksi 
vodou omletá. Rýha svazová probíhá od okraje zámkového obyčejně rovně ku vi'choli, někdy 
vybočuje v malý záhyb. 

Ustroj zámkový na tab. V. obraz 28. a, zobrazeného jedince výtečně zachovaný sou- 
hlasí s popisem daným u diagnosy rodové. Přední otisk svalový jest velmi mohutný a přikládá 
se na příkrou stěnu skořápkovou téměř kolmo vystupující. Jamka pro zadní zub, jakož i pro- 
hlubenina pro násadec svalový jsou dosti mělké. 

Svrchní skořápka u druhu tohoto není známa, ač by byla dle obrysu snadno ku roze- 
znání. Soudě dle ústrojností zpodních skořápek, tvoří zuby na svrchní skořápce s plochou 
skořápky úhel asi éĎ". Obústí není vodorovné, nýbrž šikmé a poblíže rýhy svazové hluboce 
vykrojené. 

Naleziště. Radovesnice. 

Caprotina aculeata nov. spec. 

(Tab. n. obraz 9. a, b, 10. a, b.) 

1886. Monopl. marcida Poč. (L. 214.) str. 11. (204.). 

Zpodní skořápka prodloužená, as 30 až 50 mm v délce měřící, ku zpodnímu vrcholí 
pozvolna se sužující a v dlouhou špici končící. Vrchol tento nikdy nem' rovný, nýbrž obyčejně 
několikráte zahnutý, často stočený aneb i v pravém úhlu zlomený. 

Na povrchu skořápky zříti nepravidelné vmáčkliny a naduřeniny, které na zúženém 
vrcholi někdy hlízovité napuchliny tvoří a příčinou jsou, že rýha svazová v sousedství jejich 
se prohýbá.  Také na hořejší části zpodní skořápky pod oki-ajem zámkovým povstávají u ně- 


o rudistech, vymřelé čeledi mlžů. 47 

kterých jedinců stloustnutím skořápky naduřeniny. Svi'chni stěna skořápková jest v úlomcích 
zachována, velmi křehká, sestává z kolmých lístečků a nese četné stopy po činnosti vitacích 
hub. Vnitřní stěna jest pevná a na povrchu vodorovně, jemně rýhovaná. Ústrojí zámkové sou- 
hlasí s popsaným při diagnose rodové. Jamka pro přední zub není příliš hluboká, jamka 
pro zadní zub menší než prohlubenina pro násadec svalový. Svrchní skořápka přimyká se ku 
skořápce zpodní v čáře jen skrovně nahnuté. Svrchní skořápka neznámá. 

Příbuzenství. Druh tento zevnějškem svým velice jest podoben dnihu Monopleura mar- 
cida White (L. 210.) z texánské křídy, a byl mnou v předběžné zprávě také pod jménem tím 
uveden. Ježto však příslušnost tvaru texánského ku rodu Monopleura zvláště prací Roemerovou 
(L. 218.) dokázána býti se zdá, bylo třeba pro druh náš jiné jméno voliti. 

Naleziště. Eadovesnice. 

Oaprotina caudiculata nov. spec. 

(Tab. VI. obraz 4 a, h.) 

Zpodní skořápka malá, 20 až 30 mm v podélné ose měřící, poměrně dosti objemná, 
ku zpodnímu konci pojednou v tenký stvol jakýsi tu více, tu méně vyvinutý, vybíhající. Po- 
blíže stvolu naduřuje skořápka na povrchu v nepravidelné boulovité vypukliny i valy, a vůbec 
mívá dosti časté nepravidelnosti, buď že jaksi do hran bývá smáčkla, buď zase v naduřeniny 
rozšířená. 

Rýha svazová probíhá nejkratší cestou od okraje skořápkového ku špici tenkého a jaksi 
ocásku podobného zpodního vrchole. Na zadní stěně, oproti rýze svazové ležící, označeny jsou 
tu více, tu méně zřetelně dvě ploché rýhy, které až ku vrcholi sbíhají. Svrchní stěna sko- 
řápková v úlomcích zachovaná, na některém jedinci nádoby čej tlustá (3 m»«), bílá a jemně 
vrstevnatá. Vnitřní vrstva poki-yta jemnými, často nezřetelnými rýhami. Obústí jest téměř 
vodorovné. 

Zámkové ústrojí u málo jedinců přístupné, neliší se od ústrojí ostatních druhů. Jamka 
pro zadní zub a prohlubina pro násadec svalový bývají nepatrné, mělké. 

Svrchní skořápka jen z malých úlomků známa, jest dosti plochá a jen málo klenutá, 
s vrcholem slabě naznačeným. 

Naleziště. Radovesnice. 

? "Oaprotina acuminata Poč. sp. 

(Tab. II. obraz 11, 12.) 
1886.  Monopleura acuminata Poč. (L. 214) str. 9. (202.) 

Dvě zpodní skořápky 19 a 24 mm vysoké, ku zpodnímu vi'choli rychle se zužující 
a zde ve ploše obyčejně na polovic závitku zatočené. Jedna ze skořápek je smáčkla na plocho, 
druhá, větší z nich, nesmáčkla a nese po straně stopy po skořápkách jiných, což na pospolitý 
život poukazuje. Zámkové ústrojí nepřístupné a proto i správné určení nemožné. Povrch nese 
ještě svrchní vi-stvu stěny skořápkové, která nese silné, podélné rýhy, napříč jemně rýhované. 
Vrstva tato jest mohutná a nese na některých místech stopy činnosti vrtacích hub. 

Rýha svazová u jedince smáčklého ostřejším prohlubením jedné podélné rýhy naznačená, 
dosti zřetelná, u druhého jedince nezřetelná, ježto povrch právě na těch místech špatně zachován. 


48 2.  Dr. F. Počta: 

Příbuzenství. Mathéron zobrazuje (L. 195.) některé podobné tvaiy pod jmény Requienia 
arcuata s více závity (tab. III. C—2, obraz 2), aneb Monophura varians (tab. III. C — 2 
obraz 3). Jelikož jak u těchto druhů, tak u našeho nepříznivě zachovaného po zámku ani 
stopy není, nelze zde rozhodnouti. 

Naleziště. Eadovesnice. 

Caprotina sinuata nov. spec. 

(Tab. n. obraz 21, tab. III. obraz 2 a, h, 3 a, h.) 

Zpodní skořápka krátká (30 — 45 mm) a široká (20 — 30 mm), s obústím velmi nepravi- 
delným. Široká skořápka zužuje se ku zpodnímu vi-choli znenáhla, až pojednou vybíhá v krátkou, 
trnu neb stvolu podobnou špici, která často ulomena bývá ale na ploše zlomu pi-ůměr svůj 
zříti dává. Stěna skořápková na právo od i-ýhy svazové ležící jest silně smáčkla, až v pa- 
trnou prohlubinu vydutá. Na této stěně jest vodorovné pruhování nejvíce zřetelné a sestává 
z jemných, obloukovitě nahoru zahnutých rýh. často naduřuje skořápka bezprostředně nad 
vrcholovou špici, stvolu podobnou ve vypuklinu. Rýha svazová probíhá obyčejně na úzké, 
smáčknutím povstalé hraně od okraje zámkového ku vrcholí. 

Svi-chní vrstva stěny skořápkové není zachovaná. Ústroj zámkový celkem nonnálný, 
následkem podivné zevnější podoby poněkud sešinut. Střední zub na zpodní skořápce listovitý 
a jamky pro přední a zadní zub svrchní skořápky mělké, rovněž i prohlubina pro násadec 
svalový mělká, ale širší. Přední otisk svalový velmi malý. Ze svi-chních ojediněle se vysky- 
tujících skořápek možno by bylo ke druhu tomu přičísti ony, jejichž obrys souhlasí s obústím 
zpodní skořápky tak význačným. Jsou to úzká, polokruhovitá víčka, po jedné straně a sice 
poblíže předního zubu až obloukovitě vykrojená. Přední otisk svalový jest malý a šikmě postavený. 

Naleziště. Zpodní i svrchní skořápky ojediněle v Eadovesnicích. 

Caprotina perplexa nov. spec. 

(Tab. n. obraz 5—8, tab. HI. obraz 1  a, 5.) 
1886.  Monopleura trilobata Poč. (L. 214.) str. 8. (201.) 

Zpodní skořápka jest kuželovitá, prodloužená, 30 až 50 mm měřící, zužuje se po- 
zvolna ku zpodu a vybíhá v poměrně tenký, na právo silně zatočený vrchol. Na stěně po levé 
straně rýhy svazové ležící probíhají dvě ploché rýhy, jež až do špice vrchole se prodlužují. 
Někdy bývá skořápka nepravidelně smáčkla, vždy ale dává zříti ony dvě rýhy na zadní stěně. 
Svrchní vrstva stěny skořápkové je zachována jen v malých nepatrných úlomcích a sestává 
z kolmých lístečků, které na povrchu vodorovné, jemné pruhování tvoří. Ústroj zámkový jest 
zcela normálný a vzat v přední řadě za základ při popisu v diagnose rodové. Obústí jest 
vodorovné neb jen nepatrně šikmé. Za příčinou oněch dvou rýh na zadní stěně skořápkové 
vykazuje obústí rovněž dva výkroje a poskytuje tak znaku ku určení ojedinělých svrchních 
skořápek. Svrchní skořápky jsou pravidelné, vejčité neb i čtyřhranné, s rohy oblými, mají 
normálný ústroj zámkový a na zadní stěně dva tu slaběji, tu silněji naznačené výki-oje. 

Příbuzenství. Druh tento podobá se zevnějškem svým velice druhu Capr. trilobata 
D'Orb. (L. 96. str. 240, tabule 582) a byl mnou v předběžné zprávě také pod tímto jménem 


o rudistecJi, vymřelé čeledi mlzä. 49 

uveden.  Pro zvláštní úpravu a počet chodeb ve svrchní skořápce našeho druhu jest však 
třeba nového jména použiti. " 

Naleziště. Radovesnice. 

Caprotina umbonata nov. spec 

(Tab. V. obraz 24.) 

Z množství ojedinělých svrchních skořápek vyniká jedna, která by dle obrysu připočísti 
se mohla ku druhu Capr. perplexa Poč. vnitřní svou ústrojností, kterou se od všech ostatních 
liší. Kdežto vrchol u svrchních skořápek jen slabou stlouštěninou bjrvá naznačen, jest zde 
zřejmě v podobě stlačeného kužele vyvinut, kteiý má na vnitřní své straně jaksi nepravidelně 
rozšířenou lýhu svazovou. Okraj skořápkový jest tam, kde vchází rýha svazová, vykrojen 
a nese na straně protilehlé dva výkroje odpovídající plochým dvěma rýhám na zpodní skořápce. 
Přední zub zámkový jest nízký, na široké základné, tvořené jednak plochou pro přední sval 
určenou, jednak stěnou jamky. Zadní zub rovněž nízký, sploštělý, dosti daleko od konce rýhy 
svazové vzdálený. Násadec svalový nízký a listovitě sploštělý. Pod zadním zubem a násadcem 
svalovým pět kruhovitých otvorů, počátků to soustavy chodeb. Nejpodivnějším zjevem na této 
skořápce jest tvar jamky pro hlavní, střední zub zpodní skořápky. Táž jest obloukovitá, hlu- 
boká a táhne se částečně kol předního zubu zámkového. Za mohutnou jamkou touto poblíže 
dutiny pro zvíře zříti ještě stopu jiné, jakési mělké a malé prohlubeniny, o jejímž významu 
nelze ničeho říci. 

Naleziště. Radovesnice. 

Caprotina sodalis nov. spec. 

(Tab. n. obraz 2—4.) 

Zpodní skořápka malá, as 15 až 30 mm v podélné ose měřící, kuželovitá, obyčejně 
pravidelná, dole slabě neb i silněji vrcholem zahnutá. Povrch nese větší neb menší počet splo- 
štělých neb smáčklých míst, jež od způsobu žití druhu toho pocházejí. Nalézáme totiž druh 
tento ponejvíce ve společných trsech, kde pak jednotlivé skořápky pevně k sobě se přitlačují 
ano i zpodním vrcholem těsně se obtáčejí. Dle toho pak, jak velký počet jedinců k sobě se 
tlačí a jakým způsobem i zpodní vrchol jest zatočen, jsou pak i skořápky vytvořeny. Někdy 
je vodorovný průřez jejich téměř úplně kruhový neb vejčitý, jindy troj- neb čtyřhranný. Svrchní 
vrstva stěny skořápkové bývá jen v malých úlomcích zachována, vnitřní má tu hrubší, tu 
jemnější vodorovné rýhování. Zámkový ústroj jest normálně vytvořen, zvláště u jedinců s ob- 
ústím kruhovitým neb vej čitým. 

Ke druhu tomuto bylo by snad možno z ojedinělých svi'chnich skořápek přičísti takové, 
jež mají zámkové ústrojí pravidelné a jsou poměrně malé a ploché. 

Poznámka. Rad. polyconilites D'Orb., kterýž druh Geinitz (L. 186. I. str. 172.) ze 
Sas uvádí, není nic jiného než kolonie druhu Cap: sodalis, jak jsem se přesvědčil ohledávaje 
v Drážďanech kusy, jež práci Geinitzově základem byly. Na každém kuželovitém jádru shledal 
jsem otisk rýhy svazové, důkaz to, že každé jádro jedinci odpovídá. 

Naleziště. Radovesnice, Velím, Koi7cany. 

Třída mnth.-přlrodoT. VII. 3. 7 


50 .2.  Bi: F. Počta: 

? Oaprotina contorta Poč. sp. 

(Tab. VI. obraz 10.) 
1886. Monopleura contorta Poč. (L. 214.) str. 9. (202.). 

Několik velice špatně zachovaných zpodních skořápek, kteréž zjevem svým a hlavně 
ústrojností svého povrchu ode všech dosud známých se liší. Jsou asi 24 — 30 mm vysoké, ku- 
želovité, ku zpodu dosti rychle se zužující a zde se zatáčející. Zámek nikde není přístupen. 
Svi-chní stěna skořápky jest tenká, hladká aneb soukrajně jemně pruhovaná. Zpodní stěna jest 
pokryta podélnými, jemnými rýhami nepravidelně tu i tam do sebe vnikajícími a se zase 
rozbíhajícími. 

Naleziště. Popsané kusy jsou z Korycan. Z Přemyšlan známy 2 kusy zcela podobně 
zachované, z nichž větší měří 35 mm v délce. 

Oaprotina pleuroidea nov. spec. 

(Tab. V. obraz 17 a, b.) 

Druh na základě svrchní skořápky ustanovený. Táž jest prodlouženě vejčitá, plochá; 
přední zub válcovitý, ne příliš vysoký, zadní zub mocný, silně vynikající, blízko ku oki'aji sko- 
řápkovému posunut a na venek zahnutý. Vedle něho téměř téže výšky jest plochý, rovněž za- 
hnutý násadec pro zadní sval; sval ten upíná se na vnitřní straně násadce, jak o tom stopy 
jeho zřejmě svědčí. Jamka mezi oběma zuby ledvinitá, přední otisk svalový prodloužený. 
Dutina pro zvíře mělká. Chodby ve stěně žádné. 

Poznámka. Chyběni chodeb ve stěně svrchní skořápky činí postavení druhu toho v rodu 
Caprotina nejistým, a bylo by snad třeba zařaditi jej do rodu Gyropleura, od něhož se však 
rovněž podstatnými znaky liší. Nechtěje na základě jediného víčka stanoviti nový rod, kladu 
prozatím druh tento mezi Caprotiny. 

Naleziště. Radovesnice. 

Oaprotina semistriata D'Orb. 

(Tab. VI. obraz 5.) 
1847. Caprotina semistriata D'Orb. (L. 96.) str. 244. tab. 594. 

Ke druhu tomu, mnohými spisovateli z Čech uváděnému, stavím s Geinitzem (L. 77.) 
jádra, která v pevném pískovci našeho křídového útvaru dosti zhusta se vyškytají. Jsou to 
výplňky dutiny pro zvíře, kteréž napřed po obou stranách mívají výplňky jamek zubových, 
ano někdy i výplňky chodeb ve stěně skořápkové. 

Naleziště. Korycany, Kučlín, Přemyšlany. 

Rod Cryptaulia nov. gen. 

Problematický nový rod, který vyznačuje se zvláštní ústrojností ve vnitřní stěně zpodní 
skořápky. 

Svrchní skořápka neznámá. Zpodní jest kuželovitě prodloužená, rovná nebo zahnutá, 
často nepravidelnými hrboly neb vmáčklinami na povrchu pokryta. 


o rudistech, vymřelé čeledi mlz&. ^\ 

Svrchní stěna skořápková téměř nikdy nezachována, vnitřní často jen v úlomcích, 
tenká, poblíže rýhy svazové na 5 až 8 mm mocná a v těchto místech probíhá soustava po- 
délných chodeb. Postavíme-li skořápku zpodní před sebe zpodním vixholem dolu a rýhou 
svazovou na povixhu hořením pozorujeme, že 

1. probíhá po pravé straně i-ýhy svazové jediná, plochá chodba, často po jedné (vnější, 
od rýhy svazové odvrácené) straně širší než na di'uhe. Na levé straně rýhy svazové bývá pak 
jednoduchá, kruhovitá chodba. Tento případ naskytuje se u tvarů, krátkých Crypt. triangulumPoč., 

2. aneb že probíhá souběžně vedle sebe po pravé i levé straně rýhy svazové po 
chodbě v průřezu ki'uhovite. U prodloužených tvarů Ciypt. perlonga Poč., 

3. aneb že probíhá po obou stranách lýhy chodba jedna, často s naznačenou příčkou, 
která na jádrech rýhu zanechává, při čemž okolní častě skořápky ještě značných změn do- 
znávají tím, že chodba ta nebývá někdy zúplna vytvořena, nýbrž jako záhyb se jeví, který tu 
i tam několikráte, ovšem již v míře slabší se opakuje. Crypt. pai-adoxa Poč. 

Pokud se příbuzenství rodu toho týče, jest zde nesnadno rozhodnouti, poněvadž ani 
ústrojí zámková v tom ohledu nám radou býti nemohou. Ústrojnosť skořápkové stěny a zvláště 
jedna jemná vrstva stěny, která u druhu Crypt. perlonga Poč. někdy se vyskytuje, přichází 
také u tvarů, které dle výkresů a na základě ohledání původních zkamenělin za druh Ea- 
diolites Germari Gein. považovati dlužno. Avšak v jedincích těchto nenalezeno žádných chodeb 
a mimo to kladu druh Rad. Germari Gein. na základě vnější podobnosti skořápky svrchní 
s někteiými ojedinělými víčky, jež ústrojí zámkové dobře ukazují, do rodu Petalodontia. 

O příbuznosti tohoto rodu nového nelze tudíž se vyjádřiti, i klademe jej prozatím do 
skupiny Caprotinae, aniž by však tím jakási domněnka o ústrojí zámkovém, dosud úplně ne- 
známém, vyslovena býti měla. 

Cryptaulia triangulum nov. spec. 

(Tab. II. obraz 1.) 

Pouze zpodní skořápky známy. Jsou ze stran smáčklé a zužují se rychle ku dolenímu 
konci tak, že v celku obiysu trojhranného nabývají. Povixh nese tu i tam nepravidelné hrbouly 
a smáčkla místa, jež u všech mi známých kusů určitá místa míti se zdají. Dolení vrchol 
jest nepatrně na zad od rýhy svazové zahnut. 

Ze stěn skořápkových zachována pouze vnitřní a ta ještě v úlomcích často nepatrných. 
Jest obyčejně tenká, na povrchu jemně rýhovaná, a chová v sobě po pravé straně lýhy sva- 
zové plochou chodbu, někdy podivně utvořenou, na jedné straně širší než po druhé. Chodba 
tato na jedincích, jež mi byly po ruce, naznačena jádrem, které ji vyplnilo a dosahuje od 
okraje obústí až přes ^s délky skořápky. Zámek úplně nepřístupný. 

Naleziště.  Pevný vápenec z Korycan. 

Cryptaulia paradoxa nov. spec. 

(Tab. rV. obraz 18.) 

Pouze zpodní skořápka a to ještě většinou v podobě jádra, as 50 neb 60 mm dlouhá, 
kuželovitě znenáhla dolu se zužující, na povi'chu rozličně smáčkla, s nepravidelnými zaškrce- 
ninami a stlačeninami.  Vrchol zpodní skořápky nezachován,  snad utržen, zdá se, že v něj 

7* 


52 2.  Dr. F.  Počta: 

skořápka přecházela pozvolna. Eýha svazová na povrchu čarou naznačená a u ní dosahuje vnitřní 

stěna skořápková, jinak jen v útržcích zachovaná, značnější mocnosti. 

^ — ~ Na levé straně od rýhy svazové vidíme (viz obraz 4) předně 

' počátečný záhyb (6), kteiý poblíže ki'aje zámkového počíná a podél 

< skořápky se vine ; blízko u něho jest chodbička (a) v obrysu oby- 

: čejně čtyřhranná s rýhou uprostřed, která však, rovněž jako celý 

\ systém chodeb, nepočíná na vnějšku zámkové plochy, nýbrž teprve 

' ve skořápce samé a v ní i slepě končí, probíhajíc ^1^ neb aspoň 

SyV^ '/j délky  skořápky.   Na pravé straně  rýhy svazové probíhá pak 

ještě silný záhyb (Ďj) obyčejně rýhou označený a pak za ním ještě 

Obraz 4.  Poněkud schemati-   jiný giabší (Ď ).  V jakém poměru byly tyto prapodivné ústroje ku 
sovaný průřez  stěnou  druhu   •*  "' , ,  ,    ,    .  v. . \t7   ■  ^  rr 

Cryptaulia paradoxa Poč.    zámku, nedá se bohužel vyšetřiti. — JS/aleziste. Korycany. 

Cryptaulia perlonga nov. spec. 

(Tab. IV. obraz 1—4.) 

Pouze zpodní skořápka známá, silně prodloužená, 60 až 100 min dlouhá, s vi'cholem 
po většině ulomeným aneb jednoduše zatočeným. Skořápka všelijak smáčkla, při čemž na úzké 
hraně obyčejně lyha svazová probíhá. 

Podél rýhy svazové táhnou se na levé straně dva záhyby vnitřní stěny skořápkové, 
které, jelikož jádry jsou vyplněny, na zkamenělinách v podobě dvou valů rovnoběžných tu 
více,' tu méně širokých a k sobě přitlačených se jeví. 

Zvláštností zde jest stěna skořápková, na několika, bohužel špatně zachovaných jedincích 
v útržcích zachovaná, která se z více, dobře nerozeznatelných vrstev skládá. 

1. Nejvnitrnější, obyčejně jen v malých stopách zachovaná, tenká vrstvička s povi-chem 
jemně, často neznatelně pruhovaným aneb i hladkým; 

2. na ni ukládá se vrstva rovněž jemná, jaksi podélně a nepra,videlně vláknitá; 

3. další vi-stva nese podélné, velice pravidelně rovnoběžné rýhy, které mezi vyvýšenými 
hřbety probíhají a samy ještě rýhovány jsou. Vrstvičku tuto nalézáme dobře u druhu Petalo- 
dontia Germari Gein. sp. vyvinutou, kdež také blíže popsána; 

4. někdy následuje na vrstvu právě popsanou (aneb snad předchází ji?) jiná s po- 
délnými hrubými a nepravidelnými rýhami; 

5. na to přikládá se šupinatá, nejsvrchnější vrstva, obyčejně nepravidelně tlustá. 
Naleziště. Koiycany. 

Skupina Caprinae.*) 

Caprina striata nov. spec. 

(Tab. VI. obraz 1.) 

1886 ?  Plagioptychus Coquandianus Poč. (L. 214.) str. 13. (206.) 

Kladu sem několik úlomků skořápek, jež jak vnějším tvarem, tak i ústrojností svi-chní 

') O skupině této pojednává H. Bouvilli ve článku Études  sur les Caprines:  Bullet, de la Soo. geol. 
France 3. Ser. XVI. Tome, který vyšel v čase, když tato práce byla již v tisku. 


o rudistech, vymřelé čeledi mlžů. 


53 


stěny skořápkové k rodu Caprina připočísti dlužno. Zpodní skořápky jsou veliké, až 60 m^n 
dlouhé, silně zatočené, obústí jest vejčité. Vnější vrstva stěny skořápkové na povrchu hladká 
a jemným soukrajným pruhováním pokryta. V odstavcích dosti pravidelných má skořápka 
ploché, silně naznačené, soukrajné rýhy. Zámek neznámý. Svrchní skořápka jest kápovitá 
a nese na povrchu podobné, v odstavcích oddálené rýhy. Vnitřek svrchních skořápek bývá 
obyčejně proměněn v druzu vápencových krystalů. 

Poznámka. Druh tento pro nepříznivé zachování blíže neurčitelný, blíží se dosti tu- 
ronskému tvaru Caprina Coquandiana D'Orb. (L. 96. str. 185. tab. 539). Než zdá se, že 
ploché, silné, soukrajné rýhy, které na obou, zpodní i svrchní skořápce se vyškytají, pro tento 
náš druh jsou znakem význačným. 

Naleziště. Korycany. 

? Caprina incerta nov. spec. 

(Tab. VI.  obraz 3.) 

Zároveň se druhem předešlým vyskytuje se několik svrchních skořápek rodu Caprina 
přirostlých obústím svým v pevný vápenec. Skořápky ty jsou kápovité, vrchol jegich přehozen 
mírně na stranu zámkovou, tvoří dosti ostrou hranu. Pod vrcholem vycházejí soukrajné rýhy 
přirůstací. Obústí je vejčité na straně zámkové, která v podobě lišty je vyvinuta, rovné. Zámek 
vždy nepřístupný. O tom, ku kterým zpodním skořápkám víčka tato náleží, nelze rozhodnouti. 

Naleziště. Korycany. 


Caprina laminea Gein. 

1839—42. CapHna laminea Gein. (L. 77.) str. 88.,  tab. XIX, obraz 18, 19. 
1886. Caprotina semistriata Poč. (L. 214.) str. 13. (206.). 

Popis druhu toho u Geinitze 
jest následovní: „Pravá skořápka 
menší levé, obě hlubokým zářezem 
od sebe oddělené. Pravá skořápka 
má malý, přitiskly vrchol (hrboul), 
který tvoří dva otvoiy, vrchol levé 
skořápky jest silněji zatočený, rovněž 
přilehlý a na druhou stranu zahnutý. " 
Ve sbírkách národního musea v Bu- 
dapešti měl jsem příležitost ohledati 
jediného mi známého jedince tohoto 
druhu, jehož vyobrazení dle náčrtku 
svého zde podávám. Obě skořápky 
jsou silně zatočené, vrchole jejich na kuse vzpomenutém nezřetelné. Dobře vyvinuta jest jen 
ústrojnosf vnější vrstvy stěny skořápkové. Nejzevnější vrstva je téměř po celém povrchu odřena 
tak, že ploché lišty od vrcholů souběžně k okraji probíhající, vidný jsou. 
Naleziště. Kohovec ve skulinách porfyrových u Kučlína. 


Obraz 5. Caprina laminea Gein. z Eučlína. 
museu v Budapešti. 


Original v národním 


54 2.  Dr. F. Pocla; 

Rod Plagioptychus Matheron. 

Některé ze tvaru, jež D'Orbigny roku 1839. pod jménem Caprina popsal (L. 66.), 
byly Mathéronem (L. 82.) spojeny ve zvláštní rod, jemuž dal jméno Plagioptychus. Vý- 
sledky pozorování tohoto palaeontologa zůstaly většinou pozdějších pracovníků nepovšimnuty. 
Teprve Chaper (L. 184.) pokročil v tom směru dále a podrobil až do té doby uveřejněná 
pojednání o rodu Caprina jednající, přísné, však spravedlivé kritice. Teller (L. 191.), který 
ve své práci o nových dvou českých rudistech, rovněž příbuzný druh uvádí, nenásledoval 
Chapera a jeho navržené odloučení tvarů z příbuzenstva Caprina Coquandi, Anguilloni pod 
jménem Plagioptychus od původních druhů z příbuzenstva Caprina ad versa z toho důvodu, 
že znalost těchto druhů ještě nedostatečnou byla. 

Eovněž i Douvillé ve svých pojednáních (L. 215. a 217.), kteiými mnohé, dosud 
temné stránky, pokud se týče ústrojností rudistů, osvětlil, nerozřešil otázku tuto a uváděje 
rod Plagioptychus, odkazuje na rodovou diagnosi Chaperem ustálenou. 

Munier Chalmas rozeznává ve svém pokuse nové soustavy rudistů (L. 185.) oba 
rody a staví je zároveň s jinými do čeledi Caprinidae, aniž by však rozlišných znaků obou 
rodů se dotkl. Následkem toho jest popis rodu Plagioptychus až dosud jedině ve spise Cha- 
perově uveden i dovolím si vzhledem k tomu, že spis ten jest dosti nepřístupný, popis ten 
ve stručnosti zde uvésti. 

Skořápky velice nestejné; pravá zpodní kuželovitě prodloužená se zahnutj^m aneb 
i někdy zavitým vrcholem přirostlá. Rýha svazová obyčejně široká, probíhá na zevnějšku od 
okraje zámkového až ku vrcholi. Obústí jest kruhovité, dutina pro zvíře malá. Stěna sko- 
řápková tlustá, vnější vrstva její jest tenká, poki7tá na povrchu četnými, soukrajnými přirů- 
stacími vráskami, jejichž kraje kučerovitě se zatáčejí. Vnitřní vrstva porcelánovitá, tlustá, 
někdy protkaná podélnými chodbami. 

Ústroj zámkový měnlivý, skládá se ze středního velkého zubu, který mocně vyniká 
a pokryt jest napřed slabými rýhami, vzadu pak polštářovitou naduřeninou. Přední otisk 
svalový jest prodloužený, plochý, slabě rýhovaný a od okraje skořápkového, k němuž je posunut, 
oddělen i-ýhou. Zadní otisk svalový jest rovněž plochý aneb jen málo vypouklý, slabě rýho- 
vaný a oddělen lištou od dutiny pro zvíře. Lišta tato je prohnutá a naduřuje as uprostřed 
v bradavkovitou vyvýšeninu, která v podobě valu sbíhá do dutiny pro zvíře. Svrchní levá 
skořápka jest kápovitá, klenutá, s vrcholem směrem ku okraji zámkovému přehnutým. Svaz 
je vnitřní, počíná u zadního zubu a přikládá se k okraji zámkovému. Stěna skořápky jest 
silná, vnější vrstva její poměrně tenká, na povrchu četnými, soukrajnými rýhami poki7ta. 
Vnitřní vrstva jest tlustá, na zadní části kompaktní, sestává napřed mezi předním otiskem 
svalovým až ku základné zadního zubu z tenkých, plochých plátků, jež kladou se kolmo na 
skořápku a Často se rozdvojují, tak že povstávají tři až čtyry řady rourovitých chodeb od 
vi-chole až ku okraji probíhajících. Svrchní skořápka má dva krátké a tlusté zuby, mezi 
něž se vkládá při uzavření zub zpodní skořápky. Jamka, pro tento zub určená, není však 
omezená, nýbrž volná a jest z jedné strany vměstnána mezi přední a zadní zub, z druhé pak 
strany lištou uzavřená, která běží od základné předního zubu ku přednímu vnitřnímu okraji 
skořápkovému a tak  dělí  skořápku ve dvě nestejné prohlubiny.  Zadní zub posunut až ku 


o tudisleeh, vymřelé čeledi mlžw. 55 

okraji a poblíže jeho základné počíná svaz.  Přední otisk svalový jest čtverhranný, plochý 
a rýhovaný; zadní vypouklý a rovněž rýhovaný. 

Plagioptychus Haueri Teller sp. 

1877. Caprina Haueri Teller (L. 191.) str. 101. tab. I. obraz 9, tab. II. obraz 1—5, tab. III. 

obraz 1, 2, 5. 
1886. Plagiopt. Haueri Počta (L. 214.)  str. 11. (204.). 

Vnější tvar zpodní skořápky velice měnlivý, obyčejně rovný neb zkroucený, kuželovitý 
a špicí kužele, vrcholem přirostlý. Někdy jest zpodní skořápka krátká, válcovitá, jindy kol své 
podélné osy zatočená. Na vnějšku probíhá široká rýha svazová od okraje až ku vrcholí. Na 
přední straně bývá skořápka pod okrajem silně smáčkla, čemuž na zadní rýze svazové naproti 
ležící straně odpovídá vydutí v témže směru. Stěna skořápková jest silná, vnější vrstva její 
nese na povrchu vodorovné, soukrajné rýhování. Ustroj zámkový sestává ze silného, kuželo- 
vitého a poněkud se strany smáčklého zubu, který na předu opatřen jest dole slabou pro- 
hlubinou, nahoře pak rýhami a vráskami. Podle něho leží jamka pro přední zub svrchní sko- 
řápky, jest okrouhle tříboká a omezená slabě vyvstalým okrajem, který zapadá do zvláštní 
rýhy před předním zubem na svrchní skořápce. U této lišty počíná mírná prohlubenina, která 
odpovídá valu rozprostírajícímu se pod vrcholem na svrchní skořápce. Jamka pro zadní zub 
je mělčí a leží za středním zubem. Přední otisk svalový jest plochý a obyčejně nezřetelně 
omezený, zadní silně vyniká, jest po okraji vráskami opatřen a zaujímá celou plochu stloustlé 
a rozšířené stěny skořápkové na předním okraji. 

Svrchní skořápka jest kápovitá, ne příliš vysoká a ku předu přehnutá. U mladých je- 
dinců jest vrchol nízký, tak že vnější část skořápky nabývá podoby vejčité, u starších stává 
se vrchol mohutnější a přehýbá se na před přes okraj skořápkový. Stěna skořápková jest dosti 
silná; vnější vrstva její jest tenká, hladká a jemnými soukrajnými rýhami pokrytá, a obyčejně 
odřená, tak že ústrojnosť vnitřní stěny hned vyzírá. Vnitřní vrstva jest mnohem silnější a sestává 
z tenkých, as 0-5 až 0*8 mm tlustých plátků, které probíhajíce od vrchole ku okraji stojí na 
skořápce kolmo a rozdvojují se směrem od vnitř ku zevnějšku tak, že tvoří dvě až čtyry řady 
chodeb nad sebou. Ústroj zámkový složen ze dvou zubů, z nichž přední stojí buď téměř ve 
středu skořápky anebo posunut jest k okraji zámkovému. Zub tento jest obrysu tříbokého, 
s hranami otupenými a nese po straně, kde zub zpodní skořápky se přikládá, slabou rýhu, 
jakož i poblíže vrchole bradavkovité vyvýšeniny. Od základné zubu počínají dvě lišty, z nichž 
jedna omezuje přední otisk svalový, druhá pak dělí v podobě příčky (septum) skořápku ve 
dvě nestejné části. Zadní zub stojí až na oki'aji a jest menší předního, obyčejně jako nepatrná 
bradavka vyvinut. 

V dutině po levé straně příčky, skořápku ve dví dělící, leží pod předním zubem více 
méně zřetelné vyvýšeniny, které spojují přední zub se zadním a omezují jamku pro zub sko- 
řápky zpodní. Přední otisk svalový rozprostírá se od předního zubu až ku přednímu okraji 
skořápkovému, jest plochý, někdy, i poněkud vydutý a omezen směrem ku dutině pro zvíře 
lištou, která přední zub s okrajem spojuje. Zadní otisk svalový jest mnohem menší, často ne- 
zřetelný a slabou lištou oddělen od jamky pro zub skořápky zpodní.  Někdy lišta ta mohutní 


56 2. Dr. F. Pocta: 

a vyvstává, zejména u jedinců starších, zvláštní plocha ostře omezená, na které so sval upínal. 
Od zadního zubu probíhá přímo podél okraje skořápky rýha, v níž ukládal se svaz. Rýha tato 
bývá u některých jedinců hluboká, dlouhá a počíná někdy téměř na vrcholi zadního zubu. 
Pokud se stáří týče, možno rozeznati u druhu tohoto několik stupňů a sice, hlavně dle podoby 
skořápky svrchní. U mladších jedinců jest svrchní skořápka plochá a dutina pro zvíře stejně 
objemná, jako prohlubenina u jamky pro zub skořápky zpodní, ano někdy i nepatrnější. 

Naleziště. V rohovci vyplňujícím trhliny v porfyru u Teplic. Bližší popis tohoto za- 
jímavého naleziště viz v Tellerově pojednání (L. 191) a pak v kapitole spisu tohoto, po- 
jednávající o způsobu zachování (str. 33.). 

Kod Caprínula D'Orb. 
? Caprínula incerta nov. spec. 

(Tab. VI. obraz il.) 

Malé Úlomky zpodní skořápky, jejíž stěny místy ukazují pro rod tento význačnou 
ústrojnosť, totiž množství chodeb podélných. Poblíže rýhy svazové vyčnívá na jedné skořápce 
jádro zahnuté směrem rovnoběžným ku rýze svazové a ostře končící. Ono vyplňovalo snad 
zvláštní širší chodbu, která byla sploštělá, ne příliš dlouhá a nesla tři záhyby, jež zanechaly 
na jádru v podobě rýh stopy. 

Ačkoliv na zlomech místy množství chodeb dobře pozorovati možno, nepodal průřez 
obrazu žádného, ježto skořápka výše v krystalický vápenec je proměněna. 

Naleziště.  Radovesnice, Korycany. 

Skupina Radiolitidae. 

Rod Radiolites Lamarck (= Sphaerulites). 

Rod tento jest jedním z nejbohatších na druhy a vyznačuje se znaky, jež podány 
byly již při rozpravě o soustavě rjidistů. Než zdá se, že dosud počítáno sem hojnost tvarä, 
které bude třeba za příčinou užšího omezení odloučiti. V první řadě jest to ústrojnosť vnější 
vrstvy stěny skořápkové, která u všech druhů stejnou není. Tak druh Ead. hohemicus Tel. sp. 
vůbec, jak se zdá, vrstvy z dutých hranolků sestávající nemá a přibližuje se spíše rodům 
z oddělení Caprotin, Monopleurid a pod. Mimo to lze i v zámkovém ústrojí mnoho různých 
vlastností nalézti, jež nedají se dobře vložiti do rámce rodu toho. Tak mají některé druhy 
jako Rad. hohemicus Telí. sp. z naší křídy a Rad. angeoides Lamck. z Gosavi na svrchní 
skořápce mocné násadce pro přední i zadní sval, kdežto u jiných otisky svalové jsou téměř 
ploché. Dále dlužno povšimnouti si, že i rýha svazová nestejným způsobem bývá naznačena. 
Někdy je to skutečná rýha na zevnějšku, jako u Rad. hohemicus Telí. sp., jindy jest to jen 
sloupek naznačený ve vnější vrstvě skořápkové stěny, který pak i na zevnějšku se zjevuje 
v podobě čáry, v níž se lomí z obou stran přicházející odstavce přírůstací v jistém úhlu. 

Jsa přesvědčen, že by bylo třeba ku rozvi-žení rodu toho seznati a srovnati, pokud 
možno, všecky druhy aneb alespoň značnější počet, než mně příležitost poskytnuta byla, omezím 
se prozatím na to, abych upozornil na okolnost tuto. 


o rudistech, vymřelé čeledi mlžů. 57 

Radiolites bohemicus Teller sp. 

(Tab. V. obraz 7—15.) 

1877. Sphaerulites bohemicus Telí. (L. 191.) str. 98., tab. I. obraz 1 — 8. 
1886. Sphaerulites bohemicus Poč. (L. 214.) str. 6. (199.). 

Zpodní skořápka jest lítlá, prodlouženě kuželovitá, tu více, tu méně zahnutá a někdy 
i silněji zatočená. Rozměry jedinců velice se různí, což rozličným stupněm stáří vysvětliti 
možno. Tak vykazovalo 11 zpodních skořápek tyto míry v milimetrech: I. délka 12, šířka 7; 
II. délka 25, šířka 8; III. délka 28, šířka 9; IV. d. 31, š. 7; V. d. 34, š. 11; VI. d. 38, 
š. 13; VII. d. 47, š. 12—15; VIII. d. 46, š. 17—20; IX. d. 49, š. 15; X. d. 58, š. 17—21 
a XL d. 62, š. 25. 

Některé zahnuté tvary jsou při značné délce až 56 mm nepoměrně útlé, měříce v šířce 
pouze 9 — 10 m7n. 

Soudě však dle mnohých svrchních skořápek, nejsou zde udané rozměry největší ; šířka 
měřených zpodních skořápek nepřesahuje 25 mm, kdežto některá víčka 32 — 35 mm v šířce mají. 

Vnější tvar zpodních skořápek podobá se většinou válci, který se znenáhla ku zpod- 
nímu konci zužuje; někdy přicházejí však také jedinci kuželovití, dole hákovitým vrcholem 
zakončeni. Stěna skořápková není příliš silná; ježto vnější vrstva sestávající z kolmých hranolů, 
jaká u jiných druhů rodu tohoto se vyškytá, u Eadiolites bohemicus nikdy nepřichází, zdá se, 
že proměnou v rohovec byla zrušena, a že zbyla pouze vnitřní vrstva, která však ještě ve dvě 
se rozlišiti dá. Vnější jest tenká, as 0'4 mm silná a má na povrchu svém podélné rýhy, 
k nimž přidávají se někdy i vodorovné pruhy. Vrstva tato bývá zachována pouze v prstenco- 
vitých pruzích, zvláště poblíže okraje. Vnitřní vrstva jest hladká, zřídka rovněž jemně pruhovaná. 
Ü něktei-ých jedinců zříti v ní výplňky podélné, jež by snad upomínaly na chodby ve stěně. 
Ježto však směr jejich jest šikmý, tak že se táhnou i přes rýhu svazovou, zdá se spíše, že 
jsou to nahodilé tvary nerostné, povstalé během zkamenění. Obústí jest kruhovité aneb vejčité, 
a bývá obdáno tenkým, listovitým okrajem, který však bývá ulomen u většiny jedinců. Od okraje 
zámkového až ku vrcholi probíhá úzká rýha svazová. Ustroj zámkový není zachován a jen na 
nepatrném kuse lze zříti stopy po něm. 

Rýha svazová dělí kus ten ve dvě části a po její stranách leží po jamce zubové, velice 
ploché a uvnitř rýhované, zvláště na stěně vnější. Rozšířenina rýhy svazové uvnitř skořápky, 
naznačena nahoře na ploše zámkové malou skulinou a uvnitř skořápky podélným valem. Po- 
délné přídavné chodby, ležící po obou stranách rýhy svazové, které u jiných druhů, jako Rad. 
foliaceus Lamk. znamenité šíře dosahují, jsou zde naznačeny pouze malou prohlubeninou po 
pravé straně rýhy svazové. Otisky svalové nejsou zřetelné, zdá se však dle ústrojnosti na svi'chni 
skořápce, že byly velice šikmé, ano téměř kolmo postaveny. Celkem jest ústroj zámkový všecek 
ve stěně skořápkové a nezaujímá více než asi pětinu průměru obústí. Svrchní skořápka jest 
tu více, tu méně vypouklá, někdy i kuželovitě vyvstávající s výstředným vrcholem, kolem něhož 
se táhnou husté, soukrajné rýhy. Některé z i-ýh těch nabývají zvláštní ostrosti, a dělí pak sko- 
řápku ve dvě neb i tři soustředná pásma. Od okraje až ku vrcholi probíhá rýha svazová 
u ploských jedinců v podobě zářezu, který někdy zasahuje až téměř do středu skořápky, u ku- 
želovitých v podobě dosti hluboké rýhy. Oba mohutné zuby stojí po obou stranách rýhy svazové 

TřiJa math.-přlrodov. VII. 3. 8 


58 2.  Dr. F. Počta: 

na společné podkovovité základné, na které jsou položeny také i otisky svalové. Oba zuby 
jsou ploché, ku ploše skořápky šikmo postavené a na povrchu svém silně rýhované. Přední 
zub jest mohutnější avšak kratší zadního, který následkem šikmého postavení skořápky více 
vyniká. Svalové násadce jsou mohutné, dosahují téměř výše zubů a jsou na powchu slabě rý- 
hované. Zadní bývá vyšší předního, což rovněž vysvětluje se šikmým uspořádáním ústroje zám- 
kového. O významu těchto mocných násadců promluveno již při diagnose rodové. 
Naleziště. Rohovcový slepenec v porfýru na výšině Sandberg u Teplic. 

Radiolites ? socialis D'Orb. 

(Tab. I. obraz 9.) 

1847. Sphaerulites socialis D'Orb. (L. 96.) str. 213. tab. 555. obraz 1—3. 
1886. Sphaerulites socialis Poč. (L. 214.) str. 7. (200.). 

Kolonie asi 15 tu méně, tu více zřetelně omezených jedinců malých, vesměs bez 
svrchních skořápek. Jsou k sobě přirostlí, tak že pouze obústí jejich jest zřejmo, kdežto po- 
stranní stěny jedinců vnějších jsou v kámen vrostlé. Obústí ta jsou kruhovitá, malá a nízkým, 
oblým krajem opatřená. I zde zachována jen vnější vrstva stěny skořápkové, která na vnitřní 
straně má úzkou lištu, rýze svazové odpovídající a do vnitř sbíhající. Vše ostatní jest ne- 
přístupné a tudíž i určení samo nejisté. Ze všech dosud uveřejněných obrazů přibližuje se 
D'Orbignym uvedený druh Sphaer. socialis zevnějším tvarem svým nejvíce. Od druhu Rad. 
Saxoniae, který taktéž někdy v podobně malých jedincích se vyskytuje, liší se oblým obústím 
svým, jak vidno jest z obrazu (tab. I. obraz 10) ku porovnání přidaného. Mimo to by byly 
i silné podélné rýhy druhu B. Saxoniae zanechaly na obústí stopy, kdežto dle známek na 
kolonii popisované zřejmých zdá se spíše, že povrch byl pokryt jemnými a hojnými odstavci 
přirůstacími. 

Naleziště.  Holubice. 

Radiolites Saxoniae Rom. sp. 

(Tab. I. obraz 10.  Tab. V. obraz 26—27.  Tab. VI. obraz 12—13.) 

1841.  Sphaerulites Saxoniae Rom. (L. 75.) str. 35. tab. VII. obraz 1 h, c. 
1839 — 42.  Sphaerulites Saxoniae Gein. (L. 77.) str. 18. tab. VII. obraz 2 a, h. 
1845 — 46.  Hippurites Saxoniae Reuss (L. 88.) II. str. 54. 
1849 — 50.  Radiolites Saxoniae Gein. (L. 105.) str. 218. 
1871—75.  Radiolites Saxoniae Gein. (L. 186.) I. str. 170. tab. 37. obraz 5—9. 

1886.  Sphaerulites Saxoniae Poč. (L. 214.) str. 6. (199.) 

Zpodní skořápka jest kuželovitá, prodloužená, až i nálevko vitá, obyčejně rovná, zřídka 
zpodním koncem nepatrně zahnutá. Vrchol zužoval se v dosti tenkou špici, která však vždycky 
je ulomená. Naši jedinci přicházejí v rozličných stupních stáří, z nichž něktei-é dosahují po- 
měrně značné délky, měříce až 70 mm. Obústí jest kruhovité, límcovitým oki-ajem vnější stěny 
skořápkové obdané. Okraj ten bývá někdy uražen, jindy chybí, aniž by stopy zlomu zřejmý 
byly. Povrch skořápky má předně zřejmé, přirůstáním povstalé odstavce, které do sebe na 
způsob kornoutů vloženy jsou. Odstavce tyto jsou bývalé okraje, jež kolem obústí vytvořeny 
byly a chybí tvarům, které mají obústí jednoduché, bez okraje límcovitého.  V tom směru 


o rudistech,  vymřelé čeledi mlžů. gg 

bylo by tudíž možno rozvésti druh tento ve dvě odrůdy. Mimo to nese povrch ještě na jedno- 
tlivých odstavcích podélné, hluboké a sobě nestejné rýhy. 

Stěna skořápková jest dosti silná; vnitřní vrstva její není nikdy zachovaná, vnější 
skládá se z uloženin na skořápku kolmých, dutých mnohohranů, jež na průřezu síťovinu zříti 
dávají. Rýha svazová, naznačena v síťovině této jakýmsi klínem, který porušuje pravidelnou 
tkáň mřížoviny. 

Často přicházejí jádra druhu toho v podobě válcovitých roubíků, nahoře s kamenem 
spojených, dole pak hladce zakulacených. Nahoře pak pozoruje se otisk límcovitého okraje 
a dole pod roubíkem prohnuté příčky, jež dělí zpodní část skořápky ve zvláštní komůrky, tak 
zvané vodní komory. Význam příček těchto domněnkou vyložen v ten rozum, že zvíře při 
vzrůstu skořápky umenšovalo si nepotřebný zpodní prostor prohnutými dny. 

Ustroj zámkový a svrchní skořápka neznámy, domněnky v ohledu tom učiněné po- 
strádají základu. 

Poznámka. Druh tento ustanovil A. Roemer (L. 75.), vyobraziv tři exempláře, z nichž 
dva jsou velice různé. Jest zvykem bráti za pravý typ druhu obraz 1 & a c, tab. VIL 
kdežto obraz 1 a náleží zajisté druhu jinému. Oba jedinci, za typické považovaní, mají okraj 
nad obiístím, jakož i odstavce přirůstací a třeba znak tento bráti za závažný. Tvary s obústím 
volným, bez okraje a následkem toho i bez odstavců přirůstacích, kladou se však také ke 
druhu tomu a Geinitz fL. 186.) vyobrazuje tři úplné jedince vesměs bez okraje a jen na 
jádrech zříti otisk okraje. Lundgren (L. 178.) popsal jedince, těmto bezokrajným tvarům 
velice podobné, pod jménem EadioUtes suecicus nepatrných rozměrů, kterýžto znak i u našich 
českých a saských druhů se opakuje. 

Naleziště. Druh tento nalezen až posud v místech: Velké Vsi, Vodolce, Telčicích, 
Chvaleticích, Mariaheinu, Debrnu, Korycanech, Nolendorfu, Holubicích a Mezholesích. Geinitz 
uvádí jej z Koschütz, Plauen a Oberhässlich v Sasku. Roemer z Tharandu. 

? Radiolites Sauvagesi Homb. Firm. 
1837. Sphaerulites Sauvagesi Hombre Firmas (L. 59.) str. 193. 

Známy lílomky zpodní skořápky, které nejvíce se podobají obrazu D'Orbignyovemu 
(L. 96. str. 211. tab. 553). Zachování je takové, že lze pouze o povrchu zpodní skořápky 
mluviti. Týž skládá se z hustých, stupňovitých oddílů, někdy blízko vedle sebe položených 
a nese dosti hluboké, podélné rýhy, které nepravidelně jedna silnější, jedna slabší jsou roz- 
děleny. Zpodní vrchol rychle se úžil, je však vždycky uražen. Obústí kamenem zakryto. 

Naleziště. Koi'ycany. 

Radiolites undulatus Gein. sp. 

(Tab. I. obraz 11—13.) 

1839—42. Hippurites undulatus Gein. (L. 77.) str. 87. tab. XIX. obraz 6—10. 

1845—46. Eippurites undidatus Reuss (L. 88.) II. str. 54. tab. XLV. obraz 7 — 12. 

1449 — 50. Hippurites undulatus Gein. (L. 105.)  str. 218. 

1886. Sphaerulites jindtdatus Poč. (L. 214.) str. 6. (199.). 


60 2. Di-. F. Fočla: 

Velice problematický druh, o jehož ústrojnosti se dosud ničeho neví. Zpodní skořápka 
jest kulovitá, nízká, klenutá a uvnitř obyčejně jádrem vyplněná; obústí kruhovité, límcovitým 
okrajem obdané. Ze zpodní skořápky obyčejně jen nepatrná část zachována, na které jest 
někdy místo, kde svaz byl uložen, rýhou naznačeno. Někdy vyskytují se vnitřní výplůky 
zpodní skořápky, Jiteré mají podobu malého kužele, elipsovitou, silnou rýhou obdaného, po 
jehož jedné straně probíhá rýha svazová. Geinitz počítá otisky ty k tomuto druhu, pří- 
slušnost ta však jest velice nejistá. Mně známy, mimo jádra zpodní skořápky ze sbírky geol. 
kabinetu c. k. české university, pouze 3 celé a několik lílomků svrchní skořápky. Táž jest 
plochá, víčkovitá čili deskovitá, obyčejně vejčitá, po jedné straně vždy s kamenem pevně 
spojená. Na druhé straně jest plochá neb málo vydutá, soustřednými, buď jemnějšími neb 
i silnějšími rýhami pokrytá a obdaná postranním okrajem, kteiý často vlnovitě jest zprohýbán. 
Oki-aj i zpodní plocha má po jedné straně lištu odpovídající rýze svazové. Zdá se, že touto 
zpodní plochou přiléhala skořápka při uzavření ke skořápce zpodní a že oki"aj víčka přikládal 
se těsně ku límcovitému okraji skořápky zpodní. Velikost víčkovitých skořápek jest rozličná; 
Geinitz a Keuss vyobrazují jedince kruhovité, až přes 40 mm v príiměru, skořápky mně známé 
jsou 20 až 26 mm dlouhé a 15 až 22 mm široké; šířka okraje bývá 4 až 8 mm. 

JslalezištS. U Kučlína dle udání Geinitze a Eeusse velmi hojný druh; nalezen 
mimo to v piskovj'ch jamách u Mezholes. 

Radiolites Sanctae Barbarae nov. spec. 

(Tab. I. obraz 4—8. Tab. VI. obraz 14—16.) 

1869.  Rad., mammillaris Fric (L. 174.) str. 194 a 201. 
1886.  SphaeruUtes mammillaris Poč. (L. 214.) str. 5. (198.) 

Zpodní skořápka kuželovitá, ku zpodnímu konci, jímž přisedala, zvolna se zužující. 
Vrchol jen ve velmi řídkých případech zachován; obyčejně ulomen. V mládí byla skořápka 
nízká a stářím rostla do výše, jak se přesvědčiti možno na řadě rozličných stupňů stáří, jež 
četně v zásobách se dochovaly. Vnitřní vrstva stěny skořápkové není nikdy zachována a jen 
vnější, mocná, z dutých hranolů se skládající, jest vyvinuta. Po vnitřní ploše sbíhá malá lišta, 
místo rýze svazové odpovídající. Rýha tato naznačena v mřížovině vnější vrstvy tlustším 
sloupkera, který celou stěnou probíhá a dosti pravidelnou mřížovinu stěny porušuje. Někdy 
vyplněna jsou očka mřížoviny krystalky vápence, což pak ve výbrusu zvláště se vyjímá. Povrch 
vnější vi-stvy jest velice nepravidelný. U nejmenších jedinců nese hluboké podélné rýhy 
a dalším růstem skořápky povstávají stupňovité odstavce, jež stará obústí naznačují. Někdy 
jsou odstavce ty dosti pravidelné (obraz 5, 7), jindy velice nepravidelné a silně naznačeny, 
což zvláště děje se u jedinců starých, kteří nasazujíce pokračování skořápky, činí to stupněm 
velice zřejmým (obraz 6). Obústí jest kruhovité a jest obdáno okrajem vlnitým aneb i rýhami 
paprskovitě pokrytým, který často vybíhá po jedné straně v lalok jazykovitý. V obústí bývá 
zřejmá rýha svazová, lištou do vnitř sbíhající naznačená. Svrchní skořápka (obraz 8) dmhu 
toho jest velice tenká, víčkovitá, kruhovitá a málo ve vrchol zdvižená. Ona nese zřetelné 
stopy po rýze svazové a stěna její sestává z podobných sloupců dutých jako skořápka zpodní. 
O zámkovém ústrojí není ani stopy. 


o rudistech, vymřelé  čeledi mlžů. 6£ 

Poznámka. Druh tento býval vždy dříve kladen do příbuzenstva druhu Rad. angeoides 
Lamk. (= mammillaris Math.), od kterého se však liší nejen hrubší mřížovinou, řidšími od- 
stavci stupňovitými na povrchu, ale i plošší svrchní skořápkou. V geologickém ústavu Sorbony 
v Paříži nalézal se r. 1886. jedinec z bílé křídy našemu velice podobný, jejž prof. Munier 
C halm as považoval za nový druh. 

Naleziště. Vápenitý pískovec a jámy pískové u Mezholes. Kámen, který za dávných 
dob ku stavbám v Kutné Hoře se užíval, jest plný tohoto druhu, jehož průřezy objevují se 
hojně na staré dlažbě města toho, jakož i na některých starých budovách (kostel sv. Barbory, 
uršulinský klášter, budova c. k. učitelského ústavu a j.). 


Radiolites humilior nov. spec. 

(Tab. I. obr. 2, 3.) 

Na určitém nalezišti ve vápenci u Chocenic vyskytuje se mocný útes radiolita, který 
jest většinou velice špatně zachován, jsa na povrchu pokryt malými kusy vápence a i pískem, 
tak že o vnějším tvaru v obyčejném případě není možno se přesvědčiti. Jen výjimkou jsou 
některé kusy přístupnější a tu vysvítá z nich, že druh ten podobá se sice druhu Eadiolites 
Sanctae Barbarae, ale předce ve mnohých bodech od něho se liší. Zpodní skořápka jest nízká, 
často až terčovitá, měříc v průměru až 60 mm, ve výši pak jen 15 mm, k vrcholí velmi 
rychle se zužující. Vnitřní plocha nese lištu odpovídající rýze svazové. Vnější vrstva stěny 
skořápkové neliší se od vrstvy u druhu předcházejícího. Na povi'chu je skořápka hladká aneb 
nese jen slabé rýhy. Zpodní vrchol jest vždy uražen. O ústrojnosti zámkové nelze se vysloviti. 
Svrchní skořápka nalezena v úlomku nepatrném a podobá se úplně víčku od Rad. Sanctae 
Barbarae. 

Poznámka. Samostatnost druhu tohoto nelze pro velice nepříznivé zachování najisto 
postaviti. Odchylky od pruhu předcházejícího jsou však tak závažné, že třeba jest odloučiti 
od sebe oba typy buď si jakožto druhy aneb jako odrůdy. Nebylo možno poznati, přichází-li 
Radiolites Sanctae Barbarae s tímto druhem zároveň. 

Naleziště. Chocenice. 

? Radiolites tener Poč. sp. 

(Tab. I. obraz 14 a Í5.) 
1886. Sphaerulites tener Poč. (L. 214.) str. 6. (199.). 

Zpodní skořápka jest válcovitá, ku dolenímu konci přišpičatělá, obústí její jest kru- 
hovité, bez okraje. Po vnitřní ploše sbíhá lišta svazová. Odstavce stupňovité na povrchu žádné 
aneb jen nepatrné. Ústrojnosť vnější vrstvy skořápkové stěny podobna oné u druhu předešlého, 
poněkud jemnější. 

Svrchní skořápka plochá, víčkovitá, velice tenká, nalezena se zpodní skořápkou 
ve spojení. 

Jiné znaky na tomto pospolitém druhu nezřetelné. 

Naleziště. Vápenitý pískovec u Mezholes. 


62 2.  Br. F. Počta: 

? Biradiolites Zignana Pirona sp. 

(Tab. I. obraz 1. a, b, c.) 

1868. Radiolites Zignana Pirona (L. 170.) str. 419., tab. XXII. obraz 1 — 11. 
1886. Radiolites Zignana Poč. (L. 214.) str. 5. (198.). 

Malý úlomek, jak se zdá, se zpodním vrcholem. Skořápka jest prodloužená, smáčkla 
v nepravidelný čtyrhran s hranami oblými a sestává z jednotlivých přirůstacích odstavců, na 
povrchu jemně naznačených. Povrch odstavců těch jest hladký a nemá žádné zvláštní ozdoby. 
Na jedné straně probíhají podél dvě šňůrovité lišty, které na zpodu se otáčejí a tvoří plochu 
pod skořápkou vynikající a rýhami podélnými ozdobenou. Lišty nesou na sobě šroubovité pruhy, 
tak že se stočenému provázel dobře podobají. Obústí není zachováno, ježto skořápka nahoře 
jest zlomená. Stěna skořápková na zlomu tom jeví dutiny, snad průřezy chodeb podélných. 

Velice podivným zjevem jest výplněk, který na jedinci popisovaném špicí vyčnívá 
z dutiny, a který o sobě pak ještě dvakráte byl nalezen. Jest podélný, as 1 mm dlouhý, uprostřed 
poněkud stloustlý a rozdělený čtyřmi dosti hlubokými, podélnými rýhami. Špice jeho jest dosti 
ostrá a povrch jemně tečkován. Prapodivná poloha výplňku, že totiž základnou jest uvnitř 
skořápky přirostlý a špicí obústím vyčnívá, znesnadňuje vysvětlení velice. 

Poznámka. Zkamenělina zde popsaná nedá se s jistotou určiti. Podobnost zevnějšího 
tvaru s druhem Pironou z Medei popsaným jest očividná, a budiž zde na podobnost tuto 
upozorněno. 

Naleziště.  Radovesnice. 

Rod Petaloclontia nov. gen. 

Nový rod tento založen na větším počtu (as 50) skořápek svrchních, jež liší se svou 
ústrojností ode všech dosud známých rodů. Následkem velice podobného zjevu skořápky 
svrchní u druhu Sphaer. Germari Gein., kladu prozatím i tento druh do nového rodu, kteréž 
opatření ovšem teprve tehdy potvrzení dojde, až u druhu Sph. Germari ústroj zámkový znám 
bude.  Popis rodu jest tento: 

Zpodní skořápka kuželovitá, s vrcholem slabě zahnutým, obústí vejčité, stěna sko- 
řápková z četných, rozličně ustrojených vrstev, svaz vnitřní. Svrchní skořápka v obrysu 
okrouhle čtyřhranná neb vejčitá, plochá, poměrně s malými výjimkami tenká. Na vnější straně 
nese uprostřed obyčejně od vrchole až ku okraji protilehlému se rozprostírající val, k němuž 
po obou stranách po ploché rýze přiléhá. Dále probíhají na povrchu soustředné a soukrajué 
vrásky přirůstací. Vrchol naznačen velice slabě nepatrným stlouštěním skořápky. Rýha svazová 
velice nezřetelná, snad vůbec chybí, ve kterém případě by byl svaz vnitřní. Na vnitřní straně 
pozorovati předně značně rozsáhlou dutinu pro zvíře, obyčejně obrysu čtverhranného, která za- 
ujímá více než polovinu celé skořápky. Na straně ku vrcholí omezena dutina ta listovitou 
obrubou, která u vrchole se zdvojnásobuje, tvoříc tak jamku pro zub skořápky zpodní, nese 
dva zuby a tvoří násadce pro svaly. Čára zubová jest vždy rovnoběžná, ku největší šířce sko- 
řápky a přímka od vrchole ku středu jejímu vedena, tvoří téměř pravý úhel. Přední zub jest 
listovitě plochý, velice dlouhý, sedí na ploché obrubě dutiny pro zvíře. V zubě tom možno 
pozorovati blíže ku vrcholi střední, nejsilnější  část,  kdežto postranní v podobě křídla je vy- 


o mdislech, vymřelé čeledi mlžů. ß3 

vinutá. A hlavně na této střední části má povrcli podélné rýhy, které někdy rozprostírají se 
i také na postranní křídlo. Dutina pro zvíře prostírá se pod přední zub, který následkem toho 
na vnitřní straně jest vyklenutý. Zadní zub stojí někdy poblíže samého okraje, jest podobně 
plochý, ale obyčejně menší předního. Podélné rýhy jsou jen zřídka na něm vyvinuty. Jamka 
pro zub zpodní skořápky jest úzká, dosti hluboká a leží mezi oběma zuby; dá se z podoby 
její souditi na listovitý, tenký zpodní zub skořápky. Otisky svalové uloženy na obrubě dutiny 
pro zvíře poblíže zubů. Přední otisk bývá neobyčejně dlouhý, na obrubě přilehá těsně ku 
přednímu zubu a jest od okraje skořápky oddělen rýhou. Bývá obyčejně slabě naznačený, plochý. 
Zadní otisk jest mohutný, rovněž podélný, prostírá se na vyvstalé liště u zadního zubu, jest 
od okraje rýhou oddělen a má asi ve středu svém tu silněji, tu slaběji naznačený val. 

Rod tento vykazuje nejbližší vztahy ku rodu Radiolites mocným vyvinutím, jak zubů 
zámkových, tak i násadců svalových na svrchní skořápce. Je-li rýha svazová vyvinuta čili nic, 
nelze rozhodnouti na základě nepříznivě zachovaných jedinců, ale to dlužno připomenouti, že 
i u rodu Eadiolites samého jest vlastně svaz vnitřní, a na zevnějšku naznačeno místo svazu 
sice ve skladbě vnější skořápkové vrstvy, ale není rýha vyvinuta, jak o tom již dříve 
blíže promluveno bylo. Rozličné znaky, jimiž se rod Petalodontia od radiolitů rozeznává, jsou 
velice závažné. Mimo prazvláštní skladbu stěny zpodní skořápky druhu Pet. Germari Gein. sp., 
jest to hlavně uspořádání zubů, které rozestupujíce se, chovají mezi sebou hlubokou jamku 
pro zub zpodní skořápky. I zdá se, jakoby zde spojen byl typ radiolitů s typem monopleurid; 
dle prvního vyvinuty zuby a násadce svalové, dle druhého rozestavení zubů a zub skořápky zpodní. 

Rod tento bylo nutno rozvrhnouti při značném množství odchylných znaků, jimiž se 
někteří jedinci vyznačovali v několik druhů ustanovených, hlavně dle podoby a postavení zubů 
a obruby dutiny. Než i tu dlužno přiznati, že jest dosti přechodů, které rozdíly mezi jedno- 
tlivými druhy utlumují. Zpodní skořápka známa jen u Pet. Germari, pouze svrchní skořápka 
u ostatních a sice Pet. opíma, foliodentata, acideodentata, crassodentata a planoperculata. Zdá 
se, že některé ze svrchních víček Geinitzem pod jménem Eadiolites agariciformis de la 
Meth. dlužno sem přiřaditi. 

Petalodontia Germari Gein. sp. 

(Tab. IV. obraz 5 a, h.) 

1839—42. SphaeruUtes ellipticus & Germari Gein. (L. 77.) str. 17, 59, 60, tab. VIL obraz 1, 
tab. IX. obraz 4, 5, tab. XIV. obraz 3—5, tab. XVI. obraz 23, tab. IXX. obraz 11. 
1845 — 46. Hippurites ellipticus & Germari Reuss  (L. 88.)  str. 55.  tab. XLV.  obraz 13 — 15. 
1849 — 50. SphaeruUtes ellipticus & Germari Gein. (L. 105.) str. 218. 
1871—75. Radiolites Germari Gein. (L. 186.) str. 171. tab. 37 obraz 10—13. 
1886. Monopleura Germari Poč. (L. 214.) str. 8. (201.). 

Jak při popisu rodu již podotčeno, kladu známý druh tento sem jen na základě po- 
dobnosti jeho skořápky svrchní s ojediněle se vyskytujícími skořápkami, jež na základě ústrojí 
zámkového v nový rod jsou spojeny. Zpodní skořápka jest prodlouženě kuželovitá, poněkud 
smáčkla, tak že průřez její jest vejčitý, s vrcholem mírně na způsob háku zatočeným. Ve stěně 
skořápkové možno rozeznati tři vrstvy, nejzpodnější hrubou, obyčejně zrnitou, střední z po- 
délných, jemných rýh (tab. IV. obraz 4 a)  a nejsvrchnější tenkou listovitou, kteráž na svém 


64 2. Dr. F. PoHa: 

povrchu má někdy soukrajné přirůstací vrásky. Podélné rýhy na střední vrstvě skořápkové 
jsou samy ještě jemně pruhovány (tab. IV. obraz 4 a). Podobnou, velice složitou ústrojností 
skořápkové stěny honosí se druh CryptauUa perlonga Poč., jakž při popisu jeho uvedeno bylo. 

Svrchní skořápka jest ovální, nestejnoměrné klenutá a nese v^il ležící ve směru úhlo- 
příčky. Na exempláři vyobrazeném z části skořápka chybí, tak že jest zříti na místech těch 
jen výplněk vnitřní prostory. Kýha svazová nikde na zpodní skořápce není vyvinutá. 

Poznámka. Druh tento popsán a vyobrazen byl poprvé Geinitzem (L. 77. str. 17, 
59 a 60) pode jmény Sphaerulites ellipticus a Hippurites Germari, k němuž počítáno také 
několik víček, o nichž nelze určitě se vysloviti, ježto zámek jejich jest nepřístupný. Reuss 
uvádí rovněž oba druhy (L. 88. str. 5.5.), aniž by ku dokonalejšímu poznání jich přispěl. 
I v dalších spisech svých (L. 90 a 105) jmenuje Geinitz oba druhy, které teprve v novějším 
pojednání (L. 186. Díl 1. str. 171.) spojil v druh Sphaerulites Germari, při čemž přehlédl, že 
čára svazová druhu tomu chybí. Následkem tvaru víčka u Eadiolitů pravých neobvyklého, 
stavěl Počta (L. 214.) druh ten k rodu Monopleura, při čemž rovněž přehlédnuto, že čára 
svazová chybí. 

Naleziště. U nás nalezeno několik nečetných exemplářů u Korycan, z nichž nejlépe 
zachovaný jest vyobrazen. Geinitz udává jej ze zpodního kvádru u Koschiitz a Oberhässlich 
v Sasku, a z Čech od Kučlína. 

Petalodontia planoperculata Poč. sp. 

(Tab. III. obraz 8—11. Tab. V. obraz 16.) 
1886. Monopleura planoperculata Poč. (L. 214.) str. 9. (202.). 

Jest to druh, na němž vlastnosti rodu nejlépe lze zříti. Pouze svrchní skořápky známy. 
Jsou obrysu kosočtverečného, s rohy oblými a m.ají na svrchní straně při uhlu ostrém velice 
malou naduřeninu, která vrcholí odpovídá. Od vrchole toho běží naduřelý val směrem uhlo- 
přičny ke druhému konci skořápky. Po straně valu povstává pak rýha, která na okraji jest 
někdy naznačená výkrojem. Na lépe zachovaných jedincích jsou soustředné a soukrajné při- 
růstací vrásky. Stěna skořápky jest dosti tenká a zachovala se jen vnitřní vrstva její, kdežto 
svrchní vždycky je odřená. Na zpodní straně skořápky pozorujeme velikou dutinu pro zvíře, 
omezenou z větší části vyvýšenou obrubou. Na konci vrcholí protilehlém splošfuje se dutina 
znenáhla. Pod vrcholem splošfuje se obruba a nese násadce svalové a pak i dva mohutné, 
ploché zuby, z nichž přední vždy jest větší, listo vitý a na povrchu svém i-ýhami pokrytý. 
Zadní zub jest menší, rovněž listovitý a nese jen jednu neb nejvíce dvě rýhy. U většiny jedinců 
mně známých, jest tento zadní zub, někdy i oba uraženy. Vedle zubů přikládají na lištu ná- 
sadci podobnou podélné otisky svalové ; přední jest slabě naznačen, blízko u zubu, na němž 
tvoří malý, jakýsi záhyb a zářez, zadní je mohutnější, nese uprostřed vyvýšeninu a tvoří u zubu 
rovněž malý záhyb, jímž zub nad listovitý násadec vyniká. Plochy obou zubů jsou k sobě rovno- 
běžné, odchylují se od sebe velmi málo a chovají mezi sebou rovněž úzkou, hlubokou jamku 
pro zub skořápky zpodní. 

Naleziště. Asi 8 víček pochází z Radovesnic. 


o rudistech, vymřelé Čeledi mlžů. 65 

Petalodontia opima Poč. sp. 

(Tab. ni. otraz 17 a—c.) 
1886. Monopleura opima Poč. (L. 214.) str. 9. (202.). 

Druh tento ustanovil jsem na základě jedné, velice tlusté, svrchní skořápky, tvaru 
kulovitého, as 43 mm v delší ose měřící a as 20 mm vysoké, k níž přidružil se během dalšího 
prohlížení zásob jedinec jiný, as 50 mm dlouhý, původní skořápce podobný, ale již ne tak tlustý. 
Na vnější straně naznačen vrchol nepravidelnou, boulovitou vyvýšeninou, která po straně splo- 
štěniny nese; ku okraji proti vrcholi ležícímu, rozprostírají se rovněž nepravidelné vmáčkliny. 
Zachována opět jen vnitřní vrstva stěny skořápkové, která na svém povrchu hlavně v nižších 
polohách nese soukrajné přirůstací vi-ásky, vlnitě zprohýbané. Dutina pro zvíře jest nepatrná, 
vniká pod přední zub, který se nad ní klene širokou klenbou. Zuby nejsou od okraje sko- 
řápky určitě ohraničeny, nýbrž spíše se zdá, jakoby skořápka v zuby přecházela, aniž by vy- 
tvořila jaký okraj. Přední zub jest asi 14 mm vysoký, v průřezu oble trojhranný, při čemž 
jeho nejširší strana ku dutině pro zvíře je obrácena. Druhý zub měří ve výši jen asi 8 mm, 
je sploštělý a velice široký (as 15 mm), tak že podobá se jakoby zde zub s násadcem svalovým 
se spojoval. Jamka pro zub zpodní skořápky jest protáhlá, uprostřed o něco širší než na 
krajích. Otisk svalu předního jest málo vyvinutý, téměř nezřejmý, zdá se alespoň u jedince 
stloustlého, že seděl již na místě, které má přirůstací soukrajné vrásky. Otisk svalu zadního 
jest v podobě naduřelé roviny za zadním zubem a sahá až ku vráskám přirůstacím. 

Zdá se, že skořápka náležela jedinci velice starému a že během dlouhého žití zvířete 
stloustla z původního tvaru, který snad jinému typu příslušel. Ježto však není po ruce tvarů, 
které by označovaly stupně menšího stáří, bylo nutno ji z ostatních vyňati a jiným jménem rozlišiti. 

Naleziště. Kadovesnice. 

Petalodontia crassodentata nov. spec. 

(Tab. V. obraz 6.) 

Svrchní skořápka nabývá značnějších rozměrů, měří až 65 mm v delší ose, při čemž 
jest dosti úzká, jest obrysu oválního, kosočtverečného neb i zřídka protáhle vejčitého. Vrchol 
na vnější str